Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w izbie inżynierów budownictwa

Chcesz zostać rzeczoznawcą budowlanym? Taki tytuł nadaje Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Poniżej dowiesz się, jak go uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rzeczoznawcą budowlanym możesz zostać, jeśli:

 • korzystasz z pełni praw publicznych
 • posiadasz:
  • tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta
  • uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  • co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem
  • znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem
 • jesteś członkiem właściwej izby samorządu zawodowego

Jeśli spełniasz te warunki to musisz:

 • uzyskać decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz
 • zostać wpisany na listę rzeczoznawców budowlanych prowadzoną przez Krajową Izbę Inżynierów Budownictwa.

Decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego wyda ci Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby inżynierów budownictwa

Wniosek wraz z załącznikami złóż w okręgowej izbie inżynierów budownictwa właściwej dla miejsca twojego zamieszkania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór decyzji określony jest w załączniku do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego uchwalonego przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj uprawnienia budowlane w izbie inżynierów budownictwa
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Do wniosku dołącz odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Nie masz obowiązku korzystać z wzorów formularzy przygotowanych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.

2. Dokument potwierdzający praktykę zawodową powinien wykazać twoją 10-letnią praktykę w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Praktykę oraz znaczący dorobek praktyczny potwierdź dokumentami, zeznaniami świadków – w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych. Może to być również zaświadczenie wydane przez kierownika jednostki, w której odbywałeś praktykę zawodową. Zaświadczenie to powinno zawierać wyszczególnienie projektów budowlanych albo obiektów budowlanych, przy których projektowaniu albo realizacji odbywałeś praktykę. Okresy odbycia praktyki zawodowej powinny zawierać daty jej rozpoczęcia i ukończenia przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, wraz z określeniem charakteru wykonywanych czynności (pełnioną funkcją techniczną).

3. Złóż dowody posiadania znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem. Znaczący dorobek praktyczny powinien obejmować twórcze osiągnięcia w zakresie objętym rzeczoznawstwem, zgodnie z posiadaną przez ciebie specjalnością uprawnień budowlanych. Powinien on dotyczyć w szczególności autorstwa (współautorstwa) wdrożonych do praktyki nowych prac i znaczących rozwiązań:

 • projektowych w obiektach budowlanych (w zakresie konstrukcji lub instalacji i sieci sanitarnych czy elektroenergetycznych), przez twórczą adaptację istniejących rozwiązań, mających istotne znaczenie w poprawności zastosowania warunków technicznych i postępu technicznego,
 • wykonawczych w realizacji obiektów budowlanych dotyczących technologii i organizacji robót,
 • badawczo-technicznych powodujących modernizację technologii w robotach budowlanych, w uruchomieniu produkcji nowych wyrobów budowlanych o podwyższonej jakości oraz energooszczędnych, które przyniosły gospodarce konkretnie, stwierdzone efekty ekonomiczne oraz przyczyniające się do zwiększenia ochrony środowiska – za które przyznane zostały nagrody państwowe lub wyróżnienia ministra budownictwa,
 • patentowych w formie wynalazków lub wzorów użytkowych w dziedzinie i zakresie specjalności uprawnień budowlanych i wnioskowanego rzeczoznawstwa budowlanego.

4. Znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem możesz udokumentować:

 • kartą znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych wraz z kopiami dokumentów stanowiących podstawę wpisu. Prawdziwość danych potwierdź własnoręcznym podpisem,
 • autoreferatem dwóch najważniejszych twórczych (wg ciebie) osiągnięć wdrożonych w praktyce zawodowej –  opisanych w zakresie omawianej problematyki (jeden projektowy, a drugi z realizacji obiektu budowlanego).

Dokumenty powinny pozwolić na ocenę twoich możliwości i umiejętności w sporządzaniu ekspertyz budowlanych wymagających szczególnej wiedzy i umiejętności specjalistycznych.

W karcie znaczącego dorobku praktycznego i osiągnięć zawodowych oraz w autoreferatach podaj:

 • ogólną charakterystykę osiągnięcia (wprowadzenie),
 • twój procentowy (%) udział w zespołowym osiągnięciu,
 • nazwiska współtwórców,
 • dane liczbowe charakterystyczne obiektu (wymiary, kubatura, powierzchnia, ilość kondygnacji) i inne,
 • zastosowaną technologię realizacji (tradycyjną, uprzemysłowioną, monolityczną, szkielet stalowy lub żelbetowy, itp.),
 • szczegółowy opis techniczny wybranego osiągnięcia zawodowego (projektu technicznego - dokumentacji lub zrealizowanego obiektu budowlanego),
 • rok i miejsce realizacji lub pierwszego wdrożenia,
 • ilość i miejsce pozostałych wdrożeń lub zastosowań jako osiągnięcie inżynierskie – kandydata na rzeczoznawcę budowlanego,
 • efekty techniczne, ilościowe i jakościowe osiągnięcia zawodowego,
 • efekty ekonomiczne zastosowań lub osiągnięcia, i ich rodzaj i zakres (jednorazowy lub w skali rocznej).
 1. Okręgowa izba sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

1. Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego prowadzonego w okręgowej komisji kwalifikacyjnej zapewnia właściwa okręgowa izba inżynierów budownictwa.

2. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje (spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz osób wpisanych na listę egzaminatorów tej komisji) Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej, który sprawdza kompletność złożonych dokumentów. Weryfikowana jest praktyka zawodowa oraz dowody potwierdzające istotny dorobek praktyczny w zakresie objętym wnioskiem o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Dla ustalenia zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany, komisja kwalifikacyjna może powoływać biegłych w celu wydania przez nich opinii o kwalifikacjach zawodowych kandydata na rzeczoznawcę budowlanego. Z posiedzenia zespołu kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Jeśli posiadasz tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, to jest on traktowany jako znaczący dorobek praktyczny. Do jego uznania wymagana jest pozytywna opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

3. W przypadku braków formalnych dokumentów, przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wezwie cię do ich uzupełnienia w podanym terminie. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów w terminie, to przewodniczący Komisji prześle wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Termin

Przepisy nie regulują terminu, w którym okręgowa komisja kwalifikacyjna okręgowej izby inżynierów budownictwa ma obowiązek sprawdzić kompletność i poprawność wniosku.

 1. Rozmowa z zespołem kwalifikacyjnym

Jeśli złożone dokumenty były kompletne lub uzupełniłeś je, to zostaniesz zaproszony na rozmowę. Przeprowadzi ją Specjalistyczny Zespół Kwalifikacyjny Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. Ma ona na celu:

 • ustalenie, czy spełniasz niezbędne warunki do otrzymania tytułu rzeczoznawcy budowlanego
 • określenie zakresu, w którym możesz korzystać z tytułu rzeczoznawcy

Ponadto, rozmowa ma na celu wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z wnioskiem. Najczęściej dotyczą one: o jaką specjalność i w jakim zakresie możesz wystąpić, a także, jak udokumentowałeś znaczący dorobek praktyczny. Przewodniczący Komisji powołuje skład orzekający (liczący co najmniej 3 osoby), który rozpatrzy twoją sprawę i zadecyduje o nadaniu lub odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Pamiętaj, że skład orzekający może przeprowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe. Z przeprowadzonej rozmowy sporządzony zostanie protokół. Zawiera on wnioski w sprawie możliwości przyznania ci tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz określenia zakresu wykonywania funkcji rzeczoznawcy budowlanego. Następnie, wniosek wraz z aktami zostanie przekazany do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zostaniesz o tym poinformowany. Jednocześnie okręgowa rada izby inżynierów budownictwa przekaże na rachunek bankowy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 600 zł z opłaty wniesionej przez ciebie.

Dokumenty

Termin

O miejscu i terminie rozmowy zostaniesz poinformowany pisemnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa oceni, czy może nadać ci tytuł rzeczoznawcy budowlanego

Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa powołuje skład orzekający w sprawie rozpatrzenia wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Skład orzekający może prowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe. W oparciu o nie, a także na podstawie posiadanych dokumentów dokonywana jest ocena merytoryczna wniosku. Z posiedzenia składu orzekającego sporządza się protokół.

Decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego

Jeśli spełniasz wszelkie wymagania dotyczące przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, to Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyda ci decyzję o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W przedmiotowej decyzji powinna być określona specjalność i zakres rzeczoznawstwa. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami budowlanymi. Tytuł rzeczoznawcy budowlanego nie może być nadany na więcej niż 10 lat. Jeśli nie spełniasz wymagań dotyczących przygotowania zawodowego niezbędnego do uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyda ci decyzję o odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w danej specjalności.

Decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego albo decyzja o odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego staje się ostateczna, jeżeli strony nie złożą odwołania w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyżej wymienionych decyzji.

Dokumenty

 1. Zostaniesz wpisany na listę rzeczoznawców budowlanych

Po wydaniu decyzji o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa wpisze cię na listę rzeczoznawców budowlanych. Otrzymasz informację o wpisie na listę rzeczoznawców. Zamieszcza się w niej następujące dane:

1) imiona i nazwisko;

2) adres zamieszkania;

3) numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) informację o wykształceniu i posiadanych stopniach naukowych lub tytule naukowym;

5) numer, datę i miejsce wydania decyzji;

6) podstawę prawną wydania decyzji;

7) numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych;

8) informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego;

9) określenie zakresu rzeczoznawstwa;

10) numer kancelaryjny;

11) pozycję na liście;

12) datę wpisu na listę;

13) datę wykreślenia z listy;

14) przyczynę wykreślenia z listy.


Uwaga

Udostępnieniu podlegają dane wymienione powyżej w pkt 1 i 5-13.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1200 zł – koszty postępowania kwalifikacyjnego o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Kwotę wpłać przed złożeniem wniosku, na rachunek bankowy właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa.

10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji. Kwotę wpłać przed złożeniem wniosku, na rachunek bankowy lub zapłać w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście.

Ile będziesz czekać

W aktach prawnych nie ma podanego terminu, w którym ma zostać przeprowadzone postępowanie o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego. W praktyce stosuje się przepisy k.p.a. Zatem twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji o nadaniu albo odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. W przypadku ponownego otrzymania decyzji o odmowie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego przysługuje ci skarga do właściwego sądu administracyjnego. Skargę złóż w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

Czy ta strona była przydatna?