Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli zmieniły się dane, podane we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, masz obowiązek ich aktualizacji w ciągu 14 dni. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy zgłosić zmianę we wpisie do rejestru

Posiadasz już wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Jeśli nastąpiła zmiana stanu faktycznego lub prawnego danych podanych we wniosku o wpis do rejestru (np. zmieniła się nazwa firmy, forma prawna lub zakres terytorialny działalności), musisz te zmiany zgłosić do marszałka województwa w terminie 14 dni od daty ich zmiany.

Wymagania finansowe dla organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Działalność w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych jest działalnością regulowaną, tzn. znajduje się pod specjalnym nadzorem państwa i wymaga od przedsiębiorców spełniania w trakcie jej prowadzenia wymogów finansowych. Wymogi te dotyczą przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa klientom biura na wypadek niewypłacalności firmy poprzez różne formy zabezpieczeń finansowych chroniących podróżnych. Przez cały okres działalności, przedsiębiorca turystyczny musi spełniać wymagania finansowe przewidziane ustawą i przedstawiać odpowiednie do rodzaju i zakresu terytorialnego działalności, a także osiąganego przychodu z wykonywanej działalności zabezpieczenie finansowe. Dodatkowo przedsiębiorca turystyczny składa comiesięczne deklaracje i opłaca składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Kiedy nie składasz wniosku o zmianę danych we wpisie do rejestru

Nie musisz składać wniosku o zmianę danych w rejestrze, jeśli zgodnie z wymogami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, składasz do marszałka województwa, nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania, nową (wynikającą z upływu terminu poprzednio złożonego zabezpieczenia) umowę gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz podróżnych. Dotyczy to jednak tylko przypadku, gdy nowa umowa nie wynika ze zmiany rodzaju lub zakresu terytorialnego prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę turystycznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych

We wniosku podaj dane, które uległy zmianie.

Wysokość zabezpieczenia finansowego, które musisz dołączyć do wniosku zależy m.in. od:

 • zakresu terytorialnego
 • rodzaju wykorzystywanego środka transportu
 • wysokości i terminów wpłat i przedwpłat przyjmowanych od klientów

W rozporządzeniach Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2017 r. znajdziesz:

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych następującej treści:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych lub ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycznych, określone w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę przedsiębiorcy turystycznego, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca turystyczny jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy turystycznego lub osoby uprawnionej do reprezentowania tego przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji bankowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór gwarancji ubezpieczeniowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór umowy zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów umowy o turystyczny rachunek powierniczy, formularzy gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zgodne z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych:

"Oświadczam, że imprezy turystyczne i powiązane usługi turystyczne będę wykonywał wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie wpłaty podróżnych tytułem wynagrodzenia za wykonane usługi będę przyjmował wyłącznie na turystyczny rachunek powierniczy."

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dokumenty zabezpieczenia finansowego

Jeśli zmiany dotyczą rodzaju lub zakresu terytorialnego działalności musisz załączyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub notariusza) jednego z dokumentów:

 • umowy gwarancji bankowej
 • umowy gwarancji ubezpieczeniowej
 • umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
 • umowy o turystyczny rachunek powierniczy

Usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski

Jeśli zamierzasz wykonywać usługi turystyczne wyłącznie na terytorium Polski, a wszelkie wpłaty klientów za wykonane usługi przyjmować na rachunek powierniczy, złóż odpowiednie oświadczenie. Nie musisz wtedy posiadać innych zabezpieczeń finansowych.

Dokumenty w językach obcych

Jeśli przedkładane przez ciebie dokumenty zabezpieczenia finansowego są w języku obcym, to dołącz do wniosku ich tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to także przedkładania kolejnych dokumentów zabezpieczenia finansowego w trakcie prowadzenia działalności.

Termin

Złóż wniosek 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Urząd sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku. W szczególności urząd sprawdza, czy rodzaj, zakres i wysokość kwoty zabezpieczenia finansowego, odpowiada minimalnym wysokościom sum gwarancji lub ubezpieczenia.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

 1. Zmiana danych we wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli dane są kompletne i poprawne, marszałek województwa dokonuje zmiany we wpisie do rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. W rejestrze pojawia się informacja o aktualnym zabezpieczeniu finansowym posiadanym przez przedsiębiorcę turystycznego.

Jeśli złożysz osobny wniosek, marszałek województwa wyda ci aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru w formie papierowej lub elektronicznej.

Dokumenty

 1. Zmiana danych we wpisie przedsiębiorcy turystycznego w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych

Odpowiednio do zmian zgłoszonych we wniosku w księdze ewidencyjnej, w dziale pierwszym lub drugim, zamieszczane są aktualne informacje dotyczące przedsiębiorcy turystycznego. Przedsiębiorca turystyczny ma status działalności – "Aktywna". Ewidencja przedsiębiorców turystycznych jest jawna. Ewidencja zawiera informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych przez marszałków do rejestru, w tym m.in. o:

 • zakresie terytorialnym wykonywanej działalności
 • formie zabezpieczenia finansowego oraz o podmiocie udzielającym zabezpieczenia finansowego
 • terminach i wysokości przedpłat przyjmowanych przez przedsiębiorcę turystycznego od podróżnych
 • decyzjach administracyjnych związanych z wykreśleniem, zawieszeniem, przedłużeniem zawieszenia wykonywania działalności przez przedsiębiorcę turystycznego
 • wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru na okres 3 lat
 • niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego
 • wszczęciu postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru

Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, uzyskany z systemu teleinformatycznego ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa.

Ile zapłacisz

17 zł

Zapłać za zmianę wpisu opłatę skarbową na rachunek bankowy wskazany przez urząd marszałkowski.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję o odmowie zmiany wpisu w rejestrze, możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, który ją wydał do Ministra Sportu i Turystyki. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Zaświadczenia o wpisie do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Jeśli potrzebujesz zaświadczenie o wpisie do rejestru, musisz złożyć osobny wniosek do marszałka województwa. Otrzymasz je w formie papierowej lub elektronicznej – zgodnie z twoim wnioskiem.

Jednak nie musisz tego robić. W każdej chwili możesz wygenerować sobie aktualne informacje dotyczące twojej firmy.

Wydruk aktualnych informacji o przedsiębiorcy turystycznym wpisanym do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, uzyskany z systemu teleinformatycznego, ma moc równą zaświadczeniu wydawanemu przez marszałka województwa, jeżeli zawiera:

 • adres strony internetowej, na której zamieszczane są aktualne informacje o przedsiębiorcach turystycznych wpisanych do Ewidencji
 • identyfikator potwierdzający:
  • sporządzenie tego wydruku przy użyciu funkcjonalności systemu obsługującego Ewidencję
  • prawdziwość danych zawartych w tym wydruku w czasie jego sporządzenia

Obowiązki przedsiębiorcy turystycznego w trakcie wykonywania działalności

W trakcie wykonywania działalności masz m.in. obowiązek:

 • składać marszałkowi województwa oryginały lub uwierzytelnione kopie kolejnych umów (gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub ubezpieczenia na rzecz podróżnych) nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania poprzedniej umowy
 • prowadzić wykaz zawartych umów o udział w imprezie turystycznej oraz umów zawartych przez podróżnego z przedsiębiorcą ułatwiającym nabywanie powiązanych usług turystycznych
 • co miesiąc składać deklarację o wysokości składki do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) i wpłacać składkę na konto Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG)
 • uiszczać składki na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego w terminie do 21. dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna składka - jest ona należna z dniem zawarcia umowy lub z dniem dokonania płatności przez podróżnego na rzecz organizatora turystyki, jeżeli termin ten jest wcześniejszy niż dzień zawarcia umowy
 • składać wnioski do Turystycznego Funduszu Pomocowego o wypłatę na rzecz podróżnego środków pieniężnych wpłaconych na rzecz organizatora turystki na poczet imprezy turystycznej, od której podróżny odstąpił w związku z wystąpieniem epidemii wirusa SARS-CoV-2
 • realizować wobec podróżnych obowiązki informacyjne przewidziane przez ustawę

Jeśli nie spełnisz tych obowiązków, to w sposób rażący naruszysz warunki wykonywania działalności, co może doprowadzić do tego, że urząd zakaże ci jej wykonywania.

Czy ta strona była przydatna?