Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Informacja o kontynuowaniu działalności szkoleniowej

Powiadomienie o kontynuowaniu działalności oraz ewentualna aktualizacja danych zwartych w rejestrze instytucji szkoleniowych.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

System Teleinformacyjny Obsługi Rejestrów PSZ

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Instytucja szkoleniowa wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych, która zamierzać kontynuować działalność szkoleniową w kolejnym roku kalendarzowym zobowiązana jest do poinformowania o tym właściwego wojewódzkiego urzędu pracy. Informację o kontynuowaniu działalności oraz ewentualnej aktualizacji wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych należy złożyć w postaci elektronicznej lub papierowej do dnia 31 stycznia.

Jeżeli właściwy wojewódzki urząd pracy nie zostanie poinformowany o kontynuowaniu w kolejnym roku kalendarzowym działalności szkoleniowej to odpowiednia instytucja szkoleniowa zostanie wykreślona z rejestru instytucji szkoleniowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Informację o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym należy złożyć do dnia 31 stycznia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie urzędy pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

  1. Zgłoszenie kontynuowania działalności szkoleniowej

Instytucja szkoleniowa zgłasza wojewódzkiemu urzędowi pracy, iż kontynuuje działalność szkoleniową w kolejnym roku kalendarzowym (podając informacje, które uległy zmianie) oraz aktualizuje dane, w szczególności Dział 6 i 7 wniosku, który odnosi się do danych za ubiegły rok. Informację można złożyć za pomocą formularza interaktywnego albo w postaci papierowej.

Dokumenty

Termin

Informację o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym należy złożyć do dnia 31 stycznia.

  1. Analiza formalna wniosku

Sprawdzenie, pod względem formalnym, czy przedłożone dokumenty są kompletne i prawidłowe.

W przypadku stwierdzenia braków Organ właściwy wzywa do ich uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku kiedy wnioskodawca zgłaszający zmianę siedziby, otwarcie lub likwidację oddziałów lub filii nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni zgodnie z art. 64 §2 KPA zgłoszenie pozostaje bez rozpoznania.

W przypadku kiedy wnioskodawca informuje o kontynuowaniu działalności brak uzupełnienia niepoprawnych lub niekompletnych dokumentów – skutkuje wykreśleniem instytucji z rejestru.

  1. Aktualizacja rejestru instytucji szkoleniowych

Wojewódzki urząd pracy na podstawie przedłożonych przez instytucję szkoleniową aktualnych danych dokonuje w rejestrze aktualizacji danych o tej instytucji. Instytucja szkoleniowa ma możliwość kontynuowania działalności szkoleniowej bezrobotnych i poszukujących pracy.

Po złożeniu informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym instytucja szkoleniowa ma możliwość dalszego wykonywania działalności szkoleniowej. W oparciu o przedmiotową informację wojewódzki urząd pracy dokonuje niezwłocznie aktualizacji wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych.

Termin

Niezwłocznie od zgłoszenia przez instytucję szkoleniową informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie od zgłoszenia przez instytucję szkoleniową informacji o kontynuowaniu działalności szkoleniowej – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.

Czy ta strona była przydatna?