Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze EU lub EFTA

Masz firmę zajmującą się transportem osób? Chcesz przewozić ludzi autobusami na obszarze państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)? Potrzebujesz na to zezwolenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie potrzebujesz, jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz przewozić ludzi autobusami na obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, Szwajcarii.

Przewóz międzynarodowy oznacza przejazd pojazdu:

 • gdzie miejsce odjazdu i miejsce docelowe znajdują się w dwóch różnych państwach członkowskich, z tranzytem lub bez tranzytu przez co najmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie
 • gdzie miejsce odjazdu i miejsce docelowe znajdują się w tym samym państwie członkowskim, obejmujący zabieranie lub dowożenie pasażerów w innym państwie członkowskim lub państwie trzecim
 • z jednego państwa członkowskiego do państwa trzeciego (lub w odwrotnym kierunku) – z tranzytem lub bez tranzytu przez co najmniej jedno państwo członkowskie lub państwo trzecie
 • między państwami trzecimi z tranzytem przez co najmniej jedno państwo członkowskie.

Przewóz regularny odbywa się zgodnie z rozkładem jazdy, czyli na określonych trasach i w określonym czasie. Autobusy muszą być zarejestrowane w Polsce.

Pamiętaj! Aby ubiegać się o zezwolenie na przewozy międzynarodowe na obszarze Unii Europejskiej musisz posiadać licencję wspólnotową.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Międzynarodowe przewozy regularne możesz wykonywać po uzyskaniu zezwolenia. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Licencja wspólnotowa zagranicznego przewoźnika drogowego przewidzianego do powadzenia przewozów regularnych na danej linii regularnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

 • We wniosku podaj informację o ilości wypisów z zezwolenia, które mają być ci wydane. Liczba ta nie powinna być większa, niż liczba pojazdów, którymi zamierzasz wykonywać przewozy (tylko w przypadku gdy nie jest wskazany partner/podwykonawca). Pamiętaj, że autobusy wskazane we wniosku muszą być zgłoszone do licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego autobusowego i autokarowego zarobkowego przewozu osób.
 • Rozkład jazdy powinien uwzględniać: godziny przyjazdu i odjazdu oraz adresy poszczególnych przystanków, nazwy dwustronnych przejść granicznych, kilometry trasy, kilometry między przystankami. Podpisz go i ostempluj. 
 • Harmonogram czasu pracy i odpoczynku kierowców (w obie strony trasy) powinien zawierać: numery dróg, którymi wykonywany będzie przewóz, wartości średnich prędkości pomiędzy przystankami, czas na obsługę pasażerów. Harmonogram opracuj zgodnie z umową europejską dotyczącą pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Podpisz go i ostempluj.
 • Taryfy opłat lub cennik powinny zawierać ceny w złotówkach oraz walutach państw, przez które przebiega linia. Podpisz je i ostempluj.
 • Mapa powinna być sporządzona odpowiedniej skali z zaznaczoną trasą i przystankami, na których pasażerowie będą wsiadać i wysiadać z pojazdu.
 • Załącz kopię wypisu z licencji Wspólnoty oraz kopie wypisów z licencji partnerów/podwykonawców.
 • Informacje o rodzaju przewozu i liczbie pasażerów, których chcesz przewozić.
 • Złóż potwierdzenie zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków – uzgodnione z ich właścicielami lub zarządzającymi na terenie Polski (np. kopie umów, oświadczenia).
 • Jeśli działasz przez pełnomocnika, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 • Do wniosku możesz złożyć dokument Przesyłki kurierskie - Zgoda na przesyłanie dokumentów kurierem (druk FPK). Dzięki temu GITD może wysłać ci zezwolenie kurierem.

Termin

Międzynarodowe przewozy regularne możesz wykonywać po uzyskaniu zezwolenia. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. GITD sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki, na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów, Główny Inspektorat Transportu Drogowego wezwie cię do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, Inspektorat pozostawi sprawę bez rozpoznania, czyli nie wyda ci zezwolenia.

Jeżeli nie dołączysz do wniosku dowodu opłaty skarbowej za ewentualne pełnomocnictwo, Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie spowoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Brakujące dokumenty złóż w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

 1. GITD uzgodni wniosek z urzędami z innych państw

Uzyskanie zgody urzędów z innych państw

Główny Inspektorat Transportu Drogowego przekaże złożone przez ciebie dokumenty do urzędów z państw:

 • na których terytorium pasażerowie są zabierani lub dowożeni
 • przez których terytorium przebiega trasa przejazdu – lecz pasażerowie nie są zabierani lub dowożeni

Urzędy z państw, w których wsiadają lub wysiadają pasażerowie, wydają swoją decyzję w sprawie zezwolenia. Następnie, zawiadamiają o niej Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Natomiast, urzędy z państw, przez które chcesz przejeżdżać – nie zabierając i nie dowożąc tam pasażerów – mogą tylko przekazać swoje uwagi Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Odmowa zgody urzędów z innych państw

Jeśli decyzja w sprawie zezwolenia jest negatywna, to powinna ona zawierać odpowiednie uzasadnienie. Gdy Główny Inspektorat Transportu Drogowego otrzyma co najmniej jedną decyzję odmawiającą zgody na wydanie zezwolenia, to może przekazać sprawę Komisji Europejskiej. Zobacz, co w takim przypadku zrobi Komisja Europejska.

Dokumenty

Termin

Jeśli Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie otrzyma odpowiedzi w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia dokumentów, to uzna, że urzędy z zagranicy wyrażają zgodę na wydanie zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na swoim obszarze.

 1. Otrzymasz zezwolenie na regularny międzynarodowy przewóz osób na obszarze Unii Europejskiej

Zezwolenie na wykonywanie przewozów

Główny Inspektorat Transportu Drogowego dokona oceny merytorycznej wniosku oraz zebranych uzgodnień, uwag, zastrzeżeń. Jeśli spełniasz wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa, Inspektorat wyda ci zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw Unii Europejskiej  lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Inspektorat wyda ci wypisy z wydanych zezwoleń w liczbie wskazanej przez ciebie we wniosku. Zezwolenie otrzymasz w formie decyzji, która pozwoli ci na wykonywanie usług na terenie wszystkich państw członkowskich, przez które przebiega trasa przejazdu. Wraz z zezwoleniem otrzymasz obowiązujący rozkład jazdy oraz opcjonalnie listę partnerów/podwykonawców. Zezwolenie wydawane jest maksymalnie na 5 lat. Będziesz mógł je przedłużyć na okres nieprzekraczający 5 lat.

Odmowa wydania zezwolenia

Główny Inspektorat Transportu Drogowego odmówi ci zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych na obszarze państw Unii Europejskiej gdy:

 • nie jesteś w stanie świadczyć usług wskazanych we wniosku, korzystając z pojazdów pozostających w twojej bezpośredniej dyspozycji
 • nie zastosowałeś się do krajowych lub międzynarodowych przepisów w zakresie transportu drogowego – w szczególności warunków i wymogów dotyczących zezwoleń na świadczenie usług międzynarodowego przewozu drogowego osób
 • dopuściłeś się poważnego naruszenia wspólnotowych przepisów w zakresie transportu drogowego – w szczególności przepisów mających zastosowanie do pojazdów, czasu prowadzenia pojazdu oraz okresów odpoczynku kierowców
 • państwo członkowskie zdecyduje, że twoja usługa poważnie wpłynęłaby na rentowność porównywalnej usługi świadczonej w ramach jednej lub większej liczby umów o usługi publiczne zgodnie z prawem wspólnotowym na danych bezpośrednich odcinkach. W takim przypadku państwo członkowskie określa kryteria o niedyskryminującym charakterze w celu stwierdzenia, czy usługa, której dotyczy wniosek, poważnie wpłynęłaby na rentowność wyżej wspomnianej porównywalnej usługi, i na żądanie Komisji powiadamia ją o nich
 • państwo członkowskie stwierdzi na podstawie szczegółowej analizy, że głównym celem usługi nie jest przewóz osób pomiędzy przystankami położonymi w różnych państwach członkowskich.

Pamiętaj: Główny Inspektorat Transportu Drogowego nie może uzasadnić wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia tylko faktem oferowania przez ciebie niższych cen albo obsługiwaniem połączenia przez innych przewoźników.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zezwolenia na przewóz regularny i regularny specjalny w międzynarodowym transporcie drogowym na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym określają przepisy wydane przez Komisję Europejską na podstawie art. 6 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 88, z późn. zm.).

Ile zapłacisz

Opłata za zezwolenie

Wysokość opłat za zezwolenie zależy od okresu ważności zezwolenia, a także od liczby przystanków początkowych na terytorium Polski.

Opłaty za zezwolenie dla przewozu regularnego, wykonywanego autobusem zgodnie z rozkładem jazdy zawierającym jeden przystanek początkowy na terytorium Polski wynoszą:

 • 400 zł za zezwolenie ważne do 6 miesięcy + 4 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 800 zł za zezwolenie ważne do roku + 8 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 1500 zł za zezwolenie ważne do 2 lat + 15 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 2200 zł za zezwolenie ważne do 3 lat + 22 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 3000 zł za zezwolenie ważne do 4 lat + 30 zł za każdy wypis z zezwolenia
 • 3700 zł za zezwolenie ważne do 5 lat + 37 zł za każdy wypis z zezwolenia

W przypadku, gdy na terytorium Polski znajduje się więcej przystanków początkowych, to opłatę powiększa się o 60% stawki opłaty podstawowej za każdy kolejny przystanek początkowy.

Gdzie zapłacić: opłatę za zezwolenie wpłać na konto Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W tytule wpłaty podaj twój numer NIP oraz tytuł przelewu (na przykład linia UE, trasa Warszawa – Monachium).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo – opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie zapłacić: opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 4 miesiące. Termin liczy się od momentu złożenia kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz zwrócić się do Głównego Inspektora Transportu Drogowego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji odmownej.

Warto wiedzieć

Zasady wykonywania przewozów regularnych

Podczas wykonywania przewozów regularnych, pasażerów możesz przewozić wyłącznie autobusami. Pojazdy muszą spełniać warunki techniczne. W autobusie kierowca powinien mieć przy sobie wypis z zezwolenia. Pamiętaj, że nie możesz:

 • korzystać z przystanków, gdzie nie zostały uzgodnione zasady korzystania z nich z właścicielami lub zarządzającymi na terenie Polski,
 • wykonywać przewozów niezgodnie dniami i godzinami odjazdów podanymi na rozkładzie jazdy
 • zabierać i wysadzać pasażerów poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy
 • pobierać opłat za przejazd niezgodnie z cennikiem opłat podanym do publicznej wiadomości pasażerów
 • naruszać warunków na jakich zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu.

Co to jest przewóz regularny specjalny

Przewóz regularny specjalny to niepubliczny przewóz regularny określonej grupy osób, z wyłączeniem innych osób. Przewozy regularne specjalne obejmują:

 • przewóz pracowników na trasie między miejscem pracy, a miejscem zamieszkania
 • przewóz uczniów i studentów do i z instytucji edukacyjnych

Jeśli międzynarodowy przewóz regularny specjalny odbywa się na podstawie umowy pomiędzy organizatorem i przewoźnikiem, to nie jest wymagane zezwolenie na wykonywanie międzynarodowych przewozów regularnych specjalnych.

Wynagrodzenie

Nie można uzależniać wynagrodzenia kierowców od czasu potrzebnego na przewóz osób do miejsca docelowego lub na dostarczenie rzeczy.

Czy ta strona była przydatna?