Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na działalność medycznego laboratorium diagnostycznego

Prowadzisz medyczne laboratorium diagnostyczne i chciałbyś uzyskać pozwolenie na prowadzenie testów komórek, tkanek i narządów? Sprawdź poniżej, jak uzyskać takie pozwolenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz uzyskać pozwolenie jeżeli prowadzisz medyczne laboratorium medyczne oraz:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWE CENTRUM BANKOWANIA TKANEK I KOMÓREK ul. Tytusa Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pracowników (w tym Kierownika Pracowni HLA, osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów ustawy, osoby odpowiedzialnej za jakość), z powinien uwzględniać informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, formie zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp.). Do wykazu należy dołączyć poświadczone kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje m.in. posiadanie wykształcenia medycznego, biologicznego lub biotechnologicznego, prawo wykonywania zawodu, uzyskane specjalizacje, tytuły naukowe itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

ważne, aby pracownicy wyznaczeni jako osoba odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz osoba odpowiedzialna za jakość mieli te funkcje uwzględnione w zakresie swoich obowiązków

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Projekt powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za jakość w Pracowni HLA
 2. wykaz wszystkich obowiązujących w Pracowni HLA dokumentów systemu zapewnienia jakości (procedury, wytyczne, instrukcje, formularze, specyfikacje, karty charakterystyk)
 3.  plan szkoleń personelu na dany rok
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Przewidywany zakres działalności Pracowni HLA powinien uwzględniać:

 1. szczegółowy wykaz metod i typów próbek z uwzględnieniem wszystkich wykonywanych procedur (patrz załączony do wzoru wniosku Formularz PLANOWANY ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PRACOWNI HLA
 2.  oświadczenie o posiadaniu aktualnych umów na:
  1. dostawę energii elektrycznej
  2. dostawę wody
  3. odbiór ścieków
  4. utylizację odpadów medycznych i odbiór odpadów komunalnych
  5. kontrolę owadów i gryzoni
  6. serwisowanie urządzeń
  7. dostawę ciekłego azotu (jeśli dotyczy)
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy należy uwzglęnić m.in.:

1. graficzny schemat organizacyjny jednostki macierzystej z uwzględnieniem Pracowni HLA

2. graficzny schemat organizacyjny Pracowni HLA z uwidocznieniem roli Kierownika Pracowni HLA, osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, oraz osoby odpowiedzialnej za jakość

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

wykaz powinien szczegółowo określać zlecane czynności

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dotyczy to m.in. umów z:

 •  jednostkami pobierającymi próbki do badań
 • jednostkami transportującymi próbki do badań
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wykaz powinien:

 1. zawierać plan pomieszczeń
 2. określać sposób wykończenia pomieszczeń
 3. wskazywać umiejscowienie urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Ta opinia dotyczy spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki macierzystej

Kopie wszystkich dołączanych dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania jednostki macierzystej

 1. Weryfikacja formalna wniosku

KCBTiK sprawdzi twój wniosek pod względem formalnym. Jeżeli wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, urząd wezwie cię do uzupełnienia braków. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie uzupełnisz wniosku w tym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Termin

KCBTiK ma 30 dni na weryfikację wniosku.

 1. Przeprowadzenie kontroli

Minister Zdrowia, na wniosek KCBTiK, zleca KCBTiK przeprowadzenie kontroli w twoim laboratorium. KCBTiK w porozumieniu z osobą wskazaną przez Konsultanta Krajowego ds. Immunologii Klinicznej, upoważnioną przez Ministra Zdrowia do wzięcia udziału w kontroli, ustala termin kontroli w twoim laboratorium.

Minister Zdrowia przeprowadza kontrolę w twoim laboratorium żeby sprawdzić, czy:

 • spełniasz warunki wymagane do uzyskania pozwolenia
 • podmioty, którym będziesz zlecać dokonywanie czynności, wpływających na jakość i bezpieczeństwo przetwarzanych tkanek i komórek spełniają wymagania określone w ustawie o diagnostyce laboratoryjnej

Po przeprowadzeniu kontroli, w terminie 14 dni od dnia zakończenia kontroli. sporządzany jest protokół kontroli. Otrzymasz dwa egzemplarze protokołu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Przyjęcie przekazanego protokołu kontroli

Możesz zgłosić zastrzeżenia do protokołu lub przyjąć protokół i wykonać zalecenia wydane w trakcie kontroli dotyczących usunięcia stwierdzonych uchybień (niezgodności). W przypadku przyjęcia protokołu podpisujesz go i odsyłasz jeden z otrzymanych egzemplarzy protokołu do KCBTiK wraz z harmonogramem realizacji wydanych zaleceń.

 1. Zawiadomienie KCBTiK o realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli

Przekazujesz KCBTiK pismo, że wykonałeś wydane podczas kontroli zalecenia do którego dołączasz dokumenty potwierdzające, że zalecenia zostały wykonane.

Termin

W zależności od przedstawionego harmonogramu realizacji zaleceń wydanych podczas kontroli

 1. Weryfikacja złożonych dokumentów potwierdzających wykonanie zaleceń wydanych podczas kontroli

KCBTiK w porozumieniu z osobą wskazaną przez Konsultanta Krajowego ds. Immunologii Klinicznej, upoważnioną przez Ministra Zdrowia do wzięcia udziału w kontroli, dokonuje oceny przedłożonych dokumentów.

 1. Twój wniosek trafi do Ministra Zdrowia

KCBTiK wnioskuje do Ministra Zdrowia o wydanie pozwolenia na wykonywanie czynności polegających na wykonywaniu czynności testowania próbek do badań oraz testowania komórek, tkanek i narządów.

Minister Zdrowia przekazuje do Krajowej Rady Transplantacyjnej wniosek KCBTiK wraz z kopią protokołu kontroli oraz pismem zawiadamiającym KCBTiK o wykonaniu zaleceń wydanych podczas kontroli, celem zaopiniowania.

KRT, na najbliższym posiedzeniu, wydaje opinię nt. przekazanych przez Ministra Zdrowia dokumentów i przekazuje swoją opinię Ministrowi Zdrowia.

 1. Otrzymasz pozwolenie na wykonywanie czynności testowania próbek do badań oraz testowania komórek, tkanek i narządów

Po uzyskaniu opinii Krajowej Rady Transplantacyjnej oraz na podstawie wyników protokołu kontroli Minister Zdrowia podejmuje decyzję o wydaniu pozwolenia lub o odmowie wydania pozwolenia na wykonywanie czynności testowania próbek do badań oraz testowania komórek, tkanek i narządów. Pozwolenie wydawane jest na 5 lat. Decyzja zostanie ci przekazana bezpośrednio przez Ministra Zdrowia. KCBTiK otrzyma kopię decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 0 zł - usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty poniesiesz tylko, jeżeli będziesz działał przez pełnomocnika.
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W przypadku uzyskania decyzji odmownej, możesz zwrócić się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 kodeksu postępowania administracyjnego).

Warto wiedzieć

Prowadząc laboratorium medyczne pamiętaj o:

 • informowaniu KCBTiK o zmianach danych złożonych we wniosku
 • informowaniu KCBTiK o zastępstwie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz zasad określonych w systemie zapewnienia jakości
 • obowiązku poddania się kontroli w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia istotnej niepożądanej reakcji lub istotnego zdarzenia niepożądanego, nawet jeśli nie wystąpią takie sytuacje to bank tkanek i komórek, który prowadzisz będzie miał obowiązkową kontrolę – co najmniej raz na 2 lata
 • obowiązku wystąpienia z ponownym wnioskiem o udzielenie pozwolenia po 5 latach

Czy ta strona była przydatna?