Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na broń na okaziciela tj. "świadectwo broni"

Przedsiębiorcy, kluby sportowe, stowarzyszenia, szkoły i urzędy mogą otrzymać świadectwo broni, które umożliwi dopuszczenie ich pracowników do posiadania broni na terenie określonego obiektu lub terenu. Poniżej dowiesz się jak zdobyć pozwolenie na broń na okaziciela, czyli świadectwo broni.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Świadectwo broni może być wydane:

1) przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony;

2) przedsiębiorcom, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji;

3) podmiotom prowadzącym strzelnicę;

4) szkołom, organizacjom sportowym i łowieckim, stowarzyszeniom obronnym w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innym placówkom oświatowym oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony;

5) podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych;

6) urzędom, instytucjom, zakładom, przedsiębiorcom i innym podmiotom, których pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych związanych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu;

7) podmiotom, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych.

Świadectwo broni na broń szczególnie niebezpieczną może być wydane wyłącznie podmiotom wymienionym w pkt. 1 i 2, oraz organizatorom kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • komendy wojewódzkie policji
  • KOMENDA STOŁECZNA POLICJI

Wniosek wraz z załącznikami złóż do komendanta wojewódzkiego Policji, właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności.

W przypadku prowadzenia działalności na terenie m.st. Warszawy lub powiatów grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, wniosek złóż do Komendanta Stołecznego Policji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa broni

Wniosek wraz z załącznikami złóż do komendy wojewódzkiej Policji na terenie której prowadzisz działalność.

Jeśli prowadzisz działalność na terenie m.st. Warszawy lub powiatów grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego, to wniosek złóż do Komendy Stołecznej Policji.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

We wniosku należy m.in. uwzględnić liczbę konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystywaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę broni.

We wniosku należy podać:

- stan etatowy dwóch zmian, aktualnie zatrudnionych pracowników ochrony w ramach powołanej WSO, którzy posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

- liczbę konwojów ochranianych w jednym czasie przy wykorzystaniu do ich ochrony niezbędnej ilości broni palnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Koncesja zawiera następujące informacje:

1) firmę przedsiębiorcy, oznaczenie jego siedziby i adresu albo adresu zamieszkania;

1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) imiona i nazwiska wspólników lub członków zarządu, prokurentów oraz pełnomocników w razie ich ustanowienia, ze wskazaniem osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;

3) określenie zakresu działalności gospodarczej i formy usług;

4) wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej;

5) określenie czasu jej ważności;

6) określenie obszaru wykonywania działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz datę jej rozpoczęcia.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa
Wydana przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Np. zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez starostwo, urząd miasta — art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Dla przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony:

- wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez kierownika jednostki organizacyjnej, który powołał wewnętrzne służby ochrony, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę broni.

Do wniosku dołącz:

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń na okaziciela.

2. Dla przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie i formach określonych w koncesji:

- wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni obiektowej na okaziciela składany przez przedsiębiorcę, który posiada koncesję MSW zezwalającą na świadczenie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia pracowników ochrony we wnioskowany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Do wniosku dołącz:

• potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń na okaziciela,

• kopię posiadanej koncesji MSW,

• wykaz osób legitymujących się dopuszczeniem do posiadania broni.

Ponadto, przedsiębiorca może dołączyć do wniosku inne załączniki, np. kopie zawartych umów, do realizacji których niezbędna jest broń palna - o ile zostały zawarte.

3. Dla podmiotów prowadzących strzelnicę:

• dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, tj. strzelnicy sportowej,

• kopię decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta) w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy,

• kopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,

• wykaz osób zatrudnionych — posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

4. Dla szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony:

• dokumenty potwierdzające prowadzenie danej działalności statutowej lub gospodarczej (np. zaświadczenie o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez starostwo, urząd miasta — art. 82 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej),

• wskazanie strzelnicy sportowej, na której będzie użytkowana broń (regulamin strzelnicy powinien być zatwierdzony w drodze decyzji administracyjnej przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta),

• kopia protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,

• wykaz osób zatrudnionych — posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

5. Dla podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych:

• dokumenty potwierdzające prowadzenie zadań zawiązanych z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych,

• kopia protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,

• wykaz osób zatrudnionych — posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

6. Dla urzędów, instytucji, zakładów, przedsiębiorstw i innych podmiotów, którym pracownikom broń jest niezbędna do ochrony osobistej w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków pracowniczych ze szczególnym narażeniem na zamach przeciwko życiu lub zdrowiu:

- wniosek powinien zawierać uzasadnienie konieczności uzbrojenia swoich pracowników we wskazany rodzaj i liczbę egzemplarzy broni palnej.

Do wniosku dołącz:

• kopię protokołu odbioru magazynu broni, w którym będzie przechowywana broń,

• wykaz osób zatrudnionych — posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.

  1. Komendant sprawdzi twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niepoprawny lub niekompletny, to dostaniesz z komendy wezwanie do uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie.

  1. Dostaniesz decyzję w sprawie przyznania świadectwa broni

Jeśli spełnisz wszystkie warunki formalne i merytoryczne, to dostaniesz z komendy świadectwo broni.

Gdy tych warunków nie spełnisz – dostaniesz decyzję odmowną.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór świadectwa broni określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

1193,00 zł

Z opłaty zwolnione są szkoły.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?