Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w jednostce

Uzyskanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w jednostce.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony, istnieją dwie drogi stworzenia wewnętrznych służb ochrony:

 • wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń tworzy się po umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji wojewody oraz po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie Komendantem wojewódzkim Policji lub Komendantem Stołecznym Policji planu ochrony
 • wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, w skład których nie wchodzą obszary, obiekty i urządzenia umieszczone w ewidencji tworzy się na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, złożony do właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji lub Komendanta Stołecznego Policji. Wniosek (uzasadniony ważnym interesem gospodarczym lub publicznym) musi zwierać te informacje, które powinny być ujęte w planie ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Po rozpatrzeniu wniosku, Komendant wojewódzki Policji/Komendant Stołeczny Policji może, w drodze decyzji administracyjnej, wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony

Niniejsza procedura dotyczy drugiej sytuacji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • komendy wojewódzkie policji
 • KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce utworzenia wewnętrznych służb ochrony.

W przypadku utworzenia wewnętrznych służb ochrony na terenie m.st. Warszawy lub powiatów grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, wniosek należy złożyć do Komendanta Stołecznego Policji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w jednostce

Złóż wniosek wraz z załącznikami do Komendanta wojewódzkiego Policji właściwego terytorialnie.

Na terenie m.st. Warszawy oraz powiatów grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, zadania i kompetencje odpowiadające zadaniom i kompetencjom Komendanta wojewódzkiego Policji wykonuje Komendant Stołeczny Policji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Plan ochrony powinien: 1) uwzględniać charakter produkcji lub rodzaj działalności jednostki; 2) zawierać analizę stanu potencjalnych zagrożeń i aktualnego stanu bezpieczeństwa jednostki; 3) podawać ocenę aktualnego stanu ochrony jednostki; 4) zawierać dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej, a w tym: a) stan etatowy, b) rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia, c) sposób zabezpieczenia broni i amunicji; 5) zawierać dane dotyczące rodzaju zabezpieczeń technicznych; 6) zawierać zasady organizacji i wykonywania ochrony jednostki.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji sprawdza poprawność złożonego wniosku oraz załączników. W przypadku braków formalnych wzywa do ich usunięcia w terminie co najmniej 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. W przypadku błędów merytorycznych, jeśli nie jest możliwe załatwienie sprawy na podstawie przedłożonego wniosku i załączonych dokumentów, Komendant może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (w ramach postępowania wyjaśniającego może wezwać stronę do złożenia wyjaśnień albo pozyskać dokumenty i opinie innych organów do załatwienia sprawy).

Jereli ne wniesiesz opłaty skarbowej, Komentdant wyda postanowienie o zwrocie wniosku.

 1. Wydanie zezwolenia na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w jednostce

Wnioskodawca otrzymuje zezwolenie.

Powołanie wewnętrznych służb ochrony potwierdza protokół sporządzony przez komisję powołaną przez właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji/ Komendanta Stołecznego Policji.Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby ochrony stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wewnętrznych służb ochrony.

W skład komisji wchodzą:

 • przedstawiciel Komendanta wojewódzkiego Policji/ Komendanta Stołecznego Policji jako przewodniczący komisji
 • dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji

Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4-6 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, określonych w planie ochrony lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.

W przypadku niespełnienia warunków zawartych w tej ustawie oraz warunków wynikających z przepisów wydanych na jej podstawie, wnioskodawca otrzymuje decyzję o odmowie wydania zezwolenia.

W skład wewnętrznych służb ochrony wchodzą służby, których utworzenie oraz zakres działalności (w zakresie ochrony osób i mienia) będzie wymagał dodatkowo koncesji oraz służby funkcjonujące jedynie na podstawie zezwolenia właściwego Komendanta wojewódzkiego Policji lub odpowiednio Komendanta Stołecznego Policji.

Istnieją służby utworzone dla ochrony obszarów obiektów i urządzeń o istotnym znaczeniu dla kraju.

Wewnętrzne służby ochrony, powołane przez przedsiębiorców, mogą wykonywać usługi w zakresie ochrony osób i mienia po uzyskaniu przez nich koncesji.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

82,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odmawiającej wydania zezwolenia na utworzenie wewnętrznych służb ochrony albo cofającej zezwolenie na działalność wewnętrznej służby ochrony przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Policji (KGP). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie za pośrednictwem Komendanta Stołecznego lub komendanta wojewódzkiego Policji.

Czy ta strona była przydatna?