Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoś instalację emitującą gazy lub pyły do powietrza

Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Może ona wymagać zgłoszenia do organu ochrony środowiska. O tym, jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Posiadasz kocioł grzewczy, suszarnię, chlewnię? Wszystkie te urządzenia stacjonarne to instalacje, które emitują do powietrza rozmaite substancje.

Taka emisja wymaga - co do zasady - pozwolenia. Więcej na ten temat przeczytasz w usłudze Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Są jednak takie przypadki, kiedy wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia. Niektóre instalacje niewymagające pozwolenia wymagają natomiast zgłoszenia.

O pozwolenie nie musisz występować dla niektórych instalacji oraz jeśli instalacja służy badaniu nowych produktów lub procesów przez okres nie dłuższy niż dwa lata lub gdy emitowane substancje nie są objęte poziomami dopuszczalnymi.

Wszystkie przypadki instalacji niewymagających pozwolenia znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

Wykaz instalacji, które nie wymagają pozwolenia, ale wymagają zgłoszenia znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Instalację nową zbudowaną lub zmienioną w sposób istotny zgłoś na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, musisz zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

1. Marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

 • przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
 • pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

2. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest właściwy w sprawach przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) jest właściwy w sprawach pozostałych przedsięwzięć i zdarzeń.

Przy ustalaniu właściwości organów ochrony środowiska instalacje powiązane technologicznie, eksploatowane przez różne podmioty, kwalifikuje się jako jedną instalację.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której planujesz uruchomić instalację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Zgłoś instalację

Jeżeli twoje zgłoszenie nie spełnia wymagań lub zawiera jakieś braki, to urząd wezwie cię do uzupełnienia braków. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni.

Jeśli ich nie usuniesz, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
 • wielkość i rodzaj emisji;
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Instalację nową zbudowaną lub zmienioną w sposób istotny zgłoś na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, musisz zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

 1. Urząd przyjmie twoje zgłoszenie

Organ ochrony środowiska może wydać ci decyzję o sprzeciwie.

Sprzeciw wnoszony jest w drodze decyzji jeżeli eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska, a także jeżeli:

 • nie wykonano wymaganych przepisami lub określonych w decyzjach administracyjnych środków technicznych chroniących środowisko
 • nie zastosowano odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia*, o której mowa w art. 157a ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia.

W ramach postępowania organ ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji.

Ile zapłacisz

 • 120 zł – za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Opłatę skarbową  wpłać na konto urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta znajdziesz na stronie internetowej urzędu.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia dotyczącego instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji:

 • w sprawie sprzeciwu do zgłoszenia,
 • określającej wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji zgłoszonej instalacji, w szczególności warunki i wielkości emisji,

 możesz się odwołać w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Odwołanie złóż za pośrednictwem organu wydającego decyzję do:

 • Samorządowego Kolegium Odwoławczego - od decyzji wydanej przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu),
 • Ministra Klimatu i Środowiska - od decyzji wydanej przez marszałka województwa,
 • Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - od decyzji wydanej przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. W tym celu złóż w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Możesz to zrobić w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Musisz powiadomić urząd, któremu zgłosiłeś instalację o tym, że:

 • rezygnujesz z rozpoczęcia eksploatacji instalacji
 • zamierzasz zakończyć eksploatację instalacji
 • zmieniły się dane lub informacje, które podałeś w zgłoszeniu.

* Przez źródło spalania paliw rozumie się część instalacji spalania paliw będącą stacjonarnym urządzeniem technicznym, w którym następuje utlenianie paliw w celu wytworzenia energii. Źródłem spalania paliw jest także zespół dwóch lub większej liczby źródeł spalania paliw, w przypadkach gdy:

 • gazy odlotowe z tych źródeł spalania paliw są odprowadzane do powietrza przez wspólny komin i całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych tych części źródła spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 15 MW (pierwsza zasada łączenia);
 • dwa lub więcej źródeł spalania paliw, dla których pierwsze pozwolenie na budowę wydano po dniu 30 czerwca 1987 r., lub dla których wniosek o wydanie takiego pozwolenia został złożony po tym dniu, i dla których całkowita nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 50 MW, zostały zainstalowane w taki sposób, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia, odprowadzane przez wspólny komin; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych tych części źródła spalania paliw, których nominalna moc cieplna jest nie mniejsza niż 15 MW (druga zasada łączenia);
 • dwa lub więcej źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, oddanych do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a jeżeli pozwolenie na ich budowę wydano po dniu 18 grudnia 2017 r. – oddanych do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r., do których nie ma zastosowania pkt 1 albo 2, i które odprowadzają gazy odlotowe przez wspólny komin lub zostały zainstalowane w taki sposób, że uwzględniając parametry techniczne i czynniki ekonomiczne, ich gazy odlotowe mogłyby być, w ocenie organu właściwego do wydania pozwolenia lub przyjęcia zgłoszenia, odprowadzane przez wspólny komin; w takim przypadku zespół źródeł spalania paliw uważa się za jedno źródło spalania paliw złożone z dwóch lub większej liczby części, którego całkowita nominalna moc cieplna stanowi sumę nominalnych mocy cieplnych poszczególnych części, przy czym w przypadku, gdy suma ta wynosi nie mniej niż 50 MW, przyjmuje się, że całkowita nominalna moc cieplna źródła nie osiąga wartości 50 MW (trzecia zasada łączenia).

Czy ta strona była przydatna?