Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Chcesz wykonywać zawód fizjoterapeuty? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać prawo wykonywania tego zawodu oraz wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może wykonywać zawód fizjoterapeuty

Jeśli chcesz pracować jako fizjoterapeuta, musisz uzyskać prawo wykonywania tego zawodu, tak zwane PWZFz. To uprawnienie, przyznawane przez Krajową Radę Fizjoterapeutów (Krajowa Rada), umożliwia wykonywanie zawodu i posługiwanie się – prawnie chronionym – tytułem zawodowym „fizjoterapeuta”. Fizjoterapeuci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu tworzą samorząd zawodowy fizjoterapeutów. Przynależność do samorządu jest dla fizjoterapeutów obowiązkowa.

PWZFz jest potwierdzane dokumentem o nazwie „Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty”. Każde PWZFz ma swój numer. Fizjoterapeuci, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu, są rejestrowani w ogólnodostępnym rejestrze fizjoterapeutów, który prowadzi Krajowa Rada.

Przejdź do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów.

Jakie warunki musisz spełniać, aby uzyskać PWZFz

Podstawowe wymagania, jakie musi spełniać kandydat na fizjoterapeutę to:

 • pełna zdolność do czynności prawnych
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu fizjoterapeuty
 • posiadanie wymaganych kwalifikacji potwierdzonych dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem
 • rękojmia prawidłowego wykonywania zawodu, w praktyce oznacza to niekaralność (brak prawomocnego wyroku) za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności
 • znajomość języka polskiego w stopniu wystarczającym do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Dodatkowo, musisz potwierdzić posiadanie odpowiednich kwalifikacji.

Kwalifikacje potwierdza dyplom, uzyskany po:

 • jednolitych 5-letnich studiach wyższych w zakresie fizjoterapii rozpoczętych po 1 października 2017 roku, obejmujących co najmniej 300 punktów ECTS, w tym co najmniej 160 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii i po odbyciu 6-miesięcznej praktyki zawodowej, zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego magistra oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF)
 • studiach przygotowujących do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, prowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozpoczętych po roku akademickim 2018/2019
 • studiach wyższych z zakresu fizjoterapii rozpoczętych po 30 września 2012 roku i przed 1 października 2017 roku, obejmujących co najmniej 180 punktów ECTS, w tym co najmniej 100 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii, zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata lub dodatkowo po odbyciu studiów wyższych obejmujących co najmniej 120 punktów ECTS, w tym co najmniej 60 punktów ECTS w zakresie fizjoterapii, zakończonych uzyskaniem tytułu magistra
 • studiach wyższych rozpoczętych po 31 grudnia 1997 roku na kierunku fizjoterapia, zgodnie ze standardami kształcenia określonymi w odrębnych przepisach i uzyskaniu tytułu licencjata lub magistra na tym kierunku
 • studiach wyższych rozpoczętych przed 1 stycznia 1998 roku na kierunku rehabilitacja ruchowa lub rehabilitacja, zakończonych uzyskaniem tytułu magistra na tym kierunku
 • studiach wyższych, rozpoczętych przed 1 stycznia 1998 roku w Akademii Wychowania Fizycznego i uzyskaniu tytułu magistra oraz ukończeniu specjalizacji I lub II stopnia w dziedzinie rehabilitacji ruchowej
 • studiach wyższych, rozpoczętych przed 1 stycznia 1980 roku na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskaniu tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończeniu w ramach studiów dwuletniej specjalizacji z zakresu gimnastyki leczniczej lub rehabilitacji ruchowej potwierdzonej legitymacją instruktora rehabilitacji ruchowej lub gimnastyki leczniczej
 • studiach wyższych, rozpoczętych przed 1 stycznia 1980 roku na kierunku wychowanie fizyczne i uzyskaniu tytułu magistra na tym kierunku oraz ukończeniu 3-miesięcznego kursu specjalizacyjnego z rehabilitacji zgodnie z przepisami Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu
 • ukończeniu przed 31 maja 2016 roku policealnej szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskaniu tytułu zawodowego technika fizjoterapii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać zawód fizjoterapeuty.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA FIZJOTERAPEUTÓW W WARSZAWIE Aleje Jerozolimskie 93, 02-001 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Składanie wniosku o PWZFz jest dwuetapowe. W pierwszym etapie wypełnij i wyślij elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów (KIF).

Przejdź do formularza zgłoszeniowego dla osób ubiegających o przyznanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Na stronie KIF znajdziesz szczegółowe informacje jak wypełnić formularz zgłoszeniowy i jakie dokumenty należy załączyć przy składaniu wniosku.

Do wypełnienia wszystkich pól formularza potrzebujesz tylko:

 • dowodu osobistego
 • dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Po poprawnym wysłaniu formularza zgłoszeniowego do KIF, otrzymasz e-maila z dalszymi instrukcjami – na adres podany podczas rejestracji.

Po dokonaniu rejestracji elektronicznej:

 • wydrukuj wygenerowany wniosek, podpisz go we wszystkich wskazanych miejscach
 • dołącz wymagane załączniki
 • wyślij lub dostarcz dokumenty do Biura Krajowej Izby Fizjoterapeutów w Warszawie.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) nazwisko rodowe;

3) płeć;

4) datę i miejsce urodzenia;

5) numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

6) obywatelstwo;

7) adres miejsca zamieszkania;

8) adres do korespondencji oraz adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;

9) nazwę i adres ukończonej szkoły;

10) numer i datę wydania dyplomu;

11) tytuł zawodowy;

12) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz notarialnie poświadczone kopie dyplomów (technika, licencjata, magistra) albo odpisy wydane przez uczelnie. Krajowa Izba Fizjoterapeutów zachęca do przesyłania odpisów dyplomów lub ich kserokopii poświadczonych notarialne, bowiem KIF nie zwraca nadesłanych dokumentów.

Do wniosku możesz również dołączyć odpisy lub poświadczone notarialnie kopie dodatkowych dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Termin

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać zawód fizjoterapeuty.

 1. Krajowa Rada Fizjoterapeutów zweryfikuje twój wniosek

Krajowa Rada Fizjoterapeutów przyjmie twój wniosek i potwierdzi jego otrzymanie. Jeśli wniosek nie będzie spełniał wymogów formalnych, Krajowa Rada wezwie cię do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

Po weryfikacji formalnej nastąpi weryfikacja merytoryczna. Krajowa Rada oceni czy spełniasz ustawowe wymagania do przyznania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Termin

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 1. Otrzymasz prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty i wpis do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów

Jeśli dostarczyłeś wszystkie wymagane dokumenty, to po ich weryfikacji Krajowa Rada Fizjoterapeutów, podejmie uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty albo odmówi stwierdzenia tego prawa.

Na podstawie tej uchwały, Krajowa Rada Fizjoterapeutów wpisze cię do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów i wyda ci dokument "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty".

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

 • nazwisko i imię/imiona
 • nr PESEL
 • fotografię posiadacza dokumentu,
 • numer Prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty
 • seria i numer dokumentu
 • data i numer uchwały Krajowej Rady Fizjoterapeutów
 • podpis Prezesa Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Ile zapłacisz

 • 100 zł – opłata za stwierdzenie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany podczas rejestracji.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do wniosku dołączasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.  

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Do 3 miesięcy od dnia złożenia do Krajowej Izby Fizjoterapeutów wszystkich wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z uchwałą Krajowej Rady Fizjoterapeutów, przysługuje ci prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Krajowej Rady Fizjoterapeutów, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Na złożenie skargi masz 30 dni – licząc od daty otrzymania uchwały.

Warto wiedzieć

Jak sprawdzić fizjoterapeutę

Jeśli chcesz znaleźć fizjoterapeutę, skorzystaj z wyszukiwarki fizjoterapeutów na stronie KIF. Wystarczy, że znasz imię i nazwisko lub numer prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Wyszukiwarka udostępnia następujące informacje dotyczące fizjoterapeuty:

 • imię i nazwisko
 • seria i nr dokumentu "Prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty" (PWZFz)
 • tytuł zawodowy, stopień/tytuł naukowy, specjalizacja
 • miejsce pracy
 • dodatkowe kwalifikacje.

Uwaga! Od 1 czerwca 2018 roku jedynie osoby, które są wpisane do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów mogą legalnie wykonywać zawód fizjoterapeuty w Polsce.

Czy fizjoterapeuta z innego państwa może wykonywać zawód w Polsce

Możesz wykonywać w Polsce zawód fizjoterapeuty, jeśli jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii. W tym celu musisz spełnić wymagania formalne określone w przepisach prawa.

Dowiedz się, jak:

Czy polski fizjoterapeuta może pracować za granicą

Chcesz wyjechać do innego kraju Unii Europejskiej, aby tam pracować jako fizjoterapeuta?

Dowiedz się jak zdobyć europejską legitymację zawodową fizjoterapeuty.

Możesz także złożyć wniosek do Krajowej Rady Fizjoterapeutów o wydanie zaświadczenia, że posiadasz kwalifikacje fizjoterapeuty zgodne z wymaganiami obowiązującymi w Polsce.

Sprawdź, jak uzyskać zaświadczenie o kwalifikacjach fizjoterapeuty.

Jakie są składki członkowskie za przynależność do KIF

Składki płacisz od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostałeś wpisany do Krajowego Rejestru Fizjoterapeutów, na indywidualny numer konta, uzyskany podczas rejestracji. Składka miesięczna wynosi 25 zł. Możesz być zwolniony z płacenia składki członkowskiej jeśli spełniasz warunki określone w uchwale Krajowej Rady Fizjoterapeutów nr 13/I KRF. 

Wzory wniosków o zwolnienie z opłacania składek członkowskich znajdziesz na stronie KIF.

Jakie są konsekwencje prowadzenia działalności jako fizjoterapeuta bez prawa wykonywania zawodu

Ustawa o zawodzie fizjoterapeuty przewiduje:

 • karę grzywny za udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień
 • karę grzywny za posługiwaniem się tytułem zawodowym fizjoterapeuty bez uprawnień
 • karę grzywny albo ograniczenia wolności za udzielanie świadczeń z zakresu fizjoterapii bez uprawnień w celu zarobkowym
 • karę grzywny albo ograniczenia wolności za dopuszczenie do udzielania świadczeń z zakresu fizjoterapii osoby bez uprawnień.

Czy ta strona była przydatna?