Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Akredytacja kształcenia ustawicznego prowadzonego w formie pozaszkolnej

Akredytacja potwierdza, że uprawniony podmiot spełnia określone wymogi i zapewnia wysoką jakość kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej. Dowiedz się, jak możesz uzyskać akredytację kuratora oświaty.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kształcenie ustawiczne może być prowadzone w formie pozaszkolnej, jako: 

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kurs umiejętności zawodowych
 • kurs kompetencji ogólnych
 • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
 • branżowe szkolenie zawodowe
 • kurs (inny niż zawodowy, umiejętności zawodowych lub kompetencji ogólnych) umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych

Kto może się ubiegać o akredytację

 • placówka kształcenia ustawicznego
 • centrum kształcenia zawodowego
 • podmiot prowadzący działalność oświatową, która nie obejmuje prowadzenia szkoły, placówki, zespołu, lub innej formy wychowania przedszkolnego, podejmowaną na zasadach określonych w ustawie – Prawo przedsiębiorców
 • instytucja rynku pracy, w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową

Akredytację możesz uzyskać, jeśli:

 • prowadziłeś kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie akredytacji
 • opracowałeś i stosujesz system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonalisz
 • zapewniasz bazę wyposażoną w środki dydaktyczne - w zakresie danej formy pozaszkolnej
 • zapewniasz wykwalifikowaną kadrę - w zakresie danej formy pozaszkolnej
 • zapewniasz program nauczania w zakresie danej formy pozaszkolnej, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
 • zapewniasz warunki realizacji praktycznej nauki zawodu - w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie ustawiczne w następujących formach pozaszkolnych: kwalifikacyjny kurs zawodowy, kurs umiejętności zawodowych
 • zapewniasz bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej
 • udostępniasz uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

Przed złożeniem wniosku o przyznanie akredytacji upewnij się, czy spełniasz powyższe wymagania oraz wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych .

Akredytację, na okres 5 lat, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego formie pozaszkolnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • kuratoria oświaty
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek wraz z załącznikami

Wniosek może złożyć dyrektor placówki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym placówkę, a w przypadku innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych – osoba reprezentująca ten podmiot.

Wniosek o przyznanie akredytacji składasz odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór wniosku określony jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 4 września 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w sprawach pozaszkolnych. Wniosek o przyznanie akredytacji składa się odrębnie w odniesieniu do każdej formy pozaszkolnej kształcenia ustawicznego, na której prowadzenie ma być przyznana akredytacja. Wniosek złóż do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Ocena powinna być sporządzona przez dyrektora placówki kształcenia ustawicznego, centrum kształcenia zawodowego albo przez osobę reprezentująca podmiot prowadzący działalność oświatową lub edukacyjno-szkoleniową.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Zespół akredytacyjny oceni kształcenie ustawiczne w danej formie pozaszkolnej

Kurator oświaty powołuje zespół akredytacyjny. Zespół ocenia, czy kształcenie ustawiczne w tej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji, spełniania wymogi do jej uzyskania. 

Zespół przeprowadza ocenę:

 • na podstawie wniosku i dołączonych do niego dokumentów oraz
 • w trakcie wizyty akredytacyjnej w miejscu prowadzenia kształcenia ustawicznego w tej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji. Przewodniczący zespołu akredytacyjnego powiadamia dyrektora placówki lub osobę reprezentującą podmiot o  terminie wizyty, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

Podczas wizyty zespół akredytacyjny ocenia:

 • wyposażenie bazy w środki dydaktyczne,
 • kwalifikacje kadry dydaktycznej,
 • program nauczania,
 • zapewnienie warunków realizacji praktycznej nauki zawodu,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, 
 • udostępnianie materiałów dydaktycznych uczestnikom kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej.

Zespół akredytacyjny może zwracać się o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących kształcenia ustawicznego w tej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.

Praca zespołu akredytacyjnego kończy się ustaleniem oceny i sporządzeniem protokołu.

Dokumenty

Pobierz:
Informacja dodatkowa

Wzór protokołu zawiera rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

 1. Otrzymasz decyzję kuratora oświaty

Kurator oświaty, uwzględniając ocenę ustaloną przez zespół akredytacyjny, wydaje decyzję o przyznaniu albo odmowie przyznania akredytacji na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczy wniosek o przyznanie akredytacji.

Wykaz pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego, na kształcenie w których przyznana została akredytacja, publikowany jest na stronach internetowych właściwego kuratorium oświaty.

Ile zapłacisz

Minister Edukacji Narodowej podaje na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej wysokość opłaty obowiązującą w następnym roku kalendarzowym, w terminie do 31 grudnia każdego roku. Opłata wnoszona jest na rachunek bankowy wskazany przez właściwego kuratora oświaty. 

Z opłaty zwolniony jest podmiot prowadzący całość kształcenia nieodpłatnie

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez kuratora oświaty możesz złożyć odwołanie do Ministra Edukacji Narodowej. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania akredytacji, za pośrednictwem kuratora oświaty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Czy prowadząc szkolenia muszę ubiegać się o akredytację?

Od 1 września 2020 r. podmiot prowadzący działalność oświatową w postaci kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego, musi obowiązkowo posiadać akredytację kuratora oświaty.
Działalność oświatowa polegająca na prowadzeniu innych kursów, umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe, nie musi podlegać akredytacji. 
Pod względem formalnym, taka działalność oświatowa nie różni się od prowadzenia innej działalności gospodarczej. Nie jest uznawana za działalność regulowaną. Prowadzenie jej nie wymaga spełniania szczególnych warunków, ani uzyskania zezwolenia, koncesji, zgody lub zgłoszenia. Przedsiębiorca prowadzi ją we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. 

Działalność oświatowa nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki, zespołu szkół lub placówek może być podejmowana na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Na jaki okres czasu przyznawana jest akredytacja? Czy akredytacja może być cofnięta?
Jeżeli kurator oświaty stwierdzi niespełnianie warunków wymaganych do uzyskania akredytacji, wyznaczy ci termin do usunięcia uchybień w tym zakresie, nie krótszy niż 14 dni. Kurator oświaty może również zobowiązać cię do przedstawienia w tym terminie ponownej własnej oceny kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne formach pozaszkolnych, w terminie wyznaczonym przez kuratora oświaty, nie usunie uchybień, kurator oświaty może cofnąć akredytację na prowadzenie kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, której dotyczą uchybienia. 

Kurator oświaty o cofnięciu akredytacji powiadomi dyrektora placówki lub centrum oraz organ prowadzący te podmioty, a w przypadku podmiotów prowadzących działalność oświatową lub działalność edukacyjno-szkoleniową – osobę reprezentująca ten podmiot.

Czy placówka, której cofnięto akredytację może ubiegać się o nią ponownie?

Tak.

Czy ta strona była przydatna?