Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych w rejestrze instytucji szkoleniowych

Aktualizacja danych w rejestrze instytucji szkoleniowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

System Teleinformacyjny Obsługi Rejestrów PSZ

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku zmiany siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii wpisana do rejestru instytucja szkoleniowa informuje w formie papierowej lub elektronicznej właściwy wojewódzki urząd pracy o przedmiotowych zmianach. Instytucja ta powinna to zrobić w terminie 30 dni od zaistnienia wyżej wymienionych zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie urzędy pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zgłoszenia

Instytucja szkoleniowa zgłasza wojewódzkiemu urzędowi pracy zmianę siedziby, otwarcie i likwidację oddziałów lub filii. Zgłoszenia zmian można dokonać za pomocą interaktywnego formularza lub w formie pisemnej.

Dokumenty

Przepisy nie określają wzoru dokumentu przy użyciu którego instytucja szkoleniowa powinna powiadomić właściwy Wojewódzki Urząd Pracy o zmianie siedziby, otwarciu i likwidacji oddziałów lub filii. Można dostarczyć wniosek ze zaktualizowanymi danymi lub napisać pismo w którym poinformuje się np. o likwidacji oddziałów.

Termin

Instytucja szkoleniowa powinna poinformować organ właściwy w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia: zmiany siedziby, otwarcia i likwidacji oddziałów lub filii instytucji szkoleniowej.

  1. Analiza formalna zgłoszenia

Sprawdzenie, pod względem formalnym, czy przedłożone dokumenty są kompletne i prawidłowe.

W przypadku stwierdzenia braków Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca zgłaszający zmianę siedziby, otwarcie lub likwidację oddziałów lub filii nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA zgłoszenie pozostaje bez rozpatrzenia.

W przypadku kiedy wnioskodawca informuje o kontynuowaniu działalności brak uzupełnienia niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów – skutkuje wykreśleniem instytucji z rejestru.

  1. Aktualizacja rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję szkoleniową aktualnych danych dokonuje w rejestrze aktualizacji danych o tej instytucji.

Zobacz rejestr instytucji szkoleniowych.

Termin

Niezwłocznie od zgłoszenia aktualnych danych – zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie od zgłoszenia aktualnych danych – zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Jak możesz się odwołać

Brak szczegółowych przepisów regulujących procedurę odwoławczą.

Stosuje się przepisy ogólne, wynikające z art. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj, instytucja aktualizująca dane w RIS, może zgłosić informację o zaistniałej nieprawidłowości do Wojewody, który sprawuje nadzór nad realizacja wykonywanych zadań przez wojewódzkie urzędy pracy.

Czy ta strona była przydatna?