Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zezwolenie na opróżnianie szamb lub osadników i wywóz nieczystości

Chcesz zajmować się usługami opróżniania szamb lub osadników i wywozu nieczystości? Najpierw musisz uzyskać zezwolenie z urzędu miasta lub gminy, na terenie której chcesz świadczyć te usługi. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby świadczyć usługi opróżniania szamb lub osadników i wywozu nieczystości, czyli usługi asenizacyjne, musisz złożyć wniosek o zezwolenie do urzędu miasta lub gminy, na terenie której będziesz je wykonywać.

Dostaniesz zezwolenie, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości
 • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska
 • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości
 • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Ważne! Sprawdź na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy, w której będziesz wykonywać usługi asenizacyjne, jakie wymagania ustanowiła rada gminy dla firm prowadzących takie usługi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla miejsca wykonywania działalności.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu miasta lub gminy. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie przedmiotu i obszaru działalności
 • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem
 • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem
 • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności
 • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Zamiast zaświadczeń o braku zaległości w zapłacie podatków i składek na ZUS, możesz dołączyć oświadczenie w tym zakresie. Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd miasta lub gminy sprawdzi twój wniosek. Jeśli czegoś w nim brakuje, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Będziesz mieć na to co najmniej 14 dni.

Pamiętaj! Urząd może sprawdzić, czy podane przez ciebie informacje są prawdziwe, na przykład czy posiadasz odpowiednie pojazdy do wywozu nieczystości.

 1. Otrzymasz zezwolenie

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wójt, burmistrz lub prezydent miasta wyda zezwolenie które będzie miało formę decyzji administracyjnej.

Zezwolenie otrzymasz na czas określony. Maksymalny okres na jaki są wydawane zezwolenia to 10 lat.

Uwaga! Masz obowiązek niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, który wydał ci zezwolenie, wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zezwolenie powinno określać:

 • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
 • przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem
 • termin podjęcia działalności
 • wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem
 • niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem
 • inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem.

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać również stacje zlewne.

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Ile zapłacisz

 • ​​​​​​107 zł – opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.  

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie lub zostanie cofnięte, musisz i tak wypełnić zawarte w nim wymogi sanitarne i środowiskowe, na przykład zdezynfekować pojazdy przewożące nieczystości.

Na stronach internetowych urzędów miast i gmin znajdziesz wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń.

Czy ta strona była przydatna?