Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości

Chcesz zajmować się usługami opróżniania szamb i wywozu nieczystości? Najpierw musisz uzyskać zezwolenie z urzędu miasta lub gminy, na terenie której chcesz świadczyć te usługi. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby świadczyć usługi opróżniania szamb i wywozu nieczystości, czyli usługi asenizacyjne, musisz złożyć wniosek o zezwolenie do urzędu miasta lub gminy, na terenie której będziesz je wykonywać.

Zezwolenie dostaniesz, jeśli:

 • dysponujesz odpowiednimi pojazdami do odbioru nieczystości;
 • będziesz wywozić nieczystości tak, by nie doszło do zagrożenia życia i zanieczyszczenia środowiska;
 • wybrałeś stację zlewną, która będzie odbierać od ciebie nieczystości;
 • nie masz zaległości podatkowych ani zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

Sprawdź na stronie internetowej urzędu gminy, w której będziesz wykonywać usługi asenizacyjne, jakie rada gminy ustanowiła wymagania dla firm prowadzących takie usługi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla miejsca wykonywania działalności.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Urząd miasta lub gminy sprawdzi twój wniosek. Jeśli czegoś w nim brakuje, wezwie cię do uzupełnienia dokumentów. Będziesz miał na to minimum 14 dni.

Pamiętaj, urząd może sprawdzić, czy podane przez ciebie informacje – np. że posiadasz odpowiednie pojazdy do wywozu nieczystości – są prawdziwe.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Do wniosku dołącz zaświadczenie albo oświadczenie o tym, że nie zalegasz z zapłatą składek do ZUS lub podatków.

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności.

 1. Urząd wyda ci zezwolenie na prowadzenie usług asenizacyjnych

Zezwolenie jest ważne maksymalnie 10 lat.

Ile zapłacisz

107 zł

Jeśli wniosek składasz przez pełnomocnika to dodatkowo zapłać 17 zł.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli wójt/burmistrz/prezydent miasta wyda ci decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Cofniecie zezwolenia przez urząd

Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie lub urząd ci je cofnie, musisz i tak wypełnić zawarte w nim wymogi sanitarne i środowiskowe. Czyli np. zdezynfekuj pojazdy przewożące nieczystości.

Czy ta strona była przydatna?