Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce

Chcesz przewozić w Polsce ludzi autobusami na liniach komunikacyjnych? Potrzebujesz na to zezwolenia. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Potrzebujesz zezwolenie na regularny przewóz osób, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz przewozić w Polsce ludzi autobusami.

Przewóz regularny odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy, czyli na określonych trasach i w określonym czasie. Autobusy muszą być zarejestrowane w Polsce. W Polsce musi się znajdować miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży, a także droga przejazdu. W innym przypadku potrzebujesz:


Uwaga! Zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym mogą być wydawane na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2021 roku.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przewozy regularne w Polsce możesz wykonywać dopiero, jak uzyskasz zezwolenie. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek – w zależności od miejsca przejazdu – złóż do:

 • wójta – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze gminy
 • burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają odbywać się w ramach komunikacji miejskiej
 • burmistrza albo prezydenta miasta, w którym siedzibę ma związek międzygminny – jeżeli przewozy mają być wykonywane na obszarze gmin tworzących taki związek
 • prezydenta miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
 • starosty – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze powiatu – z wyłączeniem przewozów wymienionych powyżej
 • marszałka województwa – jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego powiatu, ale na obszarze jednego województwa
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego województwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce przejazdu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w Polsce

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jakie informacje ma zawierać rozkład jazdy:

 • przystanki
 • godziny odjazdów autobusów
 • długość linii komunikacyjnej (podaną w kilometrach)
 • odległości między przystankami
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy

Liczba wypisów

We wniosku podaj, jaką liczbę wypisów z zezwoleń na regularny przewóz osób chcesz otrzymać. Liczba ta nie powinna być mniejsza, niż liczba pojazdów, którymi zamierzasz wykonywać przewozy. Wypis z zezwolenia powinien mieć przy sobie kierowca autobusu – musi go okazać na żądanie uprawnionego organu kontroli, na przykład Policji. 

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo, w wysokości 17 zł, wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Przewozy regularne w Polsce możesz wykonywać dopiero, jak uzyskasz zezwolenie. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki – na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów – urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie wyda ci zezwolenia.

Jeżeli nie dołączysz do wniosku dowodu opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

 1. Urząd sprawdzi, czy może wydać ci zezwolenie

Z kim uzgadniane są zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych

Niektóre zezwolenia urząd uzgadnia z innymi organami. Będzie tak, gdy przewozy chcesz wykonywać na obszarze:

 • miasta na prawach powiatu i sąsiedniego powiatu – prezydent miasta na prawach powiatu (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwym starostą
 • wykraczającym poza jeden powiat, ale w granicach województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwymi starostami
 • wykraczającym poza obszar co najmniej jednego województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwymi marszałkami

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób

Urząd przeprowadzi analizę, jeśli zezwolenie dotyczy trasy o długości do 100 kilometrów. Analiza uwzględnia:

 • istniejącą komunikację, w tym: rodzaj pojazdów, godziny ich odjazdów lub częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych
 • dotychczasowe wywiązywanie się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf
 • przewidywane zmiany w natężeniu przewozu podróżnych
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy lub plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Urząd zasięgnie opinii organizacji konsumentów w sprawie twojego zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce

Zezwolenie na regularny przewóz osób

Jeśli spełniasz wymagania wynikające z przepisów prawa, urząd wyda ci zezwolenie. Określa ono:

 • warunki wykonywania przewozów
 • przebieg trasy przewozów – w tym miejscowości, w których znajdują się miejsca początkowe i docelowe przewozów
 • miejscowości, w których znajdują się przystanki

Zezwolenie otrzymasz w formie decyzji. Urząd wyda ci też:

 • obowiązujący rozkład jazdy
 • wypisy z wydanych zezwoleń

W przypadku upływu okresu ważności zezwolenia możesz je przedłużyć do 5 lat. W tym celu złóż wniosek o jego przedłużenie.

Kiedy nie otrzymasz zezwolenia

Urząd odmówi ci zezwolenia, jeśli nie będziesz w stanie wykonywać przewozów, korzystając ze swoich autobusów.

Urząd może odmówić ci zezwolenia, jeśli:

 • projektowana linia stanowić będzie zagrożenie dla istniejących linii regularnych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy linie te obsługiwane są tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę przewoźników
 • twoje przewozy zmniejszą rentowność usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą twojego autobusu
 • nie przestrzegasz warunków określonych w już posiadanym zezwoleniu lub wykonujesz przewozy niezgodnie z nim

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłatę za zezwolenie oraz za wypisy, zapłać przed ich odbiorem. Urząd może wcześniej zawiadomić cię o wysokości opłaty. Zależy ona od okresu ważności zezwolenia oraz od obszaru, na którym będą wykonywane przewozy. W urzędzie dowiesz się, na jaki numer konta wpłacić opłatę. Dowód zapłaty złóż w urzędzie przy odbiorze zezwolenia.

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze gminy:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 100
do 2 lat 150
do 3 lat 200
do 4 lat 250
do 5 lat 300

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze powiatu:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 250
do 2 lat 300
do 3 lat 350
do 4 lat 450
do 5 lat 550

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego powiatu, ale w granicach województwa:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 350
do 2 lat 400
do 3 lat 450
do 4 lat 550
do 5 lat 600

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego województwa:

Okres ważności zezwolenia Kwota (w zł)
do roku 500
do 2 lat 550
do 3 lat 600
do 4 lat 650
do 5 lat 700

Opłata za wydanie wypisów z zezwolenia

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia to 1% opłaty za wydanie zezwolenia. We wniosku o licencję wpisz ile chcesz dostać wypisów z licencji. Jeśli o tym zapomnisz, to po wydaniu zezwolenia za wypis dla pojazdu niezgłoszonego we wniosku o wydanie zezwolenia opłata wyniesie 11% opłaty za wydanie zezwolenia.

Pamiętaj, że wypis z zezwolenia musi być w trakcie przewozu w każdym twoim autobusie.


Jak obliczyć wysokość opłat

Przykładowo, jeśli wystąpisz o zezwolenie na przewozy autobusem na obszarze powiatu, ważne przez 2 lata, a we wniosku wskażesz, że chcesz otrzymać 2 wypisy z zezwolenia, to zapłacisz:

 • 300 zł – za zezwolenie
 • 6 zł – za każdy wypis z licencji (1% z 300 zł – czyli 3 zł. Pojazdy są dwa – dlatego zapłacisz za wypisy 6 zł)

Zsumuj kwoty i zapłać 306 zł.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji w sprawie zezwolenia możesz się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrzec się prawa na wniesienie odwołania. W tym celu złóż w urzędzie, który wydał ci zezwolenie, oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania zezwolenia. Jeśli zrobią to wszystkie strony postępowania, decyzja szybciej się uprawomocni. Wtedy możesz rozpocząć przewozy.

Warto wiedzieć

Zasady wykonywania przewozów regularnych

 • do przewozu możesz używać wyłącznie autobusy spełniające odpowiednie warunki techniczne
 • rozkład jazdy znajduje się na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy przystankach lub dworcach autobusowych
 • wsiadanie i wysiadanie pasażerów odbywa się tylko na przystankach określonych w rozkładzie jazdy
 • należność za przejazd jest pobierana zgodnie z cennikiem opłat. Pasażer otrzymuje potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących
 • w kasach dworcowych oraz w autobusie jest do wglądu pasażerów regulamin określający warunki: obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, bagażu i rzeczy. Regulamin opracowuje przewoźnik lub grupa przewoźników
 • cennik opłat jest przy kasach dworcowych oraz w każdym autobusie wykonującym przewóz osób. Cennik musi także zawierać ceny biletów ulgowych
 • przewóz musisz wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w otrzymanym zezwoleniu

Podczas wykonywania przewozów regularnych nie możesz:

 • używać do przewozu:
  • pojazdów innych niż autobusy
  • autobusów nieodpowiadających warunkom technicznym wymaganym ze względu na rodzaj przewozu
 • korzystać z przystanków, na których nie została zamieszczona informacja o realizowanym rozkładzie jazdy. Powinna ona zawierać także: twoją nazwę, adres siedziby oraz numer telefonu
 • dokonywać przewozów poza rozkładem jazdy
 • zabierać i wysadzać pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy
 • pobierać należności za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów
 • naruszać warunków przewozu osób określonych w zezwoleniu na regularny przewóz osób w Polsce

Kiedy nie potrzebujesz zezwolenia na regularny przewóz osób

Transport podczas klęsk żywiołowych oraz innych zakłóceń

Nie potrzebujesz zezwolenia, jeśli czasowo chcesz wykonywać przewóz osób w przypadku klęsk żywiołowych lub wystąpienia zakłóceń w przewozach wykonywanych innymi środkami transportu (np. w trakcie remontu linii kolejowej). W przypadku wystąpienia zakłóceń, zawierasz pisemne porozumienie z podmiotem, za którego będziesz wykonywać przewozy. W porozumieniu wpisz warunki i termin wykonywania tych przewozów oraz zgłoś ten fakt organowi, który wydał zezwolenie.

Przewozy na potrzeby własne

Nie wymaga zezwolenia niezarobkowy przewóz osób. Jest to każdy przejazd na potrzeby własne, który odbywa się po drogach publicznych z pasażerami lub bez. Przejazd pojazdu, wykonywany przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności, powinien łącznie spełniać następujące warunki:

 • pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez przedsiębiorcę lub jego pracowników
 • przedsiębiorca ma tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi
 • celem przejazdu jest:
  • przewóz osób lub rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsiębiorstwa na jego własne potrzeby
  • przewóz pracowników i ich rodzin
 • nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych

Przewozy wahadłowe i okazjonalne

Nie wymaga zezwolenia wykonywanie krajowych przewozów wahadłowych oraz okazjonalnych.

Przewozy wahadłowe to wielokrotny przewóz zorganizowanych grup osób tam i z powrotem, między tym samym miejscem początkowym, a tym samym miejscem docelowym. Musi on spełniać łącznie następujące warunki:

 • każda grupa osób przewiezionych do miejsca docelowego wraca do miejsca początkowego
 • miejsce początkowe i miejsce docelowe oznaczają odpowiednio miejsce rozpoczęcia usługi przewozowej oraz miejsce zakończenia usługi przewozowej, z uwzględnieniem w każdym przypadku okolicznych miejscowości leżących w promieniu 50 kilometrów

Przewozy okazjonalne to przewozy osób, inne niż przewozy regularne, regularne specjalne albo wahadłowe.

Czy ta strona była przydatna?