Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo homologacji typu pojazdu

Jesteś producentem i chcesz wprowadzić na polski rynek zupełnie nowy samochód? Musisz najpierw uzyskać świadectwo homologacji typu pojazdu. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób je zdobyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony na rynek, musi spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu. Jest to świadectwo homologacji typu pojazdu.

O świadectwo wnioskuje producent auta. Procedura otrzymania takiego świadectwa składa się z dwóch etapów:

 • etap I - przeprowadzenie badań homologacyjnych
 • etap II - uzyskanie decyzji w Transportowym Dozorze Technicznym.

Podczas pierwszego z nich wykonujesz badania homologacyjne w jednym ze specjalnych ośrodków. O tym gdzie je znaleźć dowiesz się poniżej. 

Drugim etapem jest uzyskanie decyzji dyrektora Transportowego Dozoru Techniczego, które poprzedza złożenie wniosku. Jego wzór oraz pomocne informacje także znajdziesz poniżej.

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś się do jednostki służby technicznej, która przeprowadza badania w zakresie homologacji typu pojazdu

Służbą techniczną są wyspecjalizowane firmy lub instytuty, które zajmują się przeprowadzaniem tego rodzaju badań. Ich wykaz znajdziesz na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.

Na badanie zgłoś się przed złożeniem wniosku do TDT. Część firm oferuje pomoc przy składaniu wniosku do TDT. 

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione. Na miejscu dowiesz się także jakie dokumenty musisz dostarczyć przed wykonaniem badania.

Po badaniu jednostka służby technicznej przygotuje trzy egzemplarze protokołu i sprawozdania. Otrzymasz dwa z nich.

Ile zapłacisz

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione.

Dokumenty

Termin

Zgłoś się na badanie przed złożeniem wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

Ile zapłacisz

 • 1600 zł - opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

  Gdzie zapłacić: opłatę za wydanie świadectwa homologacji wpłać przelewem na rachunek bankowy UDT. Jego numer znajdziesz na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.
   
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

  Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

  Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Dla Transportowego Dozoru Techinicznego będzie to numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, kopia

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

We wniosku musisz zaznaczyć rodzaj procedury, na podstawie której przeprowadzono badanie homologacyjne. Są one następujące: 

 • krok po kroku - procedura, w ramach której producent uzyskuje wszystkie wymagane świadectwa homologacji typu UE albo świadectwa homologacji typu ONZ, na podstawie których służba techniczna przeprowadza badanie homologacyjne typu pojazdu będące podstawą do wydania świadectwa homologacji typu pojazdu;
 • jednostopniowa - procedura, w ramach której służba techniczna przeprowadza badanie homologacyjne dla wszystkich wymaganych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 54 ust. 1 albo art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia przedmiotów wyposażenia lub części oraz badanie homologacyjne typu pojazdu, będące podstawą do wydania świadectwa homologacji typu pojazdu;
 • mieszana - procedura krok po kroku, podczas której producent może nie przedstawić jednego świadectwa lub kilku świadectw homologacji typu UE albo świadectw homologacji typu ONZ do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem że zastąpi je sprawozdaniami zawierającymi wyniki badań homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia lub części, albo
 • wielostopniowa - procedura, w wyniku której organ udzielający homologacji lub organ udzielający homologacji innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zaświadczają, że - w zależności od stanu kompletacji - typ pojazdu obejmujący pojazdy niekompletne lub skompletowane jest zgodny z odpowiednimi warunkami lub wymaganiami technicznymi.

Termin

Po zrobieniu badań homologacyjnych możesz złożyć wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz świadectwo homologacji typu pojazdu

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Odmowa wydania świadectwa homologacji

Dyrektor TDT odmówi ci wydania świadectwa homologacji typu, jeśli:

 • typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części nie spełnia wymagań procedury określonej w art. 20 rozporządzenia 167/2013, art. 25 rozporządzenia 168/2013 albo art. 22 rozporządzenia 2018/858;
 • typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części stwarza poważne zagrożenie, o którym mowa w art. 24 ust. 3 rozporządzenia 167/2013, art. 29 ust. 3 rozporządzenia 168/2013 albo art. 26 ust. 5 rozporządzenia 2018/858, mimo że spełnia wymagania, o których mowa w pkt 1;
 • na dany typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części zostało wydane świadectwo homologacji typu UE pojazdu albo świadectwo homologacji typu UE przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Obowiązek informacyjny

Musisz powiadomić Dyrektora TDT o:

 • potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w świadectwie homologacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, wydanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku zmiany:
  • warunków stanowiących podstawę do wydania tego świadectwa
  • w homologowanym typie, która wpływa na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania tego świadectwa
 • zawieszeniu produkcji homologowanego typu
 • wznowieniu produkcji homologowanego typu
 • zaprzestaniu produkcji homologowanego typu
 • stwierdzeniu zagrożeń dla bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Uznanie świadectwa homologacji

Jeśli twój pojazd otrzymał już świadectwo homologacji typu pojazdu w innym kraju UE, możesz złożyć wniosek do Dyrektora TDT o uznanie tego dopuszczenia. Za uznanie zapłacisz 350 zł.

Czy ta strona była przydatna?