Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na przywóz do UE okazów gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (CITES)

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Uzyskanie zezwolenia na przywóz do UE okazów gatunków dzikiej fauny i flory CITES (wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia (WE) Nr 338/97).

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Handel dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem na arenie międzynarodowej reguluje Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana Konwencją CITES. Gatunki objęte zapisami Konwencji sklasyfikowane są w trzech załącznikach do Konwencji.

W Unii Europejskiej przepisy CITES są implementowane przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz przez kilka powiązanych z nim rozporządzeń Komisji. W rozporządzeniu okazy pogrupowane są w czterech załącznikach A, B, C i D.

Aby wprowadzić do UE okazy gatunków zawartych w załączniku A i B do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi wymagane jest zezwolenie na przywóz wydane przez organ administracyjny państwa Członkowskiego przeznaczenia.

Zezwolenia na przywóz do UE wydaje się tylko dla wprowadzanych okazów wymienionych w załącznikach A i B.

Zezwolenie na przywóz należy przedstawić w granicznym urzędzie celnym w miejscu wprowadzenia. Przedstawienie zezwolenia jest wymagane do przeprowadzenia niezbędnych kontroli.

Na granicy celnej wymagane są oba pozwolenia - pozwolenie eksportowe wydane w kraju pochodzenia (oryginał) i pozwolenie importowe (również oryginał – tzw. kopia giloszowa, kopia żółta i kopia zielona). Po poświadczeniu (na wszystkich kopiach) kopia żółta zwracana jest importerowi.

Przywiezione do kraju zwierzęta żywe (ssaki, ptaki, gady, płazy z załączników A i B) należy zgłosić do rejestru zwierząt egzotycznych, przedstawiając dokumenty legalności pochodzenia okazów, w starostwie powiatowym właściwym ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy:

1) ogrodów zoologicznych;

2) podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt;

3) czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.

Informacje na temat rejestru zwierząt egzotycznych znajdują się w art. 64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Importer starający się o zezwolenie musi m.in. określić w którym załączniku CITES oraz w którym załączniku rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 sklasyfikowany jest dany okaz, jakie jest źródło jego pochodzenia i cel importu, a także odwołania do odpowiedniego zezwolenia eksportowego czy świadectwa reeksportu. Instrukcja wypełnienia wniosku znajduje się na odwrocie jego formularza.

Zawartość załączników A i B zgodnie z art. 3 rozporządzania Rady (WE) nr 338/97

1. Załącznik A obejmuje:

a) gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;

b) każdy gatunek:

i) na wykorzystanie którego istnieje lub może istnieć zapotrzebowanie we Wspólnocie lub w handlu międzynarodowym, a któremu grozi wyginięcie albo jest tak rzadki, że jakikolwiek poziom handlu może zagrozić jego przetrwaniu;

lub

ii) który należy do rodzaju, którego większość gatunków lub który jest rodzajem, którego większość podgatunków została wymieniona w załączniku A, zgodnie z kryteriami podanymi w lit. a) lub b) pkt i), a których wymienienie w załączniku ma istotne znaczenie dla skutecznej ochrony tych taksonów.

2. Załącznik B zawiera:

a) gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, inne niż wymienione w załączniku A, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;

b) gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie;

c) wszelkie inne gatunki niewymienione w dodatkach I lub II do Konwencji;

i) będące przedmiotem handlu międzynarodowego na poziomie, który może być niezgodny:

– z możliwością ich przeżycia lub z możliwością przeżycia populacji w niektórych krajach, lub

– z zachowaniem całej populacji na poziomie zgodnym z rolą gatunku w ekosystemach, w których występuje;

lub

ii) których wymienienie w załączniku z powodu ich podobieństwa w wyglądzie do innych gatunków wymienionych w załączniku A lub B ma istotne znaczenie dla zapewnienia skuteczności kontroli handlu okazami takich gatunków;

d) gatunki, w stosunku do których ustalono, że wprowadzenie żywych okazów do siedlisk przyrodniczych we Wspólnocie stanowiłoby zagrożenie ekologiczne dla dzikich gatunków rodzimej fauny i flory Wspólnoty.

3. Załącznik C zawiera:

a) gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, inne niż wymienione w załączniku A lub B, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń;

b) gatunki wymienione w dodatku II do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie.

4. Załącznik D zawiera:

a) gatunki niewymienione w załącznikach A do C, które są przywożone do Wspólnoty w

ilościach uzasadniających monitorowanie;

b) gatunki wymienione w dodatku III do Konwencji, w stosunku do których zgłoszono zastrzeżenie.

Odpowiednio wypełniony formularz jest składany do organu zarządzającego państwa członkowskiego miejsca przeznaczenia i zawiera informacje oraz załączone dokumenty dowodowe, które organ uzna za niezbędne w celu stwierdzenia, czy na podstawie art. 4 rozporządzenia (WE) nr 338/97 zezwolenie powinno zostać wydane.

Warunki wejściowe

 • Warunki dotyczące wprowadzenia do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku A rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.

Zgodnie z art. 4 pkt 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 zezwolenie na przywóz może być wydane przy spełnieniu następujących warunków:

I. Wskazanie przez właściwy organ naukowy (po rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego), że wprowadzenie do Wspólnoty

1. nie ma negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku oraz wprowadzenie do wspólnoty ma miejsce w jednym z celów określonych poniżej:

a) okazy są okazami, które w wyjątkowych okolicznościach wymagane są na rzecz postępu naukowego lub istotnych celów biomedycznych stosownie do dyrektywy Rady 86/609/EWG z dnia 24 listopada 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych, w przypadku gdy dany gatunek jest jedynym odpowiednim do realizacji tych celów i gdy brak okazów tego gatunku urodzonych i wyhodowanych w niewoli; lub

b) są przeznaczone do celów hodowli lub rozmnażania, których realizacja przyniesie korzyści w zakresie ochrony gatunku;

c) mają być przeznaczone do celów badawczych lub edukacyjnych, mających przyczynić się do zachowania lub ochrony gatunków; lub

d) w innych celach, które nie są szkodliwe dla przeżycia danego gatunku;

Wyłączenia:

Powyższe warunki (a- d ) nie mają zastosowania do okazów, w odniesieniu do których wnioskodawca przedstawi dowód z dokumentu

1 że zostały one poprzednio legalnie wprowadzone do Wspólnoty lub pozyskane we Wspólnocie oraz że w stanie zmodyfikowanym lub niezmodyfikowanym są powtórnie wprowadzone do Wspólnoty; lub

2 że są to okazy przetworzone, które pozyskano ponad 50 lat wcześniej.

II. Dostarczenie przez Wnioskodawcę dowodu z dokumentu, że okazy pozyskano zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych gatunków, który w przypadku przywozu z państwa trzeciego okazów gatunku wymienionego w dodatkach do Konwencji stanowi zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu, lub też jego kopię, wydane zgodnie z Konwencją przez właściwy organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu. Wydanie zezwoleń na przywóz gatunków wymienionych w załączniku A, zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a), czyli gatunki wymienione w dodatku I do Konwencji, w stosunku do których Państwa Członkowskie nie zgłosiły zastrzeżeń, nie wymaga takiego dowodu z dokumentu, ale oryginał każdego zezwolenia na przywoź nie zostanie wydany wnioskodawcy do czasu przedstawienia zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu;

III. Upewnienie się przez właściwy organ naukowy, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;

IV. Upewnienie się przez organ administracyjny, że okaz nie zostanie wykorzystany do celów głównie handlowych

Wyłączenie do warunku IV.

Warunek nie ma zastosowania do okazów, w odniesieniu do których wnioskodawca przedstawi dowód z dokumentu:

1 że zostały one poprzednio legalnie wprowadzone do Wspólnoty lub pozyskane we Wspólnocie oraz że w stanie zmodyfikowanym lub niezmodyfikowanym są powtórnie wprowadzone do Wspólnoty; lub

2 że są to okazy przetworzone, które pozyskano ponad 50 lat wcześniej.

V. Upewnienie się przez organ administracyjny (po konsultacjach z właściwym organem naukowym), że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiałyby przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz, oraz

VI. W przypadku sprowadzenia z morza, organ administracyjny upewni się, że wszelki żywy okaz będzie przygotowany i wysłany w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania.

VII. Jeśli wniosek o wydanie zezwolenia na przywóz dotyczy okazu, dla którego taki wniosek został wcześniej odrzucony, wnioskodawca informuje organ zarządzający o tym fakcie.

Na podstawie art. 64 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006r, zezwolenie na przywóz, w przypadku:

a) okazów pochodzących z hodowli w niewoli zatwierdzonej przez Konferencję Stron Konwencji;

b) okazów pochodzących z działalności ranczerskiej zatwierdzonej przez Konferencję Stron Konwencji;

c) okazów z populacji gatunków wymienionych w załączniku I do Konwencji, dla których Konferencja Stron Konwencji zatwierdziła kontyngenty eksportowe;

d) surowych kłów słoni afrykańskich oraz ich pociętych kawałków o długości 20 cm lub większej oraz o masie 1 kg lub więcej;

e) surowych, garbowanych i wykończonych krokodylich skór, boków, ogonów, gardeł, łap, pasów grzbietowych i innych ich części wywożonych do Wspólnoty oraz całych surowych, garbowanych lub wykończonych krokodylich skór i boków, które są powrotnie wywożone do Wspólnoty;

f) żywych kręgowców gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należące do wystawy objazdowej;

g) wszelkie opakowania kawioru Acipenseriformes spp., łącznie z puszkami, słoikami i pudełkami, w które taki kawior jest bezpośrednio pakowany.

wydawane są wyłącznie jeśli wnioskodawca wykaże przed właściwym organem zarządzającym, że każdy okaz został oznakowany zgodnie z art. 66 rozporządzenia (WE) nr 865/2006, ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Jeżeli wniosek dotyczy wydania zezwolenia lub świadectwa odnoszącego się do okazów, dla których wcześniej odrzucono taki wniosek, wnioskodawca musi powiadomić właściwy organ, do którego składany jest wniosek, o poprzednim odrzuceniu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia 338/97 oraz Konwencji CITES, okazy z Aneksu A i załącznika I CITES, pochodzące z hodowli, w większości przypadków (z wyjątkiem zakazów dot. prowadzenia działalności komercyjnej, których dotyczy odrębna procedura która nie jest tu omawiana) traktowane są jak okazy z Aneksu B przepisów UE (załącznika II CITES). Warunki uznania okazu za urodzony i wyhodowany w niewoli określono w art. 54 rozporządzenia 865/2006.

 • Warunki dotyczące wprowadzenia do Wspólnoty okazów gatunków wymienionych w załączniku B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 Zezwolenie może być wydane, gdy:

I. Właściwy organ naukowy, po zbadaniu dostępnych danych i rozważeniu wszelkich opinii Grupy ds. Przeglądu Naukowego, stwierdzi, że wprowadzenie do Wspólnoty nie spowoduje negatywnego wpływu na stan ochrony gatunku lub na zasięg terytorium zajmowanego przez daną populację gatunku, biorąc pod uwagę aktualny lub przewidywany poziom handlu. Opinia ta obowiązuje w odniesieniu do następnych przypadków przywozu tak długo, jak nie zmienią się w znaczący sposób wspominane wyżej aspekty;

II. Wnioskodawca dostarcza dowód z dokumentu, że pomieszczenie przeznaczone dla żywego okazu w miejscu przeznaczenia jest właściwie wyposażone, aby zapewnić mu odpowiednią ochronę i opiekę;

III. Dostarczenie przez Wnioskodawcę dowodu z dokumentu, że okazy pozyskano zgodnie z prawodawstwem dotyczącym ochrony danych gatunków, który w przypadku przywozu z państwa trzeciego okazów gatunku wymienionego w dodatkach do Konwencji stanowi zezwolenie na wywóz lub świadectwo powrotnego wywozu, lub też jego kopię, wydane zgodnie z Konwencją przez właściwy organ kraju wywozu lub powrotnego wywozu;

IV. Upewnienie się przez organ administracyjny (po konsultacjach z właściwym organem naukowym), że z ochroną gatunku nie wiążą się żadne inne czynniki, które przemawiałyby przeciwko wydaniu zezwolenia na przywóz, oraz

V. W przypadku sprowadzenia z morza, organ administracyjny upewni się, że wszelki żywy okaz będzie przygotowany i wysłany w taki sposób, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia, utraty zdrowia lub okrutnego traktowania.

Wyłączenie

Warunki I-V nie mają zastosowania do okazów, w odniesieniu do których wnioskodawca przedstawi dowód z dokumentu:

1 że zostały one poprzednio legalnie wprowadzone do Wspólnoty lub pozyskane we

Wspólnocie oraz że w stanie zmodyfikowanym lub niezmodyfikowanym są powtórnie wprowadzone do Wspólnoty; lub

2 że są to okazy przetworzone, które pozyskano ponad 50 lat wcześniej.

Na podstawie art. 64 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006r, zezwolenie na przywóz, w przypadku:

a) okazów pochodzących z hodowli w niewoli zatwierdzonej przez Konferencję Stron Konwencji;

b) okazów pochodzących z działalności ranczerskiej zatwierdzonej przez Konferencję Stron Konwencji;

c) okazów z populacji gatunków wymienionych w załączniku I do Konwencji, dla których Konferencja Stron Konwencji zatwierdziła kontyngenty eksportowe;

d) surowych kłów słoni afrykańskich oraz ich pociętych kawałków o długości 20 cm lub większej oraz o masie 1 kg lub więcej;

e) surowych, garbowanych i wykończonych krokodylich skór, boków, ogonów, gardeł, łap, pasów grzbietowych i innych ich części wywożonych do Wspólnoty oraz całych surowych, garbowanych lub wykończonych krokodylich skór i boków, które są powrotnie wywożone do Wspólnoty;

f) żywych kręgowców gatunków wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97 należące do wystawy objazdowej;

g) wszelkie opakowania kawioru Acipenseriformes spp., łącznie z puszkami, słoikami i pudełkami, w które taki kawior jest bezpośrednio pakowany.

wydawane są wyłącznie jeśli wnioskodawca wykaże przed właściwym organem zarządzającym, że każdy okaz został oznakowany zgodnie z art. 66 rozporządzenia (WE) nr 865/2006, ustanawiającego przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.

Przy składaniu wniosku o wydanie zezwolenia na przywóz dotyczącego okazów, dla których taki wniosek został wcześniej odrzucony, wnioskodawca informuje organ zarządzający o takim fakcie.

Minister właściwy do spraw środowiska może odmówić wydania zezwolenia lub świadectwa, jeżeli importer, eksporter lub reeksporter, podany we wniosku o wydanie zezwolenia, był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z naruszeniem przepisów określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Minister właściwy do spraw środowiska cofa zezwolenie lub jeżeli:

1) po jego wydaniu zostaną ujawnione okoliczności, w których importer, eksporter lub reeksporter, podany we wniosku o wydanie zezwolenia był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z naruszeniem przepisów określonych w rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97, uzasadniające odmowę wydania lub

2) zezwolenie zostało użyte niezgodnie z warunkami w nim zawartymi.

UWAGA:

Aby uzyskać zezwolenie eksportowe lub potwierdzenie zgody na wydanie zezwolenia eksportowego Importer musi najpierw skontaktować się z organem zarządzającym kraju eksportu. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Sekretariatu CITES: www.cites.org w dziale „National contacts”.

Podmiotem uprawnionym do realizacji procedury są importerzy (osoby fizyczne i przedsiębiorcy) handlujący dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, oraz ich okazami martwymi (w tym częściami i produktami pochodnymi), na arenie międzynarodowej.

Procedura dotyczy wszystkich importerów okazów objętych przepisami (czyli przywożących okazy z krajów trzecich do UE), m.in.: osób prywatnych, sklepów zoologicznych, jednostek naukowych, ogrodów zoologicznych i botanicznych, cyrków, producentów przedmiotów skórzanych, futer, mebli i innych przedmiotów drewnianych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Departament Ochrony Przyrody
Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na przywóz (zezwolenie importowe)

Wnioskodawca składa wniosek o udzielenie zezwolenia na przywóz (zezwolenie importowe) wraz z wymaganymi załącznikami do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wzór wniosku określa zał. Nr I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiającego reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wzór wniosku określa zał. Nr I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiającego reguły dotyczące wzorów zezwoleń, świadectw i innych dokumentów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Potwierdzenie zgody na wydanie zezwolenia eksportowego wydawane jest przez organ zarządzający kraju eksportu gdy przedmiotem wywozu są okazy z zał. I Konwencji CITES  tj. inne niż spełniające warunki urodzenia i wyhodowania w niewoli. Z kolei zezwolenie eksportowe lub świadectwo reeksportu jest wymagane w przypadku okazów z zał. II Konwencji CITES lub zał. I pochodzących z hodowli. 
 • Orzeczenie powiatowego lekarza weterynarii o spełnieniu przez importera warunków przetrzymywania zwierząt odpowiadających ich potrzebom biologicznym jest wydawane tylko w przypadku żywych zwierząt.

Termin

Wnioski o wydanie zezwoleń na przywóz (zezwolenie importowe) są składane z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym wydanie dokumentów przed wprowadzeniem okazów do Wspólnoty. W szczególnych przypadkach możliwe jest wprowadzenia okazów przed uzyskaniem zezwolenia, zezwolenia są wydawane (w tzw. trybie retrospektywnym/z mocą wsteczną).

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

Organ właściwy sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

1. Sprawdzenie, czy wniosek jest poprawnie wypełniony i posiada wszystkie niezbędne oświadczenia i załączniki.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

4. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin co najmniej 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Dodatkowo, w przypadkach innych niż braki formalne (ale w których przedstawiona dokumentacja nie jest wystarczająca by wydać pozytywne rozstrzygnięcie), wnioskodawca jest wzywany o uzupełnienie w trybie art 50 § 1 w zw. z art. 54 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustalany jest termin nieokreślony odgórnie w przepisach prawa, np. 14, 30 dni – w zależności od zakresu koniecznych uzupełnień.

W przypadku nieuzupełnienia, wydawana jest decyzja w oparciu o zgromadzony materiał – zwykle negatywna.

 1. Przekazanie wniosku do Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazuje wniosek do Państwowej Rady Ochrony Przyrody w celu uzyskania opinii.

 1. Wydanie opinii

Państwowa Rada Ochrony Przyrody opinię przekazuje ministerstwu właściwemu do spraw środowiska.

Przekazanie powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wystąpienia o opinię. Przekazanie wniosku do opiniowania powoduje wstrzymanie czasu na wydanie zezwolenia na import liczonego od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

14 dni

 1. Wydanie zezwolenia (lub kopii zezwolenia) lub decyzji odmownej

Jeśli opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody jest pozytywna ministerstwo właściwe do spraw środowiska wydaje :

1. Kopię zezwolenia na przywóz (w przypadku gdy wniosek dotyczył okazów ujętych w zał. I Konwencji CITES innych niż spełniające warunki urodzenia i wyhodowania w niewoli)- kopia jest zgodna ze wzorem formularza nr 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 792/2012,

lub

2. Zezwolenie na przywóz (w przypadku gdy wniosek dotyczył okazów ujętych w zał. II Konwencji CITES lub zał. I pochodzących z hodowli ) – wydawane są 3 egzemplarze: oryginał, kopia dla posiadacza i kopia dla organów celnych, według wzorów określonych formularzami 1 – 3 ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 792/2012.

Jeśli opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody jest negatywna ministerstwo właściwe do spraw środowiska wydaje decyzję odmowną z następującą informacją:

"Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, może zwrócić się do ministra właściwego do spraw środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania."

Organy zarządzające decydują o wydaniu zezwoleń i świadectw w terminie jednego miesiąca od daty złożenia kompletnego wniosku. Jednakże, gdy wydający organ zarządzający przeprowadza konsultacje z innymi organami, taka decyzja może zostać podjęta dopiero po zadawalającym zakończeniu takich konsultacji. Wnioskodawcy są powiadamiani o znacznych opóźnieniach w rozpatrywaniu ich wniosków.

Wraz z wydaniem zezwolenia  następuje koniec procedury dot. zezwoleń na przywóz okazów gatunków ujętych w załączniku II Konwencji CITES.

Kontynuacja procedury dot. zezwoleń na przywóz okazów gatunków ujętych w załączniku I Konwencji CITES innych niż spełniające warunki urodzenia i wyhodowania w niewoli.

Dokumenty

Dotyczy tylko gatunków wymienionych w zał. II  Konwencji CITES.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia eksportowego

Importer wraz z kopią zezwolenia na przywóz zwraca się do organu zarządzającego państwa eksportu w celu uzyskania zezwolenia eksportowego. Importer otrzymuje kopię lub skan zezwolenia eksportowego.

 1. Wydanie zezwolenia na przywóz

Importer otrzymuje oryginał zezwolenia i 2 kopie: dla posiadacza i organów celnych, według wzorów określonych formularzami 1 – 3 ujętych w załączniku nr 1 do rozporządzenia nr 792/2012.

W przypadku zezwoleń na przywóz, wydanych dla okazów gatunków wymienionych w załączniku I do Konwencji oraz wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97, kopia dla kraju wywozu lub powrotnego wywozu może zostać zwrócona do wnioskodawcy celem jej przedłożenia organowi zarządzającemu kraju wywozu lub powrotnego wywozu w celu wydania zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu. Oryginał tego zezwolenia na przywóz, zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt ii) wymienionego rozporządzenia, zostanie zatrzymany do czasu przedstawienia zgodnego z nim zezwolenia na wywóz lub świadectwa powrotnego wywozu.

W przypadku gdy kopia dla kraju wywozu lub powrotnego wywozu nie zostanie zwrócona do wnioskodawcy, otrzymuje on zaświadczenie, że zezwolenie na przywóz zostanie wydane i na jakich warunkach.

Dokumenty

Dotyczy okazów gatunków wymienionych w załączniku I do Konwencji  CITES oraz wymienionych w załączniku A do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

107,00 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli opinia Państwowej Rady Ochrony Przyrody jest negatywna ministerstwo właściwe do spraw środowiska wydaje decyzję odmowną z następującą informacją: "Niniejsza decyzja jest ostateczna w toku postępowania administracyjnego i nie służy od niej odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji, zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, może zwrócić się do Ministra Klimatu i Środowiska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od daty jej otrzymania".

Czy ta strona była przydatna?