Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Fizjoterapeuta – uzyskanie uprawnień

Chcesz legalnie wykonywać w Polsce zawód fizjoterapeuty? Jest to zawód medyczny, którego wykonywanie wymaga posiadania dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty". Dokument wydaje Krajowa Rada Fizjoterapeutów po dokonaniu wpisu do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów. Jak uzyskać dokument i wpis do rejestru dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zawód fizjoterapeuty

W Polsce zawód fizjoterapeuty jest zawodem regulowanym, który podlega przepisom ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Każdy fizjoterapeuta musi należeć do samorządu zawodowego fizjoterapeutów.

Legalnie możesz wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce, tylko jeśli posiadasz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Aby uzyskać taki dokument, musisz zostać wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Tytuł zawodowy "fizjoterapeuta" przysługuje tylko osobie posiadającej prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Warunki przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Podstawowe wymagania to:

 • pełna zdolność do czynności prawnych;
 • odpowiedni stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty;
 • posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem;
 • niekaralność (brak prawomocnego wyroku) za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności;
 • znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Potwierdzeniem twoich kwalifikacji jest dyplom. Sprawdź jakie wymagania musisz spełnić w zależności od tego kiedy rozpocząłeś studia:

1) jeśli rozpocząłeś jednolite 5-letnie studia wyższe w zakresie fizjoterapii po 1 października 2017 r., obejmujące co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii, musisz odbyć 6-miesięczną praktykę zawodową, uzyskać tytuł zawodowy magistra oraz zdać z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin Fizjoterapeutyczny (PEF), albo

2) jeśli rozpocząłeś studia wyższe z zakresu fizjoterapii po 30 września 2012 r. i przed 1 października 2017 r., obejmujące co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskałeś tytuł licencjata lub dodatkowo odbyłeś studia wyższe obejmujące co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i uzyskałeś tytuł magistra, albo

3) jeśli rozpocząłeś studia wyższe po 31 grudnia 1997 r. na kierunku fizjoterapia zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskałeś tytuł licencjata lub magistra na tym kierunku, albo

4) jeśli rozpocząłeś studia wyższe przed 1 stycznia 1998 r. na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja i uzyskałeś tytuł magistra na tym kierunku, albo

5) jeśli rozpocząłeś studia wyższe przed 1 stycznia 1998 r. w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskałeś tytuł magistra oraz ukończyłeś specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej, albo

6) jeśli rozpocząłeś studia wyższe przed 1 stycznia 1980 r. na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskałeś tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyłeś w ramach studiów dwuletnią specjalizację z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzoną legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej, albo

7) jeśli rozpocząłeś studia wyższe przed 1 stycznia 1980 r. na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskałeś tytuł magistra na tym kierunku oraz ukończyłeś 3-miesięczny kurs specjalizacyjny z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, albo

8) ukończyłeś przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. 31 maja 2016 r.) policealną szkołę publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskałeś tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW W WARSZAWIE pl. Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Rejestrację do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów rozpocznij składając wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty (PWZFz) za pomocą elektronicznego formularza na stronie internetowej KIF.

Znajdziesz tam także szczegółowe informacje jak wypełnić formularz rejestracyjny i jakie dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku.

Do wypełnienia wszystkich pól formularza potrzebujesz tylko:

 1. dowodu osobistego,
 2. dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Podczas rejestracji elektronicznej inne dyplomy, zaświadczenia czy certyfikaty nie są potrzebne.

Po poprawnym wypełnieniu elektronicznego formularza zostanie on przekazany do KIF, a na podany podczas rejestracji adres e-mail otrzymasz komunikat z dalszymi instrukcjami.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej:

 • wydrukuj wygenerowany wniosek, podpisz go we wszystkich wskazanych miejscach,
 • dołącz wymagane załączniki,
 • wyślij lub dostarcz dokumenty do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zawiera:

1) imię i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) płeć;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) obywatelstwo;

7) adres miejsca zamieszkania;

8) adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

9) nazwę i adres ukończonej szkoły;

10) numer i datę wydania dyplomu;

11) numer i datę wydania świadectwa złożenia PEF;

12) tytuł zawodowy;

13) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Krajowa Izba Fizjoterapeutów zaleca załączenie do wniosku tylko notarialnie poświadczonych kopii posiadanych dyplomów (technika, licencjata, magistra) albo odpisów wydanych przez uczelnie. KIF nie zwraca złożonych dokumentów (pozostają one w archiwum).

Do wniosku możesz również dołączyć:

 • odpisy lub poświadczone notarialnie kopie dodatkowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zweryfikuje twój wniosek

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmuje twój wniosek i w terminie do miesiąca od dnia jego złożenia, potwierdza jego otrzymanie oraz informuje cię o ewentualnych brakach, które musisz uzupełnić w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 2 miesiące – licząc od dnia otrzymania wezwania.

 1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty i wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Jeśli dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty, to po ich weryfikacji Krajowa Rada Fizjoterapeutów, podejmuje uchwałę o przyznaniu tobie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo odmawia stwierdzenia tego prawa.

Na podstawie tej uchwały, Krajowa Rada Fizjoterapeutów wpisze cię do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wyda ci dokument "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty".

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

 • nazwisko i imię/imiona
 • nr PESEL
 • fotografię posiadacza dokumentu,
 • numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • seria i numer dokumentu
 • data i numer uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Ile zapłacisz

100 zł

Zapłać za wydanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Opłatę wpłać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany podczas rejestracji.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od dnia złożenia do Krajowej Izby Fizjoterapeutów wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przysługuje tobie prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4. Na złożenie skargi masz 30 dni – licząc od daty otrzymania uchwały.

Warto wiedzieć

Jak sprawdzić fizjoterapeutę

Fizjoterapeutę, którego prawo wykonywania zawodu stwierdziła Krajowa Rada Fizjoterapeutów, sprawdzisz na stronie KIF. Wystarczy, że znasz imię i nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wyszukiwarka Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów udostępnia następujące informacje dotyczące fizjoterapeuty:

 • imię i nazwisko,
 • seria i nr dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" (PWZFz),
 • tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, specjalizacja,
 • miejsce pracy,
 • dodatkowe kwalifikacje.

Uwaga

Od 1 czerwca 2018 r. jedynie osoby, które są wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mogą legalnie wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce.

Wykonywanie zawodu przez fizjoterapeutę z innego państwa

Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii? Dowiedz się:

Praca polskiego fizjoterapeuty za granicą

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako fizjoterapeuta? Dowiedz się jak zdobyć europejską legitymację zawodową fizjoterapeuty.

Możesz także złożyć wniosek do Krajowej Rady Fizjoterapeutów o wydanie zaświadczenia, że posiadasz kwalifikacje fizjoterapeuty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Polsce.

Składki członkowskie za przynależność do Krajowej Izby Fizjoterapeutów

Składki płacisz od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostałeś wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Składka miesięczna wynosi 25 zł. Możesz być zwolniony z płacenia składki członkowskiej jeśli spełniasz warunki określone w uchwale nr 13/I KRF. 

Wzory wniosków o zwolnienie z opłacania składek członkowskich znajdziesz na stronie KIF.

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności jako fizjoterapeuta bez prawa wykonywania zawodu

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przewiduje:

 • karę grzywny za udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień,
 • karę grzywny za posługiwaniem się tytułem zawodowym fizjoterapeuty bez uprawnień,
 • karę grzywny albo ograniczenia wolności za udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień w celu zarobkowym,
 • karę grzywny albo ograniczenia wolności za dopuszczenie do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osoby bez uprawnień.

Czy ta strona była przydatna?