Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Realizujesz inwestycję budowlaną? Potrzebujesz wejść na teren sąsiedniej nieruchomości, aby wykonać roboty na swojej budowie? Właściciel tej nieruchomości nie zgadza się na to? Mimo braku takiej zgody będziesz mógł to zrobić – jeśli wcześniej uzyskasz zgodę urzędu. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak ją uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Inwestor dysponuje zezwoleniem na prowadzenie robót budowlanych na swojej nieruchomości (posiada ostateczną i ważną decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę lub też dokonał zgłoszenia zamiaru robót budowlanych bez decyzji wnoszącej sprzeciw ze strony organu administracji architektoniczno-budowlanej). W przypadku, gdy do przygotowania lub wykonania przedmiotowych robót budowlanych niezbędnym jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, to należy w pierwszej kolejności skontaktować się z właścicielem lub najemcą tej nieruchomości i uzyskać jego zgodę. Ponadto nieodzownym jest uzgodnienie z nim sposobu, zakresu, terminu (także ewentualnej rekompensaty) korzystania z powyższych obiektów. Dopiero, w razie braku zgody na wejście na teren nieruchomości inwestor może złożyć wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wejście na sąsiednią nieruchomość w celu wykonania prac budowlanych. Stosowny wniosek składa się do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę (także o pozwoleniu na rozbiórkę) lub przyjął bez sprzeciwu zgłoszenie robót budowlanych. Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej rozstrzyga w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. Należy podkreślić, iż zajęcie sąsiedniej nieruchomości nie uprawnia do wykonania na niej jakichkolwiek prac budowlanych (wyrok NSA z dnia 29 czerwca 2009 r., sygnatura II OSK 1055/08).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o wejście na teren sąsiedni możesz złożyć w formie elektronicznej za pomocą portalu e-Budwnictwo.


Wniosek należy złożyć do tego organu, który wydał pozwolenie na budowę lub pozwolenie na rozbiórkę, albo do którego dokonano zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

Dokumenty

Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

 1. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (a także innych szczegółowych przepisów prawnych). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

Dokonuje się weryfikacji formalno-prawnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu, czy dane w nim zawarte wskazują na konieczność wydania decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem przeprowadzenia robót budowlanych.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie co najmniej siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych nie posiadał braków i błędów, lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego (w tym przypadku stroną jest właściciel lub najemca nieruchomości, która ma być zajęta na potrzeby wykonania robót budowlanych).

Do stron postępowania wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji zezwalającej na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych.

Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 -56 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Analiza wniosku pod względem merytorycznym i wydanie decyzji

Po weryfikacji i merytorycznej ocenie kompletnego i poprawnego wniosku, a także po zapewnieniu czynnego udziału stronom postępowania organ właściwy wydaje decyzję. Zgodnie z orzecznictwem (wyrok NSA z dnia 9 września 2005 r., sygnatura II OSK 15/05) organ prowadzący postępowanie ma obowiązek sprawdzenia, czy jest potrzeba wykonania prac przygotowujących lub robót budowlanych, czy niezbędnym jest wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, a także czy jej właściciel nie wyraził dobrowolnej zgody na wejście. W zależności od oceny wniosku i ewentualnych argumentów strony może to być decyzja odmawiająca lub zezwalająca na wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych. Inwestor otrzymuje decyzję, która rozstrzyga o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu wykonania zamierzonych przez inwestora robót budowlanych, objętych wcześniej uzyskanym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem, co do którego organ nie zgłosił sprzeciwu. Treścią pozytywnego dla inwestora rozstrzygnięcia jest zakres oraz warunki korzystania z sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości (granicę niezbędnej potrzeby). Mając na względzie interesy właściciela sąsiedniej nieruchomości, organ orzekając o niezbędności wejścia na jego teren, powinien również określić termin, w jakim możliwe jest korzystanie z tej nieruchomości. Po zakończeniu prac budowlanych inwestor zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody wynikłe z użytkowania sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. Ma to uczynić zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym (wszelkie kwestie sprzeczne rozstrzygane są z powództwa cywilnego). Rzeczona decyzja nie daje inwestorowi prawa do dysponowania zajmowaną nieruchomością na cele budowlane. Ponadto wyżej wymieniona procedura nie dotyczy zajęcia pasa drogowego (o tym mówią odrębne przepisy - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego).

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji;
 • 17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 14 dni.

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawca i strona postępowania mogą się odwołać od wydanej decyzji administracyjnej (zarówno wyrażającej zgodę jak o sprzeciw na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, lokalu lub budynku). Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym art. 127-140 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia.

Czy ta strona była przydatna?