Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od mieszkańców

Zamierzasz zajmować się odbiorem odpadów komunalnych? Najpierw musisz uzyskać wpis w urzędzie miasta lub gminy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Odpady komunalne to różnego rodzaju odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz w innych miejscach – jeśli są podobne do tych powstających w gospodarstwach domowych i nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Dokładny ich katalog znajdziesz w tym rozporządzeniu.

Firmy, które zajmują się ich odbiorem muszą uzyskać wpis do rejestru w gminie, na terenie której chcą odbierać odpady komunalne. Dlaczego? Ponieważ jest to działalność regulowana i podlega kontroli urzędu.

Zanim złożysz taki wniosek upewnij się, że:

 • posiadasz odpowiednie pojazdy do wywozu odbioru odpadów
 • masz odpowiednią bazę magazynową dla sprzętu

Dokładny spis wymagań, jakie musisz spełnić, znajdziesz w tym rozporządzeniu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania śmieci od mieszkańców.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do urzędu miasta lub gminy albo dzielnicy miasta Warszawy, na terenie której planujesz odbierać odpady od mieszkańców.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce powstawania odpadów komunalnych.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek przedsiębiorcy powinien zawierać:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

"Oświadczam, że:

 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 9d ust. 2 tej ustawy.".

Oświadczenie powinno również zawierać:

 • firmę wraz z oznaczeniem  siedziby i adres albo
 • imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż wniosek przed rozpoczęciem odbierania śmieci od mieszkańców.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni.

Urząd zbada, czy:

 • wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru i wydana została decyzja o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wnioskiem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku z powodów:
  • złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności, niezgodnego ze stanem faktycznym
  • nieusunięcia naruszeń warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej w wyznaczonym przez organ terminie
  • stwierdzenia rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej przez przedsiębiorcę

Zaistnienie któregokolwiek z powyższych przypadków spowoduje odmowę wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Pamiętaj: za złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym albo złożenie niezgodnego z prawdą oświadczenia dołączanego do wniosku, grozi ci kara w wysokości 10 000 zł.

 1. Wpis do rejestru przedsiębiorców odbierających śmieci od mieszkańców

Po pozytywnej weryfikacji wniosku wójt/burmistrz/prezydent miasta wpisze twoją firmę do rejestru firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku. Urząd nada twojej firmie numer rejestrowy oraz wyda zaświadczenie o wpisie do rejestru. 

Wpis wydawany jest bezterminowo. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z CEIDG albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.  

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, urząd przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym  dniu roboczym, informację o dokonanym wpisie przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej.

Rejestr zawiera:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych
 • numer rejestrowy

 

Odmowa wpisu do rejestru

Jeśli wnioskodawca nie spełni warunków niezbędnych do uzyskania wpisu do rejestru, urząd wyda decyzję o odmowie wpisu do rejestru.

Uwaga!

Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Dokumenty

Ile zapłacisz

50 zł

Opłatę skarbową zapłać z chwilą złożenia wniosku na wskazany przez gminę rachunek bankowy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz się od niej odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie wnieś za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję odmowną. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Zasady odbioru odpadów komunalnych

Rada gminy indywidualnie ustala zasady odbioru odpadów komunalnych – np. ich ilość czy sposób i terminy ich odbioru. Zapoznaj się z tymi informacjami zanim złożysz wniosek.

Zmiana danych przedsiębiorcy

Jeśli twoje dane lub dane twojej firmy zmienią się, masz 14 dni, by powiadomić o tym urząd.

Czy ta strona była przydatna?