Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Chcesz wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego? Sprawdź, jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru diagnostów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co oznacza prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Jeśli chcesz wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego, musisz uzyskać prawo wykonywania tego zawodu, tak zwane PWZDL. To uprawnienie, przyznawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych (Krajowa Rada), umożliwia wykonywanie zawodu i posługiwanie się – prawnie chronionym – tytułem zawodowym „diagnosta laboratoryjny”. Diagności, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu tworzą samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych.

PWZDL jest potwierdzane dokumentem o nazwie „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”. Każde PWZDL ma swój numer. Diagności, którzy otrzymali prawo wykonywania zawodu, są rejestrowani w ogólnodostępnym rejestrze diagnostów laboratoryjnych, który prowadzi Krajowa Rada.

Przejdź do rejestru diagnostów laboratoryjnych.

Jakie warunki musisz spełniać, aby uzyskać PWZDL

Aby otrzymać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, musisz wykazać:

 • pełną zdolność do czynności prawnych
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego
 • że dotychczasowym zachowaniem dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej
 • że korzystasz z pełni praw publicznych
 • że nie byłeś prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • że posiadasz określone kwalifikacje formalne i tytuł zawodowy, to jest:
  • studia przygotowujące do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego rozpoczęte po roku akademickim 2018/2019 i zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub
  • ukończone w Polsce jednolite studia magisterskie na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna i zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, lub
  • ukończone do 31 grudnia 2028 roku jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub weterynaria, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz ukończone kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej w uczelni, która prowadzi studia na kierunku analityka medyczna, potwierdzone egzaminem, lub
  • ukończone do 31 grudnia 2028 roku jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku biologia, biotechnologia, chemia, farmacja lub weterynaria, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego oraz ukończone do 31 grudnia 2028 roku szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie analityki klinicznej, diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii lub toksykologii zakończone uzyskaniem tytułu specjalisty, lub
  • dyplom wydany w państwie spoza Unii Europejskiej, uznany w Polsce za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym tytuł zawodowy magistra na kierunku analityka medyczna, lub
  • kwalifikacje do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego uznane w Polsce, lub
  • kwalifikacje uzyskane przed 1 stycznia 2021 roku w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uznane w Polsce, lub
  • tytuł zawodowy licencjata uzyskany w Polsce na kierunku analityka medyczna oraz ukończone studia drugiego stopnia zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra na kierunku analityka medyczna.

Wymóg znajomości języka polskiego jest spełniony jeśli:

 • ukończyłeś w języku polskim jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej, biotechnologii lub biotechnologii medycznej i uzyskałeś tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub
 • uzyskałeś świadectwo dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości w języku polskim albo
 • uzyskałeś inny dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego w Polsce, w szczególności gdy znajomość języka polskiego jest potwierdzona złożeniem z wynikiem pozytywnym egzaminu zorganizowanego i przeprowadzonego przez Krajową Radę.

Jeśli jesteś lekarzem, który chce uzyskać PWZDL, musisz wykazać, że posiadasz prawo wykonywania zawodu lekarza i:

 • specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki, mikrobiologii lub diagnostyki laboratoryjnej, lub
 • specjalizację II stopnia w dziedzinie mikrobiologii i serologii, lub
 • tytuł specjalisty w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej lub w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wpis do rejestru diagnostów laboratoryjnych

Pisemny wniosek z załącznikami złóż do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Jeśli chcesz dołączyć do wniosku dokumenty w formie elektronicznej, prześlij je na adres diagnosci2@kidl.org.pl lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP pod adresem /KIDL/kancelaria”.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku dołącz też dwa zdjęcia – podpisane imieniem i nazwiskiem – w wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm.

Jeśli jesteś lekarzem, dołącz do wniosku kserokopię Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Termin

W dowolnym momencie – zanim zaczniesz wykonywać zawód diagnosty laboratoryjnego.

 1. Krajowa Rada sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Jeżeli wniosek lub któryś z załączników nie spełnia wymogów formalnych, Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych wezwie cię do uzupełnienia braków w dokumentach w ciągu 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz braków w terminie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Po weryfikacji formalnej nastąpi weryfikacja merytoryczna. Krajowa Rada oceni czy spełniasz ustawowe wymagania do przyznania prawa wykonywania zawodu diagnosty

 1. Otrzymasz prawo wykonywania zawodu oraz wpis do rejestru diagnostów laboratoryjnych

Jeśli weryfikacja wniosku przebiegnie pomyślnie, Krajowa Rada podejmie uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu i wyda ci dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego”.

Niezwłocznie po podjęciu uchwały, Krajowa Rada, wpisze cię do rejestru diagnostów.

Dokumenty

Termin

W ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku.

Ile zapłacisz

 • 1000 zł - opłata za rozpatrzenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto Krajowej Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru diagnostów laboratoryjnych powinny nastąpić w ciągu 3 miesięcy od złożenia kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Uchwałę Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych możesz zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Rady, w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Warto wiedzieć

Jeśli zmienią się dane wpisane do rejestru, poinformuj o tym Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Masz na to 30 dni od dnia, w którym zaszła zmiana.

Możesz zrzec się prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego i zawnioskować o skreślenie z rejestru diagnostów. Stosowną uchwałę w tej sprawie podejmie Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych.

Jeśli chcesz, aby wykreślono cię z rejestru, złóż do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL):

 • oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz wniosek o skreślenie z rejestru diagnostów laboratoryjnych
 • dokument „Prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego” – KIDL zwróci go po dostawieniu pieczątki „dokument anulowany”.
 • kopię dowodu wpłaty ewentualnych brakujących składek z tytułu członkostwa w samorządzie zawodowym.

Przeczytaj więcej o procedurze skreślenia z rejestru diagnostów, na stronie Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Czy ta strona była przydatna?