Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Chcesz samodzielnie projektować lub sprawdzać projekty architektoniczno-budowlane? Musisz uzyskać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Dowiedz się jakie warunki musisz spełnić i jak złożyć wniosek o uzyskanie uprawnień.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważana jest działalność związaną z:

 • fachową oceną zjawisk technicznych
 • samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych
 • projektowaniem lub kierowaniem robotami budowlanymi

Taka funkcja obejmuje w szczególności:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Jakie są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

W Polsce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby, które mają uprawnienia budowlane, potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane składa się z dwóch etapów:

 • kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla specjalności architektonicznej
 • egzaminu pisemnego i ustnego ze znajomości obowiązujących przepisów prawa, procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Ważne! Posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej jest konieczne, żeby uzyskać prawo do samodzielnego wykonywania zawodu architekta w Polsce.

Warunkiem uzyskania uprawnień budowlanych jest zdanie egzaminu ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej. 

Uwaga! Jeśli chcesz wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz posiadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, musisz
być także członkiem samorządu zawodowego architektów – Izby Architektów RP. Aby uzyskać członkostwo złóż wniosek o wpis na listę członków izby architektów właściwej dla twojego miejsca zamieszkania.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis na listę członków izby architektów.

Jakie są zasady postępowania kwalifikacyjnego o nadanie uprawnień budowlanych

Postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wydawanie decyzji w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych powołanych przez okręgowe rady izby architektów RP.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej określa Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej (RPK), uchwalony przez Krajową Radę Izby Architektów RP.

Schemat postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej przedstawiony jest w Załączniku nr 1 RPK.

Przejdź do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Jak się przygotować do egzaminu na uprawnienia budowlane

Wykaz aktów prawnych, które trzeba znać w trakcie egzaminu, ogłasza Krajowa Komisja Kwalifikacyjna na stronie internetowej Izby Architektów RP (IARP), najpóźniej na dwa miesiące przed każdym terminem egzaminu. Obowiązuje stan prawny aktów prawnych na dzień przeprowadzenia egzaminu.

Przejdź do informacji na stronie internetowej IARP o egzaminie na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Terminy składania wniosków ogłaszane są corocznie przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów RP.

Przejdź do informacji na stronie internetowej IARP o terminach egzaminów w latach 2023-2026.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów

Złóż wniosek w biurze okręgowej izby architektów RP właściwej ze względu na twoje miejsce zamieszkania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej

Złóż wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla twojego miejsca zamieszkania. Zrób to najpóźniej na trzy miesiące przed terminem danej sesji egzaminacyjnej. Wniosek złożony po tym terminie będzie dotyczył najbliższego kolejnego terminu postępowania kwalifikacyjnego. Okręgowa komisja kwalifikacyjna poinformuje ciebie o tym pisemnie.

We wniosku określ zakres uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, o które się ubiegasz. Całość dokumentacji – wniosek z załącznikami – złóż w zamkniętej teczce w biurze okręgowej izby architektów RP.

Ile zapłacisz

1390,00 zł – opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej w specjalności architektonicznej:

 • projektowania bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

2090,00 zł – opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

Gdzie zapłacić: opłatę z tytułu kwalifikowania wpłać na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów. 

Uwaga! Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne może ulegać corocznej zmianie. Informacje o wysokości aktualnej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne można znaleźć na stronie internetowej Izby Architektów RP lub stronach okręgowych izb architektów.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do  "Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej".

Dane osobowe na wniosku:

 • imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe
 • tytuł zawodowy/ stopień/ tytuł naukowy
 • PESEL
 • adres miejsca zamieszkania
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z wzorem z załącznika nr 5a  „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (RPK).

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgodnie z wzorem z załącznika nr 5  „Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej” (RPK).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dotyczy każdej osoby, pod której kierownictwem lub patronatem odbywana była praktyka zawodowa.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj uprawnienia budowlane w izbie inżynierów budownictwa
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Dyplom ukończenia studiów wyższych możesz dołączyć w formie odpisu albo kopii odpisu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek.

Dołącz tylko jeden z tych dokumentów: suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Dokumenty potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to:

 • zbiorcze zestawienie projektów i prac wykonanych w ramach praktyki zawodowej, oddzielnie dla praktyki przy sporządzaniu projektów oraz praktyki na budowie, w odniesieniu do wniosku w sprawie uprawnień do projektowania lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi i budową, wraz z oświadczeniem potwierdzającym jej odbycie, lub
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności – w przypadku praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, lub
 • dokument zawierający przebieg praktyki, wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, potwierdzony przez osobę, pod kierunkiem której była odbywana praktyka, posiadającą uprawnienia odpowiadające uprawnieniom w specjalności architektonicznej oraz zakresem adekwatnym do rodzaju uprawnień o jakie ubiega się kandydat - w przypadku praktyki odbywanej za granicą, lub
 • książka praktyki zawodowej z udokumentowana praktyką zawodową przed 25 września 2014 roku, z wpisami potwierdzonymi, przez kierownika praktyk do dnia 16 października 2014r - w przypadku osób posiadających zarejestrowaną książkę praktyk w okręgowej izbie architektów RP lub urzędzie wojewódzkim w okresie od 1 stycznia 1995 roku do 24 września 2014 roku, lub
 • zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, potwierdzone przez osobę kierująca praktyką – w przypadku osób, które odbyły praktykę zawodową przed dniem 1 stycznia 1995 roku.

Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych do projektowania albo projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, dołącz dwie wybrane przez prace projektowe, dotyczące różnych obiektów, o różnych funkcjach, wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej. Prace projektowe złóż formie papierowej, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kierownika albo patrona praktyk

Za pracę projektową uznaje się kopie części architektonicznej projektu budowlanego, w wykonaniu których uczestniczyła osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Jeśli ukończyłeś studia prowadzone w oparciu o umowę z IARP, dołącz zaświadczenie z uczelni.

Życiorys powinien obejmować twoje dokonania zawodowe.

Kopia dowodu tożsamości powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów.

Do zaświadczenia o przynależności do izby samorządu zawodowego osób kierujących twoją praktyką zawodową, w tym patrona praktyki, dołącz kopie ich uprawnień budowlanych odpowiednich do rodzaju i zakresu, o jakie się ubiegasz.

Jeśli posiadasz inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem, dołącz decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych.

Dowód uiszczenia opłaty powinien dotyczyć opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. 

Pisma i dokumenty w toku składasz w języku polskim.

Termin

Terminy składania wniosków ogłaszane są corocznie przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Izby Architektów RP.

Przejdź do informacji na stronie internetowej IARP o terminach egzaminów w latach 2023-2026.

 1. Twój wniosek z załącznikami zostanie sprawdzony w postępowaniu kwalifikacyjnym

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby architektów przekaże wniosek o nadanie uprawnień budowlanych wraz z załącznikami do komisji egzaminacyjnej. Komisja ta prowadzi postępowanie poprzedzające dopuszczenie do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Komisja egzaminacyjna:

 • sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury ubiegania się o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej we wnioskowanym zakresie
 • dokonuje kwalifikowania wykształcenia (jako odpowiednie lub pokrewne dla specjalności architektonicznej) oraz praktyki zawodowej z jednoczesną oceną tej praktyki na podstawie złożonych dokumentów
 • sporządza protokół, który przekazywany jest okręgowej komisji kwalifikacyjnej. 

W protokole zawarte są informacje złożonych przez ciebie dokumentach, które były przedmiotem oceny komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia co do dalszego przebiegu postępowania.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna może wystąpić do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego albo do autora projektu lub inwestora o przedstawienie prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub o potwierdzenie zakresu robót budowlanych prowadzonych z twoim udziałem.

Jeśli w wyniku kontroli dokumentów komisja egzaminacyjna stwierdziła braki, okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda postanowienie wzywające do uzupełnienia braków w dokumentach w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. Jeśli nie uzupełnisz braków w terminie zostanie wydana decyzja o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu

Po uzupełnieniu braków w terminie i zgodnie z postanowieniem, postępowanie kwalifikacyjne będzie kontynuowane. Komisja egzaminacyjna dokona ponownej oceny dostarczonych dokumentów.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez przeprowadzania egzaminu, jeśli z ustaleń komisji egzaminacyjnej wynika, że:

 • wykształcenie lub praktyka zawodowa ubiegającego się o uprawnienia budowlane nie odpowiada wymaganiom w zakresie niezbędnym do uzyskania wnioskowanych uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
 • stwierdzono podanie nieprawdziwych lub fałszywych danych w dokumentach zaświadczających o odbyciu wymaganej praktyki zawodowej.

 1. Dostaniesz zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu i o terminie egzaminu na uprawnienia budowlane

Pozytywny wynik pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby architektów powiadomi cię o dopuszczeniu do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej i o terminie tego egzaminu. Zawiadomienie doręczane jest przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Termin

Otrzymasz zawiadomienie co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 1. Przystąp do części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane

Do egzaminu możesz przystąpić w terminie i miejscu wskazanym w otrzymanym zawiadomieniu. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej i ustnej i jest przeprowadzany w języku polskim. 

Egzamin obejmuje sprawdzenie w szczególności:

 • znajomości przepisów prawnych dotyczących planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki i budownictwa
 • umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, w tym samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych, technicznych i organizacyjnych dotyczących procesu budowlanego.

Egzamin odbywa się we wszystkich izbach okręgowych izby architektów, w tym samym terminie, na podstawie tych samych testów oraz pytań ustnych.

Pytania egzaminacyjne są wybierane w formie zestawów pytań z „Bazy egzaminacyjnych pytań testowych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP” oraz „Bazy egzaminacyjnych pytań ustnych na uprawnienia budowlane Izby Architektów RP”, przyjętych uchwałą Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Baza pytań jest aktualizowana przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną co najmniej na miesiąc przed każdym terminem egzaminu. Baza pytań testowych na uprawnienia budowlane (pytania i odpowiedzi) jest jawna i może być publikowana na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Ważne! Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż dotychczas posiadane, egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu obowiązującym przy ubieganiu się o już posiadane uprawnienia budowlane. W takim przypadku odrębne zestawy pytań są przygotowywane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w kilku dodatkowych wariantach, odpowiednich dla rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych.

Część pisemna egzaminu przeprowadzana jest w formie testu. W zależności od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, test składa się z:

 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń
 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń
 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń
 • 60 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie
 • 40 pytań egzaminacyjnych - w odniesieniu do uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie
 • 40 pytań egzaminacyjnych, w odniesieniu do uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie

Dla przystąpienia do części ustnej egzaminu, wymagane jest udzielenia prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 odpowiedzi prawidłowych w przypadku 60 pytań i 30 odpowiedzi prawidłowych w przypadku 40 pytań. Jeżeli nie uzyskasz 75% odpowiedzi prawidłowych, to wynik całego egzaminu jest negatywny. 

Komisja egzaminacyjna sporządza protokół z czynności egzaminacyjnych i ustala wynik części pisemnej egzaminu. Jeśli wynik jest pozytywny, zostaniesz dopuszczony do części ustnej egzaminu.

Wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu wszystkich odpowiedzi udzielonych przez uczestników egzaminu.

Osobom, które nie zakwalifikowały się do części ustnej egzaminu lub które nie stawiły się na egzamin pomimo terminowego doręczenia zawiadomienia o egzaminie, okręgowa komisja kwalifikacyjna doręcza decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych. Możesz ponownie przystąpić do egzaminu po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Uwaga! Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

Ile zapłacisz

​​​​​1390,00 zł – opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • projektowania bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

2090,00 zł – opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

Gdzie zapłacić: opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wpłać na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów, co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.

Uwaga! Wysokość opłat za przeprowadzenie egzaminu może ulegać corocznej zmianie. Informacje o wysokości aktualnej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne można znaleźć na stronie internetowej Izby Architektów RP lub stronach okręgowych izb architektów.

Termin

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Ważne! Po ogłoszeniu, termin egzaminu może zostać zmieniony przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną.

 1. Przystąp do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane

Część ustna egzaminu przeprowadzana jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w dniach następnych, w zależności od liczby osób dopuszczonych do egzaminu ustnego.

W zależności od zakresu uprawnień budowlanych zestaw pytań ustnych składa się z:

 • 6 pytań egzaminacyjnych – w tym 4 pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3 pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3 pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna –  dla uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową bez ograniczeń
 • 5 pytań egzaminacyjnych –  w tym 3 pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3 pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących pracy projektowej i praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna –  dla uprawnień budowlanych do projektowania w ograniczonym zakresie
 • 5 pytań egzaminacyjnych – w tym 3 pytań w losowanym zestawie oraz 2 pytań dotyczących praktyki budowlanej, które zadaje komisja egzaminacyjna – dla uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi i budową w ograniczonym zakresie.

Egzamin trwa do 60 minut, w tym nie więcej niż 25 minut przeznaczone jest na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi. Podczas przygotowywania się do odpowiedzi możesz się posługiwać tekstami aktów prawnych, Polskimi Normami oraz Eurokodami – europejskimi normami technicznymi.

Aby zdać część ustną egzaminu musisz udzielić prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania.

Osobom, które nie uzyskały pozytywnego wyniku części ustnej egzaminu okręgowa komisja kwalifikacyjna wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych oraz zawiadamia o możliwości ponownego przystąpienia do egzaminu ustnego po złożeniu odpowiedniego wniosku.

Komisja egzaminacyjna, na podstawie oceny testu i odpowiedzi ustnych, ustali w wyniku głosowania wynik egzaminu.

Komisja egzaminacyjna przekaże protokół wraz z dokumentacją egzaminu właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

Ile zapłacisz

820,00 zł – opłata z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • projektowania bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

1200,00 zł – opłata z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

Gdzie zapłacić: opłatę z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu wpłać na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby architektów.

Uwaga! Wysokość opłat może ulegać corocznej zmianie. Informacje o wysokości aktualnej opłaty za postępowanie kwalifikacyjne można znaleźć na stronie internetowej Izby Architektów RP lub stronach okręgowych izb architektów.

Opłata obowiązuje cię tylko, jeśli ponownie przystępujesz do części ustnej egzaminu.

Termin

Część ustna egzaminu na uprawnienia budowlane przeprowadzana jest bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w dniach następnych.

 1. Otrzymasz uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej

Okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda – zgodnie z wynikiem egzaminu – decyzję o:

 • nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej określonego rodzaju i w określonym zakresie
 • odmowie nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym wynikiem części pisemnej egzaminu
 • odmowie nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym wynikiem części ustnej egzaminu.

Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku części pisemnej albo ustnej egzaminu, mogą ponownie przystąpić do egzaminu – w całości lub tylko do części ustnej – po złożeniu wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu oraz po zapłaceniu odpowiednich opłat

Termin

Bezzwłocznie po otrzymaniu protokołu z czynności egzaminacyjnych.

 1. Zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych stała się ostateczna, okręgowa komisja kwalifikacyjna przekaże dane identyfikujące uprawnienia budowlane do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – eCRUB.

Rejestr prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) w formie elektronicznej.

Celem eCRUB jest umożliwienie urzędom sprawdzenia uprawnień danej osoby bez uzyskiwania kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte. W takim przypadku postępowanie jest zawieszane do czasu usunięcia nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji.

Uwaga! Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 roku są wpisywane do rejestru jedynie na swój wniosek. Osoba taka, jeśli jest członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o przekazanie ich danych do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Termin

Niezwłocznie po otrzymaniu ostatecznej decyzji o nadaniu uprawnień.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Egzamin jest przeprowadzany co najmniej dwa razy w roku. Część pisemna egzaminu odbywa się we wszystkich izbach okręgowych w tym samym czasie.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydanej w toku postępowania o nadanie uprawnień budowlanych, możesz się odwołać do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów, za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję. Odwołanie wnieś w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?