Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Świadectwo homologacji typu pojazdu

Jesteś producentem i chcesz wprowadzić na polski rynek zupełnie nowy samochód? Musisz najpierw uzyskać świadectwo homologacji typu pojazdu. Poniżej dowiesz się, w jaki sposób je zdobyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony na rynek, musi spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu. Ich spełnienie potwierdzisz:

 • w procedurze homologacji typu WE pojazdu, która obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej, lub
 • w procedurze homologacji typu pojazdu, które obowiązuje tylko w Polsce.

Obie procedury homologacji kończą się uzyskaniem świadectwa homologacji typu pojazdu.

O świadectwo wnioskuje producent auta. Procedura otrzymania takiego świadectwa składa się z dwóch etapów:

 • etap I - przeprowadzenie badań homologacyjnych
 • etap II - uzyskanie decyzji w Transportowym Dozorze Technicznym.

O świadectwo homologacji typu pojazdu nie musisz występować w przypadku:

 • auta przeznaczonego do zawodów sportowych;
 • auta przystosowanego do używania przez osoby niepełnosprawne;
 • auta przeznaczonego do prac leśnych:
  • ciągnika zrywkowego i ciągnika z przednim systemem załadowczym,
  • pojazdu skonstruowanego na ramie sprzętu do prac ziemnych.

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś się do jednostki uprawnionej do przeprowadzenia badań w zakresie homologacji typu pojazdu

Wykaz jednostek znajdziesz na stronie TDT.

Ile zapłacisz

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokument informacyjny dołącz w zależności od kategorii pojazdu. Podział kategorii znajdziesz w załączniku nr 2 do ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Termin

Zgłoś się na badanie przed złożeniem wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego.

 1. Otrzymasz protokół i sprawozdanie z badań homologacyjnych

Po badaniu jednostka przygotuje trzy egzemplarze protokołu i sprawozdania. Otrzymasz dwa z nich.

Dokumenty

Termin

Protokół otrzymasz po wykonaniu badań.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

Ile zapłacisz

 • 1600 zł - opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

  Gdzie zapłacić: opłatę za wydanie świadectwa homologacji wpłać przelewem na rachunek bankowy UDT. Jego numer znajdziesz na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.
   
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

  Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

  Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Dla Transportowego Dozoru Techinicznego będzie to numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

  Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, kopia

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Dopuszczenie jednostkowe pojazdu
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do dokumentów załącz oświadczenie o wpisie do CEIDG albo o wpisie do rejestru przedsiębiorców w KRS.

Do dokumentów dołącz również aktualny dokument potwierdzający przeprowadzoną kontrolę zgodności produkcji z wynikiem pozytywnym (o ile nie został wcześniej przedstawiony TDT).

Załącz też decyzję zwalniającą z obowiązku posiadania świadectwa homologacji przedmiotu wyposażenia lub części pojazdu (tzw. homologacji cząstkowej; jeśli o nią wystąpiłeś). Decyzja ta pozwoli zastąpić ci to świadectwo sprawozdaniem z badań zakończonych wynikiem pozytywnym.

Termin

Wniosek złóż po otrzymaniu protokołu i sprawozdania z badań homologacyjnych i przygotowaniu pozostałych dokumentów.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz świadectwo homologacji typu pojazdu

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Odmowa wydania świadectwa homologacji

Dyrektor TDT odmówi ci wydania świadectwa homologacji typu, jeśli:

 • typ pojazdu nie spełnia odpowiednich wymagań technicznych, zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub środowisku;
 • na dany typ zostało wydane świadectwo homologacji typu WE przez inne państwo UE.

Obowiązek informacyjny

Musisz powiadomić Dyrektora TDT o każdej zmianie:

 • warunków stanowiących podstawę do wydania świadectwa homologacji typu pojazdu;
 • zaprzestaniu produkcji danego typu pojazdu.

Uznanie świadectwa homologacji

Jeśli twój pojazd otrzymał już świadectwo homologacji typu pojazdu w innym kraju UE, możesz złożyć wniosek do Dyrektora TDT o uznanie tego dopuszczenia. Za uznanie zapłacisz 350 zł.

Czy ta strona była przydatna?