Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej - WIS

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) do Krajowej Informacji Skarbowej i skorzystaj z ochrony prawnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek o WIS możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest Wiążąca Informacja Stawkowa

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to decyzja administracyjna, w której Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa:

 • jaka stawka VAT jest właściwa dla wskazanego przez ciebie towaru lub usługi lub
 • prawidłową klasyfikację w przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku.

WIS ułatwi ci przyporządkowanie stawki VAT do towaru lub usługi albo prawidłową klasyfikację i zapewni ochronę, ponieważ wszystkie organy podatkowe są taką decyzją związane.

Jak działa ochrona WIS

Decyzja WIS wiąże wszystkie ograny podatkowe wobec podmiotów, które ją otrzymały. To znaczy, że organ, który cię kontroluje, nie może cię obciążyć sankcjami za stosowanie stawki VAT wskazanej w WIS.

Decyzja WIS wiąże również podmioty będące adresatem decyzji (podatnicy oraz podmioty dokonujące lub zamierzające dokonać czynności podlegających opodatkowaniu). 

Ochrona WIS oznacza na przykład, że naczelnik urzędu skarbowego, prowadzący wobec ciebie postępowanie podatkowe, nie może w odniesieniu do czynności objętych klasyfikacją dokonaną w WIS stwierdzić, że postępując zgodnie z decyzją WIS zaniżyłeś, albo zawyżyłeś wysokość zobowiązania podatkowego.

W takiej sytuacji nie będziesz zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, gdyby okazało się, że zaniżyłeś zobowiązanie podatkowe. Nie zostanie ci także wymierzone dodatkowe zobowiązanie podatkowe – sankcja w VAT, ani nie otrzymasz kary przewidzianej w kodeksie karnym skarbowym. Z drugiej strony jako podmiot, który otrzymał decyzję WIS, będziesz zobowiązany zastosować stawkę VAT wskazaną w tej decyzji.

Jak wygląda WIS

Wiążąca Informacja Stawkowa zawiera:

 • opis towaru albo usługi którego dotyczy
 • klasyfikację towaru według jednej z trzech klasyfikacji - Nomenklatury scalonej (CN), Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWIU 2015)
 • stawkę podatku właściwą dla towaru albo usługi (za wyjątkiem przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku).

Kto może dostać WIS

Możesz złożyć wniosek o wydanie WIS, jeśli jesteś:

 • podatnikiem posiadającym numer NIP
 • innym podmiotem, który dokonuje lub zamierza dokonywać dostaw towarów, importu towarów, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub świadczenia usług (np. osobą fizyczną, która dopiero zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, albo spółką w organizacji, która nie rozpoczęła jeszcze działalności)
 • zamawiającym w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych - w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia ceny w związku z udzielanym zamówieniem publicznym
 • podmiotem publicznym w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia w związku z zawieraną umową o partnerstwie publiczno-prawnym
 • zamawiającym w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi – w zakresie mającym wpływ na sposób obliczenia wynagrodzenia koncesjonariusza wraz z ewentualną płatnością od zamawiającego w związku z zawieraną umową koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Czy tylko WIS gwarantuje ochronę prawną

Nie musisz występować o wydanie WIS, aby uzyskać ochronę prawną. Jeśli zastosujesz się do decyzji WIS, która została wydana dla innego podmiotu, ale dotyczy towaru lub usługi tożsamej z twoją działalnością, również będziesz korzystać z takiej ochrony prawnej.

Jeśli zastosujesz się do WIS:

 • nie poniesiesz odpowiedzialności karnej skarbowej - nie zostaną naliczone Ci odsetki za zwłokę
 • nie zapłacisz podatku, jeżeli zobowiązanie podatkowe nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do WIS, a zdarzenie oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem miały miejsce po opublikowaniu WIS w Systemie Informacji Celno-Skarbowej EUREKA.

Czy decyzja WIS może wygasnąć

WIS straci swoją moc, jeżeli zmienią się przepisy prawa podatkowego, do których odnosi się decyzja i jeżeli w związku z tą zmianą będzie ona niezgodna z tymi przepisami. W takim przypadku wygaśnięcie nastąpi z dniem wejścia w życie tych nowych przepisów.

Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zmienić albo uchylić WIS, jeżeli stwierdzi, że jest ona nieprawidłowa, np. ze względu na to, że dowody na podstawie których została wydana okazały się fałszywe, albo wyszły na jaw inne istotne okoliczności, o których w dniu wydawania decyzji organ podatkowy nie wiedział.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu zmienić albo uchylić wydaną przez siebie WIS, ale tylko w przypadku, gdy stanie się ona niezgodna z przepisami prawa na skutek m.in. zmian w klasyfikacjach statystycznych, albo w przypadku wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Uwaga! W przypadku zmiany lub uchylenia WIS, jeśli zastosowałeś się do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej skarbowej lub odpowiednio – nie zostaną naliczone odsetki za zwłokę od ewentualnej zaległości podatkowej.

Ochrona obejmuje skutki podatkowe zdarzeń mających miejsce do końca okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym doręczono ci rozstrzygnięcie zmieniające lub uchylające WIS.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Sprawę załatwisz w Krajowej Informacji Skarbowej składając wniosek wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym. Wnioski złożone w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem e-PUAP nie zostaną rozpatrzone.

Krajowa Informacja Skarbowa Ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko-Biała

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej

Wniosek możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Załóż konto na e-Urząd Skarbowy, jeśli go jeszcze nie posiadasz i wyraź zgodę na doręczanie na to konto pism wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy jesteś pełnomocnikiem, to również twój mocodawca musi posiadać konto na e-Urząd Skarbowy, na którym podał aktualny adres poczty elektronicznej lub numer telefonu w celu przekazywania powiadomień.

Po zalogowaniu na stronie e-Urzędu Skarbowego wybierz:

 • zakładkę Dokumenty
 • złóż dokument
 • pismo WIS

W pierwszej kolejności wskaż kogo dotyczy wniosek, jeżeli działasz z konta osoby fizycznej oraz sprawdź aktualność swojego adresu zamieszkania lub siedziby. W następnym kroku wybierz rodzaj pisma, czyli "Wniosek WIS", zweryfikuj dane dotyczące wniosku. Po wykonaniu tych czynności zaakceptuj i wyślij wniosek WIS.

Uwaga! Jeśli twój adres do doręczeń jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, wpisz go w polu "Treść pisma".

We wniosku o wydanie WIS musisz podać:

 • swoje dane identyfikacyjne oraz dane pełnomocnika, jeżeli działa w twoim imieniu
 • szczegółowy opis towaru lub usługi, który pozwoli dokonać właściwej klasyfikacji
 • wskazanie, według której z trzech klasyfikacji ma zostać sklasyfikowany towar lub usługa - czy ma to być Nomenklatura scalona (CN), czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), czy Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB).

Pamiętaj! Możesz skorzystać z interaktywnego formularza do wniosku WIS. Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym.

Do wniosku możesz opcjonalnie dodać inne załączniki. Jeśli chcesz przekazać próbki towaru, których wniosek o wydanie WIS dotyczy, prześlij je na adres Krajowej Informacji Skarbowej, ul. Warszawska 5, 43-300 Bielsko Biała.

Pamiętaj! W jednym wniosku możesz żądać wydania klasyfikacji konkretnego (jednego) towaru albo usługi alboi towaru, i usługi, jeżeli uważasz, że towar i usługa razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (świadczenie kompleksowe).

Wniosek o wydanie WIS może dotyczyć tylko:

 • wydania decyzji w sprawie klasyfikacji
 • określenia stawki dla towaru albo usługi albo dla świadczenia kompleksowego.

Jeśli twój wniosek będzie dotyczył innych kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Podpisując wniosek składasz równocześnie oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że w sprawie, której dotyczy wniosek, nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa ani kontrola celno-skarbowa oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Jeśli złożysz fałszywe oświadczenie, wydana decyzja WIS nie będzie wiążąca dla organów podatkowych.

Dodatkowe informacje w sprawie złożenia wniosku możesz również znaleźć na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Dokumenty

Do wniosku możesz dołączyć dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, które umożliwią organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji. Mogą to być plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty. Możesz przedstawić takie dowody, które przyczynią się w twojej ocenie do dokonania właściwej klasyfikacji.

Informacje dla pełnomocników szczególnych

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem szczególnym, dołącz również podpisany podpisem kwalifikowanym albo podpisem zaufanym dokument udzielonego pełnomocnictwa szczególnego. Pamiętaj też o uzupełnieniu danych mocodawcy w polu "Treść pisma". Dane mocodawcy powinny zawierać: imię i nazwisko/nazwa, NIP/PESEL, adres zamieszkania/adres siedziby oraz adres do doręczeń, o ile jest inny niż adres zamieszkania/siedziby.

Jeżeli działasz przez pełnomocnika, do wniosku dołącz pełnomocnictwo (bądź jego odpis lub kserokopię potwierdzone przez notariusza, doradcę podatkowego, radcę prawnego lub adwokata) wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej od tego pełnomocnictwa w wysokości 17 zł.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd przeanalizuje dane zawarte w twoim wniosku.

Jeżeli wniosek będzie niekompletny, urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. Możesz zostać wezwany do dostarczenia próbki towaru lub do uiszczenia opłaty za badania lub analizy. Na uzupełnienie będziesz mieć 7 dni kalendarzowych. Jeżeli nie uzupełnisz wniosku w terminie i we wskazanym przez urząd zakresie, twój wniosek nie zostanie rozpatrzony. Otrzymasz wówczas postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.

Pamiętaj! Organ wydający WIS może uznać, że w celu dokonania prawidłowej klasyfikacji niezbędne jest:

 • przeanalizowanie próbek towaru
 • przeprowadzenia badań lub analiz przez laboratoria Krajowej Administracji Skarbowej, Bibliotekę Narodową, Polską Akademię Nauk lub inne akredytowane laboratoria lub instytuty badawcze.

Koszty takich badań pokrywa podmiot składający wniosek o wydanie WIS.

Jeśli złożyłeś wniosek, który zamiast określenia stawki dla towaru albo usługi albo świadczenia złożonego, dotyczy kwestii, które mogą być przedmiotem interpretacji przepisów prawa podatkowego (indywidualnej lub ogólnej), nie otrzymasz decyzji WIS, lecz postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. Przysługuje ci na nie zażalenie.

 1. Otrzymasz decyzję WIS

Jeśli twój wniosek zawiera wszystkie potrzebne dane, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyda decyzję WIS. W tej decyzji dokona klasyfikacji towaru albo usługi albo wspólnie towaru i usługi (świadczenia kompleksowego), który został przedstawiony we wniosku, oraz określi właściwą stawkę podatku VAT (za wyjątkiem przypadku złożenia wniosku zawierającego żądanie sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów ustawy oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczących określenia stawki podatku).

Wydana dla ciebie decyzja WIS wraz z wnioskiem o jej wydanie zostanie zamieszczona w Systemie Informacji celno-Skarbowej EUREKA.

Informacja w EURECE nie będzie zawierała: 

 • twoich danych,
 • ewentualnych danych twoich kontrahentów,
 • danych objętych tajemnicą twojego przedsiębiorstwa, które zostaną przez ciebie wskazane we wniosku. 

Pamiętaj! Nie możesz żądać usunięcia z publikacji twojej Wiążącej Informacji Stawkowej w EURECE wszystkich danych w niej zawartych. 

Przejdź do wyszukiwarki wiążących informacji stawkowych.

Po uzyskaniu decyzji WIS musisz kontrolować czy decyzja pozostaje wiążąca. Jeśli okaże się, że przepisy, na podstawie których została wydana, zostały zmienione, organ podatkowy z urzędu lub na twój wniosek będzie mógł zmienić lub uchylić decyzję WIS.

WIS może stać się nieprawidłowa w wyniku:

 • przyjęcia zmiany w Nomenklaturze scalonej (CN)
 • przyjęcia przez Komisję Europejską środków, w celu określenia klasyfikacji taryfowej towarów
 • niezgodności z interpretacją Nomenklatury scalonej, wynikającą z przepisów prawa europejskiego.

Ważne! Decyzje zmieniające lub uchylające wydane wcześniej decyzje WIS są zamieszczane w Systemie Informacji celno-Skarbowej EUREKA.

Ile zapłacisz

 • Usługa jest bezpłatna. Jeżeli do rozpatrzenia wniosku konieczne będzie dokonanie dodatkowych badań lub analiz, będziesz zobowiązany uiścić opłatę z tego tytułu, w wysokości i terminie określonym w wezwaniu organu. Opłatę wnieś na rachunek bankowy Krajowej Informacji Skarbowej (konto zabezpieczeń)
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać ją na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej (konto opłaty skarbowej). W tytule wpłaty wskaż, że jest to opłata skarbowa od pełnomocnictwa.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Decyzja WIS jest wydawana w terminie do 3 miesięcy od dnia, w którym Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej otrzymał twój wniosek. 

Termin 3 miesięcy może ulec wydłużeniu, jeśli wniosek będzie wymagał uzupełnienia (w postaci np. dostarczenia próbki towaru) lub gdy konieczne będzie przeprowadzenie specjalistycznych badań lub analiz.

Uwaga! Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej złożone przed 1 stycznia 2024 roku są rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującymi do 31 grudnia 2023 roku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją WIS, masz 14 dni kalendarzowych na złożenie odwołania.

Jeśli zamiast decyzji WIS otrzymałeś postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, a nie zgadzasz się z powodem wydania postanowienia, masz 7 dni kalendarzowych na złożenie zażalenia.

W przypadku postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, możesz też ponownie złożyć kompletny wniosek o wydanie WIS.

Zażalenie na postanowienie lub odwołanie od decyzji w sprawie WIS złóż do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Warto wiedzieć

Więcej informacji na temat WIS znajdziesz na stronie Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy ta strona była przydatna?