Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odzyskaj dług przez komornika

Jednym ze sposobów na odzyskanie pieniędzy od twojego dłużnika jest egzekucja, którą prowadzi komornik. Aby skierować sprawę do komornika, musisz mieć tytuł wykonawczy. Sprawdź, jak złożyć wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Możesz załatwić sprawę elektronicznie, jeżeli posiadasz tytuł wykonawczy w postaci nakazu zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym (czyli wydanym przez e-sąd).

W zakładce Moje nakazy wybierz Złóż wniosek egzekucyjny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co jest potrzebne, aby skierować sprawę do komornika

Jeśli nie udało ci się porozumieć ze swoim dłużnikiem i odzyskać należności na drodze polubownej, możesz wystąpić do sądu o zasądzenie należności na twoją rzecz. W ten sposób uzyskasz tytuł egzekucyjny (na przykład wyrok lub nakaz zapłaty), który – po uprawomocnieniu – sąd opatrzy klauzulą wykonalności. Z takim tytułem wykonawczym możesz zwrócić się do komornika o wszczęcie egzekucji, czyli o przymusowe ściągnięcie długu.

Przeczytaj, jak:

Kim są komornicy

Komornicy są funkcjonariuszami publicznymi, których zadaniem jest wykonywanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Komornik wykonuje swoje czynności osobiście. Część z nich może przekazywać asesorom komorniczym.

Do zadań komorników należy między innymi:

 • wykonywanie orzeczeń sądowych (na przykład wyroków, nakazów zapłaty) w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym
 • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności
 • wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza.

Co to są rewiry komornicze

Komornicy działają na terenie swoich rewirów. Rewirem dla komornika jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym komornik działa. Z tego powodu każdy komornik podlega nadzorowi tego sądu rejonowego.

Przejdź do wyszukiwarki kancelarii komorniczych na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Przejdź do listy komorników sądowych na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czy można wybrać komornika

Możesz wybrać komornika z innego rewiru niż rewir właściwy dla twojej sprawy.

Jest to możliwe gdy sprawa dotyczy:

 • orzeczeń sądowych (na przykład wyroków, nakazów zapłaty) w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz
 • innych niż orzeczenia sądowe tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Prawo wyboru dotyczy obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami.

Wybrany przez ciebie komornik może odmówić prowadzenia sprawy egzekucyjnej jeśli:

 • w prowadzonych przez niego egzekucjach zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000
 • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%
 • wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000,

Nie możesz wybrać innego komornika niż ten z właściwego rewiru, jeśli twoja sprawa dotyczy:

 • egzekucji z nieruchomości
 • wydania nieruchomości
 • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości
 • opróżnienia pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
 • czynności, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Jak komornik odzyskuje dług

Komornik odzyska twój dług przez zajęcie:

 • nieruchomości
 • ruchomości (na przykład samochodu, telewizora)
 • wynagrodzenia za pracę
 • rachunku bankowego
 • wierzytelności (na przykład wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło)
 • praw majątkowych (na przykład akcji, udziałów w spółce).

Komornik odzyska dług w sposób najmniej uciążliwy dla twojego dłużnika.

Pamiętaj! Jeśli chcesz, aby komornik zajął nieruchomość, to wskaż takie żądanie w swoim wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jest wiele ograniczeń egzekucji – niektóre przedmioty albo prawa majątkowe nie mogą zostać zajęte przez komornika.

Komornik nie może zająć na przykład:

 • pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i członków jego rodziny
 • zapasów żywności i opału niezbędnych dla dłużnika i jego rodziny przez miesiąc
 • narzędzi i innych przedmiotów niezbędnych do pracy dłużnika przez jeden tydzień, z wyłączeniem jednak pojazdów mechanicznych
 • świadczenia z pomocy społecznej.

Przeczytaj więcej o ograniczeniach egzekucji na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • kancelarie komorników sądowych

Kancelarię komorniczą na twoim obszarze możesz znaleźć na stronie właściwego sądu rejonowego.

Przejdź do wyszukiwarki kancelarii komorniczych na stronie Krajowej Rady Komorniczej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek egzekucyjny

Egzekucja twojego długu rozpocznie się, jeśli do komornika złożysz wniosek egzekucyjny z tytułem wykonawczym.

Wniosek o wszczęcie egzekucji na podstawie nakazu zapłaty wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym, możesz złożyć do komornika także za pośrednictwem portalu e-sądu.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wydany przez sąd wraz z klauzulą wykonalności.

Jest to dokument, który zobowiązuje dłużnika do zapłaty określonej kwoty na rzecz wierzyciela. 

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Jeśli w twoim imieniu ma działać pełnomocnik – dołącz do wniosku pełnomocnictwo.

 1. Komornik rozpocznie odzyskiwanie twojego długu

Jeśli masz informacje o majątku twojego dłużnika, opisz to we wniosku o wszczęcie egzekucji.

Jeśli komornik nie otrzyma informacji od ciebie to:

 • sam ustali majątek dłużnika, który zna z innych spraw albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji i rejestrów, do których ma dostęp
 • wezwie dłużnika do złożenia wykazu swojego majątku.

Jeśli komornik nie może ustalić majątku dłużnika, możesz mu zlecić poszukiwanie takiego majątku. 

Przy pierwszej czynności egzekucyjnej (na przykład zajęciu rachunku bankowego), komornik zawiadomi dłużnika o wszczęciu egzekucji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Elementami zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, jest wskazanie dłużnikowi tytułu wykonawczego, jego treści oraz określenie od kogo pochodzi. Zawiadomienie  powinno zawierać wskazanie sposobu egzekucji prowadzonej wobec dłużnika. Dłużnik obowiązkowo musi być pouczony o możliwości wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności oraz terminie i sposobie dokonania tej czynności.

Komornik wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji doręczya dłużnikowi sporządzony przez siebie odpis tytułu wykonawczego. Na żądanie dłużnika komornik powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

 1. Dostaniesz postanowienie o umorzeniu postępowania

Komornik po zakończeniu egzekucji na tytule wykonawczym (na przykład wyroku, nakazie zapłaty) opisuje jej wynik. Jeśli udało się odzyskać cały dług, komornik zatrzymuje tytuł wykonawczy w swoich aktach. Jeśli się to nie udało, komornik zwróci ci tytuł wykonawczy. Po odzyskaniu długu komornik wyda postanowienie, w którym umorzy postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie egzekucyjne może być również umorzone, gdy:

 • tego zażądasz
 • twój tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem
 • egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Komornik po zakończeniu postępowania egzekucyjnego ustala jego koszty. Zasadą jest, że wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Może się jednak okazać, że w trakcie postępowania egzekucyjnego musisz pokryć koszty czynności komorniczych. Jeśli na przykład zlecisz komornikowi wykonanie czynności, która spowoduje wydatki, komornik może uzależnić jej wykonanie od zapłaty przez ciebie zaliczki.

Ile będziesz czekać

Termin nie jest określony w przepisach. Czas realizacji zależy od rodzaju sprawy.

Jak możesz się odwołać

Na czynności komornika możesz złożyć skargę. Skargę złóż w sądzie rejonowym, właściwym dla siedziby kancelarii komornika. Jeśli skarga dotyczy wykonanej przez komornika czynności to trzeba ją złożyć w ciągu tygodnia od jej wykonania. Skargę na zaniechanie przez komornika wykonania czynności wnosi się w ciągu tygodnia od dnia, w którym dowiedziałeś się, że czynność miała być wykonana.

Czy ta strona była przydatna?