Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uprawnienia do wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zostać zakładem uprawnionym do wytwarzania, napraw lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów? Musisz najpierw złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie wymagania musi spełnić uprawniony zakład

Aby zostać zakładem uprawnionym do wytwarzania, napraw lub modernizacji urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów (zakładem uprawnionym) należy uzyskać uprawnienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT).

Uprawnienia są wydawane na wniosek przedsiębiorcy, który:

 • wdrożył właściwą technologię wytwarzania, naprawy lub modernizacji
 • posiada urządzenia zapewniające wytwarzanie, naprawę lub modernizację zgodnie z wdrożoną technologią
 • zatrudnia pracowników o odpowiednich kwalifikacjach
 • posiada zorganizowaną kontrolę jakości
 • ma możliwość przeprowadzenia badań niszczących i nieniszczących wytwarzanych, naprawianych lub modernizowanych urządzeń technicznych oraz materiałów we własnym laboratorium lub laboratorium uznanym przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Ważne! Wszystkie wymienione wyżej wymagania zostaną uznane za spełnione, jeżeli posiadasz system jakości zgodny z Polskimi Normami, zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Uprawnienia są ważne w okresie, w którym spełniasz wymagania.

Jakich urządzeń nie dotyczą uprawnienia

Uprawnienie w zakresie wytwarzania nie dotyczy:

 • urządzeń technicznych objętych dyrektywami Unii Europejskiej (wytwarzający urządzenia techniczne zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej jest zobowiązany do poddania tych urządzeń procedurom oceny zgodności, określonym w dyrektywach mających zastosowanie do tych wyrobów)
 • urządzeń technicznych nie objętych dyrektywami Unii Europejskiej (art. 20a ustawy o dozorze technicznym):
  • zgodnie z prawem wyprodukowanych lub dopuszczonych do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej albo w Republice Turcji
  • zgodnie z prawem wyprodukowanych w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Wniosek wraz z załącznikami złóż w dowolnie wybranym Oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą zagranicznym to dokumenty przekaż do Centrali UDT w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek do UDT

Wniosek o uprawnienie lub zmianę zakresu uprawnienia do wytwarzania urządzeń lub elementów, materiałów, naprawy lub modernizacji urządzeń podlegających dozorowi technicznemu złóż na odpowiednim formularzu, w Oddziale UDT. Formularze znajdziesz na stronie internetowej UDT. Do wniosku dołącz załączniki wskazane w formularzu.

Po złożeniu wniosku UDT rozpoczyna procedurę nadania uprawnień.

Pamiętaj! Wniosek o nadanie uprawnień wytwarzania materiałów i elementów stosowanych w urządzeniach technicznych musi również złożyć przedsiębiorca zagraniczny, wytwarzający materiały lub elementy poza terenem UE oraz poza terenem państw takich jak: Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja oraz Liechtenstein. Przedsiębiorca zagraniczny składa dokumenty w UDT w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. UDT weryfikuje wniosek

Jeśli wniosek ma błędy formalne, UDT wezwie cię do jego uzupełnienia. Będzisz na to mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku, otrzymasz informację o pozostawieniu go bez rozpoznania.

 1. UDT kontroluje spełnienie wymogów

Komisja UDT, w składzie co najmniej dwuosobowym, sprawdzi, czy spełniasz wymagania w zakresie wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń, elementów lub materiałów podlegających dozorowi technicznemu. Komisja analizuje wniosek wraz z dokumentami oraz przeprowadza wizytację zakładu.

 1. UDT wydaje decyzję

Dyrektor Oddziału UDT (z upoważnienia Prezesa UDT) wydaje dokument potwierdzający przyznanie uprawnienia.

Dokument określa warunki stanowiące podstawę jego wydania, a w szczególności:

 • specyfikacje techniczne - dokumenty określające cechy, jakie urządzenie techniczne powinno posiadać w zakresie jakości, parametrów technicznych, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badań i metodologii badań, znakowania i oznaczania urządzenia – które powinny być stosowane przy wytwarzaniu urządzenia technicznego, materiałów i elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego
 • technologie stosowane przy wytwarzaniu, naprawie lub modernizacji urządzeń technicznych
 • materiały stosowane do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych
 • wymagania dotyczące kontroli jakości urządzeń technicznych.

W przypadku wytwarzania materiałów i elementów przez podmioty zagraniczne decyzja wydawana jest przez Prezesa UDT.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłatę wnieś na konto właściwego miejscowo oddziału UDT. Adresy i nr kont oddziałów UDT dostępne na stronie internetowej UDT.

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Opłatę wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego.

Warto wiedzieć

Zawieszenie uprawnień

Jeżeli nie przestrzegasz:

 • warunków określonych w uprawnieniu
 • warunków wytwarzania materiałów i elementów urządzeń technicznych, mających wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji tych urządzeń,

organ właściwej jednostki dozoru technicznego zawiesi twoje uprawnienie i wyznaczy termin usunięcia uchybień.

Czy ta strona była przydatna?