Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Lekarz weterynarii – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Skorzystaj z kreatora biznes.gov.pl jeśli chcesz uznać kwalifikacje wg systemu ogólnego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE i jednoczesne przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium RP oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, składa w tym celu wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby, na terenie, której zamierza wykonywać zawód. Ponadto, przedkłada odpowiednie dokumenty (załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Należy zauważyć, iż zawód lekarza weterynarii należy do zawodów sektorowych, w których uznanie kwalifikacji może odbyć się:

 1.  w sposób automatyczny, pod warunkiem posiadania przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających kwalifikacje:
  • dyplomów, zaświadczeń wymienionych w wykazie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, ogłoszonym w: Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, spełniających jednocześnie minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE (…)
  • oraz innych dokumentów wymaganych w prawodawstwie polskim przy procedurze nadawania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP zgodnych z ustawą o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, (zob. art. 2 ust. 1 pkt. 2 lit b ustawy), 
 2. w sposób automatyczny, ale na zasadzie praw nabytych, czyli co do ogólnej zasady poprzez przedstawienie dokumentów poświadczających kwalifikacje (niespełniających minimalnych wymagań w zakresie kształcenia, określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych) łącznie z zaświadczeniem stwierdzającym, że lekarz weterynarii faktycznie i zgodnie z prawem wykonywał zawód lekarza weterynarii, przez co najmniej trzy kolejne lata w okresie pięciu lub przez okres, co najmniej pięciu kolejnych lat w okresie siedmiu przed wystawieniem zaświadczenia oraz pozostałe dokumenty niezbędne do nadania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP, (zob. art. 2a ust. 1, 2, 3 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych),
 3. w sposób automatyczny, poprzez przedstawienie dokumentów poświadczających uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii posiadanych przez obywatela innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, innych niż dyplomy lub dokumenty wymienione w wykazie dyplomów i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich (…), ogłoszonym w: Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów (…), ale potwierdzonych zaświadczeniem wydanym przez właściwe organy państwa członkowskiego, poświadczającym, że dyplom lub dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, został uzyskany w wyniku ukończenia kształcenia spełniającego minimalne wymagania w tym zakresie określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz jest uznawany za równoważny dyplomom lub dokumentom wymienionym w przytoczonym wykazie, (zob. art. 2b ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych),
 4. według systemu ogólnego, gdzie nie można wykorzystać sposobu automatycznego, np. dyplom lekarza nie jest uwzględniony w wykazie tzw. dyplomów uznawalnych, potwierdzających formalne kwalifikacje obywateli państw UE do zawodu lekarza weterynarii, a lekarz posiada dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, spełniający minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, lecz lekarz nie może przedstawić zaświadczenia wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego, potwierdzającego faktyczne i zgodne z prawem wykonywanie zawodu lekarza weterynarii przez okres, co najmniej trzech kolejnych lat w okresie pięciu lat lub przez okres, co najmniej pięciu kolejnych lat w okresie siedmiu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia, (zob. art. 2c pkt. 1 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych),
 5. według systemu ogólnego, gdzie nie można wykorzystać sposobu automatycznego, ale lekarz posiada dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, wydany przez właściwe organy innego państwa niż państwo członkowskie i przedstawi zaświadczenie, że posiada trzyletnie doświadczenie w zawodzie lekarza weterynarii, uzyskane na terytorium państwa członkowskiego, które uznało ten dokument zgodnie z wewnętrznymi przepisami tego państwa i potwierdziło uzyskane doświadczenie zawodowe (zob. art. 2c pkt. 2 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych

Lekarz weterynarii ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE, składa dokumenty, wniosek i załączniki odpowiadające wymogom ustawowym, do właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Do wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające posiadanie pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii (wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego. Opłatę uiszcza się nie później niż w dniu składania wniosku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

 • Wnioskodawca składa odpowiednio: wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP w drodze uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE (uznanie w sposób automatyczny), lub wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego lekarza weterynarii (uznanie w systemie ogólnym).
 • Dokumenty w toku uznania kwalifikacji w ramach tzw. systemu ogólnego składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może wymagać tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
 • Wnioskodawca dołącza do wniosku zaświadczenie lekarskie od lekarza RP pierwszego kontaktu, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu lekarza weterynarii bez terminu jego ważności, lub dokumenty wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, którego obywatelem jest lekarz weterynarii lub z którego lekarz ten przybywa, potwierdzające, że lekarz ten jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, wykonywać zawód lekarza weterynarii, lub odpowiedni dokument wydany w tym państwie, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, którego obywatelem jest lekarz weterynarii lub z którego lekarz ten przybywa, potwierdzające, że wymagania, co do postawy etycznej, jaka jest niezbędna, aby wykonywać zawód lekarza weterynarii w tym państwie, zostały spełnione, powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego złożeniem.
 • Zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, którego obywatelem jest lekarz weterynarii lub z którego lekarz ten przybywa, że posiada na terytorium tego państwa prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii, które nie zostało zawieszone, ani którego nie został pozbawiony, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia albo zawieszenia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii, powinno być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed jego złożeniem.
 • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
 1. Potwierdzenie otrzymania oraz formalna weryfikacja wniosku

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Kompletny wniosek wraz z załącznikami zostaje przekazany do rozpatrzenia. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku i załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, ORL-W wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Wnioskodawca ma 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków w dokumentacji w ciągu 7 dni, wniosek pozostaje bez rozpoznania. Wnioskodawca może wnieść o zawieszenie postępowania, gdy termin 7 dni jest niewystarczający by uzupełnić braki w terminie.

Ponadto, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty za uznanie kwalifikacji zawodowych i wpisu do rejestru, organ prowadzący wyznacza termin do ich wniesienia, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ wydaje postanowienie o zwrocie wniosku lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana, na postanowienie o zwrocie służy wnioskodawcy zażalenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

30 dni.

 1. Weryfikacja merytoryczna

 1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna w zależności od trybu uznania kwalifikacji (automatyczny lub ogólny) na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, posiadanych kwalifikacji, programu kształcenia, szkolenia oraz doświadczenia zawodowego itp., ocenia poziom spełnienia wymagań przez lekarza weterynarii do uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE, przyznania prawa wykonywania zawodu na terytorium RP oraz wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.
 2. Sprawdzenie autentyczności przedłożonych dokumentów (warunkowo).
 3. Jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości, co do autentyczności dyplomów lub dokumentów wydanych przez właściwe organy państw członkowskich, okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna występuje do tych organów o potwierdzenie autentyczności dyplomów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, a także o potwierdzenie, że lekarz weterynarii zamierzający wykonywać zawód lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu, spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych. ORL-W w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności dokumentów, zwróci się do właściwego organu innego państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności tych dokumentów za pośrednictwem elektronicznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). IMI umożliwia przygotowanie wniosków i odpowiadanie na wnioski z innych państw członkowskich w języku polskim, oraz pozwala sprawnie i precyzyjnie odnaleźć właściwą instytucję z innego państwa.
 4. Ocena poziomu kształcenia oraz doświadczenia zawodowego wynikającego z przedłożonych dokumentów. ORL-W sprawdza między innymi:
 • czy przedstawiony dyplom został wyszczególniony w wykazie dyplomów uznawalnych, potwierdzających formalne kwalifikacje obywateli państw UE do zawodu lekarza weterynarii, który umożliwia automatyczne uznanie kwalifikacji
 • czy wiedza i umiejętności nabyte przez wnioskodawcę podczas zdobywania wykształcenia i doświadczenia zawodowego odpowiadają wymaganiom obowiązującym w RP dla wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • czy przedstawione dokumenty zostały wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, wyznaczone zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi tego państwa członkowskiego
 • czy posiada wykształcenie, którego poziom został uznany za równoważny
 • czy przedstawione dokumenty w wystarczający sposób potwierdzają posiadanie przez wnioskującego pełnych kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii:
  • wiedzy z zakresu nauk weterynaryjnych i odpowiednich umiejętności praktycznych pozwalających na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii zgodnie z wymaganiami określonymi w prawodawstwie polskim i unijnym
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz do korzystania w pełni z praw publicznych
  • posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu lekarza weterynarii

 1. Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna uznaje kwalifikacje zawodowe nabyte w państwach UE w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii, jednocześnie przyznaje prawo wykonywania zawodu na terytorium RP oraz dokonuje wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lekarzowi, który złożył poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii, ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE albo odmawia uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Uznanie kwalifikacji i jednoczesne przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium RP oraz wpis do rejestru lub odmowa uznania kwalifikacji następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Centralny rejestr lekarzy weterynarii prowadzi się osobno dla każdego lekarza weterynarii w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym Wet Systems). Fakultatywnie, okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne prowadzą taki rejestr lekarzy weterynarii w formie papierowej lub elektronicznej (w formie księgi miejscowej lub pliku elektronicznego).

Dokumenty

 1. Wydanie zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji zawodowych i przyznaniu prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje z urzędu zaświadczenie o uznaniu kwalifikacji zawodowych nabytych w UE w zakresie wykonywania zawodu lekarza weterynarii i przyznaniu prawa wykonywania zawodu na terytorium RP oraz dokonaniu wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Zaświadczenie doręczane jest wraz z dokumentem uchwały ORL-W o uznaniu kwalifikacji. Natomiast odmowa uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały, mającej moc decyzji administracyjnej (celem jej ewentualnego zaskarżenia do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o wydanych decyzjach w spawie uznania kwalifikacji zawodowych

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej informacje o wydanych decyzjach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Natomiast Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna przekazuje zbiorczo od wszystkich okręgowych izb roczne zestawienie wydanych decyzji koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ile zapłacisz

a) uznanie w sposób automatyczny: w zależności od uchwały danej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej – bezpłatnie lub średnio od 50 zł do 200 zł

b) uznanie w systemie ogólnym – 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 4300 zł.

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów (wniosku i załączników) określonych w ustawie. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc.

Jak możesz się odwołać

 1. Do uchwał ORL-W w sprawach uznawania kwalifikacji i przyznawania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru członków lub odmowy uznania kwalifikacji, pozbawiania prawa bądź zawieszania w prawie wykonywania tego zawodu z powodu niezdolności do jego wykonywania, lub stwierdzania utraty tego prawa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, zob. art. 7 ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych oraz art. 11 ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
 2. Odmowa uznania kwalifikacji zawodowych skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.
 3. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

Czy ta strona była przydatna?