Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo homologacji typu WE, EKG ONZ wyposażenia lub części pojazdu

Jesteś producentem i chcesz wprowadzić na polski rynek zupełnie nową część lub nowe wyposażenie samochodu? Musisz najpierw uzyskać świadectwo homologacji wyposażenia lub części pojazdu. O tym jak i gdzie załatwić świadectwo, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części samochodu, która ma być wprowadzona do obrotu na terytorium Unii Europejskiej musi spełniać określone warunki techniczne. Ich spełnienie potwierdza się świadectwem homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części (tzw. homologacją cząstkową typu WE) lub świadectwem homologacji typu EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części (tzw. homologacja cząstkowa typu EKG ONZ; przebieg obu procedur jest identyczny)

O świadectwo może wystąpić:

 • producent;
 • upoważniony przedstawiciel:
  • właściciel znaku towarowego wskazany w regulaminie ONZ – w przypadku homologacji cząstkowej typu EKG ONZ;
  • wskazany w Rozporządzeniu lub Dyrektywie WE – w przypadku homologacji cząstkowej typu WE.

Uzyskanie świadectwa homologacji składa się z dwóch etapów:

 • etap I - przeprowadzenie badań homologacyjnych;
 • etap II - uzyskanie świadectwa homologacji w Transportowym Dozorze Technicznym.

Uwaga

Nie musisz występować o świadectwo homologacji, jeśli:

 • na przedmiot wyposażenia lub część pojazdu wydano świadectwo homologacji typu EKG ONZ, lub
 • nowy typ przedmiotu wyposażenia lub części jest objęty świadectwem homologacji typu WE pojazdu.

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś się do jednostki uprawnionej do przeprowadzenia badań w zakresie homologacji typu WE przedmiotu wyposażenia lub części

Wykaz jednostek znajdziesz na stronie TDT.

Ile zapłacisz

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed złożeniem wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Otrzymasz sprawozdanie i protokół z badań

Po badaniu jednostka przygotuje trzy egzemplarze protokołu i sprawozdania. Otrzymasz dwa z nich.

Dokumenty

Termin

Po wykonaniu badań.

 1. Wnieś opłatę

Ile zapłacisz

 • 400 zł - opłata za wydanie świadectwa homologacji
 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) 
  Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

  Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Jeśli pełnomocnictwo składasz do głównej siedziby UKE w Warszawie, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

  Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Przed złożeniem wniosku o wydanie świadectwa homologacji.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu WE/EKG ONZ przedmiotu wyposażenia lub części

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do dokumentów załącz oświadczenie o wpisie do CEIDG albo o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Do dokumentów dołącz również aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile nie został wcześniej przedstawiony TDT).


Jeśli wnioskujesz o świadectwo homologacji typu EKG ONZ wyposażenia lub części pojazdu to dodatkowo dołącz instrukcję montażu.


Jeśli wnioskujesz o świadectwo homologacji typu WE wyposażenia lub części pojazdu to dodatkowo dołącz oświadczenie o złożeniu jednego wniosku w sprawie homologacji typu wyposażenia lub części pojazdu w państwie UE.

Termin

Po otrzymaniu protokołu i sprawozdania z badań oraz przygotowaniu pozostałych dokumentów.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz świadectwo homologacji typu WE/EKG ONZ wyposażenia lub części pojazdu

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Musisz powiadomić Dyrektora TDT o:

 • zmianie warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa;
 • zmianie w typie przedmiotu wyposażenia lub części wpływającej na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania tego świadectwa;
 • zaprzestaniu produkcji typu przedmiotu wyposażenia lub części.

Czy ta strona była przydatna?