Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych (na wniosek instytucji szkoleniowej)

Wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Instytucja szkoleniowa może na własny wniosek zostać wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych. W tym celu powinna ona złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie urzędy pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych

Instytucja szkoleniowa składa wniosek o wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

Wniosek o wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych można złożyć elektronicznie na stronie www.ris.praca.gov.pl podpisując go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub podpisać potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Ponadto wniosek można wydrukować, podpisać ręcznie i złożyć w formie papierowej do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
  1. Analiza formalna wniosku

Sprawdzenie, pod względem formalnym, czy przedłożone dokumenty są kompletne i prawidłowe.

W przypadku stwierdzenia braków organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA wniosek pozostaje bez rozpoznania.

  1. Wykreślenie z rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy wykreśla instytucję szkoleniową z rejestru instytucji szkoleniowych.

Termin

Niezwłocznie od złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru – zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

  1. Zawiadomienie o wykreśleniu z rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy zawiadamia pisemnie instytucję szkoleniową o dokonanym wykreśleniu z rejestru instytucji szkoleniowych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie od złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru – zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Jak możesz się odwołać

Stronie nie przysługują środki odwoławcze przewidziane w k.p.a.

W przypadku gdy informację o wykreśleniu wydano niezgodnie z wnioskiem stronie przysługuje prawo do wezwania organu do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od otrzymania zaświadczeni (art. 52 § 3 p.p.s.a.). W terminie 30 dni od otrzymania odpowiedzi organu na wezwanie lub w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku jeżeli organ nie odpowiedział strona może wnieść skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego (art. 53 § 2 p.p.s.a.)

Czy ta strona była przydatna?