Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Duplikat decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Uzyskanie duplikatu decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W przypadku zniszczenia lub zgubienia decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane można zwrócić się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o wydanie duplikatu tej decyzji. Wniosek o wydanie duplikatu powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy. Pomocne może być także podanie pozycji w Centralnym Rejestrze Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub numer ewidencyjny uprawnień budowlanych. Wyżej wymieniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdującej się w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42,
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej – podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

2. Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane nie zawiera danych osób, które uzyskały uprawnienia budowlane przed 1 stycznia 1995 r. (przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).

Ponadto decyzje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane wydawane są od czasu nowelizacji ustawy - Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (dawniej ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów). W związku z tym, tylko te osoby, które otrzymały decyzję o wpisie do Centralnego Rejestru, mogą uzyskać duplikat tego dokumentu w razie zniszczenia bądź zgubienia oryginału.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane można złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej – podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem platformy ePUAP
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego: ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu decyzji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny
 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalnej.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

 1. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie duplikatu decyzji.

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje oceny, czy może wydać duplikat decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Jeżeli ocena jest pozytywna, to duplikat jest wydawany i przekazywany wnioskodawcy.

2. Właściwy organ może przed wydaniem duplikatu, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku gdy duplikat decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane nie może zostać wydany, to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje postanowienie o odmowie wydania duplikatu (na postanowienie można złożyć zażalenie). Negatywna odpowiedź może być spowodowana tym, że osoba nie widnieje w Centralnym Rejestrze (np. zdobyła uprawnienia przed 1 stycznia 1995 r.) bądź została wpisana do Centralnego Rejestru przed wejściem w życie nowelizacji ustawy - Prawo budowlane w zakresie brzmienia art. 12 ust. 7, dokonanej art. 59 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, tj. wówczas gdy wpis nie był dokonywany w drodze decyzji GINB.

Dokumenty

Termin

Duplikat wydawany jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Ile zapłacisz

24,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie duplikatu decyzji. Opłatę skarbową należy uregulować:

 • przelewem lub przekazem na poniższy rachunek Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
 • w przypadku osób dokonujących zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa SWIFT CODE: CITIPLPX IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
 • bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 43 – poniedziałek 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie o odmowie wydania duplikatu decyzji GINB o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, wnioskodawca może złożyć zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania duplikatu decyzji.

Czy ta strona była przydatna?