Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego

Chcesz zarządzać lotniskiem? Musisz najpierw uzyskać zezwolenie. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Wykonywanie w Polsce działalności gospodarczej polegającej na zarządzaniu lotniskiem użytku publicznego wymaga uzyskania zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zezwolenie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej i uprawnia ono do świadczenia usług lotniczych związanych ze startem, lądowaniem i postojem statków powietrznych, wykonywanych na rzecz przewoźników lotniczych oraz innych użytkowników statków powietrznych.

 

2. Zezwolenie na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego może uzyskać:

 • organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
 • spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym

 

3. Zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli łącznie spełnia on następujące warunki:

 • jego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
 • zarządzanie lotniskiem stanowi podstawowy rodzaj działalności wnioskodawcy, zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności
 • wnioskodawca jednocześnie nie zajmuje się działalnością w zakresie przewozu lotniczego;
 • sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje, że jest on w stanie sprostać zobowiązaniom finansowym związanym z wykonywaniem działalności, zgodnie z planem gospodarczym obejmującym co najmniej 2 lata działalności
 • w przypadku wniosku o zezwolenie na zarządzanie lotniskiem współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, uzyska zgodę tych służb na przejęcie zarządu lotniska i przedstawi stosowną umowę, określającą zasady i warunki udostępnienia tego lotniska
 • w przypadku spółki z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych (czyli osób niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym), zezwolenie można otrzymać, jeżeli:

a) w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują:

– nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki

– decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności

b) nie zachodzi sytuacja, w której więcej niż połowa członków zarządu spółki jest jednocześnie członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką w stosunku zależności

– o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską z państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie stanowią inaczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

b) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

c) określenie rodzaju działalności,

d) miejsce wykonywania działalności (lotnisko). 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Certyfikat powinien być uzyskany w trybie określonym w art. 160 ustawy prawo lotnicze.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument powinien obejmować  co najmniej 2 lata działalności oraz:

a) wykazywać w sposób wiarygodny, że przedsiębiorca jest w stanie wypełnić istniejące i prawdopodobne przyszłe zobowiązania finansowe w okresie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności,

b) zawierać informacje dotyczące struktury kapitałowej, płynności finansowej przedsiębiorstwa, źródeł finansowania działalności, powiązań finansowych udziałowców lub akcjonariuszy z inną działalnością, prognoz przepływów finansowych związanych z wykonywaniem działalności.

Plan ten zawiera w szczególności:

 • przewidywany bilans, rachunek zysków i strat z wyszczególnieniem wartości kosztów według rodzajów,
 • przewidywane wydatki związane z podjęciem działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem, a zwłaszcza wydatki o charakterze inwestycyjnym,
 • przewidywane przychody ze wskazaniem źródeł ich pochodzenia,
 • wysokość przewidywanych opłat lotniskowych,
 • założenia stanowiące podstawę dla sporządzenia prognoz finansowych,
 • informację, że przedsiębiorca nie zalega z płatnościami składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne ani płatnościami podatków oraz opłat publicznoprawnych, albo oświadczenie, że zawarto ugodę dotyczącą zaległych płatności.

W przypadku, gdy przedsiębiorca ubiega się o zezwolenie na zarządzanie więcej niż jednym lotniskiem użytku publicznego, plan gospodarczy powinien zawierać informacje pozwalające na ocenę ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorcy, z dodatkowym wyszczególnieniem możliwości finansowania działalności na każdym z lotnisk.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, powinno stwierdzać że zarządzanie lotniskiem użytku publicznego stanowi podstawowy rodzaj jego działalności zgodnie z numerem identyfikacyjnym z krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej, według Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiera nazwiska i imiona, adresy służbowe.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Przez dokumenty określające status prawny przedsiębiorcy należy rozumieć: akt zawiązania osoby prawnej, wypis z właściwego rejestru.

2. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy składają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w roku obrotowym poprzedzającym rok złożenia wniosku. Dołącz sprawozdanie z badania – jeśli przepisy o rachunkowości (albo inne przepisy) nakładają na przedsiębiorcę obowiązek poddania sprawozdania finansowego badaniu, np. biegłego rewidenta.

3. Oświadczenia osób zarządzających działalnością przedsiębiorstwa, że nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem sądu powinny dotyczyć skazania za przestępstwa umyślne karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową i wiarygodności dokumentów.

4. Dołącza się polisę lub inny dokument (o których mowa w art. 175 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo lotnicze), potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z przewozem lotniczym i ruchem statków powietrznych.

5. Program ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji zatwierdzany jest przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

6. W przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego współużytkowanym z wojskiem lub użytkowanym przez służby państwowe, udostępnionym na potrzeby lotnictwa cywilnego, przedsiębiorca dołącza umowę określającą zasady i warunki udostępnienia tego lotniska oraz dokument, z którego wynika zgoda tych służb na przejęcie zarządu lotniska (dokumenty, o których mowa w art. 174 ust. 3 pkt 5 ustawy Prawo lotnicze).

7. W przypadku, gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo lotnicze), do wniosku dołącza się:

 • listę udziałowców albo akcjonariuszy z podaniem:

a) w przypadku osób fizycznych – ich obywatelstwa, a w przypadku osób prawnych albo jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – miejsca ich siedziby,

b) wielkości posiadanych przez nich udziałów albo akcji oraz rodzaju ich uprzywilejowania;

 • wykaz członków zarządu, a także rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, o ile organy te zostały ustanowione, z podaniem imienia i nazwiska, obywatelstwa i miejsca stałego zamieszkania członków tych organów.

8. W przypadku, gdy z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego występuje spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (o której mowa w art. 174 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo lotnicze), z udziałem osób zagranicznych lub podmiotów zależnych od osób zagranicznych, do wniosku dodatkowo dołącza się:

 • oświadczenie lub dokumenty potwierdzające (można dołączyć ich kopie), że w spółce tej przedsiębiorcy niezależni od osób zagranicznych zachowują nie mniej niż 51% udziałów lub akcji w całkowitym kapitale założycielskim spółki oraz że zachowują oni decydujący wpływ na ilość głosów, skład, decyzje i kontrolę organów zarządzających spółki, dysponowanie majątkiem spółki oraz na prowadzenie jej działalności;
 • oświadczenia członków zarządu, czy pozostają oni jednocześnie członkami zarządu albo pełnią funkcje kierownicze w podmiocie z udziałem osób zagranicznych lub w innym podmiocie pozostającym ze spółką ubiegającą się o zezwolenie w stosunku zależności.

9. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (opłata wynosi 17 zł). Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 

Wszystkie dokumenty powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku i powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez jego złożeniem. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Weryfikacja uiszczenia opłaty lotniczej. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność urzędowa zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

2. Ocena kompletności wniosku o udzielenie zezwolenia (w tym także załączników). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

 1. Merytoryczna weryfikacja wniosku

Ocena spełnienia przez wnioskodawcę przewidzianych przepisami prawa materialnego warunków uzasadniających udzielenie zezwolenia.

 1. Wydanie zezwolenia

1. Jeżeli wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje zezwolenie, w drodze decyzji administracyjnej, na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego.

2. Prezes Urzędu odmawia udzielenia zezwolenia, jeżeli:

 • udzielenie zezwolenia byłoby sprzeczne z wiążącymi umowami lub przepisami międzynarodowymi, lub
 • przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie na ten sam rodzaj działalności w okresie ostatnich 5 lat przed złożeniem wniosku, lub
 • wnioskodawca nie spełnił wymagań określonych w ustawie.

Odmowa następuje w drodze decyzji.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może odmówić udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego lub ograniczyć w zezwoleniu przedmiot, zakres lub obszar działalności w stosunku do wniosku o udzielenie zezwolenia ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

4. Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 50 lat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zezwoleniu tym określa się:

 • osobę wnioskodawcy, jego adres oraz siedzibę lub miejsce zamieszkania;
 • przedmiot działalności;
 • strukturę kapitałową przedsiębiorcy;
 • miejsce wykonywania działalności;
 • termin rozpoczęcia działalności;
 • okres ważności zezwolenia;
 • szczególne warunki wykonywania działalności.

Ile zapłacisz

Opłata lotnicza

8277 zł – opłata lotnicza za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego

Opłatę wpłać, składając wniosek, na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

 

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

W przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa nie służy odwołanie. Można jednak zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z przepisami art. 127 § 3 i art. 129 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego). Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, można wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 3, art. 53 § 1 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Strona może, na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

1. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego jest obowiązany w szczególności:

 • zachowywać warunki prowadzenia działalności określone w decyzjach administracyjnych Prezesa Urzędu;
 • zgłaszać Prezesowi Urzędu zmiany danych zawartych w wydanych przez Prezesa Urzędu decyzjach administracyjnych dotyczących tego podmiotu;
 • przekazywać do wiadomości Prezesa Urzędu, w terminie 7 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, wraz z opinią biegłego rewidenta, jeżeli obowiązek sporządzania i poddania sprawozdania badaniu wynika z przepisów o rachunkowości, a na żądanie Prezesa Urzędu - inne informacje i dokumenty istotne dla oceny działalności przedsiębiorstwa w latach następnych;
 • zapewniać użycie właściwego, specjalistycznego sprzętu oraz powierzać czynności w zakresie prowadzonej działalności osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje;
 • zawiadamiać Prezesa Urzędu o zamierzonym zawieszeniu lub zakończeniu działalności;
 • umożliwić osobom uprawnionym przeprowadzanie kontroli działalności jego przedsiębiorstwa;
 • powiadamiać Prezesa Urzędu, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni, o zamiarze nabycia lub objęcia akcji lub udziałów, o których mowa w art. 64 i 64a ustawy Prawo lotnicze.

2. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego cofa się, jeżeli:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej zezwoleniem;
 • przedsiębiorca nie rozpoczął działalności objętej zezwoleniem w oznaczonym terminie albo zaprzestał prowadzenia działalności objętej zezwoleniem;
 • otwarto likwidację przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w niniejszej ustawie.

Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie z wyżej wymienionych powodów, może wystąpić z wnioskiem o ponowne udzielenie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu zezwolenia stała się wykonalna.

3. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego może cofnąć lub zmienić zakres zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

Czy ta strona była przydatna?