Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przewodnik górski – przystąpienie do egzaminu

Starasz się o uprawnienia przewodnika górskiego na obszarze Beskidów, Sudetów lub Tatr? Musisz zdać odpowiedni egzamin. Poniżej dowiesz się w jaki sposób przystąpić do takiego egzaminu.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może być dopuszczony do egzaminu

Możesz przystąpić do egzaminu na przewodnika górskiego, jeśli:

Rozszerzenie uprawnień

Jeśli posiadasz już uprawnienia przewodnika górskiego i planujesz rozszerzyć uprawnienia o dodatkowy obszar, możesz przystąpić do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Jeśli ubiegasz się o podwyższenie uprawnień do klasy II lub I musisz spełnić odpowiednie warunki dotyczące:

 • stażu
 • czasu trwania i tras odbytych przejść górskich
 • wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów szkolenia na danym obszarze uprawnień

Warunki uzyskania uprawnień oraz zasady i przebieg egzaminu na przewodnika górskiego określa rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

Kto przeprowadza egzaminy

Egzaminy na przewodnika górskiego (beskidzkiego, tatrzańskiego lub sudeckiego) przeprowadza komisja powołana przez marszałka właściwego województwa.

Warunki przeprowadzenia egzaminu

Egzamin jest przeprowadzany, gdy:

 • do egzaminu dopuszczono co najmniej 10 osób

albo

 • w przypadku egzaminu dla przewodników górskich ubiegających się o podwyższenie klasy uprawnień (na klasę II lub I) – jeśli do egzaminu dopuszczono co najmniej 3 osoby

Terminy egzaminów

Terminy egzaminów podawane są do wiadomości, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem egzaminu:

 • na stronach internetowych
 • na tablicach ogłoszeń
 • w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do:

 • Marszałka Województwa Małopolskiego, Podkarpackiego lub Śląskiego – gdy chcesz pracować w Beskidach
 • Marszałka Województwa Dolnośląskiego – gdy chcesz pracować w Sudetach
 • Marszałka Województwa Małopolskiego – gdy chcesz pracować w Tatrach

Jeśli obszar uprawnień przebiega przez kilka województw, złóż wniosek do dowolnie wybranego marszałka województwa z tego obszaru.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o dopuszczenie do egzaminu na przewodnika górskiego

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie, zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • datę i miejsce urodzenia;
 • wskazanie obszaru uprawnień, którego ma dotyczyć egzamin.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno zawierać następujące informacje:

 • imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby, która ukończyła szkolenie
 • nazwę organizatora szkoleń i numer zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich
 • obszar uprawnień, na które przeprowadzono szkolenie
 •  termin szkolenia
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia
 • podpis kierownika kursu lub osoby wskazanej przez organizatora szkolenia jako kierującej samokształceniem oraz pieczęć organizatora szkoleń
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Legitymacja zawiera:

 • numer legitymacji;
 • nazwę marszałka województwa wystawiającego legitymację;
 • imię, nazwisko, datę urodzenia i podpis posiadacza;
 • fotografię posiadacza;
 • podpis wystawiającego;
 • miejsce i datę uzyskania uprawnień;
 • posiadane prawo prowadzenia wycieczek turystycznych po obszarze górskim;
 • posiadaną klasę uprawnień przewodnika górskiego;
 • potwierdzenie zdania egzaminu na prowadzenie wycieczek narciarskich;
 • potwierdzenie prawa do oprowadzania wycieczek zagranicznych w językach obcych.

Wzór legitymacji zawiera Załącznik nr 1 do  Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.

 

Jak uzyskać dokument?
Przewodnik górski – poświadczenie znajomości języka obcego Przewodnik górski – uzyskanie uprawnień
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Załącz do wniosku:

 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na odpowiedni obszar i klasę uprawnień wystawione przez organizatora szkoleń wpisanego do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewodników górskich

albo

 • kopię legitymacji przewodnika górskiego – w przypadku wniosku o dopuszczenie do egzaminu dla przewodników górskich na podwyższenie klasy uprawnień (na klasę II lub I)

Termin

Wniosek złóż najpóźniej na 14 dni przed terminem egzaminu.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Komisja egzaminacyjna sprawdza kompletność dokumentów i poprawność zawartych w nich danych, a także dowód wniesienia opaty egzaminacyjnej.

W przypadku poprawności i kompletności danych, komisja egzaminacyjna dopuści cię do egzaminu we wskazanym terminie.

Jeżeli twój wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz właściwych dokumentów), urząd poinformuje cię o konieczności usunięcia braków. Uzupełnij braki najpóźniej 14 dni przed egzaminem. Jeśli ich nie usuniesz, nie uzyskasz dopuszczenia do egzaminu w tym terminie.

 1. Otrzymasz informację o dopuszczeniu do egzaminu na przewodnika górskiego

Jeśli spełnione są warunki dotyczące minimalnej liczby osób zakwalifikowanych do egzaminu, komisja egzaminacyjna poinformuje cię o dopuszczeniu do egzaminu na przewodnika górskiego w określonym terminie.

Ile zapłacisz

330 zł

Opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na przewodnika górskiego składa się z opłat:

 • 120 zł – za część teoretyczną egzaminu obejmującą sprawdzian ustny i sprawdzian pisemny
 • 210 zł – za część praktyczną egzaminu

Opłatę egzaminacyjną zapłać na konto wskazane przez urząd marszałkowski. Przedstaw dowód zapłaty w urzędzie najpóźniej 14 dni przed egzaminem.

Ważne

Wpłacona przez ciebie opłata egzaminacyjna nie obejmuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia, które pokrywasz dodatkowo.

Ponowne przystąpienie do egzaminu

W przypadku niezdania:

 • jednego ze sprawdzianów części teoretycznej egzaminu – zapłać 120 zł
 • części praktycznej egzaminu – zapłać 210 zł

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Kto może uzyskać uprawnienia przewodnika górskiego

Uprawnienia przewodnika górskiego dla określonego obszaru górskiego otrzymuje osoba, która:

 • ukończyła 18 lat
 • nie była karana za przestępstwo umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 • posiada wykształcenie średnie
 • odbyła szkolenie teoretyczne i praktyczne dla określonego obszaru górskiego oraz zdała egzamin na przewodnika górskiego

Uprawnienia przewodników górskich dzielą się na trzy klasy, w zależności od stopnia trudności tras i wycieczek.

Zwrot wniesionej opłaty egzaminacyjnej

Może uzyskać zwrot opłaty egzaminacyjnej, jeśli zawiadomisz urząd marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu, co najmniej 14 dni przed egzaminem.

Na zwrot, urząd ma 60 dni od dnia otrzymania twojego zawiadomienia lub 60 dni od dnia ogłoszenia wyników części teoretycznej egzaminu, jeśli nie uzyskasz dopuszczenia do części praktycznej egzaminu.

Czy ta strona była przydatna?