Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – uzyskanie uprawnień budowlanych

Chcesz samodzielnie projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane? Musisz uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Poniżej dowiesz się jakie warunki musisz spełnić i jak złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważana jest działalność związaną z:

 • fachową oceną zjawisk technicznych
 • samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych
 • projektowaniem lub kierowaniem robotami budowlanymi

Taka funkcja obejmuje w szczególności:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

W Polsce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby, które mają uprawnienia budowlane, potwierdzone decyzją samorządu zawodowego architektów

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane składa się z dwóch etapów:

 • kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla specjalności architektonicznej
 • egzaminu pisemnego i ustnego ze znajomości obowiązujących przepisów prawa, procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Ważne! Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jest konieczne, żeby uzyskać prawo do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej

Postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych

Postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wydawanie decyzji w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych powołanych przez okręgowe rady izby architektów RP.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej określa „Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (RPK).

Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przedstawiony jest w Załączniku nr 1 RPK.

Przygotowanie do egzaminu na uprawnienia budowlane

Wykaz aktów prawnych, które trzeba znać w trakcie egzaminu, ogłasza Krajowa Komisja Kwalifikacyjna na stronie internetowej Izby Architektów RP, najpóźniej na dwa miesiące przed każdym terminem egzaminu. Obowiązuje stan prawny aktów prawnych na dzień przeprowadzenia egzaminu.

 

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Terminy składania wniosków ogłaszane są corocznie przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów RP.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów

Złóż wniosek w biurze okręgowej izby architektów RP właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Osoba ubiegająca się o uprawnienia możne złożyć wniosek w dowolnym terminie do okręgowej komisji egzaminacyjnej (w biurze okręgowej izby architektów) właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Z uwagi na czynności związane z wszczęciem postępowania i inne czynności komisji egzaminacyjnej, wnioski powinny być złożone najpóźniej na trzy miesiące przed terminem danej sesji egzaminacyjnej.

We wniosku określ zakres uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o które się ubiegasz. Całość dokumentacji (wniosek z załącznikami) składa się w zamkniętej teczce w biurze okręgowej izby architektów RP.

W przypadku wniosku złożonego później niż na trzy miesiące przed terminem najbliższego egzaminu, za termin egzaminu dla tego wnioskodawcy uznaje się najbliższy kolejny termin postępowania kwalifikacyjnego.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna poinformuje ciebie o tym pisemnie.

Ile zapłacisz

 • W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej wynosi 1240 zł
 • W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i  kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej wynosi 1860 zł.

Opłata powinna być wniesiona na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów. 

Uwaga! Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne może ulegać corocznej zmianie. Informacje o wysokości aktualnej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne można znaleźć na stronach internetowej Izby Architektów RP lub stronach okręgowych izb architektów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do  "Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej".

Dane osobowe na wniosku:

 • imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • tytuł zawodowy/ stopień/ tytuł naukowy
 • PESEL
 • adres miejsca zamieszkania
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z wzorem z załącznika nr 5a  „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (RPK).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z wzorem z załącznika nr 5  „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (RPK).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy każdej osoby, pod której kierownictwem lub patronatem odbywana była praktyka zawodowa.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie uprawnień budowlanych w izbie inżynierów budownictwa
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo kopię odpisu dyplomu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek
 •  suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni
 • dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej, czyli:
  • zbiorcze zestawienie projektów i prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej, oddzielnie dla praktyki przy sporządzaniu projektów oraz praktyki na budowie, w odniesieniu do wniosku w sprawie uprawnień do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi i budową, wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej odbycie, lub
  • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lub
  • dokument zawierający przebieg praktyki, wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za granicą, lub
  • książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodową przed 25 września 2014r., z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 r. do 24 września 2014 r., lub
  • zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 r.
 • dwie wybrane przez kandydata prace projektowe, dotyczące różnych obiektów, o różnych funkcjach, wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej – w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania albo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie
 • zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP
 • życiorys zawodowy
 • kopię dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów
 • zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego osób kierujących praktyką zawodową, w tym patrona praktyki, za cały okres tej praktyki, wraz z kopią uprawnień budowlanych odpowiednich do rodzaju i zakresu (nie mniejszych) o jakie się ubiegasz
 • decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli  posiadasz inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem
 • dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. 

Pisma i dokumenty w toku składasz w języku polskim.

Za pracę projektową uznaje się poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika/patrona praktyk, kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej. Prace projektowe wnioskodawca składa w formie papierowej.

Termin

Terminy składania wniosków ogłaszane są corocznie przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów RP.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne - weryfikacja wniosku i ocena złożonych dokumentów

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby architektów przekazuje wnioski o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami do komisji egzaminacyjnej, która prowadzi postępowanie poprzedzające dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Komisja egzaminacyjna:

 • sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wnioskowanym zakresie
 • dokonuje kwalifikowania wykształcenia (jako odpowiednie lub pokrewne dla specjalności architektonicznej) oraz praktyki zawodowej z jednoczesną oceną tej praktyki na podstawie złożonych dokumentów
 • sporządza protokół, który przekazywany jest bezzwłocznie okręgowej komisji kwalifikacyjnej. 

W protokole zawarte są informacje o wszystkich złożonych przez wnioskodawcę dokumentach, które były przedmiotem oceny komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia co do dalszego przebiegu postępowania, które będzie prowadzone przez okręgową komisję kwalifikacyjną.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenie zakresu robót budowlanych, w których uczestniczyła osoba ubiegającą się o uprawnienia budowlane.

 1. Postanowienie wzywające do uzupełnienia braków

Jeśli w wyniku kontroli dokumentów komisja egzaminacyjna stwierdziła braki okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje postanowienie wzywające wnioskodawcę do uzupełnienia braków w dokumentach w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zostaniesz poinformowany, że jeśli nie uzupełnisz braków w terminie zostanie wydana decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu w związku z nieuzupełnieniem wniosku w terminie i w sposób określony w postanowieniu.

Po uzupełnieniu braków w terminie i zgodnie z postanowieniem, postępowanie kwalifikacyjne będzie kontynuowane. Komisja egzaminacyjna dokona ponownej oceny dostarczonych dokumentów.

 1. Wydanie decyzji o odmowie nadania uprawnień budowlanych

Okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez przeprowadzania egzaminu, jeśli z ustaleń komisji egzaminacyjnej wynika, że:

 • wykształcenie lub praktyka zawodowa ubiegającego się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom w zakresie niezbędnym do uzyskania wnioskowanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
 • stwierdzono podanie nieprawdziwych lub fałszywych danych w dokumentach zaświadczających o odbyciu wymaganej praktyki zawodowej.

 1. Zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu i o terminie egzaminu na uprawnienia budowlane

Pozytywny wynik pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby architektów zawiadamia o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i o terminie tego egzaminu. Zawiadomienie doręczane jest przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku co najmniej miesiąc przed  wyznaczonym terminem egzaminu.

Termin

Co najmniej na miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 1. Egzamin na uprawnienia budowlane - część pisemna

Do egzaminu możesz przystąpić w terminie i miejscu wskazanym w otrzymanym zawiadomieniu. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej i jest przeprowadzany jest w języku polskim. 

Egzamin obejmuje sprawdzenie w szczególności:

 • znajomości przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki i budownictwa
 • umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, w tym samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu budowlanego.

Egzamin odbywa się we wszystkich izbach okręgowych izby architektów, w tym samym terminie, na podstawie tych samych testów oraz pytań ustnych wybranych w formie zestawów pytań z „Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP” oraz „Bazy egzaminacyjnych pytań ustnych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP”, przyjętych uchwałą Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Baza pytań jest aktualizowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną co najmniej na miesiąc przed każdym terminem egzaminu. Baza pytań testowych na uprawnienia budowlane (pytania i odpowiedzi) jest jawna i może być publikowana na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Ważne! Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż dotychczas posiadane, egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. W takim przypadku odrębne zestawy pytań są przygotowywane przez Krajowa Komisję Kwalifikacyjną w kilku dodatkowych wariantach, odpowiednich dla rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu. W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, test składa się z:

 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń
 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń
 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń
 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie
 • 40 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie
 • 40 pytań egzaminacyjnych, w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie

Dla przystąpienia do części ustnej egzaminu, wymagane jest udzielenia prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 odpowiedzi prawidłowych w przypadku 60 pytań 30 odpowiedzi prawidłowych w przypadku 40 pytań. Jednocześnie, jeżeli nie uzyskasz 75% odpowiedzi prawidłowych, to wynik całego egzaminu jest negatywny. 

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z czynności egzaminacyjnych i ustala wynik części pisemnej egzaminu:

 • jeśli jest pozytywny, to zostaniesz dopuszczony do części ustnej egzaminu
 • jeśli jest negatywny, to nie zostaniesz dopuszczony do części ustnej egzaminu.

Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi udzielonych przez uczestników egzaminu.

Osobom, które nie zakwalifikowały się do części ustnej egzaminu lub które nie stawiły się na egzamin pomimo terminowego doręczenia zawiadomienia o egzaminie, okręgowa komisja kwalifikacyjna doręcza decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych oraz zawiadamia o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

Ile zapłacisz

 • W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, projektowania w ograniczonym zakresie, kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu wynosi 1240 zł.
 • W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń i projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu wynosi 1860 zł.

Opłatę wnieś na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

Termin

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Ważne! Po ogłoszeniu, termin egzaminu może zostać zmieniony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

 1. Egzamin na uprawnienia budowlane - część ustna

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w dniach następnych, w zależności od liczby osób dopuszczonych do egzaminu ustnego.

W zależności od zakresu uprawnień budowlanych zestaw pytań ustnych składa się z:

 • 6 pytań egzaminacyjnych - w tym 4-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna - dla uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń.
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna - dla uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń;
 • 5 pytań egzaminacyjnych - w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna - dla uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń;
 • 5 pytań egzaminacyjnych - w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna - dla uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie;
 • 5 pytań egzaminacyjnych - w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna - dla uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie;
 • 5 pytań egzaminacyjnych - w tym 3-ch pytań w losowanym zestawie oraz 2-ch pytań dotyczących praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie.

Egzamin trwa do 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi.
Podczas przygotowywania się do odpowiedzi możesz się posługiwać tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami (europejskimi normami technicznymi).

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku części ustnej egzaminu jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na wszystki pytania.

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku części ustnej egzaminu okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych oraz zawiadamia o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu ustnego po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Komisja egzaminacyjna, na podstawie oceny testu i odpowiedzi ustnych, ustala w wyniku głosowania wynik egzaminu.

Komisja egzaminacyjna przekazuje bezzwłocznie protokół wraz z dokumentacją osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Okręgowa komisja wydaje - zgodnie z wynikiem egzaminu -odpowiednią decyzję:

 • w sprawie nadania uprawnień budowlanych
 • w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym wynikiem części pisemnej egzaminu (testu)
 • w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym wynikiem części ustnej egzaminu.

Ile zapłacisz

1070 zł

Opłata jest potrzebna tylko, jeśli ponownie przystępujesz do części ustnej egzaminu. Opłata powinna być wniesiona na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów. 

Termin

Część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzana jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w dniach następnych.

 1. Wydanie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej albo o odmowie nadania tych uprawnień

Okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej określonego rodzaju i w określonym zakresie, albo o odmowie nadania tych uprawnień.

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku części pisemnej albo ustnej egzaminu, okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych oraz zawiadamia  o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu (w całości lub tylko do części ustnej), po złożeniu wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu  oraz po uiszczeniu odpowiednich opłat.

Termin

Bezzwłocznie po otrzymaniu protokołu z czynności egzaminacyjnych.

 1. Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi w formie elektronicznej Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, które uzyskały je po 1 stycznia 1995 r. Wpis do rejestru dokonywany jest na podstawie kopii decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej przesłanej przez okręgową komisję kwalifikacyjną okręgowej izby architektów.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, wydaje decyzję o dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Decyzja ta wysyłana jest do osoby, która została wpisana do rejestru, a także do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby architektów, która wydała decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Termin

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku. Część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich izbach okręgowych w tym samym czasie. Terminy egzaminów są zamieszczane na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydanej w toku postępowania nadanie uprawnień budowlanych możesz się odwołać do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnieś w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane

Na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego publikowana jest tylko lista osób posiadających uprawnienia budowlane wpisanych do centralnego rejestru, które wyraziły zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych.

Uroczyste wręczenie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Okręgowe izby architektów po uprawomocnieniu się decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej organizują uroczyste wręczenie dokumentów na zwołanym w tym celu specjalnym otwartym spotkaniu członków okręgowej izby architektów z udziałem zaproszonych gości.

Jak zostać członkiem Izby Architektów RP

Jeśli chcesz  wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (samodzielnie projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane) musisz oprócz posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.
być także członkiem samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP. Członkostwo możesz uzyskać, jeśli złożysz wniosek o wpis na listę członków Izby Architektów właściwej dla twojego miejsca zamieszkania.

Ponowne przystąpienie do egzaminów

Jeśli w postępowaniu kwalifikacyjnym o uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej nie zaliczyłeś części pisemnej lub części ustnej egzaminu możesz ponownie przystąpić do egzaminu. Złóż wniosek o wznowienie postępowania kwalifikacyjnego. Przebieg postępowania rozpoczyna się od egzaminu pisemnego lub egzaminu ustnnoci od uzyskanych wyników. Ponowne przystąpienie do egzaminu pisemnego lub ustnego wymaga wniesienia odpowiednich obowiązujących w danym roku opłat.

Uprawnienia budowlane

Zobacz jak uzyskać uprawnienia budowlane w izbie inżynierów budownictwa.

Czy ta strona była przydatna?