Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Operator urządzeń technicznych – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii? Masz kwalifikacje do wykonywania zawodu regulowanego i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca (obywatel polski lub obywatel innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) ubiega się o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP), przy czym wnioskodawca musi udokumentować posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego, o którego uznanie się ubiega.

Do wykonywania następujących zawodów regulowanych:

1) obsługującego dźwigi

2) obsługującego dźwignice

3) konserwatora dźwigów

4) konserwatora dźwignic

5) operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

6) konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

7) napełniającego zbiorniki przenośne

wymagane jest posiadanie dokumentu odpowiadającego lub równoważnego zaświadczeniu kwalifikacyjnemu, o którym mowa w art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji wszczyna się na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje (np. wykształcenie, doświadczenie zawodowe), sporządzone w języku polskim lub wraz z kopią tłumaczenia na język polski dokonanego przez tłumacza przysięgłego.

Wnioskodawca składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty bezpośrednio do UDT w Warszawie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o uznanie kwalifikacji nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń. Wyznaczenie pełnomocnika nie jest konieczne, gdy doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera informacje dotyczące:

1) imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy;

2) obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy;

3) określenia zawodu regulowanego;

4) posiadanych kwalifikacji lub uprawnień;

5) ukończonego kształcenia regulowanego;

6) wykazu dokumentów dołączanych do wniosku.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Świadectwa i inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe powinny zawierać informacje o nazwie pracodawcy lub zleceniodawcy, rodzaju stosunku prawnego łączącego wnioskodawcę z pracodawcą lub zleceniodawcą, okresie zatrudnienia albo czasie trwania innej umowy, wymiarze czasu pracy, nazwie wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska i głównych obowiązkach.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wykształcenie.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wydany przez uprawniony podmiot w państwie wnioskodawcy, jeśli w państwie wnioskodawcy są wydawane tego rodzaju dokumenty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

  • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z kopią tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla przeprowadzenia postępowania UDT może wymagać kopii tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy.
  • Dokumenty wymienione powyżej należy złożyć w formie kopii. Oryginały dokumentów przedkłada się wyłącznie do wglądu.
  1. Potwierdzenie otrzymania wniosku

UDT zawiadamia wnioskodawcę o otrzymaniu wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

  1. Analiza formalna i merytoryczna złożonych dokumentów

UDT dokonuje weryfikacji formalnej wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych UDT wzywa do ich usunięcia w terminie wyznaczonym w wezwaniu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Podczas weryfikacji merytorycznej, UDT dokonuje sprawdzenia, do czego uprawniają nabyte przez wnioskodawcę za granicą kwalifikacje i czy są odpowiednie do wykonywania zawodu regulowanego, o którego uznanie ubiega się wnioskodawca. W uzasadnionych przypadkach UDT występuje o dodatkowe informacje do państwa członkowskiego UE, w którym dokument potwierdzający kwalifikacje został wydany lub do ośrodka wsparcia funkcjonującego w państwie członkowskim.

Po złożeniu pełnej dokumentacji przez wnioskodawcę i ocenie przedstawionych dokumentów, UDT stwierdza, że:

1. Wnioskodawca posiada odpowiednie kwalifikacje do uznania kwalifikacji zawodowych

lub

2. Wnioskodawca nie posiada odpowiednich kwalifikacji do uznania kwalifikacji zawodowych

albo

3. Wnioskodawca w celu uzyskania decyzji o uznaniu kwalifikacji musi odbyć staż adaptacyjny lub przystąpić do testu umiejętności z uwagi na:

a) zasadnicze różnice w kształceniu lub szkoleniu,

b) fakt, iż okres kształcenia lub szkolenia odbytego w państwie wnioskodawcy jest krótszy o co najmniej rok od okresu kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami w państwie przyjmującym,

c) istniejące rozbieżności między zakresem czynności zawodowych w danym zawodzie między państwem z którego osoba przybywa, a państwem przyjmującym.

W celu zniwelowania różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę, a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego, UDT wydaje postanowienie o konieczności przystąpienia do testu umiejętności lub odbycia stażu adaptacyjnego. Zapoznaj się ze szczegółowym opisem przebiegu stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności. W postanowieniu UDT określa program i długość stażu adaptacyjnego oraz szczegółowy zakres testu umiejętności, w szczególności w oparciu o:

1) świadectwa i dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe posiadane przez wnioskodawcę;

2) program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę;

3) okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego;

4) okres, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) zakres wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej;

6) różnice wynikające ze specyfiki uzyskiwania kwalifikacji i wykonywania wnioskowanego zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie, w którym wnioskodawca nabył kwalifikacje do jego wykonywania;

7) poziom ryzyka związanego z zagrożeniami występującymi przy wykonywaniu wnioskowanego zawodu regulowanego.

Program stażu i zakres tematyczny testu ustalane są indywidualnie dla każdego wnioskodawcy, z uwzględnieniem istniejących różnic pomiędzy kwalifikacjami posiadanymi przez wnioskodawcę a kwalifikacjami określonymi w przepisach dotyczących uprawnień do wykonywania zawodu regulowanego. Na postanowienie służy zażalenie.

  1. Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji

Decyzja o uznaniu kwalifikacji wydawana jest nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez UDT oceny przebiegu stażu adaptacyjnego lub wyniku testu umiejętności. W sprawie wydawania i doręczenia decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (z zastrzeżeniem przepisów ustawy).

Okres ważności decyzji UDT może ustalić mając na względzie terminy ważności określone w przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentach.

W przypadku negatywnej oceny przedłożonych dokumentów lub negatywnego wyniku testu umiejętności, lub sporządzenia negatywnej oceny stażu adaptacyjnego przez opiekuna stażu, UDT wydaje decyzję odmawiającą uznania kwalifikacji zawodowych. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Opłata wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania legitymacji. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł do 30 czerwca, a od 1 lipca 3600 zł.

Ile będziesz czekać

Decyzję dostaniesz w ciągu 3 miesięcy od kiedy złożysz wszystkie wymagane dokumenty. Termin ten może się wydłużyć o miesiąc w szczególnych przypadkach, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jeśli okaże się, że musisz odbyć staż adaptacyjny lub podejść do testu umiejętności, to termin wydania decyzji będzie zawieszony aż do dnia, w którym UDT otrzyma ocenę z przebiegu twojego stażu adaptacyjnego lub wynik twojego testu umiejętności.

Jak możesz się odwołać

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy KPA. Od otrzymania decyzji odmownej, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie.

Czy ta strona była przydatna?