Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Diagnosta laboratoryjny – wpis na listę

Uzyskanie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego przysługuje osobie, który spełnia jeden z poniższych warunków (stosownie do przepisu art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej):

1) ukończyła studia wyższe na kierunku analityka medyczna i uzyskała tytuł zawodowy magistra,

2) ukończyła studia wyższe na kierunkach:

a) biologia lub farmacja i uzyskała tytuł zawodowy magistra,

b) chemia lub biotechnologia i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera,

c) weterynaria i uzyskała tytuł zawodowy lekarza weterynarii oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, potwierdzone egzaminem, albo uzyskała specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej mikrobiologii lub toksykologii,

3) ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim i uzyskała tytuł zawodowy lekarza oraz odbyła kształcenie podyplomowe, o którym mowa w art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej,

4) posiada dyplom wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacja Szwajcarska – uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej, potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna,

5) posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

oraz:

6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

7) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego,

8) została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.

Diagnostą laboratoryjnym może być również osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza i specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie analityka kliniczna, analityka lekarska, diagnostyka laboratoryjna lub mikrobiologia, mikrobiologia i serologia, mikrobiologia lekarska, jeżeli została wpisana na listę diagnostów laboratoryjnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

W celu uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wpisu na listę należy złożyć wniosek do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Do wniosku dołączyć należy: dokument stwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji, oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego. Osoby nie będące obywatelami polskimi, oprócz wymienionych powyżej załączników, złożyć muszą ponadto dokument urzędowy potwierdzający władanie językiem polskim w mowie i w piśmie w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek zawiera następujące dane: 1. imię i nazwisko, 2. adres zameldowania oraz adres do korespondencji, 3. data i miejsce urodzenia, 4. numer PESEL, 5 obywatelstwo, 6. adres poczty elektronicznej, 7. uzyskany tytuł zawodowy, 8. uzyskany stopień naukowy, 9. określenie uzyskanych specjalizacji, 10. opis przebiegu zatrudnienia, wraz z podaniem stanowiska, nazwy pracowni/zakładu oraz adresu, 11. określenie stażu pracy w diagnostyce laboratoryjnej.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wnioskodawca uzupełni dokumenty w niepełny sposób lub złożone dokumenty zawierają nieprecyzyjne zapisy, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych ponownie wzywa do ich uzupełnienia lub uściślenia. Podczas weryfikacji merytorycznej badane jest wyłącznie spełnianie przez osobę zainteresowaną ustawowych przesłanek wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

  1. Stwierdzenie prawa wykonywania zawodu oraz wpis na listę diagnostów laboratoryjnych

Na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych podejmuje, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów, uchwałę w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych zobowiązana jest stwierdzić prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i dokonać wpisu na listę w stosunku do każdej osoby, która spełnia warunki określone w art. 7 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Krajowa Rada bowiem nie przyznaje prawa wykonywania zawodu, a jedynie stwierdza, że dana osoba – przez fakt spełniania warunków określonych w ustawie – posiada prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego.

Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych poprzedza złożenie ślubowania przez wnioskodawcę. Rota ślubowania określona została w art. 11 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

Wpis na listę diagnostów laboratoryjnych obejmuje:

1) numer i datę wpisu;

2) nazwisko, imię lub imiona, datę urodzenia, numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

3) adres zamieszkania;

4) numer Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego (PWZDL);

5) datę zgonu.

Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego może uzyskać również lekarz, który odbył stosowne kształcenie podyplomowe. Zgodnie z treścią art. 7a ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, kształcenie podyplomowe lekarzy w tym kierunku prowadzą szkoły wyższe, które prowadzą studia wyższe na kierunku analityka medyczna. Kształcenie może być prowadzone w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, na podstawie programów nauczania opracowanych przez zespół ekspertów powołanych przez Ministra Zdrowia. Programy te powinny uwzględniać różnice między treściami programowymi określonym w standardach kształcenia dla kierunku lekarskiego. Kształcenie kończy się egzaminem, który organizuje jednostka szkoląca, a przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika uczelni prowadzącej kształcenie. Wraz z wnioskiem lekarze składają dokument “prawo wykonywania zawodu lekarza”. Uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w przedmiocie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych przesyłana jest do właściwej okręgowej izby lekarskiej, której lekarz jest członkiem.

Dokumenty

Termin

W ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia przez zainteresowanego stosownego wniosku lub w ciągu miesiąca, gdy uchwała podejmowana jest przez Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.

  1. Przekazanie uchwały w przedmiocie wpisu na listę diagnostów laboratoryjnych

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych przesyła Ministrowi Zdrowia uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich podjęcia.

W przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w art. 10 ust. 1, w stosunku do osoby, posiadającej prawo wykonywania zawodu lekarza, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały, powiadamia o tym właściwą, ze względu na miejsce wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, okręgową radę lekarską.

Dokumenty

Termin

W terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały – w przypadku uchwał dot. lekarzy, przekazywanych do właściwej okręgowej rady lekarskiej oraz w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały - w przypadku wszystkich uchwał Krajowej Rady, przekazywanych do Ministra Zdrowia.

Ile zapłacisz

100,00 zł

Na podstawie Uchwały nr 60/2004 Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za wydanie stwierdzenia Prawa Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Ile będziesz czekać

W terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Od uchwały Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały.

Warto wiedzieć

Zmiana danych objętych wpisem powinna być zgłoszona w ciągu 30 dni od zaistnienia tych zmian.

Czy ta strona była przydatna?