Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – prawo wykonywania zawodu

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeżeli chcesz uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, musisz złożyć wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, na terenie której zamierzasz wykonywać zawód. 

Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii przyznaje okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna właściwa ze względu na miejsce gdzie będzie wykonywany zawód, po ustaleniu, że osoba występująca z wnioskiem odpowiada następującym wymaganiom:

 • jest obywatelem polskim lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej
 • posiadaodpowiedznie wykształcenie, czyli uzyskała:
  • dyplom lekarza weterynarii wydany przez polska szkołę wyższą lub
  • dyplom lub inny dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa, lub
  • dyplom lekarza weterynarii wydany przez właściwe organy innego państwa niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli dyplom ten potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny dokumentom wymienionym w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 • jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, wykonywać zawód lekarza weterynarii
 • wykazuje nienaganną postawę etyczną
 • nie została pozbawiona praw publicznych prawomocnym wyrokiem sadu

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Wniosek wraz z załącznikami złóż do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, właściwej ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu.

Wysokość opłaty za przyznanie prawa i wpis do rejestru członków izby oraz wysokość składki miesięcznej jest ustalana na posiedzeniach ORL-W. Opłatę za wpis uiszcza się nie później niż w dniu składania wniosku (o ile opłata występuje).

Dokumenty

 • Wnioskodawca dołącza kserokopię świadectwa specjalizacyjnego oraz kserokopię decyzji o nadaniu tytułu naukowego - warunkowo, o ile takie dokumenty posiada
 • Zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza pierwszego kontaktu, potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu lekarza weterynarii powinno być bez terminu jego ważności
 • Dowód opłaty za przyznanie prawa zawodu lekarza weterynarii i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej dołącza się, o ile taka opłata występuje
 • Wnioskodawca dołącza kserokopię skróconego aktu małżeństwa lub innego dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska tylko, gdy posiadane przez izbę dokumenty są wystawiane na inne nazwisko
 • Wszystkie kserokopie składane przez wnioskodawcę powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika izby
 1. Potwierdzenie otrzymania wniosku oraz weryfikacja formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W) potwierdza otrzymanie wniosku w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. Kompletny wniosek wraz z załącznikami zostaje przekazany do rozpatrzenia. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku i załączników wymaganych dla właściwego przeprowadzenia procedury.

W przypadku, gdy wniosek i załączniki nie spełniają warunków formalnych, ORL-W wzywa wnioskodawcę w terminie 30 dni do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania), wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków w dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni w wyznaczonym terminie wskazanych braków w dokumentacji wniosek pozostaje bez rozpoznania (art. 64 §2 KPA).

Ponadto, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty za wpis do rejestru, organ prowadzący wyznacza termin do jej wniesienia, nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 14 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ wydaje postanowienie o zwrocie wniosku lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana. Na postanowienie o zwrocie służy wnioskodawcy zażalenie (art. 261 § 1-3 KPA).

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna na podstawie analizy przedłożonych dokumentów oraz posiadanych kwalifikacji, ocenia poziom spełnienia wymagań przez lekarza weterynarii do przyznania prawa wykonywania zawodu.

Termin

30 dni

 1. Przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyznaje prawo wykonywania zawodu oraz dokonuje wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej lekarzowi weterynarii, który złożył poprawne i kompletne dokumenty (wniosek i załączniki), stwierdzające spełnienie wymagań określonych w ustawie o zawodzie lekarza weterynarii albo odmawia przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii. Przyznanie prawa i wpis do rejestru lub odmowa przyznania prawa następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Centralny rejestr lekarzy weterynarii prowadzi się osobno dla każdego lekarza weterynarii w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym Wet Systems). Fakultatywnie, okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne prowadzą taki rejestr lekarzy weterynarii w formie papierowej lub elektronicznej (w formie księgi miejscowej lub pliku elektronicznego).

Dokumenty

Termin

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy.

Ile zapłacisz

W zależności od uchwały danej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej: bezpłatnie lub średnio od 50,00 zł do 100,00 zł.

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów (wniosku i załączników) określonych w ustawie.

Jak możesz się odwołać

Odmowa przyznania prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

W przypadku zwrócenia wniosku, co może nastąpić np.  gdy nie wniesiesz opłata za wpis do ewidencji w wymaganym terminie, Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wyda postanowienie o zwrocie wniosku. Na postanowienie o zwrocie wniosku możesz złożyć zażalenie.

Czy ta strona była przydatna?