Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inżynier budownictwa – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, albo Norwegii, Islandii, Liechtensteinu czy też Szwajcarii? Jesteś inżynierem budownictwa i chcesz wykonywać w Polsce ten zawód? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach (poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, mogą ubiegać się o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania tego zawodu w Polsce.

2. Ponadto o uznanie kwalifikacji mogą się ubiegać:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich określonych w pkt 1;
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą;
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej;
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym;
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

3. Postępowanie dotyczące uznania kwalifikacji inżyniera budownictwa prowadzi Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

4. Obywatelom państw członkowskich, których kwalifikacje zostaną uznane, zapewnia się prawo wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu regulowanego lub działalności na takich samych zasadach jak osobom, które kwalifikacje do ich wykonywania uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim rozpoczniesz wykonywać w Polsce zawód inżyniera budownictwa.

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W WARSZAWIE ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Ile zapłacisz

1053,50 zł

Przeprowadzenie postępowania i wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, podlega opłacie w wysokości 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wszczęcia postępowania. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W roku 2022 wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o uznanie kwalifikacji inżyniera budownictwa powinien zawierać:

 • imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
 • obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa;
 • określenie zawodu regulowanego albo działalności regulowanej wraz z określeniem formy w jakiej działalność ma być regulowana;
 • informację o posiadanych i uprawnieniach;
 • informację o ukończeniu kształcenia regulowanego;
 • wykaz dokumentów dołączanych do wniosku.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

1. Do wniosku o uznanie kwalifikacji inżyniera budownictwa należy dołączyć:

 • dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji odpowiadających uprawnieniom budowlanym w Polsce w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust.1 pkt 2-4 ustawy - Prawo budowlane
 • zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy zawierające:
  • wyszczególnienie projektów obiektów budowlanych, wyszczególnienie obiektów budowlanych, nazwy i adresy obiektów
  • kubaturę, powierzchnię
  • charakterystykę, konstrukcję obiektu budowlanego, wyszczególnienie wykonanych prac projektowych – robót budowlanych
  • okres praktyki zawodowej w odniesieniu do obiektu budowlanego (od-do)
  • charakter czynności, pełnioną funkcję techniczną
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż 3 miesiące od daty jego wydania.

W praktyce dopuszcza się złożenie kopii dokumentów oraz oryginałów ich tłumaczenia.

2. Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego nie wydają dokumentów wymienionych powyżej w punkcie 1, to wnioskodawca może zamiast nich złożyć odpowiednie oświadczenie.

3. Wniosek oraz pisma i dokumenty niezbędne do przeprowadzenie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim albo wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Natomiast, nie muszą być przetłumaczone dokumenty potwierdzające dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy, obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy. Ponadto, w trakcie postępowania zespół weryfikacyjny Krajowej Rady przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę, podczas której sprawdzona zostanie znajomość języka polskiego w mowie i piśmie, w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Termin

Zanim rozpoczniesz wykonywać w Polsce zawód inżyniera budownictwa.

 1. Formalne sprawdzenie wniosku

1. Powołany przez Prezesa Krajowej Rady Izby 3-osobowy zespół weryfikacyjny (z wyznaczonymi przewodniczącym i sekretarzem) dokonuje oceny formalnej złożonego wniosku i załączników. Przy prowadzeniu postępowania, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego może powoływać, w charakterze biegłych, członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

2. W przypadku, stwierdzenia braków formalnych, Krajowa Rada niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wezwanie powinno zawierać pouczenie, iż nieusunięcie braków wniosku spowoduje jego pozostawienie bez rozpoznania. Wnioskodawca, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, przygotowuje i składa do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokumenty wymienione w wezwaniu do uzupełnienia wniosku. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby sprawdza, czy wszystkie braki wniosku zostały uzupełnione. Jeżeli nie, to zostaje wydane pismo o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o uznanie kwalifikacji.

3. Jeżeli wymagane dokumenty są kompletne lub zostały poprawnie uzupełnione, to Krajowa Rada, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku (albo uzupełnienia dokumentów), zawiadamia wnioskodawcę o jego wpływie oraz o wszczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Dokumenty

Termin

Miesiąc od dnia wpłynięcia wniosku.

 1. Postępowanie weryfikacyjne

1. Po otrzymaniu kompletnego wniosku, zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby przystępuje do postępowania weryfikacyjnego, zwanego także oceną merytoryczną. Zespół weryfikacyjny przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę, która ma sprawdzić znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby dokonuje oceny wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego posiadanego przez ubiegającego się o uznanie kwalifikacji. W przypadku wątpliwości dotyczących posiadanego przez wnioskodawcę wykształcenia, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego może zwrócić się do Krajowej Rady o wystąpienie do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej o opinię, czy ukończone przez wnioskodawcę zagraniczne studia wyższe mogą być uznane za równorzędne z wymaganym w Polsce.

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego zwraca się do Krajowej Rady z wnioskiem o wystąpienie do właściwych organów państwa członkowskiego, innego niż Rzeczypospolita Polska, o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia.

4. Jeżeli zespół weryfikacyjny uzna, że program kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy różni się w sposób zasadniczy od zakresu wykonywania tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej (a doświadczenie zawodowe nie pozwoliło na zrównoważenie różnic programowych kształcenia i szkolenia), to wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji może zostać uzależnione od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. W szczególności, Krajowa Rada Izby stwierdza obowiązek odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności, gdy:

 • okres kształcenia lub szkolenia odbytego w państwie wnioskodawcy jest krótszy o co najmniej rok od okresu kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi
 • zachodzi zasadnicza różnica w kształceniu lub szkoleniu
 • zakres wykonywanego w państwie wnioskodawcy zawodu różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a różnica odnosi się do określonego kształcenia lub szkolenia w Rzeczypospolitej Polskiej

Wyżej wymienione stwierdzenie wnoszone jest w drodze postanowienia. Na postanowienie stwierdzające obowiązek odbycia stażu albo przystąpienia do testu umiejętności nie przysługuje zażalenie. Przystąpienie do testu umiejętności albo rozpoczęcie odbywania stażu adaptacyjnego zawiesza bieg terminu na wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji. Przeczytaj jak przebiega staż adaptacyjny lub test umiejętności dla inżyniera budownictwa.

5. W postanowieniu, Krajowa Rada Izby określa program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności dla poszczególnych wniosków w oparciu o:

 • świadectwa i dyplomy oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe posiadane przez wnioskodawcę
 • program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę
 • okres praktyki zawodowej i nabyte przez wnioskodawcę umiejętności w zawodzie
 • okres, jaki jest niezbędny do nabycia umiejętności do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • zakres wymagań egzaminacyjnych obejmujących wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej
 • różnice wynikające ze specyfiki zawodu regulowanego w Rzeczypospolitej Polskiej i w państwie wnioskodawcy
 • znajomość prawa polskiego oraz terminologii zawodowej w języku polskim niezbędnej do wykonywania danego zawodu regulowanego

6. Z postępowania weryfikacyjnego sporządza się protokół, w którym zespół weryfikacyjny stwierdza, czy wnioskodawca spełnia warunki uznania kwalifikacji określonych we wniosku, a także czy nie powinien odbyć on stażu adaptacyjnego albo zdać test umiejętności. Protokół przekazywany jest niezwłocznie do Krajowej Rady Izby.

7. Krajowa Rada Izby nie może zobowiązać wnioskodawcy do łącznego przedstawienia dokumentów stwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego oraz odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.

Dokumenty

 1. Wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji

1. W przypadku pozytywnej oceny wykształcenia i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy albo w wyniku pozytywnie ocenionego stażu adaptacyjnego, albo pozytywnego wyniku testu umiejętności, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. Ostateczna decyzja o uznaniu kwalifikacji przekazywana jest, wraz z wypełnionym formularzem osobowym, do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego celem dokonania wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

2. W przypadku wydania decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę inżynierów budownictwa do wpisu na listę członków okręgowej izby.

3. W przypadku negatywnej oceny wykształcenia i doświadczenia zawodowego wnioskodawcy albo w wyniku negatywnie ocenionego stażu adaptacyjnego, albo negatywnego wyniku testu umiejętności, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wydaje decyzję o odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Dokumenty

Termin

Nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów (w przypadkach spraw skomplikowanych dopuszczalne jest przedłużenie terminu o miesiąc).

 1. Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

1. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego prowadzi w formie elektronicznej Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (w tym osób, którym uznano kwalifikacje zawodowe). Wpis do rejestru dokonywany jest w oparciu o wniosek i dokumenty (w tym formularz osobowy) przesłane przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte (jednak nie może odmówić wpisu do rejestru, jeżeli wnioskodawca legitymuje się ostateczną decyzją o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa). W takim przypadku postępowanie jest zawieszane do czasu usunięcia nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji.

3. Do rejestru wprowadzane są dane zawarte w ostatecznej decyzji o uznaniu kwalifikacji. Centralne rejestry prowadzi się w formie kart osobowych i zawodowych.

4. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w przypadku kompletności wniosku lub usunięcia nieprawidłowości w dokumentacji, wydaje decyzję o dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Decyzja ta wysyłana jest do osoby, która została wpisana do rejestru, a także do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, która wydała decyzję o uznaniu kwalifikacji.

Dokumenty

Termin

W aktach prawnych nie ma terminu, w którym Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego ma dokonać wpisu.

 1. Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

1. Krajowa Rada Izby Polskiej Inżynierów Budownictwa po wydaniu decyzji o uznaniu kwalifikacji zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę inżynierów budownictwa do wpisu na listę swoich członków. Organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, który podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków jest okręgowa rada izby. Wymienioną czynność może wykonywać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.

2. W praktyce, wnioskodawca udaje się do wybranej przez siebie okręgowej izby inżynierów budownictwa z decyzją o uznaniu kwalifikacji oraz decyzją o dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Jeżeli wnioskodawca ureguluje opłatę za wpis oraz składki członkowskie, to okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisie na listę członków. Warunkiem wpisania na listę członków jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca nie uiści opłat umożliwiających wpis na listę, to okręgowa rada izby nie dokona wpisu na listę członków.

4. Uchwałę okręgowej rady izby w sprawie wpisu na listę okręgowej izby inżynierów budownictwa doręcza się, wraz z uzasadnieniem, zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania. Dopiero po uiszczeniu wyżej wymienionych opłat wysyłane jest zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa.

Ile zapłacisz

 • 100 zł – wpisowe za wpis na listę członków,
 • 174 zł albo 348 zł – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę reguluje się z góry za pół roku lub rok),
 • 72 zł – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę reguluje się z góry za dany rok).

Dokumenty

Termin

Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpisanie na listę członków.

 1. Wydanie zaświadczenia o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

W przypadku dokonania wpisu wnioskodawcy na listę członków okręgowej listy inżynierów budownictwa wydawane i wysyłane jest do niego zaświadczenie o członkostwie w izbie. W zaświadczeniu powinien być określony termin jego ważności. W praktyce zaświadczenie wysyłane jest do osoby, której uznano kwalifikacje, po uregulowaniu wszelkich wymaganych opłat za członkostwo i obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

W przypadku, gdy informacja o indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić opłaty członkowskie, wysyłana jest wraz z uchwałą o wpisie na listę członków, to zaświadczenie wydawane jest dopiero po uregulowaniu przedmiotowych opłat.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc. W przypadku wnioskodawcy, który odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg wspomnianego terminu ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez właściwy organ oceny.

Jak możesz się odwołać

1. Od decyzji o uznaniu kwalifikacji lub decyzji o odmowie uznania kwalifikacji wnioskodawcy przysługuje możliwość złożenia do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

2. Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa służy odwołanie do Krajowej Rady Izby, w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały. Ponadto, na uchwałę o wpisie na listę członków, oraz w przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis lub niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia doręczenia odwołania, wnioskodawcy służy skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

W jaki zakresie uznawane są kwalifikacje do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa

1. W wyniku pozytywnie rozstrzygniętego postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, wnioskodawca otrzyma decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa. W decyzji tej określony zostaje zakres uprawnień (prawo do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie) i specjalność uprawnień budowlanych. Uprawnienia budowlane mogą zostać uznane w następujących specjalnościach:

1) konstrukcyjno-budowlanej;

2) inżynieryjnej:

 • mostowej,
 • drogowej,
 •  kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych,
 •  kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym,
 • hydrotechnicznej,
 • wyburzeniowej;

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:

 • telekomunikacyjnych,
 • cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • elektrycznych i elektroenergetycznych.

Obywatelom państw członkowskich, których kwalifikacje zostały uznane, zapewnia się prawo wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodu regulowanego lub działalności na takich samych zasadach jak osobom, które kwalifikacje do ich wykonywania uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uznaje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakim tytułem można posługiwać się po uznaniu kwalifikacji

Inżynier budownictwa będący obywatelem państwa członkowskiego ma prawo posługiwania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie, uzyskanym w państwie członkowskim, lub jego skrótem w języku tego państwa. Jeżeli tytuł ten może być mylony z tytułem używanym w Polsce, dla którego wymagane jest dodatkowe szkolenie lub kształcenie, a którego inżynier budownictwa nie posiada, to Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może wymagać, aby posługiwał się on tytułem w formie określonej przez tę izbę. Ponadto Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie był opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo komisji egzaminacyjnej, która ten tytuł nadała.

Czy ta strona była przydatna?