Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Broker ubezpieczeniowy – zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej

Chcesz prowadzić działalność jako broker ubezpieczeniowy? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie na prowadzenie takiej działalności. Sprawdź poniżej jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie wydaje się na wniosek:

 • osoby fizycznej, która:
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa skarbowe
  • daje rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe
  • zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych odpowiednio do zakresu działalności albo uzyskała zwolnienie z egzaminu
  • posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 8 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
  • zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej
 • osoby prawnej:
  • której wszyscy członkowie zarządu spełniają wymienione wyżej warunki, przy czym co najmniej połowa z nich dodatkowo spełnia warunki dotyczące zdania egzaminu i odpowiedniego doświadczenia
  • która zawarła umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokera ubezpieczniowego

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie zakresu działalności brokerskiej, na którą ma być udzielone zezwolenie;

4) w przypadku osoby prawnej - także wskazanie imion i nazwisk członków zarządu.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji zawiera:

1) firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) określenie zakresu działalności brokerskiej, na którą ma być udzielone zezwolenie;

4) w przypadku osoby prawnej - także wskazanie imion i nazwisk członków zarządu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
W tym świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Do wniosku, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, dołącza się następujące dokumenty:

 1. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
 2. informację o osobie, wydaną z Krajowego Rejestru Karnego lub przez właściwy organ państwa obcego, nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, świadczącą o niekaralności za przestępstwa określone w art. 34 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń
 3. kopię świadectwa ukończenia szkoły dającej wykształcenie średnie (lub średnie branżowe lub świadectwa dojrzałości) lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej
 4. oświadczenie o zdanym egzaminie przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych albo kopię uchwały Komisji, o której mowa w art. 34 ust. 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zwalniającej z egzaminu
 5. informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy, umowy agencyjne lub inne dokumenty, potwierdzające co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobyte w okresie ośmiu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej
 6. oryginał albo kopię polisy poświadczoną przez zakład ubezpieczeń, stwierdzającą zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji
 7. oświadczenie, że wnioskodawca nie jest prawomocnie pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 373 lub art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze
 8. oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był członkiem zarządu brokera ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego będącego osobą prawną, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji
 9. oświadczenie, że wnioskodawca był lub nie był brokerem ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, któremu cofnięto zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji
 10. oświadczenie o danych osobowych wnioskodawcy, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 lit. a i b ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 11. oświadczenie o adresie miejsca zamieszkania wnioskodawcy
 12. oświadczenie wnioskodawcy o postępowaniach karnych toczących się przeciwko niemu albo o braku takich postępowań

Nie jest wymagane składanie dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku:

 • informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
 • pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego, pod kierunkiem którego wykonywane były czynności, o których mowa w pkt 1.

Do wniosku, w przypadku gdy wnioskodawca jest osobą prawną, dołącza się następujące dokumenty:

 1. dokumenty z pkt. 1-3 i 8-13
 2. oryginał albo kopię polisy stwierdzającej zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej odpowiednio w zakresie ubezpieczeń lub reasekuracji;
 3. oświadczenie wnioskodawcy o:
  a) braku akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w jego kapitale zakładowym albo
  b) tożsamości akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w jego kapitale zakładowym oraz o wysokości tych udziałów
 4. oświadczenie wnioskodawcy o:
  a) braku osób, które mają z nim bliskie powiązania, albo
  b) tożsamości osób, które mają z nim bliskie powiązania

Nie jest wymagane składanie dokumentów wymienionych w punktach 4 i 5, jeżeli wnioskodawca dołączy do wniosku (dotyczy członków zarządu):

 • informację o przebiegu pracy zawodowej oraz świadectwa pracy lub inne dokumenty, potwierdzające, że wnioskodawca przez co najmniej 5 lat wykonywał czynności bezpośrednio związane z czynnościami brokerskimi w zakresie ubezpieczeń albo reasekuracji w okresie 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku
 • pozytywną opinię brokera ubezpieczeniowego albo reasekuracyjnego, pod kierunkiem którego wykonywane były czynności, o których mowa w pkt 1.
 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wyda ci zezwolenie oraz wpis do rejestru brokerów ubezpieczeniowych

Urząd wyda ci zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń. Urząd dokona wpisu do rejestru brokerów ubezpieczeniowych z dniem wydania zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1087 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci wydania zezwolenia, możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie.

Warto wiedzieć

Odpowiedzialność cywilna brokera ubezpieczeniowego

Broker ubezpieczeniowy z tytułu wykonywania działalności brokerskiej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC , zgodnie z § 4 ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy, wynosi równowartość w złotych 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Obowiązek informacyjny

Broker ubezpieczeniowy i broker reasekuracyjny informują organ nadzoru o zmianach stanu faktycznego i prawnego dotyczących ich i wykonywanej przez nich działalności w zakresie art. 34, w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Czy ta strona była przydatna?