Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru działalności kantorowej

Chcesz zająć się prowadzeniem działalności kantorowej? Sprawdź poniżej co musisz zrobić, aby otworzyć swój kantor.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przesłanki materialne:

Działalność kantorową może wykonywać osoba fizyczna, która nie została prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, a także osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, której żaden odpowiednio członek władz lub wspólnik nie został skazany za takie przestępstwo. Co więcej przedsiębiorca jest obowiązany uzyskiwać, z upływem każdego roku działalności, zaświadczenie o niekaralności za ww. przestępstwa. Ponadto, czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby, które nie zostały skazane prawomocnie za ww. przestępstwa i które posiadają fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności. Za fachowe przygotowanie uznaje się:

1) ukończenie kursu obejmującego prawne i praktyczne zagadnienia związane z prowadzeniem działalności kantorowej, udokumentowane świadectwem, lub

2) pracę w banku, w okresie co najmniej rocznym, na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, udokumentowaną świadectwem pracy, oraz znajomość przepisów ustawy regulujących działalność kantorową, potwierdzoną złożonym oświadczeniem.

Przedsiębiorca, który wykonuje działalność kantorową, jest obowiązany zapewnić:

1) prowadzenie na bieżąco, w sposób trwały i ciągły oraz zgodny z przepisami, ewidencji wszystkich operacji powodujących zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej,

2) prowadzenie, w godzinach działalności kantoru, ciągłego kupna i sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,

3) wydawanie, w sposób zgodny z przepisami, dowodów kupna i sprzedaży, imiennych lub na okaziciela, przy każdej umowie kupna lub sprzedaży wartości dewizowych, będących przedmiotem obrotu,

4) lokal i jego wyposażenie spełniające warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową.

Ad. 1 Sprzedaż wartości dewizowych, kupionych w ramach działalności kantorowej, może być dokonywana po wprowadzeniu tych wartości do ewidencji, na podstawie wpisu określającego datę realizacji transakcji.

Ewidencja obejmuje wszelkie transakcje i operacje powodujące zmianę stanu wartości dewizowych i waluty polskiej, w tym:

1) transakcje rozliczane w kantorze;

2) transakcje rozliczane za pośrednictwem rachunków bankowych;

3) transakcje rozliczane w części w kantorze i w części za pośrednictwem rachunków bankowych;

4) operacje przemieszczania wartości dewizowych lub waluty polskiej między kasą a rachunkami bankowymi.

W ewidencji ujmuje się:

1) kolejny numer transakcji lub operacji;

2) datę zawarcia i datę realizacji transakcji lub datę przeprowadzenia operacji;

3) określenie rodzaju transakcji lub operacji: kupno, sprzedaż, zasilenie kasy z rachunku bankowego, odprowadzenie z kasy na rachunek bankowy;

4) sposób rozliczenia transakcji: wpłata do kasy, wypłata z kasy, wpłata na rachunek bankowy, wypłata z rachunku bankowego, rozliczenie za pośrednictwem rachunków bankowych;

5) nazwę i ilość wartości dewizowych lub waluty polskiej będących przedmiotem transakcji lub operacji;

6) kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;

7) cenę jednostkową oraz wartość w walucie polskiej w przypadku transakcji kupna i sprzedaży złota dewizowego lub platyny dewizowej.

Jeżeli jedna transakcja jest rozliczana w więcej niż jeden sposób, każde rozliczenie należy potraktować i ująć w ewidencji jako oddzielną transakcję.

Wpis do ewidencji powinien być dokonany niezwłocznie po zawarciu transakcji lub przeprowadzeniu operacji, a jeżeli transakcja jest realizowana w innym terminie niż termin jej zawarcia, wpis uzupełnia się o datę realizacji transakcji niezwłocznie po jej zrealizowaniu.

Przedsiębiorca, prowadząc ewidencję, obowiązany jest zapewnić w każdym momencie możliwość ustalenia aktualnego stanu kasy w poszczególnych wartościach dewizowych i w walucie polskiej.

Ad. 3 W przypadku obrotu walutą obcą dowody kupna i sprzedaży powinny zawierać:

1) kolejny numer dowodu;

2) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;

3) miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;

4) cechy dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji;

5) nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych lub skupionych walut obcych;

6) kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;

7) pieczątkę z oznaczeniem kantoru;

8) datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu;

9) pieczątkę imienną i podpis kasjera.

Te wymogi stosuje się odpowiednio do dowodów kupna i sprzedaży wydawanych w przypadku obrotu dewizami.

W przypadku obrotu złotem dewizowym lub platyną dewizową dowód ich kupna lub sprzedaży powinien zawierać oznaczenie postaci i ilości złota dewizowego lub platyny dewizowej, jednostkową cenę i wartość transakcji w walucie polskiej oraz oznaczenia określone w pkt 1-4 oraz pkt 7-9.

Jeżeli dowód kupna lub sprzedaży ma być wystawiony na okaziciela, nie zamieszcza się w nim danych określonych w pkt 2-4.

Tych wymogów nie stosuje się, jeżeli w związku z transakcjami kupna i sprzedaży wartości dewizowych są sporządzane pisemne umowy potwierdzające ich zawarcie lub są sporządzane inne dokumenty stanowiące zgodnie z przepisami o rachunkowości lub przepisami podatkowymi dowody ich zawarcia.

Ad. 4 Kantor należy wyposażyć w:

1) umieszczoną na zewnątrz, w widocznym miejscu, nazwę "kantor", ze wskazaniem adresu oraz dni i godzin prowadzenia działalności kantorowej;

2) tablicę informacyjną przedstawiającą:

a) wykaz skupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych oraz aktualne ceny (kursy) ich kupna i sprzedaży,

b) informację o wydawaniu dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych, na okaziciela lub imiennych,

3) rejestry kupowanych i sprzedawanych wartości dewizowych;

4) formularze druków wystawianych na dowód kupna i sprzedaży wartości dewizowych, zawierające dane:

a) kolejny numer dowodu;

b) imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę (firmę) przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;

c) miejsce zamieszkania i adres osoby fizycznej lub siedzibę i adres przedsiębiorcy lub innego podmiotu dokonującego transakcji;

d) cechy dokumentu tożsamości osoby dokonującej transakcji;

e) nazwę lub symbol oraz kwotę sprzedanych lub skupionych walut obcych;

f) kurs waluty i równowartość transakcji w walucie polskiej;

g) pieczątkę z oznaczeniem kantoru;

h) datę zawarcia transakcji i wystawienia dowodu;

i) pieczątkę imienną i podpis kasjera.

lub odpowiedni program komputerowy umożliwiający ich wydruk;

5) pieczątkę z nazwą i adresem kantoru oraz pieczątki imienne kasjerów.

W kantorze należy zapewnić ekspozycję bieżących komunikatów Narodowego Banku Polskiego zawierających informacje o walutach będących przedmiotem obrotu.

Przesłanki formalne:

Wpis do rejestru dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany wraz z załącznikami bezpośrednio do oddziału NBP albo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we właściwym organie ewidencyjnym – u wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy.

W tym ostatnim przypadku przedsiębiorca musi wskazać organ rejestrowy, do którego kierowany jest wniosek. W tym przypadku bowiem wniosek jest przekazywany z urzędu przez organ ewidencyjny do wskazanego organu rejestrowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski
Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie pisemnego wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru działalności regulowanej, po uprzednim spełnieniu przesłanek materialnych, składa pisemny wniosek wraz z załącznikami do oddziału okręgowego NBP właściwego dla miejsca prowadzenia działalności kantorowej. Lista oddziałów okręgowych jest dostępna na stronie internetowej Narodowego Banku Polskiego; wnioski można składać bezpośrednio bądź przesyłać na adres oddziału. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również we właściwym urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej. Urząd gminy przekazuje wniosek wraz z załącznikami do właściwego organu rejestrowego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o dokonanie wpisu w rejestrze działalności kantorowej.

Wniosek zawiera następujące dane:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa,

5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach,

6) podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca składania wniosku.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie ma następującą treść: "Oświadczam, że: 1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam szczególne warunki wykonywania działalności kantorowej określone w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe. Oświadczam także, że posiadam aktualne zaświadczenia o niekaralności i dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane przepisami ustawy, o której mowa w pkt 2.”

Oświadczenie powinno również zawierać: 1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania, 2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Jeżeli wniosek składany jest za pośrednictwem pełnomocnika lub prokurenta, do wniosku należy dołączyć dokument pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty za jego udzielenie w wysokości 17 zł.

  1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o wpis

Prezes NBP sprawdza, czy:

·    wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem,

·    przedsiębiorcę wykreślono z rejestru tej działalności regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Jeżeli nie zaistnieją wyżej wskazane przesłanki, Prezes NBP przystępuje do weryfikacji formalnej wniosku.

W przypadku, gdy wniosek o wpis do rejestru nie spełnia warunków formalnych (oraz gdy brakuje wymaganego oświadczenia), Prezes NBP ma 7 dni na wezwanie wnioskodawcy do jego uzupełnienia (lub dosłania).

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem opłaty skarbowej, brak ten powinien być usunięty w terminie 7 dni. W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ pozostawia wniosek bez rozpoznania.

Jeżeli wniosek spełnia wymogi materialno-prawne i formalne albo minęło 7 dni od dnia wpływu do organu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony, Prezes NPB jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni.

  1. Wpis do rejestru działalności kantorowej

Prezes NBP dokonuje wpisu do rejestru działalności kantorowej.

Wpisowi do rejestru podlegają dane:

1) firma przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania,

2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP),

4) siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność kantorowa,

5) oznaczenie zakresu działalności kantorowej wykonywanej przez przedsiębiorcę w poszczególnych jednostkach,

z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres siedziby.

  1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności kantorowej

Prezes NBP wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Prezes NBP przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, informacji o wpisie do rejestru działalności kantorowej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1087 zł za wpis do rejestru działalności regulowanej,

+ 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury. Opłatę skarbową uiszcza się na rzecz Dzielnicy Śródmieścia m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa. Natomiast opłatę za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury - w wysokości 17 zł uiszcza się na rzecz organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Podmiot, któremu odmówiono wpisu do rejestru działalności kantorowej może w terminie 14 dni od doręczenia decyzji, zwrócić się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wyżej wymienionego trybu, stronie, na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2 oraz art. 53 § 1 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, służy skarga na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa NBP w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca jest obowiązany zawiadomić pisemnie organ prowadzący rejestr o podjęciu działalności kantorowej, a w razie zaprzestania jej wykonywania, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru, w terminie 7 dni, licząc odpowiednio od dnia podjęcia działalności kantorowej lub zaprzestania jej wykonywania.

Rejestr działalności kantorowej jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do zawartych w nim danych za pośrednictwem strony NBP.

Czy ta strona była przydatna?