Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Zamierzasz wywozić towary poza Unię Europejską i tam je przetwarzać, na przykład naprawiać, a przy powrotnym przywozie płacić cło tylko za usługi wykonane za granicą? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest uszlachetnianie bierne

Uszlachetnianie bierne to obok uszlachetniania czynnego jedna ze specjalnych procedur celnych.

Stosując procedurę uszlachetniania biernego możesz czasowo wywozić towary unijne poza obszar celny Unii Europejskiej i poddawać je procesom przetwarzania, na przykład obróbce, montażowi, naprawie. Następnie, przy przywozie przetworzonych produktów powstałych z tych towarów na obszar celny UE, możesz skorzystać z całkowitego lub częściowego zwolnienia z należności celnych przywozowych. 

Więcej informacji na temat procedury uszlachetniania biernego znajdziesz w materiale informacyjnym Ministerstwa Finansów.

Kto może złożyć wniosek

Aby skorzystać z procedury uszlachetniania biernego musisz uzyskać pozwolenie od organu celnego. Pozwolenie jest udzielane na wniosek, który może złożyć tylko osoba mająca siedzibę na obszarze celnym Unii Europejskiej.

Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

 • naruszyła w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego lub podatkowego
 • zalega z płatnościami cła oraz podatkami
 • prowadzone jest wobec niej egzekucja lub postępowanie upadłościowe
 • nie zapewnia prawidłowego wykonywania procesów uszlachetniania, na przykład naruszyła terminy poprzedniego pozwolenia.

Kiedy wniosek nie jest potrzebny

W niektórych przypadkach wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego możesz przygotować na podstawie zgłoszenia celnego. Jest to tak zwana skrócona forma wniosku. Możesz ją zastosować, gdy wnioskiem o uszlachetnienie bierne mają być objęte towary inne niż towary i produkty wrażliwe.

Uwaga! Zgłoszenie celne nie może zostać uznane za wniosek o udzielenie pozwolenia, jeśli:

 • stosowane jest zgłoszenie uproszczone
 • stosowana jest odprawa scentralizowana
 • stosowany jest wpis do rejestru zgłaszającego
 • wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego
 • wniosek dotyczy stosowania towarów ekwiwalentnych 
 • właściwy organ celny powiadamia zgłaszającego, że wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych
 • wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia z mocą wsteczną.

Kiedy nie można stosować uszlachetnianie biernego

Procedury uszlachetniania biernego nie możesz zastosować do:

 • towarów, których wywóz wiąże się ze zwrotem lub umorzeniem należności celnych przywozowych
 • towarów, które przed wywozem zostały dopuszczone do obrotu z zastosowaniem zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na ich końcowe przeznaczenie, tak długo jak cele tego końcowego przeznaczenia nie zostały osiągnięte, chyba że towary te muszą zostać poddane naprawie
 • towarów, których wywóz wiąże się z udzieleniem refundacji wywozowych.

Jeżeli celem procedury uszlachetniania biernego jest naprawa, towary czasowo wywożone muszą być zdatne do naprawy, a sama procedura nie może zostać wykorzystana do podniesienia wydajności technicznej towarów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed planowanym wywozem towarów unijnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek (który nie został sporządzony na podstawie zgłoszenia celnego) złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego według miejsca, w którym są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne.

Z upoważnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku może być prowadzone w delegaturze urzędu celno-skarbowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o udzielenie pozwolenia na uszlachetnienie bierne

Wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie – przez Biznes.gov.pl. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Termin

Wniosek złóż przed planowanym wywozem towarów unijnych.

 1. Dostaniesz pozwolenie na uszlachetnianie bierne

Urząd wyda ci pozwolenie maksymalnie na 5 lat. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), ten termin nie może przekroczyć 3 lat.

Jeśli urząd miałby wydać niekorzystną decyzję, wcześniej powiadomi cię o podstawachcię o podstawach planowanego rozstrzygnięcia. Urząd da ci możliwość przedstawienia twojego stanowiska w wyznaczonym terminie, zazwyczaj nie krótszym niż 30 dni. Po upływie tego terminu urząd powiadomi cię o wydanej decyzji.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Jeśli pozwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, otrzymasz je w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia wniosku o udzielenie pozwolenia.

Jeśli pozwolenie obejmuje jedno państwo członkowskie, otrzymasz je w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku o udzielenie pozwolenia.

Termin może być wydłużony, na przykład jeśli zachodzi konieczność sprawdzenia warunków ekonomicznych na poziomie unijnym.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, możesz się od niej odwołać do dyrektora izby administracji skarbowej. W odwołaniu wskaż zarzuty przeciw decyzji, podaj z czym się nie zgadzasz oraz wskaż dowody. Masz na to 14 dni od dnia, w którym doręczono ci decyzję.

Warto wiedzieć

Ewidencja

Stosowanie procedury uszlachetniania biernego wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, która jest zatwierdzana przez organ celny. Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji, na przykład jej wygląd ustal z właściwym urzędem celno-skarbowym.

Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury uszlachetniania biernego.

W szczególności dotyczy to:

 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą
 • statusu celnego towarów
 • charakteru operacji przetwarzania jakim podlegają towary.

Standardowa wymiana i uprzedni przywóz

Procedura uszlachetniania biernego może być również stosowana z wykorzystaniem dwóch rozwiązań szczególnych: standardowej wymiany oraz tak zwanego uprzedniego przywozu.

W systemie standardowej wymiany, zamiast przywieźć produkt „naprawiony”, możesz przywieźć do UE odpowiedni produkt zastępczy, zamienny.

Produkt zamienny musi posiadać ten sam ośmiocyfrowy kod Nomenklatury Scalonej, takie same parametry techniczne i taką samą jakość handlową – jak towar wadliwy, w przypadku gdyby ten ostatni został poddany przewidzianej naprawie.

Oznacza to również, że jeśli towary wadliwe były używane przed wywozem, to produkty zamienne również muszą być produktami używanymi. Ten wymóg nie będzie obowiązywał, jeśli produkt zamienny został wydany nieodpłatnie w ramach gwarancji lub ze względu na istnienie wady materiałowej lub fabrycznej.

Procedura z zastosowaniem uprzedniego przywozu pozwala natomiast przywieźć na obszar celny UE produkty zamienne jeszcze przed wywozem towarów wadliwych do naprawy. Przy stosowaniu uprzedniego przywozu produktów zamiennych musisz złożyć zabezpieczenie pokrywające kwotę należności celnych przywozowych, która byłaby wymagana, gdyby towary wadliwe nie zostały wywiezione w terminie 2 miesięcy. Termin ten liczy się od dnia przyjęcia przez organy celne zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu produktów zamiennych.

Przykład

Jedyny komputer, który ma twoja firma zepsuł się. Wywóz i naprawa tego sprzętu zajmie dużo czasu, dlatego aby firma mogła funkcjonować bez przestoju, możesz zamówić przekazanie w ramach realizacji zobowiązań gwarancyjnych sprawnego komputera przed faktycznym wywozem zepsutego. Jeśli w ciągu 2 miesięcy nie odeślesz uszkodzonego komputera, to powstanie dług celny w odniesieniu do przywiezionego komputera.

Zarówno system standardowej wymiany, jak i system uprzedniego wywozu wymagają uzyskania pozwolenia na procedurę uszlachetniania biernego. W pozwoleniu tym wskazane zostanie, który ze sposobów realizacji procedury będzie miał miejsce w twoim przypadku.

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu pozwolenia, a mogących wpływać na jego dalsze obowiązywanie lub na jego treść.

Czy ta strona była przydatna?