Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne

Chcesz wybudować pomost, staw albo inne urządzenie wodne? A może planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą mieć wpływ na stan wód? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Sprawdź, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie inwestycje wymagają pozwolenia wodnoprawnego

Inwestycje związane z korzystaniem z wód co do zasady wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego od odpowiedniej jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Wody Polskie). Te jednostki to nadzory wodne i zarządy zlewni. Niektóre czynności i inwestycje wystrarczy zgłosić do nadzoru wodnego. Są też takie, które nie wymagają żadnych formalności.

Musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jeśli planujesz:

 • usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód
 • szczególne korzystanie z wód, na przykład odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw. Przy czym będzie to korzystanie wykraczające poza zakres korzystania zwykłego i powszechnego – jednocześnie niemieszczące się w katalogu czynności kwalifikowanych jako usługi wodne
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów
 • wykonanie urządzeń wodnych
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (na przykład rzek, strumieni, potoków)
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Uwaga! Jeżeli nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego, skontaktuj się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca, gdzie planujesz inwestycję.

Jakie urządzenia wodne wymagają pozwolenia wodnoprawnego

Musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne jeśli planujesz wykonać:

 • urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy
 • sztuczne zbiorniki usytuowane na wodach płynących oraz obiekty związane z tymi zbiornikami
 • stawy, w szczególności stawy rybne oraz stawy przeznaczone do oczyszczania ścieków albo rekreacji (z wyłączeniem stawów o powierzchni nieprzekraczającej 5000 metrów kwadratowych i głębokości nieprzekraczającej 3 metry od naturalnej powierzchni terenu – te wymagają zgłoszenia wodnoprawnego). Stawy objęte obowiązkiem pozwolenia nie mogą być napełniane w ramach usług wodnych, a wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi. Zasięg oddziaływania takiego stawu nie może wykraczać poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz wód podziemnych
 • obiekty energetyki wodnej
 • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, ziemi lub do urządzeń wodnych
 • stałe urządzenia służące do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów wodnych
 • urządzenia służące do chowu ryb lub innych organizmów wodnych w wodach powierzchniowych
 • mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie
 • stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych

Ważne! Nadzór wodny może zakwalifikować jako urządzenia wodne również inne urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów.

Jakie czynności i urządzenia mogą wymagać pozwolenia wodnoprawnego

W przypadku niektórych inwestycji decyzję, czy pozwolenie jest wymagane, podejmuje właściwa jednostka Wód Polskich.

Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego na:

 • wykonanie urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych
 • wykonanie obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe
 • roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i stanu wód podziemnych poza granicami nieruchomości gruntowej, na której są prowadzone te roboty

Również odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, rozbiórka lub likwidacja tych urządzeń może wymagać pozwolenia wodnoprawnego. Wyjątkiem będą roboty związane z utrzymaniem tych urządzeń wodnych.

Jakie inwestycje na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią wymagają pozwolenia

Potrzebujesz pozwolenia wodnoprawnego, jeśli na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią planujesz:

 • lokalizowanie nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub nowych obiektów budowlanych
 • gromadzenie ścieków, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenie na tych obszarach przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania (pamiętaj, że wcześniej musisz uzyskać decyzję zwalniającą z zakazu takich działań).

W odpowiedniej jednostce Wód Polskich dowiesz się, czy inwestycja znajduje się na terenach szczególnego zagrożenia powodzią. W tym celu możesz też skorzystać z map Hydroportalu.

Jakie inwestycje wymagają zgłoszenia wodnoprawnego

Realizacja niektórych przedsięwzięć wymaga zgłoszenia wodnoprawnego, zamiast uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Sprawdź, jakie przedsięwzięcia wystarczy zgłosić.

Jeśli chcesz zrealizować przedsięwzięcie, które wymaga pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Które inwestycje nie wymagają zgłoszenia wodnoprawnego ani pozwolenia wodnoprawnego

Nie musisz załatwiać żadnych formalności, jeśli planujesz:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych
 • holowanie oraz spław drewna
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 metrów
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 metrów sześciennych na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe
 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • przechwytywanie wód opadowych lub roztopowych za pomocą urządzeń melioracji wodnych, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. 

Jak uzyskać przyrzeczenie pozwolenia wodnoprawnego

Przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego możesz złożyć wniosek o wydanie przyrzeczenia jego wydania. Taka promesa wydawana jest na co najmniej rok. W okresie jej ważności, jednostka Wód Polskich nie może odmówić ci wydania pozwolenia wodnoprawnego ani udzielić takiego pozwolenia innemu zakładowi. Zasady uzyskania przyrzeczenia są podobne do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Kto otrzyma pozwolenie wodnoprawne, jeśli jest kilku wnioskodawców

Jeżeli razem z tobą o pozwolenie wodnoprawne ubiega się kilka zakładów, których działalność wzajemnie się wyklucza z powodu stanu zasobów wodnych, pierwszeństwo w uzyskaniu pozwolenia mają zakłady zaopatrujące ludność w wodę do spożycia. Następnie zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji wód lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym. Dopiero w dalszej kolejności pozwolenie mogą uzyskać właściciele oraz posiadacze samoistni i zależni (na przykład najemcy lub dzierżawcy) innych obiektów, instalacji lub urządzeń infrastruktury krytycznej – czyli mającej znaczenie dla bezpieczeństwa gospodarki.

Uwaga! Będziesz mieć pierwszeństwo uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jesteś właścicielem urządzenia wodnego koniecznego do realizacji tego pozwolenia. Pamiętaj, że jako właściciel urządzenia wodnego możesz wskazać, który zakład ma pierwszeństwo przy uzyskaniu pozwolenia. Ale tylko wtedy, jeśli o pozwolenie nie ubiegają się zakłady, które będą pobierać wodę w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub zakłady, których korzystanie z wód przyczyni się do zwiększenia naturalnej lub sztucznej retencji lub poprawy stosunków biologicznych w środowisku wodnym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne, zanim przystąpisz do realizacji swojej inwestycji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • regionalne zarządy gospodarki wodnej
 • zarządy zlewni
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Wniosek złóż do nadzoru wodnego, który jest:

 • właściwy miejscowo
 • najbliżej miejsca, w którym chcesz zrealizować swoją inwestycję.

Aby znaleźć siedzibę właściwego nadzoru wodnego, skorzystaj z mapy zamieszczonej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Nadzór wodny przekaże wniosek do organu, który wyda ci pozwolenie. W zależności od rodzaju inwestycji będzie to:  

 • dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich
 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich
 • Minister Infrastruktury – jeśli wniosek składają Wody Polskie.

Wniosek możesz również złożyć bezpośrednio do zarządu zlewni lub regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w którym będzie on rozpatrywany.

Przejdź do strony Wód Polskich, aby sprawdzić dane kontaktowe zarządów zlewni i regionalnych zarządów gospodarki wodnej.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz załączniki

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – na skrzynkę ePUAP właściwej jednostki nadzoru wodnego. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Operat wodnoprawny przygotuj w formie opisowej i graficznej. Należy go także sporządzić na informatycznych nośnikach danych jako dokument tekstowy, a część graficzną operatu w postaci plików PDF lub plików w formacie wektorowych danych przestrzennych, odwzorowanych w jednym z obowiązujących układów współrzędnych geodezyjnych.

Część opisowa operatu wodnoprawnego (w dostosowaniu do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne) zawiera:

 • oznaczenie zakładu ubiegającego się o wydanie pozwolenia, jego siedziby i adresu;
 • wyszczególnienie:
  • celu i zakresu zamierzonego korzystania z wód
  • celu i rodzaju planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub robót
  • rodzaju urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych
  • rodzaju i zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych
  • stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli – zgodnie z ewidencją gruntów i budynków
  • obowiązków ubiegającego się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w stosunku do osób trzecich
 • opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie i warunki jego wykonania, oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych
 • charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym
 • charakterystykę odbiornika ścieków lub wód opadowych lub roztopowych objętego pozwoleniem wodnoprawnym
 • ustalenia wynikające z:
  • planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
  • planu zarządzania ryzykiem powodziowym
  • planu przeciwdziałania skutkom suszy
  • programu ochrony wód morskich
  • krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
  • planu lub programu rozwoju śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym
 • określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń wodnych lub korzystania z wód na wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich określonych
 • wielkość przepływu nienaruszalnego, sposób jego obliczania oraz odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód
 • wielkość średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wód podziemnych
 • planowany okres rozruchu, sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania
 • informację o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, występujących w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Część graficzna operatu wodnoprawnego zawiera:

 • plan urządzeń wodnych i zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, wraz z ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu, z oznaczeniem nieruchomości
 • zasadnicze przekroje podłużne i poprzeczne urządzeń wodnych oraz koryt wód płynących w zasięgu oddziaływania tych urządzeń
 • schemat rozmieszczenia urządzeń pomiarowych oraz znaków żeglugowych;
 • schemat funkcjonalny lub technologiczny urządzeń wodnych.

Operat, na którego podstawie wydaje się pozwolenie wodnoprawne na pobór wód zawiera dodatkowo:

 • ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok
 • opis techniczny urządzeń służących do poboru wód, w tym ich maksymalną techniczną wydajność oraz przewidywany czas ich wykorzystywania
 • określenie rodzajów urządzeń służących do pomiaru poboru wód
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz pobieranej wody
 • terminy pobierania wody dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością
 • sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranych wód w stanie pierwotnym
 • sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych
 • informację o sposobie prowadzenia okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni
 • określenie celów lub potrzeb, o których mowa w art. 272 ust. 13 ustawy Prawo wodne, na które odbiorca wód przeznacza pobrane przez zakład w ramach usług wodnych wody podziemne lub powierzchniowe.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, zawiera dodatkowo:

 • schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska
 • określenie wielkości w m3 maksymalnego sekundowego, średniego dobowego, maksymalnego oraz dopuszczalnego rocznego zrzutu ścieków, z wyszczególnieniem zróżnicowania opisujących ich parametrów w okresach sezonowej zmienności, jeżeli taka występuje
 • określenie stanu i składu ścieków lub minimalnego procentu redukcji substancji zanieczyszczających w ściekach lub, w przypadku ścieków przemysłowych, dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania
 • określenie stanu i składu ścieków przemysłowych wprowadzonych do systemów kanalizacji zbiorczej doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków komunalnych
 • wyniki pomiarów ilości i jakości ścieków, jeżeli ich przeprowadzenie było wymagane
 • opis instalacji i urządzeń służących do gromadzenia, oczyszczania oraz wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • opis instalacji i urządzeń służących do przygotowania osadów ściekowych do zagospodarowania
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
 • określenie zakresu i częstotliwości wykonywania wymaganych analiz wód powierzchniowych powyżej i poniżej miejsca, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi
 • opis urządzeń służących do pobierania próbek ścieków, pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi
 • opis jakości wód w miejscu zamierzonego wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi
 • informację o sposobie zagospodarowania osadów ściekowych
 • informację o terminach wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi dla zakładów, których działalność cechuje się sezonową zmiennością
 • opis przedsięwzięć i działań niezbędnych dla spełnienia warunków, o których mowa w art. 68, jeżeli te warunki znajdują zastosowanie
 • informację o sposobie i zakresie prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo
 • określenie rodzajów ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych zakładu, który w ramach usług wodnych wprowadza ścieki do wód lub do ziemi.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na rolnicze wykorzystanie ścieków zawiera dodatkowo określenie:

 • ilości, składu i rodzaju ścieków
 • rocznych wielkości dawek polewowych i terminów ich stosowania
 • numerów i powierzchni nawożonych działek oraz charakterystyki gruntów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania ścieków.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast, zawiera dodatkowo:

 • maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód wyrażoną w m3/s
 • czas wyrażony w dniach, kiedy następuje odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód
 • średnią ilość wód opadowych lub roztopowych wyrażoną w m3/rok
 • powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot
 • informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji zbiorczej
 • ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemów kanalizacji zbiorczej z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3
 • rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność
 • stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych do rocznego odpływu z terenów uszczelnionych.

Operat, na podstawie którego wydaje się pozwolenie wodnoprawne na wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zawiera dodatkowo:

 • powierzchnię całkowitą nieruchomości, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną
 • opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
 • pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3/rok
 • rodzaj urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych i ich pojemność
 • maksymalną ilość wód opadowych lub roztopowych odprowadzonych do wód lub do ziemi wyrażoną w m3/rok
 • ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3/rok
 • średnią ilość wód opadowych i roztopowych wyrażoną w m3/rok
 • informację, czy wody opadowe lub roztopowe są ujmowane w system kanalizacji otwartej lub zamkniętej
 • stosunek pojemności urządzeń do retencjonowania wody do rocznej ilości wód opadowych i roztopowych.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli jest wymagana.

Jeżeli twoja inwestycja dotyczy realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego musisz dołączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ określa:

 • rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia; w przypadku inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, miejsce realizacji przedsięwzięcia określa się za pomocą mapy w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych, z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, stanowiącej załącznik do decyzji,
 • warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania innych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: pozwolenia na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych.
 • wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
 • wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko,
 • gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW.
Jak uzyskać dokument?
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dołącz ocenę wodnoprawną, jeśli twoja inwestycja może wpłynąć na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Zestawienie przedsięwzięć, dla których musisz uzyskać taką ocenę znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Projekt instrukcji gospodarowania wodą zawierający opis sposobu gospodarowania wodą i zaspokojenia potrzeb wszystkich użytkowników odnoszących korzyści z urządzeń wodnych dołącz do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód powierzchniowych budowlą piętrzącą o wysokości piętrzenia powyżej 1 m oraz wyposażoną w urządzenia umożliwiające regulowanie przepływu lub na zależne od siebie korzystanie z wód przez kilka zakładów.

Projekt instrukcji dołącz w liczbie egzemplarzy uwzględniającej właściciela wody oraz liczbę zakładów korzystających z wód, których dotyczy instrukcja gospodarowania wodą. 

Projekt instrukcji gospodarowania wodą należy wykonać w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zakresu instrukcji gospodarowania wodą.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokumentację hydrogeologiczną dołącz do wniosku, gdy ubiegasz się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz na odwodnienie zakładu górniczego lub obiektu budowlanego. Dokumentację hydrogeologiczną dołączasz tylko wtedy, gdy jej sporządzenie wynika z odrębnych przepisów. Dowiedz się w odpowiedniej jednostce Wód Polskich, czy musisz przygotować taką dokumentację.

Dokumentacja powinna zostać sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych lub obowiązującą na dzień złożenia wniosku umowę obejmującą zobowiązanie do odbioru ścieków zawartą z właścicielem tych urządzeń dołącz w przypadku, gdy ubiegasz się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Obowiązujące cię warunki sprawdź w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeśli w przypadku twojej inwestycji nie ma wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dołącz decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy.

Dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych, dołącz wypisy z rejestru gruntów lub uproszczone wypisy z rejestru gruntów 

Uwaga! Nie musisz dołączać do wniosku pełnomocnictwa, jeśli zgłoszenie w twoim imieniu składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne, zanim przystąpisz do realizacji swojej inwestycji.

 1. Jednostka Wód Polskich sprawdzi, czy złożyłeś wszystkie wymagane dokumenty

Odpowiednia jednostka Wód Polskich sprawdzi kompletność i poprawność wniosku oraz załączników. Jeżeli wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji, albo dokumentów – jednostka wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Pamiętaj, że brak opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego również jest brakiem formalnym.

 1. Jednostka Wód Polskich ustali strony i zawiadomi o wszczęciu postępowania

Oprócz wnioskodawcy, stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego mogą być:

 • podmioty, na które będzie oddziaływać zamierzone korzystanie z wód
 • podmioty znajdujące się w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Jednostka Wód Polskich wyśle do ciebie – jako wnioskodawcy – zawiadomienie o wszczęciu postępowania. Pozostałe strony zostaną zawiadomione za pomocą obwieszczeń, a także pisemnie na adres ustalony na podstawie ewidencji gruntów i budynków. Obwieszczenia są wywieszane w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury albo właściwej jednostki Wód Polskich. Obwieszczenie zostanie również opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) starostwa powiatowego i urzędów gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód.

Jeśli liczba stron postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego przekroczy 10, jednostka Wód Polskich zawiadomi strony inne niż wnioskodawca, o decyzjach i innych czynnościach organów administracji, przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania przyjęty w danej miejscowości.

Strony postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego mają prawo do udziału w postępowaniu. Mogą wypowiedzieć się w sprawie zebranych materiałów i dowodów

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Otrzymasz pozwolenie wodnoprawne

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, odpowiednia jednostka Wód Polskich wyda decyzję o pozwoleniu wodnoprawnym.

Jeśli pozwolenie dotyczy piętrzenia śródlądowych wód powierzchniowych za pomocą budowli piętrzącej lub zależnego od siebie korzystania z wód przez kilka zakładów, to w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie zatwierdzona instrukcja gospodarowania wodą. Zostanie ona doręczona wszystkim zakładom, których dotyczy ta instrukcja, oraz właścicielowi wód.

W pozwoleniu będzie podany cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód oraz warunki wykonywania uprawnienia. Ponadto w pozwoleniu zostaną ustalone twoje obowiązki związane z ochroną zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Obowiązki te mogą obejmować przykład:

 • obowiązki wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne lub uprawnionych do rybactwa, narażonych na szkody w związku z wykonywaniem tego pozwolenia wodnoprawnego
 • obowiązek wykonania urządzeń zapobiegających szkodom lub zmniejszających negatywne skutki wykonywania tego pozwolenia wodnoprawnego
 • niezbędne przedsięwzięcia ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.

W pozwoleniu wskazane będą zakazy wykonywania czynności, które mogą niekorzystnie wpłynąć na gospodarkę wodną wraz ze wskazaniem obszaru ich obowiązywania.

Jednostka Wód Polskich może w wydanym pozwoleniu wodnoprawnym określić dodatkowe obowiązki.

Dodatkowe obowiązki mogą obejmować na przykład:

 • prowadzenie pomiarów jakości wód podziemnych oraz śródlądowych wód płynących poniżej i powyżej miejsca zrzutu ścieków, z określeniem częstotliwości i metod tych pomiarów
 • wykonanie robót lub uczestniczenia w kosztach projektowania, wykonywania lub utrzymania urządzeń wodnych, stosownie do odnoszonych  lub prognozowanych korzyści
 • wykonanie robót lub uczestniczenia w kosztach utrzymania wód, stosownie do wzrostu tych kosztów w wyniku realizacji tego pozwolenia
 • odtworzenie retencji przez budowę służących do tego celu urządzeń wodnych lub realizację innych przedsięwzięć, jeśli w związku z realizacją pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej retencji wód śródlądowych
 • podjęcie działań służących poprawie stanu zasobów ryb lub uczestniczenia w kosztach zarybiania wód powierzchniowych, jeśli w wyniku realizacji pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie populacji ryb lub utrudnienie ich migracji

Ponadto w pozwoleniu może zostać podany termin rozpoczęcia korzystania z wód, wykonywania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Nie otrzymasz pozwolenia, jeśli projektowany sposób korzystania z wód narusza:

 • ustalenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, z wyjątkiem, gdy:
  • nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego lub dobrego potencjału ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego jest skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych jednolitych części wód powierzchniowych
  • niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych ze stanu bardzo dobrego do dobrego lub niezapobieżenie pogorszeniu potencjału ekologicznego z maksymalnego do dobrego jest wynikiem nowych działań człowieka, zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju i niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa
 • ustalenia planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych
 • ustalenia planu zarządzania ryzykiem powodziowym
 • ustalenia planu przeciwdziałania skutkom suszy
 • ustalenia programu ochrony wód morskich
 • ustalenia krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
 • ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • wymagania ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych

Ponadto, jednostka Wód Polskich odmówi ci pozwolenia wodnoprawnego, jeśli:

 • projektowany sposób korzystania z wód dla celów energetyki wodnej nie zapewni wykorzystania potencjału hydroenergetycznego w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony

nie wywiązujesz się z obowiązków określonych w wydanych ci do tej pory pozwoleniach wodnoprawnych.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeżli dotyczy.

W pozwoleniu wodnoprawnym ustala się (w zależności od rodzaju działalności):

1) ilość pobieranej wody, w tym dla wód powierzchniowych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę, maksymalną ilość m3 na godzinę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, a dla wód podziemnych maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok;

2) ilość wód opadowych lub roztopowych, odprowadzanych do wód lub do ziemi, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę i średnią ilość m3 na rok, oraz powierzchnię rzeczywistą i zredukowaną zlewni odwadnianej przez każdy wylot;

3) ilość ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, lub do urządzeń kanalizacyjnych, w tym maksymalną ilość m3 na sekundę, średnią ilość m3 na dobę oraz dopuszczalną ilość m3 na rok, oraz stan i skład wprowadzanych ścieków albo minimalny procent redukcji substancji zanieczyszczających w procesie oczyszczania ścieków, a w przypadku ścieków przemysłowych - dopuszczalne ilości substancji zanieczyszczających, w szczególności ilości substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 1, wyrażone w jednostkach masy przypadających na jednostkę wykorzystywanego surowca, materiału, paliwa lub powstającego produktu oraz przewidywany sposób i efekt ich oczyszczania;

4) terminy pobierania i odprowadzania wody oraz wprowadzania ścieków dla zakładów charakteryzujących się okresową lub zmienną sezonowo działalnością, z wyszczególnieniem parametrów korzystania z wód w zróżnicowanych okresach działalności zakładu;

5) ilość, stan i skład ścieków wykorzystywanych rolniczo, roczne wielkości dawek polewowych i terminy ich stosowania, numery i powierzchnie nawożonych działek;

6) sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości pobieranej wody w stanie pierwotnym;

7) termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych albo wykorzystywanych rolniczo;

8) miejsce poboru próbek ścieków;

9) prowadzenie okresowych pomiarów wydajności i poziomu zwierciadła wody w studni;

10) sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia wraz z terminami i warunkami ich utrzymywania oraz przepływy;

11) wielkość przepływu nienaruszalnego, ograniczenia wynikające z konieczności jego zachowania oraz sposób odczytywania jego wartości w miejscu korzystania z wód;

12) opis urządzenia wodnego, w tym podstawowe parametry charakteryzujące to urządzenie, i warunki jego wykonania oraz jego lokalizację za pomocą informacji o nazwie lub numerze obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnych;

13) tryb pracy elektrowni wodnej oraz jej parametry: Qinst, hinst, Ninst;

14) sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności lub awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia, a także rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urządzeń wodnych w tych sytuacjach wraz z maksymalnym dopuszczalnym czasem trwania tych warunków;

15) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzeń pomiarowych;

16) przedsięwzięcia i działania niezbędne dla spełnienia warunków dopuszczalności nieosiągnięcia dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenia pogorszeniu stanu ekologicznego wód podziemnych (o których mowa w art. 68 ustawy Prawo wodne), jeżeli te mają zastosowanie;

17) powierzchnię całkowitą nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, w tym powierzchnię objętą robotami lub obiektami budowlanymi oraz powierzchnię biologicznie czynną;

18) opis robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;

19) pojemność naturalnej retencji terenowej wyrażoną w m3 na rok;

20) ilość wód opadowych i roztopowych oraz średnią ilość wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do urządzeń do retencjonowania wody z terenów uszczelnionych wyrażoną w m3 na rok.

Ile zapłacisz

 • 250 zł – opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Uwaga! Jeśli w jednej decyzji ma być wydanych kilka pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, opłatę 250 zł mnoży się przez liczbę pozwoleń wodnoprawnych. Maksymalna wysokość takiej opłaty nie może przekroczyć 5000,15 zł.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek bankowy regionalnego zarządu gospodarki wodnej, który będzie rozpatrywał wniosek o pozwolenie. Dowód zapłaty dołącz do wniosku o pozwolenie wodnoprawne.

Wody Polskie są zwolnione z opłaty.

Ważne! Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania okaże się, że opłata nie pokrywa rzeczywistych kosztów załatwienia sprawy, jednostka Wód Polskich może zobowiązać cię do dopłaty. W takim wypadku – razem z pozwoleniem wodnoprawnym – otrzymasz postanowienie informujące o wysokości kosztów postępowania oraz terminie i sposobie ich zapłaty. Na postanowienie możesz złożyć zażalenie.

Jeżeli postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego nie zostanie rozpoczęte, możesz złożyć wniosek o zwrot zapłaconej opłaty. Masz na to 5 lat – licząc od końca roku, w którym dokonałeś zapłaty.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca.

W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do 2 miesięcy, o czym poinformuje cię jednostka Wód Polskich.

W praktyce termin ten może być dłuższy, gdyż nie wlicza się do niego terminów przewidzianych w przepisach na uzyskanie uzgodnień, opinii, czy też okresów zawieszenia postępowania.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzja w sprawie pozwolenia wodnoprawnego, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż za pośrednictwem jednostki Wód Polskich, która wydała ci decyzję. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Twoje odwołanie rozpatrzy:

 • dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jeśli decyzję wydał ci dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich
 • Prezes Wód Polskich – jeśli decyzję wydał ci dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Jeśli decyzję wydał Minister Infrastruktury, złóż do tego ministra wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Odwołanie (albo wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy) możesz złożyć ty – jako wnioskodawca, a także inne strony postępowania, niezadowolone z decyzji organu, który ją wydał.

Warto wiedzieć

Jak długo ważne jest pozwolenie wodnoprawne

Jednostka Wód Polskich wyda ci pozwolenie na czas określony – nie dłuższy niż 30 lat.

Wyjątkami są pozwolenia wodnoprawne:

 • na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – które otrzymasz maksymalnie na 10 lat
 • na wprowadzanie do wód lub do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 4 lata
 • na wydobywanie z wód powierzchniowych (w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego) kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu – które otrzymasz na okres nie dłuższy niż 5 lat.

Terminy obowiązywania pozwolenia liczy się od dnia, w którym dana decyzja stała się ostateczna.

Uwaga! Bezterminowo są wydawane pozwolenie wodnoprawne na:

 • wykonanie urządzeń wodnych
 • regulację wód
 • wykonywanie robót lub obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Kiedy pozwolenie wodnoprawne wygasa

Twoje pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli:

 • upłynął okres, na który było wydane
 • zrzekniesz się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu
 • nie rozpoczniesz wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne
 • będąc inwestorem, w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk, nie rozpoczniesz wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat. Termin liczy się od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uwaga! W niektórych przypadkach możesz złożyć wniosek o ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych.

Dotyczy to pozwoleń na:

 • usługi wodne
 • szczególne korzystanie z wód
 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej.

Wniosek taki złóż w terminie 90 dni przed upływem terminu, na który było wydane pozwolenie.

Kiedy pozwolenie może zostać cofnięcie lub ograniczone

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:

 • zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym
 • urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane
 • zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa, oraz osób narażonych na szkody albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym
 • zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny
 • zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z określonych w przepisach uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat
 • nastąpiła zmiana określonych przepisów wydanych na podstawie ustawy – Prawo wodne
 • nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i jest to uzasadnione danymi z monitoringu wód oraz wynikami dodatkowego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych
 • nie wykonano lub nie przedłożono analizy ryzyka, jeżeli taka analiza była wymagana.

Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione interesem społecznym albo ważnymi względami gospodarczymi.

Czy pozwolenie wodnoprawne wpływa na prawo do nieruchomości

Pozwolenie wodnoprawne nie daje ci prawa do nieruchomości lub do korzystania z urządzeń wodnych potrzebnych do skorzystania z przyznanego pozwolenia. Ponadto, pozwolenie nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich wobec tych nieruchomości i urządzeń. Jeśli – będąc wnioskodawcą – nie uzyskasz praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje ci roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na otrzymanie pozwolenia.

Co jeszcze musisz zrobić po otrzymaniu pozwolenia

Wydanie przez odpowiednią instytucję pozwolenia wodnoprawnego nie zwalnia cię z dodatkowych obowiązków, które wynikają z innych przepisów.

W zależności od rodzaju inwestycji musisz uzyskać:

 • decyzję o pozwoleniu na budowędecyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (w postępowaniu legalizacyjnym) – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 • decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe
 • decyzję o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku Prawo lotnicze

Możesz też mieć obowiązek zgłosić budowę lub inne roboty budowlane lub zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane.

Uwaga! Pozwolenie wodnoprawne dołącza się do wniosku o wydanie wyżej wymienionych decyzji lub do zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych, czy też zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania.

Co możesz zrobić, gdy wykonałeś urządzenie wodne bez pozwolenia wodnoprawnego

Możesz dokonać legalizacji urządzenia wodnego, wykonanego bez pozwolenia wodnoprawnego. W tym celu złóż wniosek o legalizację. Za legalizację zapłacisz 5000,15 zł.

Przeczytaj jak krok po kroku zalegalizować urządzenie wodne.

Jakie są konsekwencje działania bez pozwolenia wodnoprawnego

Jeżeli w trakcie kontroli jednostki Wód Polskich okaże się, że twój zakład działa bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, to możesz otrzymać decyzję o zakazie korzystania z wód. Taka decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Pamiętaj też, że korzystanie z wód, wykonanie urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego naraża cię na karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Czy ta strona była przydatna?