Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Chcesz zajmować się produkcją lub obrotem materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją lub wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub cywilnym? Działalność w tym zakresie jest ściśle regulowana – musisz uzyskać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich przypadkach potrzebujesz koncesji

Potrzebujesz koncesji, jeżeli chcesz:

 • wytwarzać i prowadzić obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • prowadzić obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Prowadzenie działalności w zakresie tak zwanego obrotu specjalnego jest ściśle regulowane. To oznacza, że jeśli twoja firma chce rozpocząć taką działalność, musi najpierw uzyskać koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Koncesja określa rodzaj i zakres działalności, może też określać specjalne warunki jej wykonywania.

Jaka działalność nie wymaga koncesji

Nie musisz mieć koncesji, jeśli zajmujesz się obrotem:

 • wyrobami pirotechnicznymi: widowiskowymi (klasa F1, F2 i F3), teatralnymi (klasa T1) oraz pozostałymi (klasa P1)
 • bronią palną pozbawioną cech użytkowych oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, pozbawionymi cech użytkowych
 • bronią alarmową i sygnałową.

Klasyfikację wyrobów pirotechnicznych znajdziesz w ustawie z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Kto może uzyskać koncesję

O koncesję mogą wnioskować przedsiębiorcy wpisani do CEIDG (jednoosobowe działalności gospodarcze) i do KRS (na przykład spółki jawne lub spółki z o.o.).

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do CEIDG, otrzymasz koncesję jeśli:

 • masz obywatelstwo polskie lub innego kraju UE, Szwajcarii lub państwa, które jest członkiem strefy EFTA, albo masz zezwolenie na osiedlenie się lub pobyt jako rezydent długoterminowy Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemności (jeśli nie wykluczają tego umowy międzynarodowe)
 • masz ukończone 21 lat
 • masz co najmniej wykształcenie średnie (nie dotyczy rusznikarzy oraz przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu replikami broni czarnoprochowej) lub średnie branżowe
 • masz udokumentowane przygotowanie zawodowe
 • masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie masz zaburzeń psychicznych oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego
 • nie zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • nie toczy się w twojej sprawie postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Aby potwierdzić przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym lub obrotu technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym musisz ukończyć szkolenie. Szkolenie musisz odbyć w instytucji upoważnionej do prowadzenia szkoleń. Pamiętaj, że szkolenie odbywa się na twój koszt.

Zobacz listę instytucji upoważnionych do prowadzenia szkoleń (PDF).

Te same wymagania co przedsiębiorcy jednoosobowi muszą spełnić wybrani reprezentanci przedsiębiorców wpisanych do KRS. Wymogi określone dla osób fizycznych starających się o koncesję muszą spełnić: co najmniej dwaj członkowie zarządu, albo jeden członek zarządu i prokurent lub pełnomocnik muszą spełnić te same wymagania co osoby fizyczne.

Wymóg dotyczący niekaralności dotyczy też wspólników spółki, członków zarządu i prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy, którzy mają co najmniej 20% udziałów lub akcji. Dlatego do wniosku dołącz dokumenty ich dotyczące:

 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (w przypadku cudzoziemca – odpowiedni dokument wydany przez uprawniony urząd w kraju pochodzenia)
 • zaświadczenie o niekaralności dotyczące podmiotu zbiorowego – tylko gdy udziałowiec bądź akcjonariusz nie jest osobą fizyczną (w przypadku udziałowca/akcjonariusza zagranicznego – odpowiedni dokument wydany przez uprawniony urząd w kraju udziałowca/akcjonariusza).

Ponadto, aby dostać koncesję, przedsiębiorca nie może być wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS oraz ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości.

Jeśli twoja działalność uwzględnia magazynowanie, to koniecznie uzyskaj następujące dokumenty:

 • opinię – potwierdzającą, że zapewniasz odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne w miejscu planowanej działalności
 • zaświadczenia – potwierdzające, że miejsce twojej planowanej działalności oraz wykorzystywane urządzenia są zgodne z przepisami sanitarnymi, przepisami o ochronie przeciwpożarowej i o ochronie środowiska, a wydane przez:
  • państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
  • komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  • wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Zobacz listę instytucji uprawnionych do wydania opinii (PDF)

Nie potrzebujesz opinii i zaświadczeń, jeśli zajmujesz się pośrednictwem lub obrotem bez prawa magazynowania

Jak uzyskać przyrzeczenie udzielenia koncesji

Możesz ubiegać się o przyrzeczenie udzielenia koncesji, czyli promesę. Nie uprawnia ona do prowadzenia działalności w zakresie obrotu specjalnego, ale – jeśli złożysz wniosek o koncesję w okresie ważności promesy – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ma obowiązek ją wydać.

Promesa określa, jakie warunki musi spełniać twoja firma, aby uzyskać koncesję.

Promesa jest wydawana na minimum 6 miesięcy.

Wyjątkowo minister odmówi wydania koncesji opisanej w promesie jeśli:

 • zmieniły się dane we wniosku o udzielenie promesy
 • twoja firma nie spełnia wszystkich warunków podanych w promesie
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego
 • twoja firma znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niej postępowanie upadłościowe.

Pamiętaj, że wniosek o udzielenie promesy powinien spełniać te same wymogi co wniosek o udzielenie zezwolenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie obrotu specjalnego

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o koncesję do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie koncesji powinien zawierać:

 1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz adres wykonywania działalności gospodarczej,
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer albo taką informację posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 4. określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej, na którą ma być udzielona koncesja, oraz informację czy działalność ma odbywać się z magazynowaniem lub bez prawa magazynowania
 5. wnioskowany czas, na jaki ma być udzielona koncesja,
 6.  wskazanie planowanej daty rozpoczęcia działalności,
 7. dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w  art. 10 ust. 1 pkt 1, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 dane członków organu zarządzającego przedsiębiorcy, prokurentów i pełnomocników, zawierające:

a) imię i nazwisko,

b) datę i miejsce urodzenia,

c) obywatelstwo,

d) numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub w stosunku do obywateli innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, serię i numer innego dokumentu potwierdzającego obywatelstwo i tożsamość,

e) adres miejsca stałego pobytu,

 1. wskazanie osób uprawnionych do kierowania działalnością koncesjonowaną,
 2.  listę udziałowców lub akcjonariuszy oraz wielkość posiadanych przez nich udziałów lub wielkość znacznych pakietów akcji.

We wniosku składa się oświadczenie :

 1. o braku wpisu przedsiębiorcy w rejestrze dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ujawnienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości,
 2. o braku decyzji o niedopuszczalności wykonywania praw z udziałów lub akcji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z  2020 r. poz. 117, z późn. zm.),
 3. o nie toczeniu się przeciwko podmiotowi będącemu udziałowcem/akcjonariuszem postępowań w sprawie umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie składne jest przez osoby uprawnione do reprezentowania udziałowca lub akcjonariusza),
 4.  o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (oświadczenie składane jest wyłącznie przez przedsiębiorców indywidualnych oraz osoby uprawnione do kierowania działalnością koncesjonowaną)
 5. o nie toczeniu się postępowań w sprawach o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe przedsiębiorców (oświadczenie składane jest przez przedsiębiorców indywidualnych, osoby wchodzących w skład reprezentacji wnioskodawcy (np. Członków Zarządu i Prokurentów),  pełnomocników uprawnionych do kierowania działalnością koncesjonowaną),
 6. o spełnianiu warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie ewidencji w Systemie Rejestracji Broni – oświadczenie to składa się wyłącznie w przypadku ubiegania się o działalność w zakresie obrotu strzelecką bronią palną lub jej istotnymi częściami.

Powyższe oświadczenia składa się pod klauzulą świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a także właściwie wypleniając (m.in. skreślając niewłaściwe sformułowania) i opatrując datą oraz własnoręcznym podpisem.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokumenty, które składasz razem z wnioskiem, a które nie są w języku polskim, powinny zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty, które składasz w kopiach, muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego radcą prawnym, adwokatem, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

Oświadczenie o osobach ustanowionych do kierowania koncesjonowaną działalnością gospodarczą składają tylko przedsiębiorcy wpisani do KRS. Jako osoba fizyczna złóż takie oświadczenie tylko, jeśli chcesz upoważnić do kierowania firmą dodatkową osobę – w takiej sytuacji powinna ona spełniać te same warunki co osoba fizyczna starająca się o koncesję.

Dokumenty potwierdzające status prawny to: wydruk z CEIDG (gdy jesteś osobą fizyczną), akt założycielski, statut lub umowa spółki wraz dokumentami je zmieniającymi.

Zaświadczenie o niekaralności możesz uzyskać w Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub punktach KRK przy sądach powszechnych, a także elektronicznie poprzez stronę Ministerstwa Sprawiedliwości. Jeśli jesteś spoza Polski, uzyskaj dokument wydawany przez odpowiedni urząd w kraju twojego pochodzenia.

Zaświadczenie o braku wpisu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS możesz uzyskać w Oddziałach Centralnej Informacji KRS przy sądach rejonowych, gdy złożysz wniosek CI KRS-CDN o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe musi być wydany przez instytucję upoważnioną do prowadzenia szkoleń – zobacz listę instytucji upoważnionych do prowadzenia szkoleń (PDF).

Dokumenty potwierdzające twoje wykształcenie lub ich odpowiedniki wydane za granicą to: świadectwo dojrzałości ze szkoły średniej lub dyplom uczelni wyższej – tylko w uzasadnionej sytuacji możesz dołączyć zaświadczenia o ukończeniu szkoły średniej lub uczelni.

Do wniosku dołącz też orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne

Orzeczenie lekarskie może być wydane przez psychiatrę, który posiada prawo do wykonywania zawodu oraz ma drugi stopień specjalizacji w zakresie psychiatrii lub tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii.

Orzeczenie psychologiczne dostaniesz od psychologa, który ma uprawnienia do badania osób ubiegających się o pozwolenie na broń. Taki psycholog posiada wpis do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Orzeczenie lekarskie i orzeczenia psychologiczne są ważne 3 miesiące od daty wydania.

Jeśli korzystasz z pomocy pełnomocnika lub złożyłeś dokument poświadczony przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub doradcę podatkowego, dołącz do wniosku pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej – 17 zł.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności w zakresie obrotu specjalnego

 1. Ministerstwo oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (na przykład pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), ministerstwo wezwie cię do uzupełnienia wniosku lub poprawienia błędów w podanym terminie. Jeśli nie uzupełnisz wniosku lub nie poprawisz błędów w tym czasie, to twoja sprawa nie zostanie rozpatrzona.

Ministerstwo może też sprawdzić, czy faktycznie spełniasz warunki do prowadzenia działalności w ramach koncesji.

Ponadto ministerstwo może zażądać od ciebie innych dokumentów lub dodatkowych informacji, jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, obronność lub inny ważny interes kraju.

 1. Ministerstwo wystąpi o opinię do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Ministra Rozwoju i Technologii, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i komendanta wojewódzkiego Policji

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Otrzymanie pozytywnych opinii jest podstawą do pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Instytucje wydadzą opinię jak najszybciej – najpóźniej w ciągu miesiąca.

 1. Ministerstwo zaproponuje ci projekt koncesji

Ministerstwo zapewni ci udział w postępowaniu i przygotuje projekt koncesji, który potem przekaże ci do akceptacji. W ten sposób możesz sprawdzić, czy zawarte w projekcie koncesji informacje są poprawne, albo wnieść uwagi do projektu, jeśli dane w projekcie nie zgadzają się z twoim wnioskiem.

Jeśli we wniosku podasz adres e-mail do kontaktu, to ministerstwo – na twoją prośbę – prześle ci projekt także drogą elektroniczną.

Poinformuj ministerstwo, czy akceptujesz treść projektu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Ministerstwo przygotuje projekt koncesji najszybciej jak to jest możliwe – zaraz po otrzymaniu wszystkich pozytywnych opinii od instytucji.

 1. Dostaniesz decyzję o przyznaniu ci koncesji lub odmowę

Koncesję dostaniesz na taki czas, jaki podasz we wniosku – jednak nie krótszy niż 5 lat i nie dłuży niż 50 lat.

Pamiętaj!

 • W ciągu 6 miesięcy od dnia przyznania ci koncesji powinieneś rozpocząć działalność. Jeśli tego nie zrobisz, minister cofnie decyzję o udzieleniu koncesji.
 • Masz 14 dni od dnia rozpoczęcia działalności na powiadomienie o tym ministerstwa. Jeśli tego nie zrobisz, twoja koncesja może zostać cofnięta.
 • Masz 14 dni na powiadomienie ministerstwa o zmianach danych zawartych w koncesji i w złożonych dokumentach. Jeśli tego nie zrobisz, twoja koncesja może zostać cofnięta.
 • Osoby, którym udzielono koncesję oraz osoby wpisane do koncesji jako osoby uprawnione do kierowania działalnością gospodarczą objętą zakresem koncesji, muszą co 5 lat przedstawiać Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne. Jeśli nie przedstawisz powyższych orzeczeń, minister cofnie decyzję o udzieleniu koncesji.

Minister odmówi udzielenia koncesji, jeśli:

 • jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego
 • twoja firma jest w likwidacji lub w trakcie postępowania upadłościowego
 • twojej firmie cofnięto koncesję w ciągu ostatnich 10 lat (nie dotyczy to przypadku, gdy nie rozpocząłeś działalności w ciągu 6 miesięcy od otrzymania koncesji)
 • twoją firmę reprezentuje osoba, która w innej firmie była wspólnikiem, członkiem zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem, a która swoim działaniem doprowadziła do cofnięcia koncesji firmie
 • wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem w firmie jest osoba lub spółka, której w ciągu ostatnich 10 lat cofnięto koncesję (nie dotyczy to przypadku, gdy przyczyną cofnięcia koncesji było nierozpoczęcie działalności w ciągu 6 miesięcy od otrzymania koncesji).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja zawiera:

 • podstawę prawną, na jakiej została ci udzielona,
 • twoje oznaczenie jako przedsiębiorcy, a także twoją siedzibę i adres,
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • imiona i nazwiska członków zarządu, a także prokurentów lub pełnomocników (jeśli kierują firmą),
 • rodzaj i zakres działalności gospodarczej, który jest zgodny z koncesją,
 • adres i datę rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • twoje obowiązki, gdy zakończysz działalność,
 • datę wydania koncesji oraz czas jej ważności.

Ile zapłacisz

 • 616 zł – opłata skarbowa za udzielenie koncesji

Uwaga! Wysokość opłaty dotyczy jednego zakresu działalności. W przypadku kilku zakresów i rodzajów działalności (na przykład: obrót bronią, amunicją, wyrobami, technologią) – pomnóż kwotę 616 zł przez liczbę zakresów działalności. Na przykład przy obrocie bronią i amunicją opłatę oblicz: 2 x 616 zł.

 • 98 zł – opłata skarbowa za przyrzeczenie wydania koncesji (promesę) 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule przelewu napisz, czego dotyczy opłata.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Opłatę przelej na konto 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu 2 miesięcy. Termin oczekiwania wiąże się między innymi z koniecznością uzyskania pozytywnych opinii o twoim wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, możesz:

 • zwrócić się do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie.

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy złóż w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

Skargę do WSA złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji o odmowie udzielenia koncesji albo decyzji utrzymującej w mocy poprzednią decyzję.

Warto wiedzieć

Co się dzieje z koncesją po śmierci przedsiębiorcy

Jeśli umiera przedsiębiorca mający ważną koncesję lub ważną promesę koncesji, to prawo do koncesji lub promesy koncesji zachowują:

 • właściciele przedsiębiorstwa w spadku (na przykład małżonek z prawem do udziału w takim przedsiębiorstwie)
 • wspólnicy spółki cywilnej – za zgodą właścicieli przedsiębiorstwa.

Po śmierci przedsiębiorcy posiadana przez niego koncesja nie wygasa automatycznie, ale dopiero:

 • z upływem 6 miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy, jeśli nie został ustanowiony zarząd sukcesyjny
 • z upływem 3 miesięcy od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego, chyba że w ciągu tych trzech miesięcy zarządca sukcesyjny złoży do organu koncesyjnego, wniosek o potwierdzenie możliwości jej wykonywania.

Zarządca sukcesyjny, który chce potwierdzić możliwość dalszego wykonywania działalności koncesjonowanej przedsiębiorstwa, w terminie 3 miesięcy od ustanowienia musi:

 • złożyć wniosek o potwierdzenie możliwości wykonywania działalności określonej koncesją
 • przedłożyć dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków niezbędnych do uzyskania lub posiadania koncesji
 • oświadczyć, że przyjmuje wszystkie warunki zawarte w koncesji i zobowiązuje się do wykonania związanych z nią obowiązków.

W przypadku spełniania wszystkich ustawowych warunków zarządca sukcesyjny otrzymuje potwierdzenie możliwości wykonywania działalności koncesjonowanej i może niezwłocznie kontynuować działalność.

Co się dzieje z promesą po śmierci przedsiębiorcy 

W przypadku śmierci przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG promesa zachowuje ważność przez czas w niej określony. W takiej sytuacji, minister udzieli koncesji właścicielowi przedsiębiorstwa w spadku lub za jego zgodą – nabywcy przedsiębiorstwa lub wspólnikowi zmarłego przedsiębiorcy w spółce cywilnej.

Powyższa zasada nie dotyczy wyjątkowych przypadków, gdy:

 • uległy zmianie dane zawarte we wniosku o udzielenie promesy inne niż dane osoby, która złożyła wniosek
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków określonych w promesie
 • właściciel przedsiębiorstwa w spadku, wspólnik spółki cywilnej albo nabywca przedsiębiorstwa, który złożył wniosek o udzielenie koncesji, nie spełnił warunków wykonywania działalności objętej koncesją
 • jest to uzasadnione zagrożeniem obronności i bezpieczeństwa państwa albo porządku publicznego.

Jakie są obowiązki przy zakończeniu działalności

Jeśli chcesz zakończyć działalność w zakresie obrotu specjalnego, to:

 • zawiadom o tym niezwłocznie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz właściwego komendanta wojewódzkiego Policji
 • zabezpiecz resztę towaru oraz dokumentację ewidencji.

Czy ta strona była przydatna?