Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Licencja na trenowanie koni

Chciałbyś zając się trenowaniem kłusaków lub koni innych ras? Pamiętaj, że będziesz potrzebować licencji na trenowanie koni. Sprawdź poniżej jak ją uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym jest udzielana odrębnie na trenowanie:

a) kłusaków,

b) koni innych ras.

Licencja na trenowanie koni w danym roku kalendarzowym może być udzielona osobie, która:

1) ukończyła 18 lat,

2) posiada uprawnienia do trenowania koni nadane przez Prezesa na czas nieokreślony po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa, poprzedzonego ukończeniem szkolenia przeprowadzonego przez Polski Klub Wyścigów Konnych (patrz krok 1),

3) spełnia jeden z następujących warunków:

a) ukończyła studia wyższe na kierunku zootechnika lub weterynaria, lub rolnictwo oraz posiada co najmniej dwuletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 2 lat,

b) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w stajni wyścigowej lub wykonywała czynności związane z obsługą koni w stajni wyścigowej przez okres co najmniej 5 lat,

c) wygrała co najmniej 500 gonitw,

d) przed dniem 1 września 2001 r. zajmowała się trenowaniem koni przez okres co najmniej 3 lat,

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 35 ust. 1 i 2, wykroczenie określone w art. 37 ust. 1 i 2 lub art. 37b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt lub przestępstwo przeciwko mieniu określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

5) nie została pozbawiona prawa trenowania, dosiadania (powożenia) koni lub pełnienia funkcji sędziego wyścigowego prawomocnym orzeczeniem wymierzającym taką karę dyscyplinarną.

Osoba, która spełni powyższe warunki staje się trenerem publicznym.

Osobie, która nie spełnia żadnego z warunków wymienionych w pkt. 3 może być udzielona licencja na trenowanie wyłącznie tych koni, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Osoba taka musi ukończyć szkolenie i zdać egzamin, aby zdobyć uprawnienia do trenowania koni. Staje się wtedy trenerem własnych koni.


Osobie, która nabyła uprawnienia do trenowania koni galopem albo kłusem za granicą (potwierdzone zaświadczeniem z macierzystego Jockey Club’u), nadaje się odpowiednie uprawnienia w kraju po zaliczeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu z zakresu Regulaminu wyścigów konnych przed Komisją powołaną przez Prezesa Klubu. Egzamin jest przeprowadzany w języku polskim.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku

Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub wysłać e-mailem (bez podpisu). W tym ostatnim przypadku należy dostarczyć oryginał wniosku.

Dokumenty

  1. Formalne i merytoryczne sprawdzenie wniosku

Prezes PKWK dokonuje sprawdzenia złożonego wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Jeśli wniosek ma błędy formalne wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia wniosku.

Złożenie przez wnioskodawcę uzupełnień skutkuje przyjęciem wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uzupełni wniosku otrzymuje informację o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której Prezes PKWK bada czy wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 21c ust. 1 ustawy o wyścigach konnych.

  1. Wydanie decyzji

W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku Prezes wydaje licencję na trenowanie koni. Jeśli wnioskodawca nie spełnia warunków merytorycznych, określonych w art. 21c ust. 1 pkt 2 albo 21c ust. 2 ustawy o wyścigach konnych, Prezes odmawia udzielenia licencji. Licencję, bądź jej odmowę wydaje się w drodze decyzji.

Opłata za wydanie licencji najczęściej uiszczana jest w momencie, kiedy wnioskodawca dowiaduje się, że licencja została mu udzielona. Opłatę uiścić można w kasie w Polskim Klubie Wyścigów Konnych lub przelać na konto. Licencja jest ważna od dnia wydania do 31 grudnia danego roku, w którym złożono wniosek.

Dane personalne osób, które uzyskały licencje na trenowanie koni w danym roku lub uzyskały licencje na trenowanie wyłącznie tych koni, których są właścicielami lub współwłaścicielami publikowane są w Biuletynie Polskiego Klubu Wyścigów Konnych i na stronie www.pkwk.pl w zakładce Zarządzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

300 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?