Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Duplikat decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych

Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do CRRB

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych od 10 sierpnia 2014 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zaprzestał prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców budowlanych. Na podstawie art. 22 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przekazał dane rzeczoznawców budowlanych, wpisanych do centralnego rejestru  Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (w zakresie danych osób posiadających tytuł w specjalności architektonicznej) oraz Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (w zakresie danych osób posiadających tytuł w pozostałych specjalnościach), w celu wpisania ich, na podstawie art. 22 ust. 1 przedmiotowej ustawy, na listy aktualnie prowadzone przez ww. Izby. Jednakże, gdyby rzeczoznawca z jakichkolwiek powodów potrzebował duplikatu decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, to może zwrócić się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o wydanie duplikatu tej decyzji. Wniosek o wydanie duplikatu powinien zawierać dokładne dane osobowe i adresowe wnioskodawcy. Pomocne może być także podanie numeru decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Wyżej wymieniony wniosek można złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdującej siew Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42.
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej - podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą na adres:

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42

00-926 Warszawa.

2. Należy pamiętać, iż można ubiegać się o wydanie duplikatu decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych osób, które zostały wpisane do tego rejestru od 1 stycznia 1995 r. (przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) do 9 sierpnia 2014 roku (data zaprzestania prowadzenia przedmiotowego rejestru przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o wydanie duplikatu decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych można złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej - podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

Do wniosku należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu decyzji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalnej.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

 1. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie duplikatu decyzji

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje oceny, czy może wydać duplikat decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych. Jeżeli ocena jest pozytywna, to duplikat jest wydawany i przekazywany wnioskodawcy.

2. Właściwy organ może przed wydaniem duplikatu, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku gdy duplikat decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nie może zostać wydany, to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wydaje postanowienie o odmowie wydania duplikatu (na postanowienie można złożyć zażalenie). Negatywna odpowiedź może być spowodowana tym, że osoba nie była wpisana do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych (np. uzyskała tytuł rzeczoznawcy budowlanego przed 1 stycznia 1995 r.).

Dokumenty

Termin

Duplikat wydawany jest bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku.

Ile zapłacisz

24,00 zł

Do wniosku u wydanie duplikatu decyzji o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych należy załączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie duplikatu decyzji (tytułem „od wydania duplikatu decyzji”). Opłatę skarbową w wysokości 24 złotych należy uregulować:

 • przelewem lub przekazem na poniższy rachunek

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43,

00-691 Warszawa

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 • w przypadku osób dokonujących zapłaty opłaty skarbowej spoza granic Polski:

Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa

SWIFT CODE: CITIPLPX

IBAN: IBAN(spacja)PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038

 • bądź bezpośrednio w kasie Urzędu Dzielnicy Śródmieście w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 43 – poniedziałek 08.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie o odmowie wydania duplikatu decyzji GINB o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych, wnioskodawca może złożyć zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania duplikatu decyzji.

Czy ta strona była przydatna?