Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Firma audytorska z państwa spoza Unii Europejskiej musi uzyskać wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich w przypadku przeprowadzania badań sprawozdań finansowych spółek z państw trzecich, notowanych na rynku regulowanym w Polsce.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wpisowi na listę jednostek audytorskich podlega jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego, która zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że:

 • większość członków organów zarządzających jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego spełnia wymagania dla biegłych rewidentów równoważne z wymaganiami przewidzianymi w niniejszej ustawie
 • biegły rewident pochodzący z państwa trzeciego, przeprowadzający w imieniu jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wymagania równoważne z wymaganiami przewidzianymi dla biegłych rewidentów w niniejszej ustawie
 • jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego przeprowadza badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z międzynarodowymi standardami badania lub standardami równoważnymi;
 • jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego publikuje na swojej stronie internetowej roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, lub spełnia równoważne wymagania dotyczące ujawniania informacji;
 • jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego spełnia wymagania określone w art. 69-76 i art. 80 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub wymagania równoważne.

Aktualna lista jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wniosek o wpis jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego na listę

Dokumenty

Załączniki należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) weryfikuje złożone dokumenty.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, PANA wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, wniosek pozostaje bez rozpoznania.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dalszych dowodów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ustawie, PANA zwraca się do wnioskodawcy albo do odpowiedniego organu nadzoru publicznego w państwie trzecim o wyjaśnienia, w tym przekazanie dalszych dowodów spełniania warunków.

Gdy wniosek jest kompletny PANA podejmuje decyzję o wpisaniu wnioskodawcy na listę jednostek audytorskich z państw trzecich.

 1. Wydanie decyzji o wpisie jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego na listę

PANA w drodze decyzji administracyjnej rozstrzyga o wpisaniu wnioskodawcy na listę jednostek audytorskich z państw trzecich. Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia PANA.

Dokumenty

 1. Wniesienie opłaty za wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Opłatę należy wnieść w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o wpisie stała się ostateczna.

 1. Wpis na listę jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego

Lista jest prowadzona w formie elektronicznej i obejmuje następujące dane:

 • numer wpisu na listę;
 • pełną i skróconą nazwę oraz adres jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego;
 • formę organizacyjno-prawną;
 • nazwiska i imiona właścicieli lub wspólników, członków organów zarządzających oraz członków organów nadzorczych;
 • adresy właścicieli lub wspólników, członków organów zarządzających oraz członków organów nadzorczych;
 • nazwiska i imiona biegłych rewidentów zatrudnionych w jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób, którzy zamierzają przeprowadzać lub przeprowadzają badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz numery w rejestrach nadane tym biegłym rewidentom przez organy rejestrujące z państw trzecich albo innych państw Unii Europejskiej oraz nazwy tych organów;
 • adresy oddziałów jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego;
 • informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z jednostką audytorską pochodzącą z państwa trzeciego lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne;
 • adres strony internetowej jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego;
 • numer w rejestrze nadany jednostce audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego przez organ rejestrujący z państwa trzeciego albo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej oraz nazwę tego organu;
 • nazwę jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, na rzecz której jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego zamierza przeprowadzać lub przeprowadza badanie sprawozdania finansowego.

Termin

PANA dokonuje wpisu na listę w przypadku wydania decyzji pozytywnej.

Ile zapłacisz

2000 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego, która nie została wpisana na listę firm audytorskich, nie wywołuje skutków prawnych.

Jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego ma obowiązek pisemnego zgłaszania do PANA zmiany danych podlegających wpisowi na listę w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Czy ta strona była przydatna?