Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

Żeby otworzyć hurtownię farmaceutyczną produktów leczniczych weterynaryjnych musisz mieć zezwolenie. Zezwolenie wydaje Główny Lekarz Weterynarii. Poniżej dowiesz się co musisz zrobić żeby takie zezwolenie uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obrót hurtowy produktami leczniczymi weterynaryjnymi mogą prowadzić wyłącznie hurtownie farmaceutyczne produktów leczniczych weterynaryjnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

Wniosek powinien być złożony do Głównego Lekarza Weterynarii. W przypadku gdy przedsiębiorca zamierza prowadzić hurtownię w dwóch lub więcej miejscach, na każde miejsce działalności należy złożyć odrębny wniosek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie musi mieć następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

a) dane zawarte we wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni, której dotyczy wniosek, są zgodne z prawdą, Osoba Odpowiedzialna za prowadzenie hurtowni, której dotyczy wniosek, posiada wymagane uprawnienia i wyraziła zgodę na podjęcie obowiązków, o których mowa w art. 85 usta-wy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, a także znane mi są warunki prowadzenia hurtowni, której dotyczy wniosek,
b) wnioskodawca:
– spełnia wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne warunki prowadzenia hurtowni, której dotyczy wniosek,
– nie jest wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis do tego rejestru,
– nie prowadzi apteki lub punktu aptecznego ani nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie,
– nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpił z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opis zawiera część rysunkową lokalu. Dokument sporządzany jest przez osobę uprawnioną.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Opinia właściwej okręgowej izby aptekarskiej o Osobie Odpowiedzialnej jest niezbędna, jeżeli osoba ta jest członkiem izby aptekarskiej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

W Głównym Inspektoracie Weterynarii, osoba odpowiedzialna sprawdza zawartość wniosku i załączników, analizując ich zawartość zarówno pod kątem formalnym, jak i merytorycznym.

W razie braków, sformułowane zostaje wezwanie do ich uzupełnienia wraz ze wskazaniem podstawy prawnej. W przypadku nieuzupełnienia przez przedsiębiorcę braków formalnych, pozostawia się wniosek bez rozpoznania, o czym przedsiębiorca zostaje poinformowany.

 1. Wniesienie opłaty za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych

Gdy zestaw dokumentów jest kompletny, pracownik merytoryczny Inspektoratu dzwoni do przedsiębiorcy, żeby wniósł opłatę na konto Głównego Inspektoratu Weterynarii. Następnie pracownik merytoryczny sprawdza w dziale finansowym Inspektoratu czy opłata została wniesiona; nie jest wymagane dostarczenie dowodu uiszczenia opłaty. Gdy przedsiębiorca nie wpłacił należności tytułem opłat, podanie podlega zwrotowi. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy zażalenie.

Termin

Termin wskazany przez organ: 7-14 dni.

 1. Wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych albo wydanie decyzji odmownej

Wydanie zezwolenia dokonywane jest w drodze decyzji, wydawanej przez Głównego Lekarza Weterynarii. Zezwolenie na prowadzenie hurtowni wydaje się na czas nieokreślony, chyba że wnioskodawca wystąpił o wydanie zezwolenia na czas określony. O wydaniu decyzji Główny Lekarz Weterynarii zawiadamia Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Dokumenty

Termin

90 dni

 1. Wpis do Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Farmaceutycznej Produktów Leczniczych Weterynaryjnych

Główny Lekarz Weterynarii w odniesieniu do hurtowni produktów leczniczych weterynaryjnych prowadzi Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.
Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Produktów Leczniczych Weterynaryjnych prowadzony jest w systemie teleinformatycznym i zawiera:

 1. firmę oraz adres i miejsce zamieszkania albo firmę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
 2. nazwę hurtowni farmaceutycznej, jeżeli taka występuje;
 3. numer zezwolenia;
 4. miejsce prowadzenia hurtowni farmaceutycznej;
 5. wskazanie dodatkowych komór przeładunkowych, jeżeli takie występują;
 6. okres ważności zezwolenia, jeżeli jest ograniczony;
 7. unikalny identyfikator hurtowni farmaceutycznej;

Wydanie zezwolenia, jego zmiana, cofnięcie lub wygaśnięcie wymaga wprowadzenia zmian w rejestrze.

Termin

Niezwłocznie po wydaniu decyzji udzielającej zezwolenia. W praktyce wpis w rejestrze zezwoleń dokonywany jest w tym samym dniu, w którym decyzja wysyłana jest do przedsiębiorcy.

Ile zapłacisz

 • 3000,00 zł opłata za udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych.

Gdzie zapłacić

Opłatę wnieś na konto Głównego Inspektoratu Weterynarii: 45 1010 1010 0056 6922 3100 0000

W tytule opłaty należy podać m.in. nazwę hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, której dotyczy opłata.


 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne). 

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, do którego składasz oświadczenie o rocznej ilości sprzedanego alkoholu.

Zobacz praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 90 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Głównego Lekarza Weterynarii nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii możesz sprawdzić kto jest wpisany do Rejestru Zezwoleń na Prowadzenie Hurtowni Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

Czy ta strona była przydatna?