Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce

Jeśli chcesz świadczyć w Polsce usługi przewozu regularnego, czyli przewozić ludzi autobusami na określonych trasach, potrzebujesz odpowiedniego zezwolenia. Dowiedz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest przewóz regularny osób

Przewóz regularny to publiczny przewóz osób prowadzony zgodnie z rozkładem jazdy, czyli na określonych trasach i w określonym czasie. Regularne przewozy odbywają się na liniach komunikacyjnych, czyli połączeniach komunikacyjnych na określonej drodze między przystankami, wskazanymi w rozkładzie jazdy.

Aby wykonywać przewozy regularne musisz mieć zezwolenie wydane przez właściwy organ samorządowy.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać zezwolenie na przewóz regularny

Zezwolenie może uzyskać przewoźnik drogowy, czyli przedsiębiorca uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Przewoźnik musi dysponować autobusami spełniającymi odpowiednie warunki techniczne. Autobusy muszą być zarejestrowane w Polsce. W Polsce musi się znajdować miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także droga przejazdu.

Jeśli chcesz wykonywać przewozy regularne poza Polską, sprawdź jak uzyskać:

Do uzyskania zezwolenia będzie też potrzebne uzgodnienie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, z ich właścicielami lub osobami zarządzającymi tymi obiektami.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz świadczyć usługi w zakresie przewozów regularnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o zezwolenie – w zależności od zasięgu przejazdów – złóż do:

 • wójta – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze gminy
 • burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają odbywać się w ramach komunikacji miejskiej
 • burmistrza albo prezydenta miasta, w którym siedzibę ma związek międzygminny – jeżeli przewozy mają być wykonywane na obszarze gmin tworzących taki związek
 • prezydenta miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
 • starosty – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze powiatu – z wyłączeniem przewozów wymienionych powyżej
 • marszałka województwa – jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego powiatu, ale na obszarze jednego województwa
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego województwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce przejazdu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w Polsce

Sprawdź na stronie internetowej urzędu, do którego składasz wniosek, czy udostępnia wzór wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Proponowany rozkład jazdy powinien uwzględniać:

 • przystanki
 • godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych
 • długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach
 • odległości między przystankami
 • liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

We wniosku podaj jaką liczbę wypisów z zezwoleń na regularny przewóz osób chcesz otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierzasz wykonywać przewozy.

Pamiętaj! Wypis z zezwolenia powinien mieć przy sobie kierowca autobusu – musi go okazać na żądanie uprawnionego organu kontroli, na przykład Policji.

Termin

Zanim zaczniesz świadczyć usługi w zakresie przewozów regularnych.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów – urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie wyda ci zezwolenia.

Jeżeli nie dołączysz do wniosku dowodu opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

 1. Urząd sprawdzi, czy może wydać ci zezwolenie

Niektóre zezwolenia urząd uzgadnia z innymi organami.

Będzie tak, gdy przewozy chcesz wykonywać na obszarze:

 • miasta na prawach powiatu i sąsiedniego powiatu – prezydent miasta na prawach powiatu (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwym starostą
 • wykraczającym poza jeden powiat, ale w granicach województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwymi starostami
 • wykraczającym poza obszar co najmniej jednego województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwymi marszałkami.

Urząd przeprowadzi analizę, jeśli zezwolenie dotyczy trasy o długości do 100 kilometrów.

Analiza uwzględnia:

 • istniejącą komunikację, w tym: rodzaj pojazdów, godziny ich odjazdów lub częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych
 • dotychczasowe wywiązywanie się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf
 • przewidywane zmiany w natężeniu przewozu podróżnych
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy lub plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Urząd zasięgnie także opinii organizacji konsumentów w sprawie twojego zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce

Jeśli spełniasz wymagania wynikające z przepisów prawa, otrzymasz decyzję zezwalającą na wykonywanie przewozów regularnych.

Zezwolenie określa:

 • warunki wykonywania przewozów
 • przebieg trasy przewozów – w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów
 • miejscowości, w których znajdują się przystanki.

Urząd wyda ci też:

 • obowiązujący rozkład jazdy
 • wypisy z wydanych zezwoleń.

Zezwolenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż 5 lat. Na twój wniosek może zostać przedłużone na kolejny 5-letni okres.

Urząd odmówi ci zezwolenia, jeśli nie będziesz w stanie wykonywać przewozów, korzystając ze swoich autobusów.

Urząd może odmówić ci zezwolenia, jeśli:

 • projektowana linia stanowić będzie zagrożenie dla istniejących linii regularnych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy linie te obsługiwane są tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę przewoźników
 • twoje przewozy zmniejszą rentowność usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą twojego autobusu
 • nie przestrzegasz warunków określonych w już posiadanym zezwoleniu lub wykonujesz przewozy niezgodnie z nim.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze gminy:

Okres ważności zezwolenia Opłata (w zł)
do roku 100
do 2 lat 150
do 3 lat 200
do 4 lat 250
do 5 lat 300

Opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze powiatu:

Okres ważności zezwolenia Opłata (w zł)
do roku 250
do 2 lat 300
do 3 lat 350
do 4 lat 450
do 5 lat 550

Opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego powiatu, ale w granicach województwa:

Okres ważności zezwolenia Opłata (w zł)
do roku 350
do 2 lat 400
do 3 lat 450
do 4 lat 550
do 5 lat 600

Opłata za zezwolenie na przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego województwa:

Okres ważności zezwolenia Opłata (w zł)
do roku 500
do 2 lat 550
do 3 lat 600
do 4 lat 650
do 5 lat 700

Opłata za wydanie wypisów

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia wynosi 1% opłaty za wydanie zezwolenia. We wniosku o licencję wpisz ile wypisów z licencji chcesz dostać. Jeśli o tym zapomnisz, to po wydaniu zezwolenia za wypis dla pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia opłata wyniesie 11% opłaty za wydanie zezwolenia.

Jak i gdzie zapłacić

Sprawdź w urzędzie, do którego składasz wniosek, czy opłatę za zezwolenie oraz za wypisy, masz zapłać przed ich odbiorem. Jeśli tak, dowód zapłaty złóż w urzędzie przy odbiorze zezwolenia. Urząd może wymagać, abyś wniósł opłatę wraz z wnioskiem. Zależy ona od okresu ważności zezwolenia oraz od obszaru, na którym będą wykonywane przewozy. W urzędzie dowiesz się, na jaki numer konta wpłacić opłatę.

Jak obliczyć wysokość opłat

Przykładowo, jeśli wystąpisz o zezwolenie na przewozy autobusem na obszarze powiatu, ważne przez 2 lata, a we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymać 2 wypisy z zezwolenia, to zapłacisz:

 • 300 zł – za zezwolenie
 • 6 zł – za każdy wypis z licencji (1% z 300 zł – czyli 3 zł. Pojazdy są dwa – dlatego zapłacisz za wypisy 6 zł).

Zsumuj kwoty i zapłać 306 zł.

Opłata za złożenie pełnomocnictwa

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrzec się prawa do wniesienia odwołania. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci zezwolenie, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony postępowania, decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Jakich zasad musisz przestrzegać przy wykonywaniu przewozów regularnych

Po uzyskaniu zezwolenia musisz zadbać o to, aby:

 • używać do przewozu wyłącznie autobusów spełniających odpowiednie warunki techniczne
 • rozkład jazdy znajdował się na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych
 • wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywało się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy
 • należność za przejazd była pobierana zgodnie z cennikiem opłat, a pasażer otrzymywał potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących
 • w kasach dworcowych oraz w autobusie był dostępny do wglądu pasażerów regulamin określający warunki: obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy
 • cennik opłat był publicznie dostępny przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym przewóz osób. Cennik musi zawierać ceny biletów ulgowych
 • przewóz był wykonywany zgodnie z warunkami określonymi w otrzymanym zezwoleniu.

Podczas wykonywania przewozów regularnych nie możesz:

 • używać do przewozu:
  • pojazdów innych niż autobusy
  • autobusów nieodpowiadających warunkom technicznym wymaganym ze względu na rodzaj przewozu
 • korzystać z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy zawierająca także nazwę i twój adres jako przewoźnika oraz numer telefonu przewoźnika lub korzystać z przystanków niezgodnie z podanymi w tej informacji dniami i godzinami odjazdów
 • dokonywać przewozów poza rozkładem jazdy
 • zabierać i wysadzać pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy
 • pobierać należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów
 • naruszać warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu na regularny przewóz osób w Polsce.

Kiedy nie potrzebujesz zezwolenia na regularny przewóz osób

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli chcesz wykonywać przewóz osób czasowo, w przypadku klęsk żywiołowych lub wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych innymi środkami transportu (na przykład w trakcie remontu linii kolejowej). W przypadku wystąpienia zakłóceń, zawierasz pisemne porozumienie z podmiotem, za którego będziesz wykonywać przewozy. W porozumieniu wpisz warunki i termin wykonywania tych przewozów oraz zgłoś ten fakt organowi, który wydał zezwolenie.

Nie musisz mieć zezwolenia także na niezarobkowy przewóz osób. Jest to każdy przejazd pojazdu na potrzeby własne, który odbywa się po drogach publicznych, z pasażerami lub bez, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej.

Przewóz niezarobkowy powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników
 • przedsiębiorca ma tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi
 • celem przejazdu jest:
  • przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby
  • przewóz pracowników i ich rodzin
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

Zezwolenie nie jest wymagane także do wykonywania krajowych przewozów wahadłowych oraz okazjonalnych. Przewozy wahadłowe to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym, a tym samym miejscem docelowym.

Przewóz wahadłowy musi spełniać łącznie następujące warunki:

 • każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego
 • miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 kilometrów.

Przewozy okazjonalne to przewozy osób, inne niż przewozy regularne, regularne specjalne albo wahadłowe.

Czy ta strona była przydatna?