Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj uprawnienia budowlane w izbie inżynierów budownictwa

Masz odpowiednie wykształcenie techniczne i chcesz wykonywać projekty budowlane, być kierownikiem budowy albo sprawować nadzór autorski lub inwestorski? Potrzebne ci będą do tego uprawnienia budowlane. Dowiedz się, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie to działalność związana z fachową oceną zjawisk technicznych lub samodzielnym rozwiązywaniem zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obejmuje:

 • projektowanie, sprawdzenie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz kontrolę i nadzór nad wytwarzaniem tych elementów
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowią także podstawę do kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych, a także do wykonywania nadzoru inwestorskiego. Ponadto uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi umożliwiają sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Jakie uprawienia można uzyskać w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

W Polsce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie osoby, które mają uprawnienia budowlane, potwierdzone decyzją organu samorządu zawodowego.

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadają uprawnienia budowlane w specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej, wyburzeniowej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach tych specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane.

Uwaga! Jeśli chcesz wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, oprócz posiadania uprawnień budowlanych, musisz być także członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa – Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Członkostwo możesz uzyskać, jeśli złożysz wniosek o wpis na listę członków izby właściwej dla twojego miejsca zamieszkania.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis na listę członków izby inżynierów budownictwa.

Jakie są zasady postępowania o nadanie uprawnień budowlanych

Postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych zgodnie z ustawą Prawo budowlane składa się z dwóch etapów:

 • kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności
 • egzaminu pisemnego i ustnego ze znajomości obowiązujących przepisów prawa, procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu i ustnej. Obejmuje on sprawdzenie znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej.

Postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzanie egzaminów na uprawnienia budowlane oraz wydawanie decyzji w sprawie nadawania uprawnień budowlanych, należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych powołanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa.

Wyjątkiem są uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, które nadawane są przez okręgowe izby architektów.

Przeczytaj, jak uzyskać uprawnienia architekta.

Zasady postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych.

Przejdź do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Co jest potrzebne, aby uzyskać uprawnienia budowlane

 • do projektowania bez ograniczeń:
  • ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
  • odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
  • odbycia rocznej praktyki na budowie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie:
  • ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności
  • odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów,
  • odbycia rocznej praktyki na budowie
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
  • ukończenia studiów drugiego lub pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
  • odbycia odpowiednio półtorarocznej lub trzyletniej praktyki na budowie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  • ​ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności lub studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności, lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności, lub
  • posiadania tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika w zawodach związanych z budownictwem w zakresie odpowiednim dla danej specjalności
  • odbycia praktyki na budowie w odpowiednim wymiarze:
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń:
  • ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności
  • odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
  • odbycia półtorarocznej praktyki na budowie
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie:
  • ukończenia: studiów pierwszego stopnia na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub studiów drugiego stopnia na kierunku pokrewnym dla danej specjalności,
  • odbycia rocznej praktyki przy sporządzaniu projektów
  • odbycia półtorarocznej praktyki na budowie.

Dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń, posiadających już uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w tej specjalności, nie jest wymagane odbycie praktyki przy sporządzaniu projektów, a także na budowie. W przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień do projektowania i kierowania robotami budowlanymi okres praktyki liczy się odrębnie.

Uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności pozwalają na sporządzanie projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie tej specjalności.

Jakie są wymagania co do praktyki zawodowej

Jednym z warunków uzyskania uprawnień budowlanych jest odbycie praktyki zawodowej. Praktykę trzeba odbyć po uzyskaniu dyplomu ukończenia wyższej uczelni lub po uzyskaniu tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Praktyka powinna być potwierdzona przez osobę wpisaną na listę członków izby, posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Zakres praktyki zawodowej powinien być zgodny z zakresem specjalności uprawnień budowlanych, o które się ubiegasz.

Praktyka zawodowa na budowie może polegać na:

 • pracy polegającej na bezpośrednim uczestnictwie w pracach projektowych albo na pełnieniu funkcji technicznej na budowie pod kierownictwem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane, a w przypadku praktyki odbywanej za granicą pod kierunkiem osoby posiadającej uprawnienia odpowiednie w danym kraju
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego (dwa lata pracy przy wykonywaniu czynności inspekcyjno-kontrolnych uznaje się za rok pracy na budowie)
 • pracy w organach administracji rządowej albo jednostkach samorządu terytorialnego, realizującego zadania zarządcy drogi publicznej, a także pracy u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym, działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającej na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującej konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej ogłasza, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu:

 • termin egzaminu
 • termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
 • wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie.

Informacje te znajdziesz na stronach internetowych właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Przejdź do listy okręgowych izb inżynierów budownictwa z danymi kontaktowymi.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

Złóż wniosek do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej dla twojego miejsca zamieszkania.

Ile zapłacisz

1200,00 zł – opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej do:

 • projektowania bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

1800,00 zł – opłata z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

Gdzie zapłacić: opłatę z tytułu kwalifikowania wpłać na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

Kiedy zapłacić: opłatę za postępowanie kwalifikacyjne zapłać wraz z wnioskiem o nadanie uprawnień budowlanych. Opłata ta nie podlega zwrotowi.

Uwaga! Wysokość opłat może ulegać corocznej zmianie. Informacje o opłatach można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub na stronach okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W przypadku praktyki odbytej przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz powinien zawierać wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Dołącz do wniosku odpis tylko jednego z dokumentów:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza
 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów, powinien być potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni.

Formularz osobowy powinien zawierać wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych. Wzór formularza znajdziesz w załączniku nr 2 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania uprawnień budowlanych.

Jeżeli odbywałeś praktykę zawodową przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – dołącz do wniosku zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej, ze wskazaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki z zakresu danej specjalności przy projektowaniu lub budowie obiektów budowlanych.

Jeżeli odbyłeś praktykę za granicą – dołącz do wniosku zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej za granicą wydanym przez kierownika jednostki, w której była odbywana ta praktyka zawodowa, potwierdzone przez osobę pod kierunkiem której była odbywana ta praktyka.

Jeżeli odbyłeś praktykę przed 1 stycznia 1995 roku – dołącz do wniosku zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez jednostkę, w której praktyka zawodowa była odbywana.

Jeżeli ukończyłeś studia prowadzone zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – dołącz do wniosku zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Termin

Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej ogłasza, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu:

 • termin egzaminu
 • termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych
 • wykaz przepisów obowiązujących na egzaminie.

Informacje te znajdziesz na stronach internetowych właściwych okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Przejdź do listy okręgowych izb inżynierów budownictwa z danymi kontaktowymi.

 1. Okręgowa izba sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki, na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów, okręgowa komisja kwalifikacyjna wyśle ci pismo wzywające do ich usunięcia. Na poprawki będziesz mieć 30 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz pismo.

Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu.

 1. Twój wniosek z załącznikami zostanie sprawdzony w postępowaniu kwalifikacyjnym

Okręgowa komisja kwalifikacyjna dokonuje kwalifikowania wykształcenia (jako odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności) oraz praktyki zawodowej z jednoczesną oceną tej praktyki na podstawie złożonych dokumentów.

Kierunki studiów odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności uprawnień budowlanych, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykaz zawodów związanych z budownictwem, które służą do stwierdzenia zgodności uzyskanego tytułu zawodowego technika lub mistrza albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, jest zawarty w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wymóg ukończenia studiów na kierunku odpowiednim lub pokrewnym dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych jest spełniony, jeżeli:

 • nazwa kierunku studiów jest zgodna z określeniem zakresu kierunku studiów, wskazanym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
 • informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni wskazują, iż nie mniej niż jedna trzecia programu studiów określonego w punktach ECTS lub liczbie godzin zajęć obejmuje zajęcia kształtujące wiedzę i umiejętności odnoszące się do zakresu kierunku studiów.

Wymóg posiadania wiedzy i umiejętności jest spełniony, jeżeli:

 • nazwa specjalności określona w ramach kierunku studiów odpowiada zakresowi wiedzy i umiejętności dla danej specjalności uprawnień budowlanych
 • informacje zawarte w suplemencie do dyplomu albo wypisie z przebiegu studiów potwierdzonym przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni potwierdzają, że program studiów obejmuje zajęcia w tym zakresie.

Wykształcenie uzyskane za granicą i uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, którego kierunek jest określany w sposób odbiegający od przyjętego w rozporządzeniu, jest rozpatrywane i kwalifikowane przez izbę indywidualnie. Komisja bierze pod uwagę program kształcenia, jako wykształcenie odpowiednie lub pokrewne dla danej specjalności.

Kwalifikowanie odbytej praktyki zawodowej odbywa się na podstawie:

 • załączonego do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej
 • zaświadczenia wydanego przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego potwierdzającego praktykę odbytą przy budowie lub projektowaniu obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych (w jednostce organizacyjnej podległej Ministerstwu Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych)
 • zaświadczenia o praktyce odbytej za granicą wydanego przez kierownika jednostki, w której się ona odbywała. Powinno ono być poświadczone przez osobę nadzorującą, posiadającą uprawnienia odpowiednie w danym kraju.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna może zażądać od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego, autora projektu lub inwestora przedstawienia prac projektowych wykonanych w ramach praktyki zawodowej lub potwierdzenia zakresu prac budowlanych, w których uczestniczyłeś.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu, w przypadku, gdy:

 • nie uzupełnisz wniosku w terminie lub uzupełnione dokumenty nadal nie będą kompletne
 • twoje wykształcenie lub praktyka zawodowa nie odpowiada wymaganiom wynikającym z przepisów
 • w książce praktyki zawodowej lub zaświadczeniu potwierdzającym odbycie praktyki za granicą podane zostały nieprawdziwe lub fałszywe dane.

 1. Dostaniesz zawiadomienie o dopuszczeniu do egzaminu i o terminie egzaminu

Pozytywny wynik pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane.

Okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej powiadomi cię o dopuszczeniu do egzaminu i o terminie tego egzaminu. Zawiadomienie doręczane jest przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Otrzymasz zawiadomienie co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem egzaminu.

 1. Przystąp do części pisemnej egzaminu na uprawnienia budowlane

W zależności od posiadanego wykształcenia i odbytej praktyki zawodowej egzamin jest przeprowadzany:

 • na uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności
 • na uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności
 • na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Egzamin pisemny odbywa się we wszystkich okręgowych komisjach kwalifikacyjnych w tym samym terminie, na podstawie tych samych testów.

Ważne! Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, egzamin jest ograniczony wyłącznie do zagadnień nieobjętych zakresem egzaminu, obowiązującym przy ubieganiu się o posiadane uprawnienia budowlane. Dotyczy to osób, które uzyskały uprawnienia po 31 grudnia 1994 roku.

Egzamin pisemny przeprowadzony jest w formie testu. Pytania egzaminacyjne są przygotowywane odrębne dla każdego rodzaju uprawnień i specjalności. Liczba pytań testowych zależy od rodzaju i zakresu uprawnień (od 30 do 90). 

W przypadku negatywnego wyniku części pisemnej, nie możesz przystąpić do części ustnej egzaminu. Zostaniesz o tym poinformowany w decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Komisja określi termin, po upływie którego możesz ponownie przystąpić do egzaminu. Ten termin nie może być krótszy niż 3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o negatywnym wyniku egzaminu.

Uwaga! Pozytywny wynik części pisemnej egzaminu jest ważny przez okres 3 lat od dnia jego uzyskania.

Lista osób, które zdały egzamin pisemny wywieszana jest w siedzibie okręgowej izby inżynierów budownictwa, a także zamieszczana na stronie internetowej tej izby. Zwyczajowo osoby te informowane są także telefonicznie o pozytywnie zakończonej pisemnej części egzaminu. Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być dokonana ocena pisemnej części egzaminu. Zależy to między innymi od liczby osób, które w nim uczestniczyły

Ile zapłacisz

1200,00 zł – opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych do:

 • projektowania bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

1800,00 zł – opłata z tytułu przeprowadzenia egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych do:

 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

Gdzie zapłacić: opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wpłać na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

Kiedy zapłacić: opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu zapłać po otrzymaniu zawiadomienia o dopuszczeniu do egzaminu.

Uwaga! Wysokość opłat może ulegać corocznej zmianie. Informacje o opłatach można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub na stronach okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Opłata za egzamin może zostać zwrócona w przypadku usprawiedliwionego:

 • niestawienia się na egzamin
 • odstąpienia od egzaminu.

Termin

Egzamin przeprowadzany jest ci najmniej dwa razy w roku. Część pisemna odbywa się we wszystkich okręgowych izbach jednocześnie. Wnioskodawca powinien zostać zawiadomiony o terminie egzaminu, co najmniej miesiąc przed tym terminem.

 1. Przystąp do części ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane

Termin egzaminu ustnego podawany jest najczęściej na tablicy ogłoszeń okręgowej izby inżynierów budownictwa wraz z wynikami egzaminu pisemnego. W szczególnych przypadkach możesz ubiegać się o przesunięcie tego terminu.

Podczas egzaminu odpowiadasz na pytania zawarte w wylosowanym zestawie pytań. Liczba i zakres pytań zależy od rodzaju i zakresu uprawnień budowlanych, o które ubiegasz. Na egzaminie możesz posługiwać się tekstami aktów prawnych i Polskich Norm. W przypadku niejasności przy udzielonej odpowiedzi, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego członkowie mogą zadawać ci dodatkowe pytania, nawiązujące do tematu wylosowanego pytania.

Podsumowanie wyników egzaminu następuje na posiedzeniu niejawnym zespołu egzaminacyjnego. Zostaje ono odnotowane w protokole z przebiegu egzaminu na uprawnienia budowlane, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminacyjnego. Wyniki egzaminu zostaną ci podane bezpośrednio posiedzeniu albo w innym dniu, jeśli liczba kandydatów była duża.

Jeśli wynik egzaminu jest pozytywny, zespół egzaminacyjny wystąpi do przewodniczącego komisji z wnioskiem o nadanie ci uprawnień budowlanych w określonym zakresie.

Jeśli nie zdasz egzaminu ustnego, okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych. W decyzji tej podany będzie termin, po upływie którego możesz ponownie przystąpić do części ustnej egzaminu. Termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Ile zapłacisz

700,00 zł – opłata z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych do:

 • projektowania bez ograniczeń
 • projektowania w ograniczonym zakresie
 • kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie.

1000,00 zł – opłata z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych do:

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie. 

Gdzie zapłacić: opłatę z tytułu przeprowadzenia egzaminu wpłać na rachunek bankowy właściwej miejscowo okręgowej izby inżynierów budownictwa. 

Uwaga! Wysokość opłat może ulegać corocznej zmianie. Informacje o opłatach można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub na stronach okręgowych izb inżynierów budownictwa.

Opłata obowiązuje cię tylko, jeśli ponownie przystępujesz do części ustnej egzaminu. 

Termin

Termin ustala przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Podawany jest on na tablicy ogłoszeń okręgowej izby inżynierów budownictwa.

 1. Otrzymasz uprawnienia budowlane

Okręgowa komisja kwalifikacyjna wyda – zgodnie z wynikiem egzaminu – decyzję o:

 • nadaniu uprawnień budowlanych w specjalności określonego rodzaju i w określonym zakresie
 • odmowie nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym wynikiem części pisemnej egzaminu
 • odmowie nadania uprawnień budowlanych w związku z negatywnym wynikiem części ustnej egzaminu.

Osoby, które nie uzyskały pozytywnego wyniku części pisemnej albo ustnej egzaminu, mogą ponownie przystąpić do egzaminu – w całości lub tylko do części ustnej – po złożeniu wniosku o ponowne przystąpienie do egzaminu oraz po zapłaceniu odpowiednich opłat.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

 1. Zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Niezwłocznie po dniu, w którym decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych stała się ostateczna, okręgowa komisja kwalifikacyjna przekaże dane identyfikujące uprawnienia budowlane do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – eCRUB.

Rejestr prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB) w formie elektronicznej.

Celem eCRUB jest umożliwienie urzędom sprawdzenia uprawnień danej osoby bez uzyskiwania kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do właściwego organu o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte. W takim przypadku postępowanie jest zawieszane do czasu usunięcia nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji.

Uwaga! Osoby, które nabyły uprawnienia budowlane przed dniem 1 stycznia 1995 roku są wpisywane do rejestru jedynie na swój wniosek. Osoba taka, jeśli jest członkiem izby samorządu zawodowego, może wystąpić do właściwej okręgowej komisji kwalifikacyjnej izby samorządu zawodowego z wnioskiem o przekazanie ich danych do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Dokumenty

Termin

W aktach prawnych nie ma terminu, w którym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ma dokonać wpisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie ma określonego terminu, w którym ma zostać przeprowadzone postępowanie o nadanie uprawnień budowlanych.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydanej w toku postępowania o nadanie uprawnień budowlanych, możesz się odwołać do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Odwołanie złóż za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Sprawdź zakres uprawnień budowalnych poszczególnych specjalności

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:

 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu, o kubaturze do 1000 m3 oraz:
  • wysokości do 12 m nad poziomem terenu, do 3 kondygnacji nadziemnych i o wysokości kondygnacji do 4,8 m
  • posadowionego na głębokości do 3 m poniżej poziomu terenu, bezpośrednio na stabilnym gruncie nośnym
  • przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m
  • niezawierającego elementów wstępnie sprężanych na budowie
  • niewymagającego uwzględniania wpływu eksploatacji górniczej.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej:

 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów, droga dla ruchu i postoju statków powietrznych oraz przepust.
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga wewnętrzna, w rozumieniu przepisów o drogach publicznych, z wyłączeniem drogowych obiektów inżynierskich oprócz przepustów; droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i postoju statków powietrznych.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej:

 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: drogowy obiekt inżynierski w rozumieniu przepisów o drogach publicznych; kolejowy obiekt inżynieryjny: most, wiadukt, przepust, ściany oporowe, tunele liniowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej do projektowania bez ograniczeń uprawniają również do obliczania światła mostów i przepustów
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak jednoprzęsłowy obiekt mostowy o przęśle wykonanym z zastosowaniem prefabrykatów i rozpiętości do 21 m, posadowiony na stabilnym gruncie oraz przepust

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej:

 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyłączeniem obiektów budowlanych, sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych przeznaczonych dla kolei, oraz urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie kolejowych obiektów budowlanych uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: stacje, linie kolejowe, bocznice kolejowe i inne budowle kolejowe w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem linii kolejowych przystosowanych do prędkości większych niż 200 km/h.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym

 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej bez ograniczeń w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym w odniesieniu do urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie.
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w ograniczonym zakresie w zakresie sterowania ruchem kolejowym uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, z wyjątkiem stacji wyposażonych w ponad 50 rozjazdów i linii kolejowych w zakresie blokad samoczynnych.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej:

 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie morskich budowli hydrotechnicznych oraz budowli hydrotechnicznych tymczasowych i stałych, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
 • uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowli hydrotechnicznych IV klasy ważności, a w przypadku budowli morskich IV klasy chronionego obszaru, w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, oraz przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej wyburzeniowej:

 • bez ograniczeń uprawniają do projektowania robót rozbiórkowych lub kierowania tymi robotami budowlanymi, związanymi z użyciem materiałów wybuchowych.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną, w odniesieniu do obiektu budowlanego, takiego jak lokalne linie i instalacje.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami i instalowaniem tych urządzeń dla obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych:

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania obiektu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi przy wykonywaniu instalacji wraz z przyłączami o napięciu do 1 kV w obiektach budowlanych o kubaturze do 1000 m3.

Czy ta strona była przydatna?