Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Personel (SZWO i F-gazy) – uzyskanie certyfikatu

Chcesz instalować np. klimatyzację w budynkach? W takim razie koniecznie uzyskaj certyfikat dla urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i pomp ciepła. Dokument potwierdza twoje przygotowanie do zawodu. Jest on obowiązkowy w krajach Unii Europejskiej, które wspólnie chcą chronić środowisko. Dokument jest dowodem na to, że wiesz jak obchodzić się m.in. z urządzeniami, które zawierają gazy szkodliwe dla atmosfery. Pamiętaj, że zanim uzyskasz certyfikat dla personelu, najpierw zdaj egzamin potwierdzający twoje umiejętności. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest już wymogiem w wielu firmach. Dotyczy to także branży klimatyzacji. Kraje UE dążą bowiem do zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, takich jak substancje zubożające warstwę ozonową (tzw. szwo) i fluorowane gazy cieplarniane, potocznie nazywane F-gazami. Chodzi tutaj o substancje chemiczne, które wywołują tzw. efekt cieplarniany lub niszczą warstwę ozonową.

Kto może ubiegać się o certyfikat

Jeśli jako instalator masz kontakt z tymi gazami (np. podczas kontroli szczelności, odzysku, instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawiania lub likwidacji), koniecznie uzyskaj certyfikat dla personelu. Dokument ten potwierdzi, że spełniasz wymagania do pracy w zawodzie do określonej grupy urządzeń.

Certyfikat dla personelu musisz uzyskać, jeśli:

 • jesteś pracownikiem firmy, w imieniu której zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, instalacją, konserwacją lub serwisowaniem, naprawą i likwidacją urządzeń zawierających szwo lub F-gazy
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i będziesz fizycznie wykonywał czynności na urządzeniach zawierających szwo lub F-gazy
 • pracujesz na swoich urządzeniach i tylko na własne potrzeby
 • zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, instalacją, naprawą (w tym konserwacją lub serwisowaniem) oraz likwidacją agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane

Jeśli prowadzisz  działalność gospodarczą, to uzyskaj zarówno certyfikat dla personelu, jak i certyfikat dla przedsiębiorcy. Dzięki temu możesz wykonywać usługi dla osób trzecich (nie tylko na potrzeby twojej firmy).

Warunki

Uzyskasz certyfikat dla personelu, jeśli:

 • masz ukończone 18 lat
 • nie masz prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo przeciwko środowisku
 • zdasz egzamin teoretyczny i praktyczny

Pamiętaj, że jeśli posiadasz już certyfikat wydany przez inne państwo unijne, to – zgodnie z zasadą swobody świadczenia usług i swobody przedsiębiorczości – możesz się nim posługiwać w Polsce. Dokumentem tym możesz się posługiwać, jeśli uzyskasz jego tłumaczenie przysięgłe na język polski.

Urząd Dozoru Technicznego wydaje też certyfikaty dla systemów ochrony przeciwpożarowej lub rozdzielnic elektrycznych zawierających szwo lub f-gazy.


Egzamin

Aby starać się o certyfikat, przystąp do egzaminu, który sprawdzi twoje przygotowanie zawodowe. Możesz też wziąć udział w nieobowiązkowym szkoleniu przygotowującym zanim podejdziesz do egzaminu. Sprawdź na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego listę ośrodków, które mają uprawnienia do przeprowadzania szkoleń.

Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdź również wiedzę i umiejętności z zakresu certyfikatu. Dowiesz się, czy możesz bez szkolenia przystąpić do egzaminu. Pomoże ci w tym tabela zakresu umiejętności i wiedzy znajdująca się na stronie internetowej UDT.

Listę ośrodków, które mają uprawnienia do przeprowadzania egzaminów znajdziesz na stronie internetowej UDT.

Egzaminy odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące i składają się z dwóch części: teoretycznej (test wyboru) i praktycznej.

Jeśli zdasz egzamin, to otrzymasz dokument, który potwierdza twoją wiedzę oraz umiejętności w danym zakresie.

Jeśli nie uda ci się zdać egzaminu, to masz prawo go powtórzyć w ciągu:

 • 30 dni od daty egzaminu – jeżeli nie masz zaliczonej części teoretycznej
 • 14 dni od daty egzaminu – jeżeli masz zaliczoną tylko część teoretyczną (powtórnie zdajesz część praktyczną)

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed rozpoczęciem pracy w danym zawodzie.

Wniosek złóż też wtedy, gdy uczestniczysz w szkoleniu (oraz już pracujesz pod nadzorem osoby z certyfikatem, która bierze odpowiedzialność za twoją pracę), ale nie dłużej jak 24 miesiące.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały Urzędu Dozoru Technicznego
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Jeśli składasz wniosek:

 • online – złóż go za pomocą portalu eUDT
 • w formie papierowej – złóż go do dowolnego oddziału lub biura Urzędu Dozoru Technicznego
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj dowolne miejsce.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o certyfikat dla personelu

Wypełnij wniosek oraz dołącz do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lub oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku (pobierz przykładowy wzór oświadczenia)
 • dokument potwierdzający złożenie przez ciebie egzaminu z wynikiem pozytywnym
 • dowód opłaty za rozpatrzenie twojego wniosku, wydanie certyfikatu oraz wpisanie ciebie do rejestru wydanych certyfikatów

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1.  imię i nazwisko wnioskodawcy;

2.  numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;

3.  adres wnioskodawcy.

4. wskazanie wymaganych załączników:

- zaświadczenie albo oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku;

- dokument potwierdzający złożenie egzaminu z wynikiem pozytywnym i określający zakres egzaminu, wydany przez jednostkę oceniającą personel;

- dowód uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku o wydanie certyfikatu dla personelu i wydanie certyfikatu dla personelu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Za oryginał uważa się:
 • papierowy dokumentu potwierdzającego pozytywne zdanie egzaminu, lub 
 • plik elektroniczny potwierdzający pozytywne zdanie egzaminu i podpisany przez komisję egzaminacyjną go wydającego z poziomu jednostki oceniającej personel– podpis kwalifikowany,
 • plik elektroniczny potwierdzający pozytywne zdanie egzaminu i podpisany elektronicznie przez notariusza który poświadcza zgodność z oryginałem – podpis kwalifikowany.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

W oświadczeniu o niekaralności koniecznie umieść klauzulę: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Termin

Wniosek złóż przed rozpoczęciem pracy w danym zawodzie.

Wniosek złóż też wtedy, gdy uczestniczysz w szkoleniu (oraz już pracujesz pod nadzorem osoby z certyfikatem, która bierze odpowiedzialność za twoją pracę), ale nie dłużej jak 24 miesiące.

 1. Urząd oceni formalnie i merytorycznie twój wniosek

Jeśli twój wniosek będzie niekompletny, to urząd wezwie ciebie (najczęściej telefonicznie) do uzupełnienia brakujących informacji. Dlatego we wniosku podaj dodatkowo dokładne dane teleadresowe (w tym numer telefonu oraz adres e-mail).

 1. Uzyskasz certyfikat dla personelu

Jeśli spełniasz wymagania, to uzyskasz certyfikat. Następnie zostaniesz wpisany do rejestru wydanych certyfikatów dla personelu.

Certyfikat jest ważny bezterminowo.

Urząd może odmówić ci wydania certyfikatu, jeśli okaże się, że jesteś osobą skazaną za przestępstwo przeciwko środowisku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór certyfikatu dla personelu zawiera wyszczególnienie zakresu certyfikatu oraz jego opis.

Dostaniesz certyfikat w postaci plastikowej karty identyfikacyjnej. Urząd prześle ci dokument pocztą na adres wskazany we wniosku.

Ile zapłacisz

Zapłacisz razem za wszystkie czynności związane z otrzymaniem certyfikatu. Opłata łączna wynosi 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Pamiętaj, że jeśli urząd odmówi ci wydania certyfikatu i wpisania do rejestru, to zwróci ci część opłaty w ciągu 30 dni od dnia odmowy.

Opłatę wpłać na konto wybranego przez ciebie oddziału lub biura UDT.

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci certyfikat. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę czas potrzebny na przesłanie dokumentu pocztą. Urząd opublikuje też twoje dane w rejestrze na stronie internetowej UDT, co dodatkowo potwierdza, że przyznano ci certyfikat.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd odmówi ci  wydania certyfikatu i wpisania do rejestru, to masz prawo odwołać się do Komitetu Odwoławczego. Masz na to 2 tygodnie od dnia, kiedy dostaniesz zawiadomienie.

Odwołanie złóż w tym samym urzędzie, który zajmował się twoją sprawą.

Komitet Odwoławczy rozpatrzy twoją sprawę w ciągu 30 dni od dnia doręczenia odwołania.

Komitet Odwoławczy może:

 • uznać twoje odwołanie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania w danym oddziale UDT,
 • oddalić twoje odwołanie.

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o oddaleniu twojego odwołania, to możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Skargę złóż za pośrednictwem Komitetu Odwoławczego. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia ci zawiadomienia o oddaleniu odwołania.

Warto wiedzieć

Zmiana danych

Złóż wniosek o zmianę danych, jeśli chcesz zmienić dane osobowe znajdujące się na twoim certyfikacie. Wniosek złóż do UDT. Do wniosku dołącz aktualny certyfikat, w którym chcesz zmienić dane oraz dokument potwierdzający zmianę danych osobowych. Koszt zmiany danych certyfikatu dla personelu to 50 zł (dowód przelewu dołącz do wniosku).

Wymiana certyfikatu

Jeśli masz certyfikat dla personelu, który uprawnia cię do:

 • instalowania oraz konserwacji lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła – możesz złożyć wniosek o jego wymianę na szerszy zakres (o naprawę i likwidację);
 • pracy przy stacjonarnych systemach ochrony przeciwpożarowej – możesz złożyć wniosek o jego wymianę na szerszy zakres (o naprawę i likwidację);
 • zajmowania się odzyskiem rozdzielnic wysokiego napięcia – możesz złożyć wniosek o jego wymianę na szerszy zakres (instalowanie, konserwacja lub serwisowanie, naprawa i likwidację oraz odzysk stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych).

Pamiętaj, że za wymianę certyfikatu zapłacisz 50 zł (dołącz dowód przelewu do wniosku).

Wtórnik certyfikatu

Jeśli zgubisz lub uszkodzisz certyfikat tak, że będzie nieczytelny, to możesz złożyć wniosek o wydanie drugiego egzemplarza – tzw. wtórnika. Wniosek złóż w tym urzędzie, który wydał ci certyfikat.

Za duplikat zapłacisz 50 zł. Do wniosku dołącz dowód uiszczenia opłaty.

Ważne! Jeśli po otrzymaniu wtórnika znajdziesz zagubiony dokument, to koniecznie oddaj go do urzędu.

Cofnięcie certyfikatu

Urząd może cofnąć ci certyfikat oraz wykreślić ciebie z rejestru wydanych certyfikatów, jeśli okaże się, że masz prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo przeciwko środowisku.

Czy ta strona była przydatna?