Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakich stawek VAT dotyczy WIS

1 lipca 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Od 1 listopada 2019 r. możesz sprawdzić, czy twoje towary lub usługi będą objęte tymi obniżonymi stawkami. Umożliwia ci to Wiążąca Informacja Stawkowa, która jednocześnie da ci pewność, że właściwie klasyfikujesz towar.

WIS to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi.

Od kiedy działa ochrona WIS 

Od momentu wejścia w życie nowej matrycy stawek VAT, czyli od 1 lipca 2020 r., WIS będzie wiązał wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. 

Uwaga! Są dwie kategorie towarów, dla których WIS jest wiążący od 1 listopada 2019 r.:

 • wydawnictwa książkowe (elektroniczne i drukowane książki, broszury, mapy),
 • wydawnictwa prasowe (elektroniczne i drukowane gazety, dzienniki, czasopisma).

Jak działa ochrona WIS

WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Na przykład naczelnik urzędu skarbowego prowadzący wobec ciebie postępowanie podatkowe nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją WIS zaniżyłeś, albo zawyżyłeś wysokość zobowiązania podatkowego. W takiej sytuacji nie będziesz zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że zaniżyłeś zobowiązanie podatkowe. Nie zostanie ci także wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja w VAT, ani nie otrzymasz kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym.

Jak wygląda WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru albo usługi którego dotyczy,
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji - Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015),
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi.

Kto może dostać WIS

Możesz złożyć wniosek o wydanie WIS, jeśli jesteś:

 • podatnikiem posiadającym numer NIP,
 • innym podmiotem, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osobą fizyczną, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, albo spółką w organizacji, która nie rozpoczęła jeszcze działalności), 
 • zamawiającym w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym.

Czy tylko WIS gwarantuje ochronę prawną

Nie musisz występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną. Jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z twoją działalnością, również będziesz korzystać z takiej ochrony prawnej. To oznacza, że:

 • nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej - nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę;
 • nie zapłacisz podatku, jeżeli zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po opublikowaniu WIS w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Decyzje WIS wydane dla innych są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Kiedy WIS wygasa

WIS straci swoją moc, jeżeli zmienią się przepisy prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja i jeżeli w związku z tą zmianą będzie ona niezgodna z tymi przepisami. W takim przypadku wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie tych nowych przepisów.

Zmienić albo uchylić WIS może Szef Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa, np. ze względu na to, że dowody na podstawie których została wydana okazały się fałszywe, albo wyszły na jaw inne istotne okoliczności, o których w dniu wydawania decyzji organ podatkowy nie wiedział.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić wydaną przez siebie WIS, ale tylko w przypadku, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa na skutek m.in. zmian w klasyfikacjach statystycznych, albo w przypadku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W przypadku zmiany lub uchylenia twojej WIS:

 • nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej (nie zostaną naliczone ci odsetki za zwłokę),
 • zostaniesz zwolniony z obowiązku zapłaty podatku,

jeżeli zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po doręczeniu WIS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek możesz złożyć:

 • on-line przez portal Biznes.gov.pl
 • osobiście lub przesłać pocztą na adres Krajowej Informacji Skarbowej ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.

Krajowa Informacja Skarbowa ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

We wniosku o wydanie WIS musisz podać:

 • swoje dane identyfikacyjne oraz dane pełnomocnika, jeżeli działa w twoim imieniu,
 • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji,
 • wskazanie, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa - czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB),
 • informację o wniesieniu opłaty za wydanie WIS.

Pamiętaj: W jednym wniosku możesz żądać wydania klasyfikacji konkretnego (jednego) towaru albo usługi albo i towaru i usługi, jeżeli uważasz, że towar i usługa razem składają się na jedną czynność  podlegającą opodatkowaniu (tzw. świadczenie złożone).

Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć tylko:

 • wydania decyzji w sprawie klasyfikacji,
 • określenia stawki dla towaru albo usługi albo dla świadczenia złożonego.

Jeśli twój wniosek będzie dotyczył innych kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Wniosek podpisujesz:

 • własnoręcznie, w przypadku wniosku papierowego, który składasz osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty,
 • Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w przypadku wniosku elektronicznego. 

Podpisując wniosek składasz równocześnie oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że w sprawie, której dotyczy wniosek, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. Jeśli złożysz fałszywe oświadczenie, wydana decyzja WIS nie będzie wiążąca dla organów podatkowych. 

Pamiętaj: Jeśli składasz wniosek w formie papierowej, ale chcesz otrzymać odpowiedź w formie elektronicznej, we wniosku musisz wskazać swój pełny adres e-PUAP. Znajdziesz go na swoim koncie e-PUAP. W zakładce [Moja skrzynka] wybierz folder [Operacje] i rozwiń [Informacje szczegółowe skrzynki].

Dokumenty

Składając wniosek możesz dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty, które umożliwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi. Katalog możliwych do dołączenia dokumentów jest katalogiem otwartym, co oznacza, że masz prawo przedstawienia także innych dowodów, które przyczynią się w twojej ocenie do dokonania właściwej klasyfikacji.

Pełnomocnictwo: Jeżeli działasz przez pełnomocnika, przygotuj pełnomocnictwo (bądź jego odpis lub kserokopię potwierdzone przez notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata) i dołącz do wniosku wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd przeanalizuje dane zawarte w twoim wniosku. Jeśli okaże się, że wniosek jest niekompletny, zostaniesz wezwany do jego uzupełnienia.

Pamiętaj: Organ wydający WIS może uznać, że w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji niezbędne jest:

 • przeanalizowanie próbek towaru,
 • przeprowadzenia badań lub analiz przez laboratoria Krajowej Administracji Skarbowej, Bibliotekę Narodową, Polską Akademię Nauk lub inne akredytowane laboratoria lub instytuty badawcze.

Koszty takich badań pokrywa podmiot składający wniosek o wydanie WIS.

Na uzupełnienie wniosku będziesz miał 7 dni kalendarzowych. Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony, jeśli pomimo wezwania nie uzupełnisz go w tym terminie oraz we wskazanym przez urząd zakresie, np. nie dostarczysz wymaganych próbek. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Jeśli złożyłeś wniosek, który zamiast określenia stawki dla towaru albo usługi albo świadczenia złożonego, dotyczy kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

 1. Otrzymasz decyzję WIS

Jeśli twój wniosek zawiera wszystkie potrzebne dane, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda decyzję WIS. W tej decyzji dokona klasyfikacji towaru albo usługi albo wspólnie towaru i usługi (świadczenia złożonego), który został przedstawiony we wniosku, oraz określi właściwą stawkę podatku VAT. 

Wydana dla ciebie decyzja WIS wraz z wnioskiem o jej wydanie zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej. Informacja w BIP KIS nie będzie jednak zawierała: 

 • twoich danych,
 • ewentualnych danych twoich kontrahentów,
 • danych objętych tajemnicą twojego przedsiębiorstwa, które zostaną przez ciebie wskazane we wniosku. 

Pamiętaj: Nie możesz żądać usunięcia z publikacji twojej Wiążącej Informacji Stawkowej w BIP KIS wszystkich danych w niej zawartych. 

Po uzyskaniu decyzji WIS musisz kontrolować czy posiadana przez ciebie decyzja pozostaje wiążąca. Jeśli okaże się, że przepisy, na podstawie których została wydana, zostały zmienione, organ podatkowy z urzędu lub na twój wniosek będzie mógł zmienić lub uchylić decyzję WIS. WIS może stać się nieprawidłowa w wyniku:

 • przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN);
 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów;
 • niezgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej, wynikającą z przepisów prawa europejskiego.

Decyzje zmieniające lub uchylające wydane wcześniej decyzje WIS są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowej Informacji Skarbowej.

Ile zapłacisz

Wniosek o wydanie WIS kosztuje 40 zł. Jeśli jednak twój wniosek będzie dotyczył kilku towarów lub usług, które w twojej ocenie tworzą jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie złożone), opłata będzie naliczona jako iloczyn kwoty 40 zł i liczby towarów lub usług.

Przygotuj kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenia przelewu i dołącz ją do wniosku. Opłatę od wniosku wpłać na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej, NBP O/O Katowice: 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000. W tytule przelewu wpisz „za wydanie WIS” oraz wskaż swoje dane identyfikacyjne np. NIP lub PESEL.

Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:

 1. w całości – w przypadku wycofania wniosku;
 2. w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.

Dodatkowe koszty, jakie możesz ponieść, to opłata za przeprowadzone badania lub analizy, jeśli będą niezbędne do wydania WIS.

Pamiętaj: Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł. Opłatę skarbową od pełnomocnictwa wpłać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej: 86 1240 6960 2735 0555 5555  5555.

Opłatę przelej na konto 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000

Ile będziesz czekać

Decyzja WIS jest wydawana w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej otrzymał twój wniosek. 

Termin 3 miesięcy może ulec wydłużeniu, jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia (w postaci np. dostarczenia próbki towaru) lub gdy konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz.

Jak możesz się odwołać

 1. Jeśli zamiast decyzji WIS otrzymałeś postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a nie zgadzasz się z powodem wydania postanowienia, masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia.
 2. Jeśli nie zgadzasz się z wydaną decyzją WIS, masz 14 dni kalendarzowych na złożenie odwołania.

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia lub odwołanie od decyzji w sprawie WIS wyślij do Krajowej Informacji Skarbowej, na adres:  ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała

Warto wiedzieć

 • Więcej informacji nt. WIS znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.
 • Jeżeli zamiast decyzji WIS otrzymałeś postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, możesz ponownie złożyć kompletny wniosek o wydanie WIS.

Czy ta strona była przydatna?