Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu

Jesteś producentem środków ochrony roślin? Przed wprowadzeniem danego środka ochrony roślin do sprzedaży musisz uzyskać odpowiednie zezwolenie. Jak uzyskać zezwolenie dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca zamierzający wprowadzić do obrotu środek ochrony roślin składa wniosek o zezwolenie osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela, w każdym państwie członkowskim, gdzie środek ochrony roślin ma być wprowadzany do obrotu (zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG). Wniosek jest rozpatrywany przez państwo członkowskie zaproponowane przez wnioskodawcę, chyba że inne państwo członkowskie z tej samej strefy zgodzi się go rozpatrzyć. Państwo członkowskie, które rozpatrzy wniosek, informuje o tym wnioskodawcę.

Na wniosek państwa członkowskiego rozpatrującego wniosek, pozostałe państwa członkowskie z tej samej strefy, w której wnioskodawca złożył wniosek, podejmują współpracę w celu zapewnienia sprawiedliwego podziału pracy.

Państwa członkowskie, w których może być rozpatrywany wniosek podzielone są na trzy strefy wyszczególnione we wzorze wniosku (centralną, północną i południową).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed podjęciem działań związanych z wprowadzaniem do obrotu środka ochrony roślin (procedura uzyskania zezwolenia może trwać do 18 miesięcy).

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu

Wnioskodawca zamierzający wprowadzić do obrotu środek ochrony roślin składa wniosek o wydanie zezwolenia, osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela, w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Departament Hodowli i Ochrony Roślin.

We wniosku wskaż państwo członkowskie, które ma rozpatrzyć twój wniosek. W przypadku wniosku dotyczącego wydania zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka we wszystkich strefach, tj. stosowanego w szklarniach, stosowanego do zabiegów rozbiorczych, stosowanego w pustych magazynach oraz zapraw nasiennych, wskazuje się jedno państwo członkowskie rozpatrujące wniosek.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku w sprawie rejestracji strefowej – tryb art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Wniosek obejmuje:

a) wykaz zamierzonych zastosowań środka w każdej ze stref określonych w załączniku I oraz w państwach członkowskich, w których wnioskodawca złożył wniosek lub zamierza go złożyć;

b) propozycję państwa członkowskiego, od którego wnioskodawca oczekuje oceny wniosku w danej strefie. W przypadku wniosku o zastosowanie w szklarniach, jako środka do zabiegów po zbiorze plonu, stosowania w pustych magazynach i do zaprawiania nasion proponuje się tylko jedno państwo członkowskie, które rozpatruje wniosek uwzględniając wszystkie strefy. W takim przypadku wnioskodawca przesyła pozostałym państwom członkowskim, na żądanie, skróconą lub pełną dokumentację, o której mowa w art. 8. rozporządzenia

c) kopię wszelkich zezwoleń już udzielonych dla tego środka ochrony roślin w państwie członkowskim, w stosownych przypadkach;

d) kopię stanowiska przyjętego przez państwo członkowskie oceniającego równoważność, o którym mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia, w stosownych przypadkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Projekt etykiety środka ochrony roślin, sporządzony w języku polskim, z jaką ten środek będzie wprowadzany do obrotu na terytorium RP.

Dokument należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej (preferowany MS Word).

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumentacja przedstawiana wyłącznie w wersji elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji gdy przedstawiane jest upoważnienie dostępu do danych lub uzasadnienie nieprzedstawiania informacji, wtedy należy przedłożyć dokument w wersji papierowej (w przypadku gdy upoważnienie dostępu do danych sporządzone jest w języku obcym koniecznej jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego na język polski.)

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokumentacja przedstawiana wyłącznie w wersji elektronicznej, za wyjątkiem sytuacji gdy przedstawiane jest upoważnienie dostępu do danych lub uzasadnienie nieprzedstawiania informacji, wtedy należy przedłożyć dokument w wersji papierowej (w przypadku gdy upoważnienie dostępu do danych sporządzone jest w języku obcym koniecznej jest przedstawienie tłumaczenia przysięgłego na język polski.)

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W dokumencie należy wskazać przyczyny, dla których przedłożone sprawozdania z testów i badań są niezbędne do wydania zezwolenia .

Dokument jako załącznik wyłącznie w formie papierowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku, gdy wnioskowany zakres stosowania środka na terytorium RP jest różny od wnioskowanego w innych państwach członkowskich należy przedstawić uzasadnienie tego faktu.

Dokument należy przedłożyć w wersji papierowej i elektronicznej (preferowany MS Word).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Projekt raportu powinien uwzględniać informacje zawarte w Załączniku nr 1 do instrukcji - SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ LOSU I ZACHOWANIA ŚRODKA W ŚRODOWISKU ORAZ JEGO ODDZIAŁYWANIA NA GATUNKI NIEBĘDACE CELEM DZIAŁANIA – EKOTOKSYKOLOGII

Dokument należy przedłożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (preferowany MS Word).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument należy przedłożyć wyłącznie w wersji elektronicznej (preferowany MS Word).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dla każdego testu lub badania z udziałem kręgowców

Dokument jako załącznik wyłącznie w formie papierowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wnioskodawca przedkłada kopię wniosku w sprawie najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości (NDP), o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, lub uzasadnienie dla nieprzedkładania takich informacji, w stosownych przypadkach.

Dokument jako załącznik wyłącznie w formie papierowej.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument przedkładany wyłącznie w wersji papierowej w języku polskim.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument przedstawiany wyłącznie w formie papierowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dokument/y przedstawiany wyłącznie w formie papierowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument przedstawiany wyłącznie w formie papierowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument przedstawiany w formie papierowej i elektronicznej (preferowana wersja MS Word).

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W przypadku gdy wnioskodawca lub pełnomocnik nie posiadają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument przedstawiany wyłącznie w formie papierowej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wnioskodawca załącza do wniosku:

 • Dokument określający status prawny wnioskodawcy określający formę prawną wnioskodawcy, oraz osoby umocowane do reprezentowania wnioskodawcy (np. odpis z KRS lub inny odpowiednik). W przypadku gdy dokument został już uprzednio przedłożony do MRiRW nie ma konieczności ponawiania tej czynności, jednakże należy wskazać, kiedy i w odniesieniu do jakiego postępowania fakt ten miał miejsce.
 • Wniosek w sprawie uznania kopii przedłożonych dokumentów za zgodne z oryginałami przedstawiany jest wyłącznie w formie papierowej.
 • Pełnomocnictwo do doręczeń składa w oryginale w formie papierowej wnioskodawca lub pełnomocnik, którzy nie posiadają siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP.
 • Pełną i skróconą dokumentację dla każdej substancji czynnej, sejfnera i synergetyka zawartych we wnioskowanym środku ochrony roślin (w języku polskim lub angielskim).
 • Formularz samokontroli wniosku nie jest dokumentem obowiązkowym i przedstawiany jest wyłącznie w formie papierowej.

Termin

Przed podjęciem działań związanych z wprowadzaniem do obrotu środka ochrony roślin (procedura uzyskania zezwolenia może trwać do 18 miesięcy).

 1. Weryfikacja formalna dokumentów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawdza kompletność dokumentów i poprawność danych zawartych w złożonych dokumentach.

Minister sprawdza czy:

 • wniosek jest wypełniony prawidłowo i zawiera wszystkie wymagane załączniki
 • uregulowane zostały kwestie opłaty rejestrowej i ewentualnej opłaty skarbowej. W przypadku braku dokonania należnej opłaty, minister wyznacza termin do jej wniesienia (od 7 do 14 dni). W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym terminie, sprawa pozostanie bez rozpoznania.

W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, minister wzywa pisemnie przedsiębiorcę do usunięcia braków w terminie do 6 miesięcy, od daty otrzymania wezwania (art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009). Po usunięciu braków w dokumentach następuje ponowna ich weryfikacja.

Nieuzupełnienie wniosku w terminie wskazanym w wezwaniu skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

 1. Wystąpienie o opracowanie oceny lub uwag do dokumentacji

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może wystąpić do wskazanego przez wnioskodawcę podmiotu upoważnionego lub do Komisji do spraw Środków Ochrony Roślin o opracowanie oceny lub uwag do przedłożonej we wniosku dokumentacji. Jeżeli wnioskodawca nie wskazał podmiotu lub organu, wyboru dokonuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W wyniku otrzymanych ocen lub uwag powstaje raport roboczy, który jest przesyłany do oceny przez inne państwa członkowskie, wskazane we wniosku jako inne państwa, w których przedkładany jest wniosek.

Termin

W ciągu 6 miesięcy.

 1. Oczekiwanie na opinie państw członkowskich dotyczące przedstawionej oceny

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z art. 36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 przesyła do innych państw członkowskich wskazanych we wniosku, raport roboczy z dokonanej oceny z prośbą o przedstawienie uwag, które należy uwzględnić w ocenie i przed opracowaniem ostatecznej wersji raportu.

Termin

W ciągu 6 tygodni.

 1. Wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezentujący państwo rozpatrujące wniosek opracowuje ostateczną wersję raportu - oceny wniosku o wydanie zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

W przypadku pozytywnej oceny wniosku Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje zezwolenie na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu.

Treść zezwolenia oraz okres ważności zezwolenia określone są w art. 31 i 32 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Zezwolenie lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia przekazywane są do wnioskodawcy oraz do innych wskazanych we wniosku państw, w których przedkładany był wniosek.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Treść zezwolenia oraz okres ważności określona jest w artykule 31 i 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 (WE) z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Ile zapłacisz

12000 zł - opłata za wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin na podstawie art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1 albo art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, srt. 1, z późn. zm.).

500 - opłata za wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin na podstawie art. 28 ust. 1, art. 30 ust. 1, art. 41 albo art. 47 ust. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, srt. 1, z późn. zm.) zawierającego wyłącznie substancje czynną z załącznika nr I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/1165 z dnia 15 lipca 2021 r. zezwalającego na stosowanie niektórych produktów i substancji w produkcji ekologicznej oraz ustanawiającego ich wykazy (Dz. Urz. UE L 253 z 16.07.2021, str. 13, z późn. zm.) lub substancję czynną niskiego ryzyka.

1000 zł - opłata za wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu środka ochrony roślin na podstawie art. 51 lub art. 53 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, srt. 1, z późn. zm.).

Opłatę wpłać na konto Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr konta 82 1010 1010 0052 1022 3100 0000.

Dla przelewów zagranicznych: SWIFT tj; NBPLPLPW  82 1010 1010 0052 1022 3100 0000 lub IBAN tj; PL  82 1010 1010 0052 1022 3100 0000

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo Opłatę wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Podstawowy termin realizacji procedury wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania wniosku. W przypadku konieczności dostarczenia dodatkowych informacji termin ten może zostać wydłużony maksymalnie o 6 miesięcy. W szczególnych przypadkach, termin rozpatrzenia wniosku może być inny i wynika z art. 37 ust. 2-4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywę Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Możesz też złożyć skargę na decyzję bezpośrednio do sądu (bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy). Na złożenie wniosku lub skargi masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Wycofanie wniosku

Wniosek można wycofać przed wydaniem zezwolenia na wprowadzanie środka ochrony roślin do obrotu. Skutkuje to umorzeniem postępowania w danej sprawie i koniecznością ewentualnego ponownego składania wniosku wraz ze wszystkimi konsekwencjami (m.in. ponowne uiszczenie opłaty rejestrowej oraz oczekiwanie na rozpatrzenie wniosku).

Sprzedaż środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy

Jeśli jesteś producentem środka ochrony roślin, który posiada zezwolenie na wprowadzanie danego środka ochrony roślin do obrotu, ale masz zamiar także sprzedawać środki ochrony roślin ostatecznemu nabywcy, to musisz uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków.

Czy ta strona była przydatna?