Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na założenie lotniska

Chcesz uruchomić lotnisko? Musisz mieć zezwolenie. Poniżej dowiesz się, jak założyć lotnisko.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lotnisko można założyć po uzyskaniu zezwolenia udzielonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Jakich lotnisk dotyczy zezwolenie 

Ze względu na dostępność dla użytkowników wyróżnia się lotniska użytku publicznego i lotniska użytku wyłącznego:

 • lotniskiem użytku publicznego jest lotnisko otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości.
 • lotniskiem użytku wyłącznego jest lotnisko wykorzystywane przez zarządzającego tym lotniskiem, użytkowników lotniska wymienionych w dokumentacji rejestracyjnej tego lotniska oraz za zgodą zarządzającego lotniskiem - przez innych użytkowników lotniska.

W przypadku lotnisk, które nie podlegają wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE, dopuszcza się tworzenie lotnisk użytku publicznego o ograniczonej certyfikacji. Do tych lotnisk nie stosuje się wymogu sporządzania planu generalnego zarządzającego lotniskiem użytku publicznego.

Pamiętaj! Lotnisko użytku wyłącznego może zostać otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez zarządzającego tym lotniskiem i podanych do publicznej wiadomości. Po dokonaniu wpisu do rejestru lotnisk zmiany w zakresie dostępności dla użytkowników lotnisko staje się lotniskiem użytku publicznego niepodlegającym certyfikacji, o ile nie podlega wymogom rozporządzenia nr 216/2008/WE.

Kto może otrzymać zezwolenie

Zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego może otrzymać:

 • organ administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej
 • państwowa lub samorządowa jednostka organizacyjna
 • spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, której członek zarządu – w przypadku zarządu jednoosobowego, lub co najmniej dwóch członków zarządu – w przypadku zarządu wieloosobowego, posiadają znajomość języka polskiego, co wykazuje się złożeniem stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń
 • stowarzyszenie, którego przedmiotem działalności jest działalność lotnicza, utworzona zgodnie z przepisami prawa polskiego
 • osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku gdy nie jest ona obywatelem polskim – również posiadająca znajomość języka polskiego lub zatrudniająca co najmniej jedną osobę upoważnioną do jej reprezentowania, posiadającą znajomość języka polskiego, co wykazuje złożeniem stosownego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zezwolenie na założenia lotniska użytku wyłącznego może otrzymać podmiot posiadający miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Lotnisk
Pani Elżbieta Konieczna - osoba odpowiedzialna za realizację procedury
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zezwolenie na założenie lotniska

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Plan generalny określa:

1)         obszar objęty planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych i naturalnych;

2)         informację dotyczącą planowanego rozwoju ruchu lotniczego (w podziale w szczególności na operacje regularne, czarterowe i lotnictwo ogólne, przewozy pasażerów i towarów);

3)         koncepcję zapewniania służb żeglugi powietrznej;

4)         koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska;

5)         informację dotyczącą przepustowości, z uwzględnieniem jej obecnych - w przypadku istniejących lotnisk - i przyszłych parametrów (w podziale na parametry dotyczące w szczególności dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych, terminali, przestrzeni powietrznej, dróg dojazdowych do lotniska), w odniesieniu do zakładanego rozwoju ruchu i planowanych modernizacji lotniska;

6)         informacje ekonomiczno-finansowe dotyczące w szczególności obecnej i planowanej struktury własnościowej, przewidywanych źródeł finansowania inwestycji, obecnej i przewidywanej rentowności i płynności podmiotu, planowanej wysokości opłat lotniskowych i przychodów z ich tytułu, z odniesieniem do całości planowanych przychodów podmiotu;

7)         inne sprawy wybrane przez podmiot zakładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku publicznego, zarządzający tym lotniskiem (o którym mowa w art. 55 ust. 5 ustawy Prawo lotnicze.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz:

 • Dokumenty potwierdzające, iż wnioskodawca jest podmiotem, który spełnia warunki ubiegania się o zezwolenia na założenie lotniska.
 • Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego województwa (o ile został uchwalony), oraz wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu lotniska oraz obszarów go otaczających, znajdujących się w strefie jego oddziaływania, odpis decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, odpis decyzji o warunkach zabudowy, odpis decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego albo odpis decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie Centralnego Punktu Komunikacyjnego.
 • Zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu plan generalny lotniska, w przypadku lotnisk użytku publicznego (zakładający lotnisko użytku publicznego lub, w przypadku istniejących lotnisk użytku publicznego, zarządzający tym lotniskiem opracowuje plan generalny lotniska użytku publicznego stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 20 lat, zwany dalej "planem generalnym").
 • Prognozę i plan organizacji ruchu lotniczego na lotnisku i w jego rejonie ze wskazaniem sposobów uniknięcia kolizji z ruchem prowadzonym z istniejących już sąsiednich lotnisk.
 • Projekt zagospodarowania terenu lotniska na mapie w skali 1:5000 (mapa wykonana zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk).
 • Mapę (topograficzną) z naniesionymi ograniczeniami wysokości zabudowy na lotnisku i w jego otoczeniu, z uwzględnieniem istniejących przeszkód lotniczych (mapa wykonana zgodnie § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk).
 • Profile pól wznoszenia i podejścia (dokumentacja wykonana zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk). 
 • Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania lub decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli założenie lotniska nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 1. Urząd sprawdzi wniosek formalnie

Urząd:

 • oceni, czy wniosek spełnienia warunki uzasadniające wydanie zezwolenia
 • sprawdzi czy zapłaciłeś opłatę lotniczą.

Jeżeli urząd stwierdzi braki formalne, powiadomi cię o konieczności ich usunięcia. Jeżeli tego nie zrobisz, twój wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

 1. Urząd wyda opinię

Urząd wydaje opinię po analizie wniosku i załączonych dokumentów. 

W przypadku stwierdzenia błędów lub niejasności w sporządzonej dokumentacji (np. w mapie), zawiadomi się o konieczności ich usunięcia (art. 7 i 77 Kodeksu postępowania administracyjnego).

 1. Urząd wyda zezwolenie

Jeżeli wniosek spełnia wymagania formalne oraz merytoryczne, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje decyzję o zezwoleniu na założenie lotniska.

Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że projektowane lotnisko nie odpowiada wymaganiom określonym we właściwych przepisach, a także jeżeli:

 • wystąpi kolizja pomiędzy ruchem lotniczym prowadzonym z projektowanego lotniska a ruchem prowadzonym z istniejących sąsiednich lotnisk
 • wydanie zezwolenia na założenie lotniska byłoby sprzeczne z  przyjmowanymi przez Rdę Ministrów programami rozwoju sieci lotnisk i lotniczych urządzeń naziemnych jako elementów infrastruktury transportowej, o których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy Prawo lotnicze

- to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmawia wydania zezwolenia na założenie lotniska.

Zezwolenie na założenie lotniska może zawierać warunek spełnienia przez wnioskodawcę dodatkowych wymagań określonych w tym zezwoleniu, wiążących się z eksploatacją lotniska.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Opłaty lotnicze:

 • 13 795 zł - opłata lotnicza za zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego o literze kodu A, B
 • 55 169 zł - opłata lotnicza za zezwolenie na założenie lotniska użytku publicznego o literze kodu C, D, E
 • 2 761 zł - opłata lotnicza za zezwolenie na założenie lotniska żytku wyłącznego o literze kodu A, B
 • 5 520 zł - opłata lotnicza za zezwolenie na założenie lotniska żytku wyłącznego o literze kodu C, D, E. 

Opłatę lotniczą wpłać na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie):

 • 17 zł -  przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii należy uiścić opłatę skarbową w wysokości.

Wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika.

Opłatę przelej na konto 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa nie służy odwołanie. Można jednak zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, można też wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Skargę złóż za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 200 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Strona może w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Promesa zezwolenia

Lotnisko może ubiegać się o promesę zezwolenia. Promesę wydaje lub odmawia jej wydania Prezes Urzędu w drodze decyzji administracyjnej. W promesie ustala się warunki niezbędne dla uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz okres jej ważności, z uwzględnieniem typu projektowanego lotniska. Okres ważności promesy nie może być krótszy niż 12 miesięcy. W okresie ważności promesy nie można odmówić wydania zezwolenia, chyba że zmienił się stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy lub wnioskodawca nie spełnił wszystkich warunków określonych w promesie.

Wpis do rejestru lotnisk

Eksploatację lotniska można rozpocząć po wpisaniu lotniska do rejestru lotnisk cywilnych. Wpis ten następuje na wniosek zakładającego lotnisko, po sprawdzeniu czy lotnisko odpowiada wymaganiom technicznym i eksploatacyjnym określonym na podstawie ustawy Prawo lotnicze, warunkom określonym w zezwoleniu na założenie lotniska oraz czy spełnione są wymagania określone w art. 55 ustawy Prawo lotnicze.

Czy ta strona była przydatna?