Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inżynier budownictwa – uznawanie kwalifikacji

Jesteś obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu bądź Szwajcarii? Jesteś inżynierem budownictwa i chcesz wykonywać swój zawód w Polsce? Przeczytaj opis usługi i złóż wniosek o uznanie swoich kwalifikacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jaki cel ma uznanie kwalifikacji

Zawód inżyniera budownictwa jest w Polsce zawodem regulowanym, to oznacza, że aby go wykonywać trzeba posiadać określone kwalifikacje zawodowe i spełnić wymogi formalne wskazane w przepisach prawa.

Jeśli chcesz wykonywać zawód regulowany w Polsce, a kwalifikacje zawodowe uzyskałeś w innym kraju, potrzebujesz ich oficjalnego uznania. Uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce dokonuje Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB).

Po uznaniu kwalifikacji, będziesz mieć prawo wykonywania w Polsce zawodu regulowanego lub działalności na takich samych zasadach jak osoby, które kwalifikacje do ich wykonywania uzyskały w Polsce.

Przeczytaj więcej o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Polsce.

Kto może się ubiegać o uznanie kwalifikacji

O uznanie kwalifikacji w Polsce mogą wnioskować obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje i doświadczenie do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

O uznanie kwalifikacji mogą wnioskować również:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać w Polsce zawód inżyniera budownictwa.

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W WARSZAWIE ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet, wysyłając go na skrzynkę e-PUAP Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Wniosek złóż w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, przygotowanym przez tłumacza przysięgłego.

Ile zapłacisz

Ważne! Wysokość opłaty za postępowanie uznaniowe jest zmienna. Opłata wynosi 35 procent minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w dniu wszczęcia postępowania.

Od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4242 zł, a od 1 lipca 2024 r. 4300 zł. 

Gdzie zapłacić: Opłatę wpłać na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o uznanie kwalifikacji inżyniera budownictwa powinien zawierać:

 • imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia wnioskodawcy;
 • obywatelstwo oraz nazwę państwa wnioskodawcy w którym wnioskodawca uzyskał kwalifikacje zawodowe inżyniera budownictwa;
 • określenie zawodu regulowanego albo działalności regulowanej wraz z określeniem formy w jakiej działalność ma być regulowana;
 • informację o posiadanych i uprawnieniach;
 • informację o ukończeniu kształcenia regulowanego;
 • wykaz dokumentów dołączanych do wniosku.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie możesz złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał

Dokumenty, które składasz wraz z wnioskiem powinny być w języku polskim albo przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Nie musisz dostarczać tłumaczeń dokumentów potwierdzających dane dotyczące imienia (imion), nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy, obywatelstwa oraz nazwy państwa wnioskodawcy.

Jeśli dołączysz do wniosku kopie dokumentów, Krajowa Rada PIIB może poprosić cię o przedłożenie ich poświadczonych kopii lub oryginałów – do wglądu.

Zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym powinno zawierać:

 • wyszczególnienie projektów obiektów budowlanych, wyszczególnienie obiektów budowlanych, nazwy i adresy obiektów
 • kubaturę i powierzchnię obiektów
 • charakterystykę, konstrukcję obiektu budowlanego, wyszczególnienie wykonanych prac projektowych – robót budowlanych
 • okres praktyki zawodowej w odniesieniu do obiektu budowlanego (od-do)
 • charakter czynności, pełnioną funkcję techniczną.

Zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego o tym, że nie zawieszono ci prawa do wykonywania działalności bądź nie zakazano wykonywania zawodu, powinno być wydane najpóźniej 3 miesiące przed datą złożenia

Jeżeli właściwe organy państwa członkowskiego nie wydają dokumentów wymaganych w postępowaniu uznaniowym, to możesz zamiast nich złożyć odpowiednie oświadczenie.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać w Polsce zawód inżyniera budownictwa.

 1. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzi czy wniosek spełnia wymagania formalne

Prezes Krajowej Rady Izby Inżynierów Budownictwa powoła trzyosobowy zespół weryfikacyjny do rozpoznania twojego wniosku.

Jeżeli twój wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji, albo dokumentów – Krajowa Rada PIIB wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz braków lub nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Dokumenty

Termin

W ciągu miesiąca od złożenia kompletnego i poprawnego wniosku otrzymasz zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

 1. Zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przeprowadzi postępowanie weryfikacyjne

Po otrzymaniu kompletnego wniosku, zespół weryfikacyjny Krajowej Rady Izby przeprowadzi jego oceną merytoryczną.

Zespół weryfikacyjny przeprowadzi z tobą rozmowę, która ma sprawdzić znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zespół oceni też twoje wykształcenie i doświadczenie zawodowe. W przypadku wątpliwości dotyczących wykształcenia, przewodniczący zespołu weryfikacyjnego może zwrócić się do Krajowej Rady o wystąpienie do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o opinię, czy ukończone przez ciebie zagraniczne studia wyższe mogą być uznane za równorzędne z wymaganymi w Polsce.

Krajowa Rada PIIB może wystąpić do właściwych organów państwa członkowskiego o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie spełnienia wymogów w zakresie kształcenia. Stanie się tak, jeśli zespół weryfikacyjny ma uzasadnione wątpliwości co do autentyczności twoich dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji lub co do spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej,

W niektórych przypadkach wydanie decyzji o uznaniu kwalifikacji może zostać uzależnione od odbycia przez ciebie stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności. Decyzja taka jest podejmowana, jeżeli zespół weryfikacyjny uzna, że program kształcenia, szkolenia lub egzaminu wymaganego w Polsce i w twoim państwie różni się w sposób zasadniczy od zakresu wykonywania tego zawodu w Polsce. Dodatkowo, doświadczenie zawodowe nie pozwoliło na zrównoważenie różnic programowych kształcenia i szkolenia.

Krajowa Rada PIIB postanowi o obowiązku odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności na przykład gdy:

 • okres kształcenia lub szkolenia odbytego w państwie wnioskodawcy jest krótszy o co najmniej rok od okresu kształcenia lub szkolenia wymaganego przepisami regulacyjnymi
 • zachodzi zasadnicza różnica w kształceniu lub szkoleniu
 • zakres wykonywanego w państwie wnioskodawcy zawodu różni się znacząco od zakresu tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a różnica odnosi się do określonego kształcenia lub szkolenia w Rzeczypospolitej Polskiej.

W postanowieniu, Krajowa Rada PIIB określi program i okres trwania stażu adaptacyjnego oraz zakres wiedzy i umiejętności objętych testem umiejętności.

Dokumenty

 1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyda decyzję o uznaniu kwalifikacji

Krajowa Rada PIIB wyda decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych w przypadku:

 • pozytywnej oceny twojego wykształcenia i doświadczenia zawodowego albo
 • w wyniku pozytywnie ocenionego stażu adaptacyjnego albo
 • pozytywnego wyniku testu umiejętności.

Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych będzie zawierała zobowiązanie dla okręgowej inżynierów budownictwa wskazanej we wniosku, do wpisania cię na listę członków izby.

Jeśli Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uzna, że nie spełniasz wymagań do uznania kwalifikacji, wyda decyzję o odmowie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.

Dokumenty

Termin

Nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. W przypadkach spraw skomplikowanych możliwe jest przedłużenie terminu o dodatkowy miesiąc.

 1. Zostaniesz wpisany do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Kiedy decyzja o uznaniu twoich kwalifikacji zawodowych stanie się ostateczna, Krajowa Rada PIIB przekaże twoją dokumentację do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane – eCRUB, z wnioskiem o wpis.

Rejestr prowadzi Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w formie elektronicznej.

Celem eCRUB jest umożliwienie urzędom sprawdzenia uprawnień danej osoby bez uzyskiwania kopii decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wystąpić do Krajowej Rady PIIB o weryfikację przesłanej dokumentacji, określając nieprawidłowości, które powinny zostać usunięte. W takim przypadku postępowanie jest zawieszane do czasu usunięcia nieprawidłowości w przesłanej dokumentacji.

Jeśli wniosek jest kompletny, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyda i przekaże ci decyzję o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Dokumenty

 1. Okręgowa rada izby inżynierów budownictwa podejmie uchwałę o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa

Udaj się do wybranej przez siebie okręgowej izby inżynierów budownictwa z decyzją o uznaniu kwalifikacji oraz decyzją o dokonaniu wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. W decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zawarte jest zobowiązanie dla okręgowej inżynierów budownictwa do wpisania cię na listę członków izby. Po tym jak zapłacisz opłatę za wpis oraz składki członkowskie, okręgowa rada izby podejmuje uchwałę o wpisaniu cię na listę członków.

Uwaga! Warunkiem wpisania na listę członków izby jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ile zapłacisz

 • 100 zł – opłata za wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa
 • 174 zł albo 348 zł – składka członkowska za przynależność do okręgowej izby (opłatę płacisz z góry – za pół roku albo za cały rok)
 • 72 zł – składka członkowska na działalność Krajowej Izby (opłatę płacisz z góry za dany rok)

Gdzie zapłacić: informację o numerach kont, na które masz dokonać wpłaty, dostaniesz w biurze okręgowej izby. Dowody wpłaty dołącz do wniosku o wpis na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa.

Dokumenty

Termin

Uchwała w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa powinna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpisanie na listę członków.

 1. Otrzymasz zaświadczenie o członkostwie w izbie inżynierów budownictwa

Po wpisie na listę członków okręgowej listy inżynierów budownictwa otrzymasz zaświadczenie o członkostwie w izbie. W zaświadczeniu będzie określony termin jego ważności.

Ważne! W praktyce zaświadczenie wysyłane jest do osoby, której uznano kwalifikacje, po uregulowaniu wszelkich wymaganych opłat za członkostwo i obowiązkowe ubezpieczenie OC.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Termin

W przypadku, gdy informacja o indywidualnych numerach kont, na które należy wpłacić opłaty członkowskie, wysyłana jest wraz z uchwałą o wpisie na listę członków, to zaświadczenie wydawane jest dopiero po uregulowaniu opłat.

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych powinna być wydana w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez ciebie wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin ten może być przedłużony o dodatkowy miesiąc.

Jeśli odbywasz staż adaptacyjny lub przystępujesz do testu umiejętności, termin na wydanie decyzji będzie zawieszony do dnia uzyskania przez Krajową Radę PIIB oceny stażu lub testu.

Jak możesz się odwołać

Jeśli decyzja w sprawie uznania kwalifikacji będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zwrócić się do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeżeli Krajowa Rada PIIB utrzymana swoją decyzję w mocy, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Rady PIIB, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Od uchwały o wpisie na listę członków okręgowej izby inżynierów budownictwa możesz się odwołać do Krajowej Rady Izby. Masz na to 30 dni – licząc od dnia otrzymania uchwały.

Ponadto, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego:

 • na uchwałę o wpisie na listę członków
 • w przypadku niepodjęcia uchwały przez okręgową radę izby w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis
 • w przypadku niepodjęcia uchwały przez Krajową Radę Izby w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

Warto wiedzieć

Jakie są specjalności uprawnień budowlanych

Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych określa:

 • twój zakres uprawnień: do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń albo w ograniczonym zakresie oraz
 • specjalność twoich uprawnień budowlanych.

Uprawnienia budowlane mogą zostać uznane w następujących specjalnościach:

 • konstrukcyjno-budowlanej
 • inżynieryjnej: mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym, hydrotechnicznej, wyburzeniowej
 • instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń: telekomunikacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych.

W ramach tych specjalności mogą być wyodrębnione specjalizacje techniczno-budowlane.

Uwaga! Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej uznaje Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakim tytułem można się posługiwać po uznaniu kwalifikacji

Po uznaniu kwalifikacji zawodowych, możesz się posługiwać w Polsce oryginalnym tytułem zawodowym, obowiązującym w państwie, w którym uzyskałeś kwalifikacje lub jego skrótem w języku tego państwa.

Jeżeli tytuł ten może być mylony z tytułem używanym w Polsce, dla którego wymagane jest dodatkowe szkolenie lub kształcenie, Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa może wymagać, abyś posługiwał się tytułem w formie określonej przez tę izbę. Ponadto Krajowa Rada PIIB może wymagać, aby tytuł określający wykształcenie był opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo komisji egzaminacyjnej, która ten tytuł nadała.

Czy ta strona była przydatna?