Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich

Firma audytorska spoza Unii Europejskiej musi uzyskać wpis na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich, jeśli chce badać sprawozdania finansowe spółek z państw trzecich, notowanych na rynku regulowanym w Polsce.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lista jednostek audytorskich pochodzących z państw spoza Unii Europejskiej (tzw. państwa trzecie) jest prowadzona przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego (PANA) i udostępniana na stronie internetowej PANA.

Przejdź do listy jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Wpis na listę umożliwia firmom audytorskim z państw trzecich badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Polsce.

Ważne! Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez jednostkę audytorską pochodzącą z państwa trzeciego, która nie została wpisana na listę firm audytorskich, nie wywołuje skutków prawnych.

Jednostka, która chce uzyskać wpis na listę, musi spełniać następujące wymagania:

  • większość członków organów zarządzających jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego spełnia wymagania dla biegłych rewidentów równoważne z wymaganiami przewidzianymi w niniejszej ustawie
  • biegły rewident pochodzący z państwa trzeciego, przeprowadzający w imieniu jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, spełnia wymagania równoważne z wymaganiami przewidzianymi dla biegłych rewidentów w niniejszej ustawie
  • jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego przeprowadza badanie sprawozdania finansowego jednostki zarejestrowanej w państwie trzecim, której papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z międzynarodowymi standardami badania lub standardami równoważnymi;
  • jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego publikuje na swojej stronie internetowej roczne sprawozdanie zawierające informacje, o których mowa w art. 13 rozporządzenia nr 537/2014, lub spełnia równoważne wymagania dotyczące ujawniania informacji;
  • jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego spełnia wymagania określone w art. 69-76 i art. 80 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym lub wymagania równoważne.

Dowiedz się więcej o zasadach uzyskiwania wpisu na listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wpis jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego na listę

Dokumenty

Dokumenty powinny zostać przekazane w oryginałach lub ich uwierzytelnionych odpisach. Dokumenty urzędowe sporządzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagają uzyskania poświadczenia ich autentyczności. Dokumenty urzędowe powinny zostać poświadczone w formie apostille, jeżeli zostały wydane przez instytucję działającą w państwie będącym stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. nr 112, poz. 938). Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przekazać wraz z tłumaczeniem z języka obcego na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego.

Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym.

  1. PANA sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

PANA zweryfikuje złożone dokumenty.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych, PANA wezwie do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w terminie, wniosek pozostanie bez rozpoznania.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania dalszych dowodów potwierdzających spełnienie warunków określonych w ustawie, PANA zwróci się do wnioskodawcy albo do odpowiedniego organu nadzoru publicznego w państwie trzecim o wyjaśnienia, w tym przekazanie dalszych dowodów spełniania warunków.

  1. PANA wyda decyzję o wpisie jednostki audytorskiej pochodzącej z państwa trzeciego na listę

Po otrzymaniu kompletnego wniosku PANA rozstrzygnie w decyzji o wpisaniu wnioskodawcy na listę jednostek audytorskich z państw trzecich. Decyzja podejmowana jest podczas posiedzenia PANA.

Jeśli decyzja będzie pozytywna PANA, wpisze jednostkę na listę.

Dokumenty

Ile zapłacisz

5564,87 zł –  opłata za rozpatrzenie wniosku o wpis listę jednostek audytorskich pochodzących z państw trzecich w 2023 r.

Opłata jest corocznie waloryzowana.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego podany na stronie internetowej PANA.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy, któremu odmówiono wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z państw trzecich, przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jednostka audytorska pochodząca z państwa trzeciego ma obowiązek pisemnego zgłaszania do PANA zmiany danych podlegających wpisowi na listę, w terminie 30 dni od dnia ich zaistnienia.

Czy ta strona była przydatna?