Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na utworzenie funduszu emerytalnego

Chcesz utworzyć fundusz emerytalny? Aby to zrobić, uzyskaj zezwolenie. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o utworzenie funduszu emerytalnego jest jedynie towarzystwo, bowiem fundusze tworzone są wyłącznie przez towarzystwa. Towarzystwo prowadzi działalność jako powszechne towarzystwo lub pracownicze towarzystwo wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Firma powszechnego towarzystwa zawiera oznaczenie "powszechne towarzystwo emerytalne", a firma pracowniczego towarzystwa zawiera oznaczenie "pracownicze towarzystwo emerytalne".

Utworzenie funduszu wymaga:

1) nadania funduszowi statutu przez towarzystwo;

2) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywów funduszu;

3) uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu;

4) wpisania funduszu do rejestru funduszy.

Statut funduszu

Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.

Statut funduszu określa:

 • nazwę funduszu;
 • firmę, siedzibę i adres towarzystwa;
 • wysokość kapitału zakładowego towarzystwa, skład akcjonariuszy towarzystwa i ilość posiadanych przez nich akcji;
 • sposób reprezentacji funduszu przez towarzystwo;
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza;
 • rodzaje, maksymalną wysokość, sposób oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztów obciążających fundusz, z wyłączeniem kosztów wskazanych w art. 136a, w tym koszty, o których mowa w art. 182a ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych [dalej ustawy];
 • wysokość opłaty, o której mowa w art. 134 ust. 1 ustawy;
 • sposób informowania przez fundusz o zmianach statutu;
 • inne dane przewidziane w przepisach ustawy;
 • dziennik o zasięgu krajowym przeznaczony do ogłoszeń funduszu;
 • terminy ogłaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.

Depozytariusz

Umowa z depozytariuszem o przechowywanie aktywów funduszu powinna określać szczegółowo obowiązki depozytariusza i funduszu, sposób ich wykonywania, wynagrodzenie depozytariusza, sposób obliczania kosztów i pobierania opłat obciążających fundusz, a także wskazywać osoby wyznaczone przez depozytariusza bezpośrednio odpowiedzialne za należyte wykonanie umowy. Umowa może także określać w szczególności wysokość wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez depozytariusza funkcji podmiotu reprezentującego i zarządzającego funduszem, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy, lub funkcji likwidatora pracowniczego funduszu. Umowa nie może ograniczać ustawowych obowiązków depozytariusza.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego wraz z załącznikami

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o utworzenie funduszu emerytalnego jest jedynie towarzystwo. Nazwa otwartego funduszu zawiera określenie „otwarty fundusz emerytalny”, nazwa dobrowolnego funduszu zawiera określenie „dobrowolny fundusz emerytalny”, a nazwa pracowniczego funduszu zawiera określenie „pracowniczy fundusz emerytalny”.

Wyłącznie fundusz utworzony zgodnie z ustawą o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych jest uprawniony do używania w swojej nazwie lub do określenia prowadzonej przez siebie działalności albo w reklamie określenia „fundusz emerytalny”.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać wskazanie osób, które są doradcami inwestycyjnymi.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS jest wymagane, gdy towarzystwo nie złożyło odpisu z ww. rejestru.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

KNF jako organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych KNF wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, zgodnie z art. 64 § 2 KPA, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

 1. Wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego

Komisja Nadzoru Finansowego, wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Zezwolenie jest równoznaczne z zatwierdzeniem statutu funduszu.

Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jeżeli:

 • wniosek i dołączone do niego dokumenty nie spełniają warunków określonych w ustawie;
 • statut funduszu nie zabezpiecza należycie interesów członków funduszu;
 • osoby, o których mowa w art. 14 pkt 4 i 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, nie dają rękojmi należytego wykonywania powierzonych obowiązków.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Złożenie wniosku o wpisanie funduszu do rejestru funduszy

Po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu, towarzystwo niezwłocznie składa wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru, a księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu,

2) rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu,

3) rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr,

4) rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów,

5) rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza,

6) rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie,

7) rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwidacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów,

8) rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu,

9) rubryka dziewiąta - uwagi.

Zezwolenie na utworzenie funduszu wygasa, jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zezwolenia towarzystwo nie złożyło wniosku o wpisanie funduszu do rejestru funduszy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru, a księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

1) rubryka pierwsza - numer kolejny wpisu,

2) rubryka druga - nazwa funduszu emerytalnego, a w przypadku funduszu otwartego - także typ funduszu oraz numer identyfikacyjny nadany w rejestrze podmiotów gospodarki narodowej - REGON,

3) rubryka trzecia - firma, siedziba i adres towarzystwa emerytalnego, sposób reprezentowania towarzystwa emerytalnego oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru handlowego wraz z oznaczeniem sądu prowadzącego ten rejestr,

4) rubryka czwarta - lista członków zarządu towarzystwa emerytalnego oraz ustanowionych prokurentów,

5) rubryka piąta - firma (nazwa), siedziba i adres depozytariusza,

6) rubryka szósta - wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejścia w życie,

7) rubryka siódma - przejęcie zarządzania funduszem emerytalnym, likwidacja funduszu emerytalnego, dane likwidatorów,

8) rubryka ósma - data dokonania wpisu oraz podpis sekretarza sądu,

9) rubryka dziewiąta - uwagi.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Oświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS jest wymagane, gdy towarzystwo nie złożyło odpisu z ww. rejestru.

Termin

Niezwłocznie, nie dłużej niż 2 miesiące od dnia uzyskania zezwolenia na utworzenie funduszu emerytalnego.

 1. Formalna weryfikacja wniosku

Sąd rejestrowy bada, czy zgłoszony wniosek i dołączone do niego dokumenty zgadzają się pod względem formy i treści z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa oraz czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

 1. Wpis do rejestru funduszy

Rozpoznanie wniosku przez sąd rejestrowy następuje w terminie 14 dni od dnia jego złożenia.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia. Sąd rejestrowy odmawia wpisania funduszu do rejestru funduszy, jeżeli nie zostały spełnione warunki określone ustawą.

W postanowieniu zarządzającym wpis sąd określa treść wpisu oraz rubrykę odpowiedniej księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany. Sąd może w treści wpisu powołać się na dokument złożony do akt rejestrowych. Powołane dokumenty uważa się za objęte treścią wpisu. Postanowienie zarządzające wpis uzasadnia się tylko na wniosek. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis, umieszcza się z urzędu wzmiankę w rubryce dziewiątej rejestru. Powyższa wzmianka ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

Niezwłocznie po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy doręcza on organowi nadzoru odpis z tego rejestru.

Wpis do rejestru funduszy obejmuje:

 • nazwę funduszu;
 • firmę, siedzibę i adres towarzystwa, sposób reprezentacji towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiębiorców i oznaczenie sądu prowadzącego ten rejestr;
 • imiona i nazwiska członków zarządu towarzystwa oraz prokurentów, jeżeli zostali ustanowieni;
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres depozytariusza.
 • informację o państwach, z których są przekazywane środki do pracowniczego funduszu, jeżeli statut pracowniczego funduszu przewiduje możliwość przyjmowania składek pracowników zagranicznych.

Do dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy towarzystwo dokonuje czynności prawnych, mających na celu utworzenie funduszu, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Z chwilą wpisania funduszu do rejestru funduszy, fundusz wstępuje w prawa i obowiązki towarzystwa z tytułu umowy z depozytariuszem oraz nabywa osobowość prawną.

Z chwilą wpisania do rejestru funduszy, towarzystwo staje się organem funduszu.

Dokumenty

Termin

W ciągu 14 dni.

Ile zapłacisz

82 zł

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 3 miesiące.

Jak możesz się odwołać

Do decyzji Komisji Nadzoru Finansowego stosuje się odpowiednio przepis art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W związku z tym, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Komisje Nadzoru Finansowego nie przysługuje odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Od postanowienia sądu rejestrowego w sprawie przysługuje apelacja. O wniesieniu apelacji od postanowienia zarządzającego wpis wpisuje się z urzędu wzmiankę w rubryce dziewiątej rejestru. Wzmianka ulega wykreśleniu po prawomocnym zakończeniu postępowania.

W razie uwzględnienia środka odwoławczego od orzeczenia wydanego w postępowaniu rejestrowym, dotyczącego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd drugiej instancji uchyla zaskarżone orzeczenie i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi rejestrowemu. Rozpoznając ponownie sprawę, sąd rejestrowy uwzględnia wskazania sądu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Czy ta strona była przydatna?