Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj świadectwo homologacji typu pojazdu

Jesteś producentem pojazdów i chcesz wprowadzić na polski rynek nowy typ samochodu, motocykla albo kombajnu? Musisz najpierw uzyskać świadectwo homologacji typu pojazdu. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest homologacja typu pojazdu

Nowy typ pojazdu, który ma być wprowadzony na rynek, musi spełniać wymagania techniczne, odpowiednie dla danej kategorii pojazdu. W procedurze homologacji typu właściwy organ potwierdza, że dany typ pojazdu jest zgodny z odpowiednimi przepisami administracyjnymi i wymaganiami technicznymi. Na potwierdzenie zgodności producent otrzymuje dokument o nazwie świadectwo homologacji typu pojazdu.

Homologacja może być przeprowadzona na poziomie krajowym albo unijnym. Ważność homologacji krajowej jest ograniczona do terytorium kraju, w którym została przeprowadzona.

W Polsce procedurę homologacji przeprowadza dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego (TDT) przy udziale służb technicznych.

Procedura homologacji składa się z dwóch etapów:

 • etap I – przeprowadzenie badań homologacyjnych przez służbę techniczną
 • etap II – uzyskanie świadectwa homologacji od Dyrektora TDT.

O przeprowadzenie badań i wydanie świadectwa homologacji wnioskuje producent pojazdu.

W jakich sytuacjach producent nie musi uzyskiwać świadectwa homologacji

Jeśli jako producent nowego typu pojazdu uzyskałeś świadectwo krajowej homologacji typu pojazdu w innym państwie członkowskim UE, możesz zwrócić się do Dyrektora TDT o uznanie tego świadectwa. Jeśli Dyrektor TDT wyda decyzję o uznaniu świadectwa, nie musisz przeprowadzać procedury homologacji w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY W WARSZAWIE ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek do jednostki służby technicznej o przeprowadzenie badania w zakresie homologacji typu pojazdu

Złóż wniosek o przeprowadzenie badania do wybranej przez siebie jednostki służby technicznej. Zrób to zanim zwrócisz się do TDT o wydanie świadectwa homologacji. Część firm oferuje pomoc przy składaniu wniosku do TDT. 

Służbą techniczną są wyspecjalizowane firmy lub instytuty, które zajmują się przeprowadzaniem badań homologacyjnych. 

Listę uprawnionych jednostek z ich danymi kontaktowymi znajdziesz w Wykazie służb technicznych.

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione. Na miejscu dowiesz się także jakie dokumenty musisz dostarczyć przed wykonaniem badania.

Uwaga! Służba techniczna może żądać dostarczenia do badań pojazdów, przedmiotów wyposażenia lub części, w liczbie i kompletacji koniecznej do przeprowadzenia badań.

Po badaniu jednostka służby technicznej przygotuje sprawozdanie zawierające wyniki badania.

Ile zapłacisz

Koszty badań są ustalane indywidualnie przez jednostki uprawnione.

Dokumenty

Termin

Wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego złóż po przeprowadzeniu badań homologacyjnych.

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP Transportowego Dozoru Technicznego. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

We wniosku wskaż, czy wnioskujesz o świadectwo homologacji typu UE, czy o świadectwo krajowe.

Określ też rodzaj procedury homologacyjnej, na podstawie której przeprowadzono badanie.

Są następujące rodzaje procedur homologacyjnych: 

 • krok po kroku – procedura, w ramach której producent uzyskuje wszystkie wymagane świadectwa homologacji typu UE albo świadectwa homologacji typu ONZ, na podstawie których służba techniczna przeprowadza badanie homologacyjne typu pojazdu będące podstawą do wydania świadectwa homologacji typu pojazdu
 • jednostopniowa – procedura, w ramach której służba techniczna przeprowadza badanie homologacyjne dla wszystkich wymaganych zgodnie z przepisami przedmiotów wyposażenia lub części oraz badanie homologacyjne typu pojazdu, będące podstawą do wydania świadectwa homologacji typu pojazdu
 • mieszana – procedura krok po kroku, podczas której producent może nie przedstawić jednego świadectwa lub kilku świadectw homologacji typu UE albo świadectw homologacji typu ONZ do badania homologacyjnego typu pojazdu, pod warunkiem że zastąpi je sprawozdaniami zawierającymi wyniki badań homologacyjnych tych przedmiotów wyposażenia lub części
 • wielostopniowa – procedura, w wyniku której organ udzielający homologacji lub organ udzielający homologacji innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zaświadczają, że – w zależności od stanu kompletacji – typ pojazdu obejmujący pojazdy niekompletne lub skompletowane jest zgodny z odpowiednimi warunkami lub wymaganiami technicznymi.

Ile zapłacisz

 • 1600 zł – opłata za wydanie świadectwa homologacji typu pojazdu

Gdzie zapłacić: opłatę za wydanie świadectwa homologacji wpłać przelewem na rachunek bankowy TDT. Jego numer znajdziesz na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Dla Transportowego Dozoru Technicznego będzie to numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, kopia

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Po zrobieniu badań homologacyjnych możesz złożyć wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz świadectwo homologacji typu pojazdu

Jeśli twój wniosek będzie kompletny i prawidłowo opłacony, a sprawozdanie z badania potwierdzi spełnienie wymagań homologacyjnych, Dyrektor TDT wyda świadectwo homologacji typu pojazdu.

Dyrektor TDT odmówi wydania świadectwa homologacji typu, jeśli:

 • typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części nie spełnia wymagań procedury homologacyjnej
 • typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części mimo, że jest zgodny z wymaganymi przepisami, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub może poważnie zaszkodzić środowisku lub zdrowiu publicznemu, lub stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy
 • na dany typ pojazdu, typ przedmiotu wyposażenia lub części zostało wydane świadectwo homologacji typu UE pojazdu albo świadectwo homologacji typu UE przez inne niż Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Złóż odwołanie do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Pamiętaj! Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Warto wiedzieć

Po uzyskaniu świadectwa homologacji producent pojazdu ma obowiązki informacyjne wobec Dyrektora TDT.

Jako producent musisz niezwłocznie powiadomić Dyrektora TDT o:

 • potrzebie zmiany danych i informacji zawartych w świadectwie homologacji wydanym w Polsce w przypadku:
  • zmiany warunków stanowiących podstawę do wydania tego świadectwa
  • zmiany w homologowanym typie, która wpływa na zmianę warunków stanowiących podstawę do wydania tego świadectwa
 • zawieszeniu produkcji homologowanego typu
 • wznowieniu produkcji homologowanego typu
 • zaprzestaniu produkcji homologowanego typu
 • stwierdzeniu zagrożeń dla bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.

Czy ta strona była przydatna?