Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej dla krajowego zakładu ubezpieczeń

Chcesz prowadzić krajowy zakład ubezpieczeń? Jest to działalność oparta na zaufaniu publicznym. A to oznacza konieczność potwierdzenia twojej wiarygodności. Sprawdź poniżej, jak możesz zdobyć zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz zajmować się ubezpieczeniami, jeśli masz:

 • spółkę akcyjną,
 • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,
 • spółkę europejską.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami do Komisji Nadzoru Finansowego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1) określenie nazwy lub firmy, siedziby i adresu;

2) określenie zasięgu terytorialnego i rzeczowego zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń;

3) określenie wysokości kapitału zakładowego;

4) wskazanie założycieli krajowego zakładu ubezpieczeń;

5) wskazanie formy prawnej, w jakiej ma być wykonywana działalność;

6) określenie wysokości funduszu organizacyjnego przeznaczonego na utworzenie administracji krajowego zakładu ubezpieczeń i zorganizowanie sieci przedstawicielstw;

7) wskazanie imion i nazwisk osób proponowanych na stanowiska osób pełniących kluczowe funkcje;

8) wskazanie imion i nazwisk osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, oraz doradcy inwestycyjnego - w przypadku, gdy obowiązek zatrudnienia doradcy inwestycyjnego wynika z ustawy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Obejmujące okres roku do dnia złożenia wniosku, zeznania podatkowe, składane na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, za ostatnie trzy lata podatkowe.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ze wskazaniem podmiotów obejmujących akcje lub udziały, sposobu objęcia akcji lub udziałów, liczby obejmowanych akcji lub udziałów oraz rodzaju akcji lub udziałów.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Spełniający warunki, o których mowa w art. 163, obejmujący okres pierwszych 3 lat obrotowych działalności.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Rachunek symulacyjny pierwszych 3 lat obrotowych działalności obejmuje:

1)   oszacowanie kosztów działalności ubezpieczeniowej lub działalności reasekuracyjnej, w tym kosztów administracyjnych i kosztów akwizycji;

2)   oszacowanie składki, odszkodowań i świadczeń, z wyróżnieniem działalności bezpośredniej i reasekuracji czynnej;

3)   oszacowanie liczby zawieranych umów ubezpieczenia, stopy wypowiedzeń umów i wartości sum ubezpieczenia, jeżeli krajowy zakład ubezpieczeń zamierza ubezpieczać ryzyka, o których mowa w dziale I załącznika do ustawy;

4)   oszacowanie i wskazanie źródeł finansowania środków niezbędnych do pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności, dopuszczonych środków własnych w wysokości kapitałowego wymogu wypłacalności i dopuszczonych podstawowych środków własnych w wysokości minimalnego wymogu kapitałowego;

5)   prognozę:

a)  bilansu dla celów rachunkowości,

b)  ogólnego rachunku zysków i strat,

c)  zbiorczego technicznego rachunku ubezpieczeń,

d)  technicznych rachunków ubezpieczeń dla grup ubezpieczeń - w przypadku zakładu ubezpieczeń,

e)  bilansu dla celów wypłacalności,

f)  obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności wraz z opisem stosowanej metody obliczeń oraz wartości dopuszczonych środków własnych stanowiących pokrycie kapitałowego wymogu wypłacalności,

g)  obliczenia minimalnego wymogu kapitałowego wraz z opisem stosowanej metody obliczeń oraz wartości dopuszczonych podstawowych środków własnych stanowiących pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego;

6)   uzasadnienie oszacowanych wartości, o których mowa w pkt 1-4.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydane przez organu nadzoru właściwy dla siedziby zagranicznego zakładu ubezpieczeń.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

W tym kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Aktuariusz – wpis do rejestru
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

W tym kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Pamiętaj, że dokumenty mają być w języku polskim. Dotyczy to także tłumaczeń, przy czym przygotowuje je tylko tłumacz przysięgły lub konsul RP. Dokumenty urzędowe muszą być jednak wcześniej zalegalizowane przez konsula. Nie jest to konieczne tylko wtedy, gdy wynika to z umów międzynarodowych. Sprawdź, kiedy nie trzeba legalizować dokumentów.
 • Sprawozdania finansowe założycieli obejmują: bilanse dla celów rachunkowości,  rachunki zysków i strat, rachunki przepływów pieniężnych za ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku lub z całego okresu działalności, jeśli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata – dotyczy to przypadku, gdy obowiązkowe sprawozdania wynikają z innych przepisów.
 • Jeśli założycielem jest zakład ubezpieczeń, dołącz obliczenia: kapitałowego wymogu wypłacalności, wysokości dopuszczonych środków własnych jako pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności, minimalnego wymogu kapitałowego i wysokości dopuszczonych podstawowych środków własnych jako pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego.
 • Zeznania podatkowe składasz za ostatnie 2 lata podatkowe przed dniem złożenia wniosku. W przypadku sprawozdań bankowych z przepływu środków na rachunkach bankowych – rok przed dniem złożenia wniosku.
 • Twój plan działalności ma dotyczyć pierwszych 3 lat obrotowych działalności.
 • Jeśli jako założyciel jesteś osobą fizyczną, to nie składasz sprawozdań finansowych, tylko oświadczenie o pochodzeniu środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie kapitału zakładowego i funduszu organizacyjnego.
 • Jeśli jako założyciel jesteś osobą prawną, dołącz zaświadczenie lub oświadczenie o wpisie do KRS lub odpis z odpowiadającego mu rejestru z innego kraju. Pamiętaj, że odpis nie może być wydany krócej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Jeśli jako założyciel jesteś osobą fizyczną, dołącz poświadczone notarialnie kopie dowodu osobistego lub paszportu.
 • Do wniosku dołącz też zaświadczenie lub oświadczenie o niekaralności: założycieli (osoby fizyczne), albo osób wskazanych na kluczowe funkcje.
 • Oświadczenie doradcy inwestycyjnego o wyrażeniu zgody na zatrudnianie dołącz do wniosku, gdy starasz się o zezwoleniu w przypadku ubezpieczeń na życie (związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także tych, gdzie świadczenie ustala się w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe).
 • Jeśli występujesz w imieniu zakładu jako założyciela, pamiętaj, że bilans dla celów wypłacalności sporządzasz za ostatnie 3 lata przed dniem złożenia wniosku. Jeśli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata – z całego okresu działalności.
 • Przygotuj listę przedstawicieli zajmujących się roszczeniami we wszystkich krajach UE. Dotyczy to wszelkiego rodzaju ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dotyczących pojazdów z własnym napędem, np. samochody osobowe, ciężarówki, tramwaje, metro czy kolej.
 1. KNF sprawdzi formalnie twój wniosek

KNF sprawdzi, czy twój wniosek jest prawidłowy i czy dołączyłeś wymagane dokumenty.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. KNF oceni merytorycznie twój wniosek i dokumentację

KNF może wysłać pismo do swojego odpowiednika w innym kraju UE. Tak jest, gdy:

 • twój krajowy zakład jest zależny od instytucji, które mają zezwolenie na prowadzenie firmy w tym kraju, czyli:
  • zakładu ubezpieczeń,
  • kontrolującej go spółki handlowej lub przedsiębiorstwa państwowego (jednostki dominującej),
  • osoby fizycznej lub prawnej, która ma w nim  udziały kapitałowe, lub gdy
 • jedna z tych instytucji ma w nim udziały kapitałowe.

W piśmie KNF poprosi o dane dotyczące:

 • nadzorowanego zakładu,
 • jego założycieli, akcjonariuszy lub udziałowców,
 • jednostek dominujących,
 • osób fizycznych lub prawnych, które mają nad nim kontrolę.

Dzięki nim KNF oceni, czy osoby zarządzające zakładem mogą zapewnić, że będzie on działał prawidłowo.

Ponadto KNF może żądać od ciebie informacji o strukturze własnościowej, sytuacji finansowej oraz dotychczasowej działalności.

 1. Dostaniesz zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej

Jeśli twój wniosek jest poprawny, dostaniesz zezwolenie. Jest ono ważne dla jednej lub więcej grup ubezpieczeń. Twoje zezwolenie może też dotyczyć tylko niektórych rodzajów ryzyk w grupie ubezpieczeń. Pamiętaj jednak, żeby zaznaczyć to we wniosku.

Nie dostaniesz zezwolenia, jeśli:

 • twoje dokumenty nie są poprawne,
 • w zarządzie, radzie nadzorczej lub na innych ważnych stanowiskach są osoby, które nie spełniają wymagań,
 • ty lub inni założyciele:
  • macie prawomocny wyrok za przestępstwo umyślne;
  • nie zapewniacie rzetelnych usług;
  • nie macie wystarczającego kapitału – w wysokości przynajmniej funduszu organizacyjnego i udziałów;
  • nie macie dopuszczonych podstawowych środków własnych na pokrycie minimalnego wymogu kapitałowego. Jest on równy co najmniej nieprzekraczalnemu dolnemu progowi minimalnego wymogu kapitałowego;
  • wasz majątek pochodzi z nielegalnych lub nieznanych źródeł.
 • nie możesz zapewnić rzetelnych usług, bo:
  • masz lub nabywasz – pośrednio lub bezpośrednio – tyle akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń. To daje ci to przeważający głos na walnym zgromadzeniu lub udział w kapitale zakładowym;
  • jesteś lub będziesz – pośrednio lub bezpośrednio – jednostką dominującą zakładu. Funkcja ta nie wynika jednak z nabycia przez ciebie takiej liczby głosów, które gwarantują ci przewagę na walnym zgromadzeniu akcji lub praw akcji krajowego zakładu;
  • zawarłeś porozumienie odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji lub uprawnień jednostki dominującej krajowego zakładu.
 • twój plan działalności zakładu nie zapewnia mu skutecznego działania,
 • KNF uzna, że nie może nadzorować twojej firmy – utrudniają to przepisy kraju spoza UE dotyczące osoby fizycznej lub prawnej, powiązanej blisko z zakładem.

Ponadto nie dostaniesz zezwolenia na pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe, jeśli nie dostarczysz listy przedstawicieli od roszczeń. Wymóg ten nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa:

1)   nazwę lub firmę, siedzibę i adres krajowego zakładu ubezpieczeń;

2)   zasięg terytorialny i rzeczowy zakres działalności krajowego zakładu ubezpieczeń;

3)   wysokość kapitału zakładowego;

4)   założycieli;

5)   formę organizacyjną działalności krajowego zakładu ubezpieczeń;

6)   imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków pierwszego zarządu;

7)   imiona i nazwiska osób przewidzianych na członków rady nadzorczej.

Ile zapłacisz

12750 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz starać się o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Złóż wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego. Masz na to 14 dni od daty doręczenia ci decyzji.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał decyzję, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. To spowoduje, że decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Rozpoczęcie działalności ubezpieczeniowej

Od daty otrzymania zezwolenia masz rok na to, aby zacząć działalność. Za jej początek uznaje się dzień, w którym sprzedasz pierwszą umowę ubezpieczenia.

Zakończenie działalności ubezpieczeniowej

Poinformuj KNF w ciągu 7 dni, jeśli chcesz zakończyć:

 • działalność ubezpieczeniową,
 • oferować obecne rodzaje umów w danej grupie ubezpieczeń.

Czy ta strona była przydatna?