Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uprawnienia do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz uzyskać uprawnienia do wytwarzania, napraw i/lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów? Musisz najpierw złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uprawnienie w zakresie wytwarzania nie dotyczy:

1. urządzeń technicznych objętych dyrektywami Unii Europejskiej (wytwarzający urządzenia techniczne zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej jest zobowiązany do poddania tych urządzeń procedurom oceny zgodności, określonym w dyrektywach mających zastosowanie do tych wyrobów);

2. urządzeń technicznych nie objętych dyrektywami Unii Europejskiej (art. 20a ustawy o dozorze technicznym):

1) zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji,

2) zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
  • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Wniosek wraz z załącznikami złóż w dowolnie wybranym Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym to dokumenty przekaż do Centrali UDT w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku do UDT

Urząd Dozoru Technicznego rozpoczyna procedurę uprawniającą po złożeniu wniosku o uprawnienie lub zmianę zakresu uprawnienia do wytwarzania urządzeń i/lub elementów, materiałów, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu na odpowiednim formularzu UDT (wniosku) w Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego. Formularz zawiera listę załączników, które należy dołączyć do wniosku.

Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o nadanie uprawnień wytwarzania materiałów i elementów stosowanych w urządzeniach technicznych dotyczy również przedsiębiorcy zagranicznego, wytwarzającego materiały lub elementy poza terenem UE oraz poza terenem państw takich jak: Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja oraz Liechtenstein. Przedsiębiorca zagraniczny składa dokumenty w UDT w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34.

Formularze do pobrania na stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Weryfikacja wniosku

Jeśli wniosek ma błędy formalne wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie co najmniej 7 dni. Złożenie przez wnioskodawcę uzupełnień skutkuje przyjęciem wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie uzupełni wniosku, otrzymuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

  1. Ustalenie z przedsiębiorcą terminu przeprowadzenia kontroli

  1. Kontrola UDT

Komisja UDT sprawdza, czy wytwarzający, naprawiający lub modernizujący spełnia wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń oraz materiałów i elementów, a w szczególności:

1) wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji,

2) posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z technologią,

3) zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, określonych w odrębnych przepisach,

4) posiada zorganizowaną kontrolę jakości,

5) ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie, naprawę, modernizację i kontrolę jakości urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń powinny posiadać:

1) wyższe wykształcenie techniczne i co najmniej dwuletnią praktykę zawodową lub

2) wykształcenie średnie techniczne i co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową oraz

3) znajomość norm, przepisów o dozorze technicznym i warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie prowadzonej działalności.

W zakładzie uprawnionym, minimum dwie osoby muszą posiadać ww. zaświadczenie (1 osoba odpowiedzialna za wytwarzanie i 1 osoba odpowiedzialna za kontrolę jakości). Osoby te poddawane są egzaminowi w zakresie pkt 3 powyżej.

Wszystkie wymienione powyżej wymagania uważa się za spełnione, jeżeli wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne posiada system jakości zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (art. 9 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym).

  1. Wydanie decyzji

Dyrektor Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego (z upoważnienia Prezesa UDT) wydaje dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia zawiera określenie warunków stanowiących podstawę jego wydania, a w szczególności:

1) specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania i oznaczania urządzenia – które powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego,

2) technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń technicznych,

3) materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych,

4) wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych.

W przypadku wytwarzania materiałów i elementów przez podmioty zagraniczne decyzja wydawana jest przez Prezesa UDT.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Kwota opłaty naliczana jest wg załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Ministra Rozwoju. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Czy ta strona była przydatna?