Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Chcesz kupować i sprzedawać wyroby energetyczne inne niż paliwa zwolnione z akcyzy, np. smary lub rozpuszczalniki? Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego lub pochodzących z importu.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą i zamierzający uzyskać zezwolenie na działanie jako podmiot pośredniczący jest obowiązany zarejestrować się jako podatnik akcyzy. W tym celu powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne do właściwego urzędu skarbowego przed podjęciem pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.

 

Kto może zostać podmiotem pośredniczącym

Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o podatku akcyzowym zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest podatnikiem podatku od towarów i usług
 • jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 • nie posiada zaległości w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe
 • nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane  na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby;

2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.

W takim przypadku przedsiębiorca ma również możliwość wyboru naczelnika urzędu skarbowego. Może to uczynić składając oświadczenie zarówno do wybranego przez siebie urzędu, jak i urzędu właściwego dla niego. Szczegółowe regulacje w zakresie wyboru organu podatkowego zostały określone w art.14 ust.4a-4f ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Już na etapie składania wniosku możesz złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Możesz je dostarczyć także na dalszym etapie procedury.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelnione tłumaczenie

 • Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy. Zaświadczenie nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca załącza również inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną jako podmiot pośredniczący lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wezwie cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, wówczas na podstawie treści złożonej dokumentacji, przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia wyjaśnień.

 1. Wezwanie do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Przed wydaniem zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, chyba że złożyłeś zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury). Na twój wniosek, właściwy naczelnik urzędu skarbowego, może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:

1) depozytu w gotówce

2) gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej

3) czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe

4) weksla własnego

5) innego dokumentu mającego wartość płatniczą

6) hipoteki na nieruchomości

Uwaga! Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach.

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący

Zezwolenie na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący wydawane jest na czas oznaczony, nie dłuższy niż 3 lata, albo na czas nieoznaczony. Zezwolenie wyda ci właściwy naczelnik urzędu skarbowego. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego odmówi ci wydania zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, w przypadku gdy:

 • nie spełniasz warunków, o których mowa w art. 56 ust. 1, przy czym przy ocenie spełnienia warunku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5, bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia
 • wydanie zezwolenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego

W toku postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący masz prawo zapoznania się z materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) numer podmiotu pośredniczącego;

2) adres siedziby lub zamieszkania podmiotu pośredniczącego;

3) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego;

4) zakres prowadzonej działalności;

5) rodzaj wyrobów akcyzowych.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o wydanie zezwolenia (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż po 2 miesiącach od dnia złożenia kompletnego wniosku – zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji możesz złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Powiadom o zmianie danych

Zgodnie z art. 56 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym podmiot pośredniczący jest obowiązany do powiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany.

Powiadomienie o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do wniosku o zmianę zezwolenia należy dołączyć dokumenty wymagane do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany.

W przypadku gdy zmiana zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych (wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), będących przedmiotem działalności podmiotu pośredniczącego i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez ten podmiot nie zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wzywa wnioskodawcę do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na uzasadniony wniosek złożony przez wnioskodawcę przed upływem powyższego terminu na złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Nowe zezwolenie

Zmiana podmiotu prowadzącego działalność jako podmiot pośredniczący wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Nie dotyczy to:

 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo "w spadku" na podstawie zezwolenia, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a i b ustawy o podatku akcyzowym (Uwaga! Zarząd sukcesyjny powinien zostać ustanowiony za życia przedsiębiorcy i potem kontynuowany)

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Przedłuż zezwolenie

W przypadku zezwolenia na prowadzenie działalności jako podmiot pośredniczący wydanego na czas oznaczony wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas określony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty. Wniosek złożony po upływie powyższego terminu stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Co w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych

Od 1 stycznia 2016 r. zmiana grupy wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności podmiotu pośredniczącego skutkuje koniecznością zmiany zezwolenia a nie, jak dotychczas, wydania nowego zezwolenia.

Czy ta strona była przydatna?