Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Jesteś przedsiębiorcą? Zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru, np. adres twojej siedziby? A może zatrudniłeś nowych diagnostów? Jeśli tak, to musisz zmienić swój wpis w rejestrze. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy złożyć wniosek o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru złóż w przypadku zmiany:

 • nazwy twojej firmy,
 • adresu siedziby albo twojego miejsca zamieszkania,
 • numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 • adresu twojej stacji kontroli pojazdów,
 • zakresu badań, jakie zamierzasz przeprowadzać,
 • imion i nazwisk zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.

Podmioty, które powinny poinformować o zmianie danych wpisanych do rejestru

O zmianie danych w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów powinny informować:

 • szkoły lub centra kształcące w zawodach związanych z naprawą i eksploatacją pojazdów,
 • jednostki organizacyjne służb podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub Ministra Infrastruktury,
 • jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 • jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym zmieniły się dane.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe

Jeśli prowadzisz stacje kontroli pojazdów w różnych powiatach (lub miastach na prawach powiatu), powiadom o zmianie danych odpowiednie starostwa (lub miasta na prawach powiatu).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Oświadczenie powinno brzmieć:

Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”.

2. Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego miejsce zamieszkania albo siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem zapłacenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Wniosek złóż w ciągu 14 dni – licząc od dnia, w którym zmieniły się dane.

 1. Urząd sprawdzi, czy złożyłeś wszystkie dokumenty

Urząd sprawdzi, czy złożyłeś dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury. Jeśli wniosek ma braki urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. W przypadku, gdy ich nie uzupełnisz, urząd nie dokona zmiany danych.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty za wpis do rejestru, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to termin od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd odmówi ci zmiany wpisu.

 1. Urząd zmieni dane w rejestrze działalności regulowanej

Jeśli wniosek spełnia wszystkie wymagania, to starostwo (albo urząd miasta na prawach powiatu) zmieni wpis w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Gdy z analizy wniosku wynika, że nie można dokonać zmiany wpisu, to urząd wyda ci decyzję o odmowie zmiany wpis w rejestrze.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o zmianie wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Starosta (albo urząd miasta na prawach powiatu) wyda ci zaświadczenie z urzędu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

W przypadku rozszerzenia zakresu działalności regulowanej: 206 zł – czyli 50% stawki za wpis do rejestru działalności regulowanej.

Jeżeli zmiana dotyczy tylko aktualizacji danych zawartych we wniosku o wpis – brak opłat.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa (albo urzędu miasta na prawach powiatu) do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Czy ta strona była przydatna?