Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent celny – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś obywatelem Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu lub Szwajcarii? Wykonujesz zawód lub prowadzisz działalność, które są regulowane w Polsce? W takim przypadku nie musisz składać wniosku o uznanie twoich kwalifikacji. Jeśli chcesz pracować tymczasowo i okazjonalnie w swoim zawodzie, to wystarczy, że złożysz oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Uznawanie kwalifikacji a świadczenie usługi transgranicznej

Osoba, która uzyskała kwalifikacje zawodowe w swoim kraju i chce rozpocząć pracę w zawodzie regulowanym w kraju przyjmującym (np. w Polsce), potrzebuje ich oficjalnego uznania przez dane państwo. Uznawanie kwalifikacji zawodowych polega na sprawdzeniu poziomu wykształcenia oraz kwalifikacji, które dają prawo usługodawcy do wykonywania zawodu w kraju, w którym je uzyskał.

Świadczenie usługi transgranicznej polega na tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu lub działalności regulowanej w kraju przyjmującym.

Kto ma prawo złożyć oświadczenie

Każdy, kto w swoim kraju z obszaru UE i EFTA wykonuje zgodnie z przepisami zawód lub prowadzi działalność regulowaną, ma prawo świadczyć usługi w tym samym zakresie w innym kraju unijnym (np. w Polsce).

Ponadto prawo świadczenia usług w swoim zawodzie mają również:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Warunki świadczenia usług

Usługę transgraniczną w zawodzie regulowanym albo działalności regulowanej może świadczyć usługodawca, który posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu albo do podejmowania lub wykonywania danej działalności w państwie usługodawcy, jeżeli zawód albo działalność:

1) są regulowane w państwie usługodawcy albo

2) nie są regulowane w państwie usługodawcy, a usługodawca:

a) wykonywał ten zawód albo tę działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, albo

b) ukończył kształcenie regulowane, które przygotowuje do wykonywania zawodu w kraju usługodawcy (może być dodatkowo uzupełnione np. o szkolenie zawodowe, okres próbny lub praktykę zawodową, które są zgodne z przepisami danego kraju).

Uwaga!

Opis usługi został przygotowany w oparciu o podstawowe akty prawne, w tym ustawę z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, np. o tym jakie dodatkowe dokumenty mogą być potrzebne – skontaktuj się z urzędem, którego dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Gdzie załatwisz sprawę".

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO FINANSÓW ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w Polsce

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

O czym należy pamiętać przy składaniu oświadczenia:

 • W przypadku zawodu, który jest regulowany w Polsce a nie jest regulowany w państwie usługodawcy, nie musisz dołączać dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez ciebie danego zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, w co najmniej jednym państwie członkowskim, o ile przedstawisz dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.
 • Dołącz zaświadczenie o braku zawieszenia prawa wykonywania działalności lub zaświadczenie o niekaralności jeżeli jest wymagane od Polaków zamierzających wykonywać zawód regulowany albo działalność regulowaną związane z bezpieczeństwem publicznym, służbą zdrowia albo edukacją osób małoletnich, w tym opieką nad dziećmi i wczesną edukacją.
 • Zaświadczenie określające charakter, okres i rodzaj wykonywanej działalności, wydane przez państwo usługodawcy należy dołączyć w przypadku działalności związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym.
 • Oświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w stopniu niezbędnym do wykonywania zawodu regulowanego dołącz jeśli zamierzasz wykonywać zawód mający wpływ na bezpieczeństwo pacjentów.
 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy oraz oświadczenia potwierdzającego znajomość języka polskiego.
 • Dokumenty dołącz w formie kopii, jednak urząd może wymagać od ciebie dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, lub poświadczonego tłumaczenia.

Termin

Oświadczenie złóż zanim zaczniesz świadczyć usługę po raz pierwszy w Polsce oraz ponownie w każdym roku, w którym będziesz wykonywać tę usługę w Polsce.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Jeśli twoje oświadczenie jest poprawne, otrzymasz zawiadomienie, że urząd otrzymał twoje oświadczenie. Pamiętaj, że urząd nie wyda decyzji w twojej sprawie.

Jeśli urząd stwierdzi braki, to wezwie cię do ich usunięcia w konkretnym terminie.

Urząd wyśle zawiadomienie na adres wskazany przez ciebie w oświadczeniu.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Możesz rozpocząć świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Możesz zacząć wykonywać zawód lub prowadzić działalność zaraz po złożeniu oświadczenia. Nie czekaj na żadne potwierdzenie z urzędu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa będzie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Jakim tytułem możesz się posługiwać

W trakcie świadczenia usługi transgranicznej możesz używać tytułu zawodowego lub tytułu działalności, jakie obowiązują w twoim kraju. Tytuł podaje się w oryginalnym brzmieniu, aby nie pomylić go z tytułem obowiązującym w Polsce. W przypadku braku takiego tytułu w twoim państwie, podaj informacje o swoich kwalifikacjach zawodowych oraz nazwę i siedzibę uprawnionej instytucji (w oryginalnym brzmieniu).

Uzyskaj zaświadczenie o tym, że podlegasz ubezpieczeniom społecznym w swoim państwie

Uzyskaj od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie pokaż pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Gdzie płacić składki na ubezpieczenia społeczne

Płać składki na ubezpieczenia społeczne każdorazowo w tym państwie członkowskim, w którym prowadzisz „istotną działalność” gospodarczą. Nie musisz rejestrować swojej działalności w polskim ZUS-ie.

Czy ta strona była przydatna?