Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie wyprowadzenia

Sprowadzasz wyroby akcyzowe, nie chcesz płacić akcyzy i nie posiadasz własnego składu podatkowego? Zlecasz przechowywanie lub produkcję tych wyrobów w cudzym składzie podatkowym? Chcesz sam wyprowadzać swoje wyroby z takiego składu? Uzyskaj zezwolenie wyprowadzenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zezwolenie wyprowadzenia dotyczy wyprowadzenia z cudzego składu podatkowego, poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, wyrobów akcyzowych przez ich właściciela.

Zezwolenie wyprowadzenia dotyczy konkretnego składu podatkowego.


Podmiot prowadzący działalność gospodarczą zamierzający uzyskać zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów z cudzego składu podatkowego musi zarejestrować się jako podatnik akcyzy w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA), za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 

Przeczytaj jak zarejestrować się w zakresie podatku akcyzowego w CRPA.


Kto może uzyskać zezwolenie

Zezwolenie wyprowadzenia jest wydawane podmiotowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług
 • jest podmiotem, którego działalnością kierują osoby nieskazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe
 • nie posiada zaległości w zapłacie cła i podatków, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe
 • złoży zabezpieczenie akcyzowe z zastrzeżeniem art. 64 ust. 1a ustawy o podatku akcyzowym
 • nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą. Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą są wykonywane na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową ustala się dla:

1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby

2) osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania

W takim przypadku przedsiębiorca ma również możliwość wyboru urzędu skarbowego. Może to uczynić składając oświadczenie  zarówno do wybranego przez siebie urzędu, jak i urzędu właściwego dla niego. Szczegółowe regulacje w zakresie wyboru organu podatkowego zostały określone w art.14 ust.4a-4f ustawy o podatku akcyzowym.

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawęDOCX

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zezwolenia wyprowadzenia

Już w momencie składania wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia możesz złożyć zabezpieczenie akcyzowe. Te zabezpieczenie może być także złożone później, na wezwanie naczelnika urzędu skarbowego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o wydanie zezwolenia powinny być dołączone w oryginale lub uwierzytelnionej kopii oraz zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z wpłatami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie może być sporządzone wcześniej niż trzy miesiące przed dniem złożenia wniosku.
 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe dotyczy osób kierujących działalnością wnioskodawcy. Zaświadczenie nie może być sporządzone wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku.
 • Wnioskodawca załącza również inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną na podstawie zezwolenia wyprowadzenia lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia wyprowadzenia.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wezwie cię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wniosek spełnia wymagania formalne, wówczas na podstawie treści złożonej dokumentacji, przeprowadzana jest weryfikacja kryteriów merytorycznych. W przypadku, gdy występują wątpliwości lub kwestie wymagające doprecyzowania bądź wyjaśnienia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia wyjaśnień.

 1. Otrzymasz wezwanie do złożenia zabezpieczenia akcyzowego

Przed wydaniem zezwolenia wyprowadzenia właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Nie otrzymasz wezwania jeżeli złożysz zabezpieczenie akcyzowe razem z wnioskiem (na początku procedury) lub jesteś zwolniony z obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na twój wniosek, złożony przed upływem powyższego terminu, właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia zabezpieczenia akcyzowego, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Zabezpieczenie akcyzowe może zostać złożone w formie:

 • depozytu w gotówce
 • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
 • czeku potwierdzonego przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
 • weksla własnego
 • innego dokumentu mającego wartość płatniczą
 • hipoteki na nieruchomości.

Uwaga! Zabezpieczenie złożone w formie, hipoteki na nieruchomości może stanowić nie więcej niż 45% wysokości zabezpieczenia akcyzowego. Pozostałą część zabezpieczenia akcyzowego musisz złożyć w innych formach.

Termin

Przed wydaniem zezwolenia.

 1. Otrzymasz zezwolenie wyprowadzenia

Zezwolenie wyprowadzenia wydawane jest na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Wydanie zezwolenia lub odmowa jego wydania następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzję taką wyda ci naczelnik urzędu skarbowego.

Naczelnik urzędu skarbowego odmówi wydania zezwolenia wyprowadzenia, jeżeli: n

 • nie spełnisz warunków uzyskania zezwolenia. 

Ważne! Przy ocenie spełnienia warunku, czy nie zostało ci cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, w zakresie wyrobów akcyzowych bierze się pod uwagę okres ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia

 • wydanie zezwolenia wyprowadzenia może powodować zagrożenie ważnego interesu publicznego
 • zachodzi uzasadniona obawa, że nie będziesz wywiązywał się z obowiązku rozliczania się z podatków stanowiących dochód budżetu państwa, w szczególności gdy naczelnik urzędu skarbowego pozyska informację, że osoba kierując twoją działalnością kierowała w ostatnich 3 latach działalnością innego podmiotu, który w tym czasie w sposób uporczywy nie regulował w terminie należności podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa lub wobec którego prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

W toku postępowania o wydanie zezwolenia wyprowadzenia masz prawo zapoznania się z materiałem zgromadzonym w aktach sprawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Ile zapłacisz

82 zł

Opłatę zapłać w chwili składania wniosku na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek o wydanie zezwolenia Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego Poznań Nowe Miasto, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż po 2 miesiącach od dnia złożenia kompletnego wniosku – zgodnie z art. 139 Ordynacji podatkowej.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji możesz złożyć odwołanie do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał tę decyzję. Masz na to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Powiadom o zmianie danych

Właściciel wyrobów akcyzowych ma obowiązek powiadamiać właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie danych zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia wyprowadzenia, w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Powiadomienia o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia wyprowadzenia należy dokonywać przed dokonaniem tej zmiany.

Powiadomienie o planowanej zmianie danych objętych treścią zezwolenia wyprowadzenia stanowi jednocześnie wniosek o zmianę zezwolenia w zakresie dotyczącym zgłoszonej zmiany. Do wniosku o zmianę zezwolenia należy dołączyć dokumenty wymagane do wydania zezwolenia, które dotyczą zmiany.

W przypadku gdy zmiana zezwolenia wyprowadzenia dotyczy zmiany grupy wyrobów akcyzowych (wymienionej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym), będących przedmiotem działalności podmiotu i powoduje, że po zmianie zezwolenia zabezpieczenie akcyzowe złożone przez ten podmiot nie zapewniłoby pokrycia w należnej wysokości kwoty zobowiązania podatkowego albo kwoty zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, warunkiem zmiany zezwolenia jest złożenie dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

W takim przypadku, przed zmianą zezwolenia, właściwy naczelnik urzędu skarbowego wezwie cię do złożenia dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na twój wniosek złożony przed upływem powyższego terminu właściwy naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin wyznaczony do złożenia tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak niż o 30 dni.

Nowe zezwolenie wyprowadzenia

Zmiana miejsca prowadzenia składu podatkowego wymaga uzyskania nowego zezwolenia wyprowadzenia.

Również zmiana osoby posiadającej zezwolenie wyprowadzenia wymaga uzyskania nowego zezwolenia. Nie dotyczy to:

 • następców prawnych posiadacza zezwolenia lub podmiotów z niego przekształconych (art. 93 i 93a ustawy Ordynacja podatkowa)
 • wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo "w spadku" na podstawie zezwolenia, które posiadał zmarły przedsiębiorca, jeśli spełnione będą warunki, o których mowa w art. 84 a ustawy o podatku akcyzowym
 • wstąpienia jednego z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy w prawa i obowiązki wynikające z zezwolenia wyprowadzenia, na zasadach o których mowa w art. 84 e ustawy o podatku akcyzowym 

W tych okolicznościach wystarczy tylko wniosek i zmiana zezwolenia.

Przedłuż zezwolenie

W przypadku zezwolenia wyprowadzenia wydanego na czas oznaczony, wniosek o wydanie zezwolenia na kolejny okres stanowi wniosek o zmianę zezwolenia, jeżeli został złożony nie później niż 3 miesiące przed upływem terminu ważności zezwolenia. Jeżeli dokumenty dołączone do wniosku o wydanie zezwolenia na czas określony utraciły swoją ważność, do wniosku o wydanie zezwolenia na kolejny okres dołącza się aktualne dokumenty. Wniosek złożony po upływie powyższego terminu stanowi wniosek o wydanie nowego zezwolenia.

Co w przypadku zmiany grupy wyrobów akcyzowych

Od 1 stycznia 2016 roku zmiana grupy wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności podmiotu posiadającego zezwolenie wyprowadzenia skutkuje koniecznością zmiany zezwolenia a nie, jak dotychczas, wydania nowego zezwolenia.

Samodzielne saldowanie zabezpieczenia

Możesz uzyskać zgodę na samodzielne saldowanie zabezpieczenia generalnego. Dzięki temu będziesz sam obciążać i zwalniać zabezpieczenie, pod warunkiem że uzgodnisz z właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego sposób odnotowywania obciążania zabezpieczenia generalnego i jego zwalniania z obciążenia, który będzie pozwalał na każdorazowe ustalenie stanu wykorzystania tego zabezpieczenia.

Czy ta strona była przydatna?