Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odzyskaj dług przez komornika

Jednym ze sposobów na odzyskanie pieniędzy od twojego dłużnika jest egzekucja, którą prowadzi komornik. Wcześniej musisz mieć tytuł wykonawczy, który składasz do komornika razem z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kim są komornicy

Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, których zadaniem jest wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik wykonuje swoje czynności osobiście. Część z nich może przekazywać asesorom komorniczym. Do zadań komorników należy np.:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych (np. wyroków, nakazów zapłaty) w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach

Rewiry komornicze

Komornicy działają na terenie swoich rewirów. Rewirem dla komornika jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym komornik działa. Z tego powodu każdy komornik podlega nadzorowi tego sądu rejonowego.

Wybór komornika

Możesz wybrać komornika z innego rewiru. Pamiętaj jednak, że jest to możliwe gdy:
 • sprawa dotyczy orzeczeń sądowych (np. wyroków, nakazów zapłaty) w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowy oraz innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
 • prawo wyboru dotyczy obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami.

Wybrany przez ciebie komornik odmówi tobie prowadzenia sprawy egzekucyjnej gdy będzie spełniony przynajmniej jeden z warunków:

 • w prowadzonych przez niego egzekucjach zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000
 • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%
 • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000

Nie możesz wybrać sobie innego komornika niż ten z właściwego rewiru jeśli twoja sprawa dotyczy:
 • egzekucji z nieruchomości
 • wydania nieruchomości
 • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości
 • opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
 • czynności, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Listę komorników znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Komornik odzyska twój dług poprzez zajęcie:

 • nieruchomości
 • ruchomości (np. samochód, telewizor)
 • wynagrodzenia za pracę
 • rachunku bankowego
 • wierzytelności (np. wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło)
 • praw majątkowych (np. akcji, udziałów w spółce)

Komornik odzyska dług w sposób najmniej uciążliwy dla twojego dłużnika.

Jeśli chcesz, aby komornik zajął nieruchomość, to wskaż takie żądanie w swoim wniosku o wszczęcie egzekucji.

Komornik nie może zająć np.:

 • pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i członków jego rodziny
 • zapasów żywności i opału niezbędnych dla dłużnika i jego rodziny przez miesiąc
 • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do pracy dłużnika przez jeden tydzień, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych
 • świadczenia z pomocy społecznej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • kancelarie komorników sądowych
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek egzekucyjny

Egzekucja twojego długu rozpocznie się, jeśli do komornika złożysz wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, możesz złożyć do komornika także za pośrednictwem portalu e-sądu.

Zobacz instrukcję, jak elektronicznie złożyć wniosek o wszczęcie egzekucji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wydany przez sąd wraz z klauzulą wykonalności.

Jest to dokument, który zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela. 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli w twoim imieniu ma działać pełnomocnik – dołącz do wniosku pełnomocnictwo.

 1. Komornik rozpocznie odzyskiwanie twojego długu

Jeśli masz informacje o majątku twojego dłużnika, opisz to we wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeśli komornik nie będzie miał takich informacji to:

 • sam ustali majątek dłużnika, który zna z innych spraw albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji i rejestrów, do których ma dostęp
 • wezwie dłużnika do złożenia wykazu swojego majątku

Jeśli komornik nie może ustalić majątku dłużnika, możesz mu zlecić poszukiwanie takiego majątku. 

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej (np. zajęciu konta), komornik zawiadomi dłużnika o wszczęciu egzekucji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Elementami zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, jest wskazanie dłużnikowi tytułu wykonawczego, jego treści oraz określenie od kogo pochodzi. Zawiadomienie  powinno zawierać wskazanie sposobu egzekucji prowadzonej wobec dłużnika. Dłużnik obowiązkowo musi być pouczony o możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oraz terminie i sposobie dokonania tej czynności.

Komornik wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji doręcza dłużnikowi sporządzony przez siebie odpis tytułu wykonawczego. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

 1. Dostaniesz postanowienie o umorzeniu postępowania

Komornik po zakończeniu egzekucji na tytule wykonawczym (np. wyroku, nakazie zapłaty) opisuje jej wynik. Jeśli udało się odzyskać cały dług, komornik zatrzymuje tytuł wykonawczy w swoich aktach. Jeśli się to nie udało, komornik zwróci ci tytuł wykonawczy. Po odzyskaniu długu komornik wyda postanowienie, w którym umorzy postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne może być również umorzone, gdy:

 • tego zażądasz
 • twój tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem
 • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji

Dokumenty

Ile zapłacisz

Komornik po zakończeniu postępowania egzekucyjnego ustala dokładne jego koszty. Zasadą jest, że wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Może się jednak okazać, że w trakcie postępowania egzekucyjnego trzeba wpłacać pieniądze komornikowi. Jeśli np. zlecisz komornikowi wykonanie czynności, która spowoduje wydatki, to komornik może uzależnić jej wykonanie od zapłaty przez ciebie zaliczki.

Ile będziesz czekać

Termin nie jest określony w przepisach. Czas realizacji zależy od rodzaju sprawy.

Jak możesz się odwołać

Na czynności komornika możesz złożyć skargę. Skargę złóż w sądzie rejonowym, właściwym dla siedziby kancelarii komornika. Jeśli skarga dotyczy wykonanej przez komornika czynności to trzeba ją złożyć w ciągu tygodnia od jej wykonania. Skargę na zaniechanie przez komornika wykonania czynności wnosi się w ciągu tygodnia od dnia, w którym dowiedziałeś się, że czynność miała być wykonana.

Czy ta strona była przydatna?